sáng kiến kinh nghiệm “một số kinh nghiệm sử dụng bản đồ trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 7

21 1.4K 7
sáng kiến kinh nghiệm “một số kinh nghiệm sử dụng bản đồ trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phần thứ nhất: mở đầu 1- Lý chọn đề tài Bộ môn lịch sử trờng phổ thông có vai trß rÊt quan träng, nã cung cÊp cho ngêi học kiến thức lịch sử phát triển xà hội loài ngời lịch sử dân tộc, Trên sở giáo dục, khơi dậy tình cảm t tởng, đạo đức làm chuẩn mực cho hành vi sống, góp phần phát triển toàn diện học sinh Trong dạy học lịch sử trờng phổ thông yêu cầu học sinh nắm vững kiện lịch sử vấn đề quan trọng Ngoµi viƯc nhí thêi gian diƠn sù kiƯn, hiĨu đợc tính chất, diễn biến kết việc làm nhân vật, em phải nắm vững kiến thức không gian xảy kiện lịch sử Bởi không kiện, tợng lịch sử xảy lại không gắn liền với thời gian, không gian định, không nắm đợc thời gian không gian diễn kiện lịch sử, học sinh Hiện đại hoá lịch sử Đặc trng việc dạy học lịch sử học sinh không trực tiếp quan sát đối tợng nhận thức, trực quan sinh động kiện tợng lịch sử Vì tái tạo lại hình ảnh lịch sử yêu cầu quan trọng cần thiết dạy học môn, lẽ học sinh không tái đợc hình ảnh diễn kiện, tợng hiểu biết em kiện, tợng lịch sử trở nên què quặt , chí sai lệch thiếu xác Khi em hứng thú học tập lịch sử Trong nghiệp đổi giáo dơc hiƯn nay, viƯc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tập học sinh nhằm nâng cao chất lợng học tập môn mối quan tâm hàng đầu Riêng với môn lịch sử, sử dụng đồ dùng trực quan đặc biệt đồ đà có đóng không nhỏ vào việc phát huy tính tích cực, chủ động học sinh, góp phần nâng cao chất lợng học tập môn Lịch sử Việt Nam ë líp lµ thêi kú chøng kiÕn nhiỊu biÕn động lớn lao dân tộc với kháng chiến chống quân xâm lợc Tống, ba lần kháng chiến chống quân xâm lợc Mông Nguyên Các em phải tiếp xúc phần Lịch sư ViƯt Nam líp Tuy nhiªn tõ líp 6, học sinh đợc làm quen với đồ để khai th¸c diƠn biÕn c¸c cc kh¸ng chiÕn, c¸c cc tiến công, trận đánh Cho nên lên đến lớp 7, học sinh không tránh khỏi bỡ ngỡ; giáo viên phơng pháp phù hợp làm giảm hứng thú học tập môn học sinh kéo theo chất lợng học tập em suy giảm Vì chọn đề tài với mong muốn đóng góp số gợi ý với đồng nghiệp phơng pháp sử dụng đồ dạy phần lịch sử Việt Nam lớp 2- Mục đích nghiên cứu Trên sở khẳng định vai trò, ý nghĩa lợc đồ lịch sử kết hợp nghiên cứu nội dung Lịch sử Việt Nam lớp đề tài đa số gợi ý phơng pháp sử dụng đồ nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học tập học sinh 3- Đối tợng nghiên cứu Phơng pháp sử dụng đồ dạy học phần Lịch sử Việt Nam lớp 4- Giới hạn, phạm vi, nội dung nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu số phơng pháp sử dụng đồ để phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học tập phần Lịch sử Việt Nam lớp - Đề tài nghiên cøu ph¹m vi häc sinh khèi líp trêng THCS xà Phúc An - Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn đề tài tập trung nghiên cứu đa số phơng pháp sử dụng đồ dạy học phần Lịch sử Việt Nam lớp 5- Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định tầm quan trọng việc sử dụng đồ phơng pháp dạy học - Nghiên cứu chơng trình Lịch sử Việt Nam lớp qua đa số phơng pháp sử dụng đồ nhằm phát huy tính tích cực học sinh 6- Phơng pháp nghiên cứu Để thực hoàn thành đề tài đẫ sử dụng phơng pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phơng pháp tham khảo tài liệu - Phơng pháp điều tra, khảo sát - Phơng pháp thực nghiệm - Phơng pháp phân tích, tổng hợp 7- Thời gian nghiên cứu Với đề tài đà thực nghiên cứu năm học 2008-2009 Phần thứ hai: néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý ln cđa đề tài 1- Cơ sở lý luận a- Khái niệm Bản đồ lịch sử loại đồ dùng trùc quan qui íc cã thĨ gióp häc sinh x¸c định cách cụ thể thời gian, không gian, nơi xảy kiện, tợng trình diễn tiến, vận động kiện, tợng Bản đồ không giúp học sinh tạo đợc biểu tợng chân thực mà giúp em khắc sâu, nhớ lâu kiến thức Việc sử dụng đồ thờng xuyên rèn luyện cho học sinh óc quan sát, kỹ đọc đồ kỹ thực hành b- Đặc điểm đồ lịch sử - Bản đồ lịch sử loại đồ đà đợc loại bỏ nhiều yếu tố đồ địa lý tự nhiên, đa vào yếu tố có ảnh hởng trực tiếp đến kiện, tợng lịch sử: sông, núi - Bản đồ lịch sử phải có đờng phân định biên giới rõ ràng, phân định vùng miền liên quan đến kiện, có địa bàn phân bố dân c, địa danh xảy kiện - Bản đồ lịch sử cịng cã hƯ thèng c¸c ký hiƯu, íc hiƯu thĨ cách xác thực nội dung lịch sử Những ký hiệu phải đợc đặt bảng giải rải rác đồ Ký hiệu, ớc hiệu đồ lịch sử phong phú mang tính tợng trng Nổi bật ký hiệu đồ lịch sử loại mũi tên khác hớng vận động mà chủ yếu hớng công hay rút lui ta địch có màu sắc khác - Màu sắc đồ tuân thủ theo nguyên tác chung: núi đồi màu vàng, biển- đồng màu xanh Đặc điểm màu sắc thể hiện: phía ta mũi tên màu đỏ hồng; địch màu đen, xanh xám c- Các loại đồ lịch sử Bản đồ lịch sử bao gồm loại: - Bản đồ tổng hợp: loại đồ lịch sử diễn đạt nội dung lịch sử phạm vi không gian rộng: Bản đồ chiến tranh giới thứ nhất, Bản đồ trị giới sau chiến tranh giới thứ hai - Bản đồ chuyên đề: loại đồ sâu tìm hiểu diễn biến chiến dịch, trận đánh phạm vi không gian định: Bản đồ kháng chiến chống quân xâm lợc Tống (1075 1077), Bản đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938 2- Cơ sở pháp lý Căn nghi Trung ơng IV khoá VII (1/1993), nghị Trung ơng II khoá VIII (12/1996), đợc thể chế hoá luật giáo dục năm 2005, cụ thể hoá thị giáo dục đào tạo, đặc biệt thị số 14 (4/1999) Luật giáo dục điều 28.2 đà ghi phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dỡng phơng pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Chơng II: Thực trạng đề tài - Công tác thay đổi nội dung, chơng trình, phơng pháp dạy học đà đợc tiến hành lâu tạo nên thay đổi đáng kể chất lợng học tập học sinh nói chung chất lợng học tập môn lịch sử nói riêng Tuy vậy, không giáo viên ngại chuẩn bị đồ dùng, dạy chay học chay; có khai thác nhng không phơng pháp dẫn đến chất lợng môn cha cao Qua điều tra khảo sát cho thấy việc dạy chay, học chay; khai thác không phơng pháp làm cho học sinh khó nắm bắt kiện dẫn tới không hiểu Điều đợc thể rõ khảo sát năm học 2007-2008, giáo viên không sử dụng đồ dùng trực quan kết häc nh sau: Líp Tỉng 7a 7b Giái Sè 29 31 Khá Trung Yếu Kém bình 10 11 8 2 Chơng III: Giải vấn đề 1- Phơng hớng giải pháp Để khai thác phơng pháp đồ lịch sử nói chung, đồ kháng chiến, khởi nghĩa phần Lich sử Việt Nam lớp nói riêng giáo viên cần tuân thủ nguyên tắc sau: - Xác định thời điểm treo đồ cách hợp lý gây bất ngờ, hứng thú với học sinh tránh phân tán ý em - Xác định vị trí treo đồ để học sinh lớp quan sát cách rõ ràng (thông thờng đồ thờng đợc treo góc bên phải bảng) - T giáo viên đứng đồ: Giáo viên đứng nghiêng chếch so với đồ - Dụng cụ: Giáo viên không nên dùng thớc kẻ mà nên dùng que đồ - Kỹ thuật đọc đồ: + Giới thiệu tên đồ bảng giải + Cách điểm, vùng, dòng sông theo hớng phải theo nguyên tắc: Chỉ điểm điểm diễn kiện, vùng phải khoanh rõ giới hạn vùng xảy kiện, dòng sông phải từ thợng nguồn xuống hạ nguồn + Chỉ hớng vận động của mũi tên phải theo diễn tiến nội dung kiện + Khai thác nội dung đồ phải phù hợp với nội dung sách giáo khoa để đảm bảo tính hệ thống lôgic kiện + Giáo viên không nên thuyết trình chiều mà phải kết hợp với việc trao đổi, đàm thoại học sinh để tăng tính tÝch cùc chđ ®éng nhËn thøc cđa häc sinh VÝ dụ: Xen kẽ vài câu hỏi gợi mở khai thác nội dung sách giáo khoa yêu cầu nội dung trình bày phần diễn biến kiện nêu số địa danh + để sử dụng đồ tốt ngời giáo viên không nắm đợc nguyên tắc mà quan trọng phải nắm vững nội dung chứa đựng đồ để cung cấp thêm nguồn kiến thức cho học sinh cách xúc tích, gợi nhiều hình ¶nh hÊp dÉn… 2- BiƯn ph¸p thùc hiƯn Qu¸n triƯt định hớng trình lên lớp tuân thủ qui định có tính nguyên tắc sử dụng đồ lịch sử Đối với học sinh học khởi nghĩa hay kháng chiến giáo viên cần hớng dẫn chi tiết cho em bớc đồ Trong sử dụng đồ giáo viên cần lu ý phối kết hợp với phơng pháp khác: phơng pháp trình bày miệng, phơng pháp đặt câu hỏi để gây hứng thú thu hút tham gia cđa häc sinh §èi víi häc sinh líp giáo viên nên kết hợp khai thác diễn biến với việc lợc đồ, sau gợi ý để học sinh tìm hiểu toàn diễn biến giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng tờng thuật hoàn chỉnh Điều buộc học sinh vừa tâm vào câu hỏi dẫn dắt, vừa ý đến việc đồ giáo viên Sau xin trình bày giáo án thực nghiệm: Tiết 16 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Tống (10751077) A- Mục tiêu - Kiến thức: Học sinh nắm đợc sau bị quân dân nhà Lý đánh cho tơi bời đất nhà, vua Tống vô căm tức đà sai đạo quân lớn sang xâm lợc nớc ta, trận chiến chiến lợc nổ phòng truyến Nh Nguyệt kết thúc thắng lợi kháng chiến nhân dân ta - Kỹ năng: Bớc đầu hình thành kỹ tờng thuật đồ, phân tích kiện lịch sử cho học sinh - T tởng: Bồi dỡng lòng yêu nớc, tự hào dân tộc; ý chí tâm chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc B- Chuẩn bị - Giáo viên: Bản đồ kháng chiến chống quân xâm lợc Tống (10751077) - Học sinh: Su tầm tài liệu, tranh ảnh có liên quan C- Tiến trình lên lớp 1- ổn định trật tự Sĩ số: 2- KiĨm tra bµi cị - Têng tht diƠn biÕn cđa quân dân nhà Lý vào đất Tống năm 1075? 3- Bài Hoạt động giáo viên học Nội dung sinh II- Giai đoạn thứ hai (1076-1077) * Hoạt động 1- Kháng chiến bùng nổ a- Chuẩn bị kháng chiến ? Sau rút quân nớc Lý Thờng Kiệt đà chuẩn bị kháng chiến nh - Các tù trởng chốt giữ vị trí quan trọng - Quân thuỷ đóng Đông Kênh ? Chiến tuyến Sông Nh Nguyệt đợc - Bộ binh đóng dọc chiến tuyến xây dựng nh sông Nh Nguyệt - Giáo viên dùng lợc đồ để giới thiệu bố trí lực lợng Lý Thờng Kiệt miêu tả phòng tuyến Nh Nguyệt => Cả nớc đà sẵn sàng đón địch ? Em có nhận xét chuẩn bị b- Kháng chiến bùng nổ kháng chiến Lý Thờng Kiệt - Cuối năm 1076, quân Tống sang ? Lực lợng quân Tống sang xâm lợc nớc ta xâm lợc nớc ta nh - 1/1077, Quách Quỳ dẫn quân ? Quân xâm lợc tiến công nh đánh xuống bờ bắc sông Nh Nguyệt - Quân thuỷ bị Lý Kế Nguyên chặn ? Quân dân nhà Lý dới huy đánh Lý Thờng Kiệt đà tiến hành kháng chiến 10 - Giáo viên sử dụng đồ để khai thác cấc hớng tiến công giặc kết hợp với phần trả lời học sinh ? Cuộc chiến đấu lúc đợc định mặt trận - Trận chiến phòng tuyến Nh Nguyệt có tính chất định đến kết kháng chiến 2- Cuộc chiến đấu phòng * Hoạt động tuyến Nh Nguyệt ? Không kết hợp đợc với quân thuỷ, - Quân Tống đóng bè, bắc cầu phao Quách Quỳ đà hành động nh công phòng tuyến nhng thất bại - Học sinh đọc thơ Nam quốc sơn hà- thơ thần tiếng Lý Thờng Kiệt ? Bài thơ có tác động nh tới tinh thần chiến đấu quân ta - Bài thơ hồn sông núi, tạo thêm sức mạnh, niềm tin to lớn thúc giục quân sĩ chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc ? Với tinh thần quân ta đà đáp trả hai công quân Tống nh ? Sự khiếp nhợc giặc đợc thể - Quách Quỳ hạ lệnh Ai bàn đánh 11sẽ bị chém kết luận khuyến nghị Phần thứ ba: 1- Kết đạt đợc sau áp dụng sáng kiến Sau thời gian áp dụng sáng kiến năm học 2008-2009 chÊt lỵng häc tËp cđa häc sinh cịng nh kỹ tờng thuật đồ em đợc nâng lên rõ rệt Học sinh nhớ lâu, hiểu sâu có biểu tợng xác kiện Cơ thĨ: Líp Tỉng 7a 7b Sè 30 31 Giái Khá Trung Yếu Kém 12 11 bình 10 11 0 2- Mét sè kinh nghiÖm 12 Từ kết nêu đà rút số kinh nghiệm sử dụng đồ lịch sử để đạt đợc hiệu nh sau: - Trớc lên lớp giáo viên cần xác định thời điểm treo đồ cho phù hợp tránh gây phân tán ý học sinh - Bản đồ thờng đợc dùng để tờng thuật diễn biến, bên cạnh cịng cã thĨ dïng kiĨm tra bµi cị, giới thiệu số nét đờng tiến quân, bố trí quân ta - Khi sử dụng đồ phần lịch sử Việt Nam giáo viên nên thác diễn biến kết hợp với đồ ®Ĩ häc sinh mêng tỵng ®ỵc diƠn biÕn sau ®ã giáo viên yêu cầu học sinh chắp nối để tờng thuật toàn diễn biến Việc làm giúp học sinh dần làm quen với cách tờng thuật đồ tránh gây bỡ ngỡ với em - Khi tờng thuật đồ giáo viên cần sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh để miêu tả, nhận xét, nêu cảm xúc Điều không tạo cho học sinh biểu tợng sâu sắc kiện mà giúp cho em phát triển ngôn ngữ 3- Đề xuất, khuyến nghị Từ việc khẳng định vai trò, tác dụng việc sử dụng đồ dạy học phần Lịch sử Việt Nam xin đề nghị số ý kiến: - Giáo viên cần phải sử dụng đồ dạy lịch sử, thiết không dạy chay - Trong sử dụng đồ phải tuân thủ qui tắc - Cần hớng dẫn để học sinh làm quen dần với việc khai thác tờng thuật đồ lịch sử 13 Trên số kinh nghiệm việc sử dụng đồ dạy học phần Lịch sử Việt Nam Rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp, phê bình đồng chí! Phúc An, ngày 10 tháng 10 năm 2009 Ngời thực hoàng long huyền Tài liệu tham khảo 14 1- Đổi phơng pháp dạy học lịch sử trờng phổ thông - Nhà xuất Đại học S phạm năm 2004 2- Phơng pháp dạy học lịch sử - Nhà xuất Giáo dục năm 1997 3- Lịch sử lớp ( sách giáo khoa, sách giáo viên) 4- Hớng dẫn sử dụng kênh hình phần Lịch sử Việt Nam Nhà xuất Đại học S phạm năm 2005 15 mục lục Phần thứ nhất: mở đầu 1- Lý chọn đề tài 2- Mục đích nghiên cứu 3- Đối tợng nghiên cứu 4- Giới hạn, phạm vi, nội dung nghiên cứu 5- Nhiệm vụ nghiên cứu 6- Phơng pháp nghiên cứu 7- Thời gian nghiên cứu Phần thứ hai: Néi dung 1- C¬ së khoa häc 1.1- Cơ sở lý luận 1.2- Cơ sở pháp lý 2- Thực trạng vấn đề 3- Phơng pháp 3.1- Phơng hớng giải pháp 3.2- Biện pháp thực Phần thứ ba: kết luận khuyến nghị 10 1- Kết đạt đợc sau ¸p dơng s¸ng kiÕn 10 2- Mét sè kinh nghiệm 10 3- Đề xuất kiến nghị 11 16 Tài liệu tham khảo 12 Phụ lục đánh giá xếp loại cđa héi ®ång khoa häc cÊp trêng 17 đánh giá xếp loại hội đồng khoa học cấp c¬ së 18 19 Phòng Giáo dục đào tạo huyện yên bình Trờng trung học sở xà phúc an Sáng kiến kinh nghiệm số kinh nghiệm sử dụng đồ dạy học phần Lịch sử Việt Nam lớp Ngời thực hiện: hoàng long huyền Chức vụ: Giáo viên trung học sở Tổ: Khoa học xà hội Đơn vị: Trờng trung học sở xà Phúc An 20 Phúc An, ngày 10 tháng 10 năm 2009 21 ... định vai trò, tác dụng việc sử dụng đồ dạy học phần Lịch sử Việt Nam xin đề nghị số ý kiến: - Giáo viên cần phải sử dụng đồ dạy lịch sử, thiết không dạy chay - Trong sử dụng đồ phải tuân thủ qui... dạy học phần Lịch sử Việt Nam lớp 5- Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định tầm quan trọng việc sử dụng đồ phơng pháp dạy học - Nghiên cứu chơng trình Lịch sử Việt Nam lớp qua đa số phơng pháp sử dụng đồ. .. dẫn để học sinh làm quen dần với việc khai thác tờng thuật đồ lịch sử 13 Trên số kinh nghiệm việc sử dụng đồ dạy học phần Lịch sử Việt Nam Rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp, phê bình đồng chí!

Ngày đăng: 17/07/2014, 09:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan