0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Trình tự xuất kho

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN B ẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN B ẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Ở đây, nhiên liệu là một loại NVL cũng không được theo dõi trên tài khoản 152. 2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty PSC.1 NVL tham gia vào quá trình sản xuất của Công ty rất đa dạng và phong phú, các nghiệp vụ nhập, xuất diễn ra thường xuyên liên tục. Do đó để hạch toán một cách hiệu quả kế toán phải sử dụng hệ thống chứng từ, sổ sách sao cho hợp lý để có thể quản lý việc nhập xuất một cách chi tiết. Để giám sát và phản ánh kịp thời, đầy đủ về sự biến động của NVL, từ đó làm cơ sở ghi sổ kế toán, kế toán sử dụng chứng từ sau: Hoá đơn GTGT, phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho… sổ sách được sử dụng để hạch toán chi tiết là: Thẻ kho, sổ chi tiết nhập vật tư, sổ chi tiết xuất vật tư…
 • 36
CÔNG TÁC KẾ TÓAN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CTY PHÚ THÁI  2 PPSX

CÔNG TÁC KẾ TÓAN VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CTY PHÚ THÁI 2 PPSX

* Phương pháp sổ số dư. - ở kho: Ngoài việc ghi chép thẻ kho giống như hai phương pháp trên, cuối tháng sau khi tính lượng dư của từng danh điểm còn phải ghi vào sổ số dư. - Tại phòng kế toán: không phải giữ thêm một loại sổ nào nữa nhưng định kỳ phải xuống kiểm tra ghi chép của thủ kho và sau đó nhận các chứng từ nhập xuất kho. Khi nhận chứng từ phải viết giấy nhận chứng từ
 • 12
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LẠI LỢI NHUẬN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 1 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LẠI LỢI NHUẬN TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHẦN 1 PPSX

hiện vật sang hỡnh thỏi giỏ trị(tiền tệ) và kết thỳc vũng chu chuyển vốn của doanh nghiệp. Sản phẩm cú tiờu thụ được thỡ doanh nghiệp mới cú khả năng bự đắp toàn bộ chi phớ sản xuất(CPNVL,CPNCTT, CPSXC), chi phớ ngoài sản xuất(CPBH, CPQLDN), tiếp tục thực hiện quỏ trỡnh tỏi sản xuất giản đơn hoặc mở rộng. Nghĩa là làm tốt cụng tỏc tiờu thụ thành phẩm là tiền đề để doanh nghiệp tăng tốc độ luõn chuyển vốn, tiết kiệm chi phớ quản lý, qua đó hạ giỏ thành sản phẩm, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập. Hơn nữa, nú cũn gúp phần vào việc điều hoà giữa sản xuất và tiờu dựng, giữa tiền và hàng, giữa khả năng và nhu cầu, đảm bảo sự cõn đối trong từng ngành và trong toàn bộ nền kinh tế.
 • 23
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ

-Tại kho :thủ kho sử dụng thẻ kho để thanh toán .Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập ,xuất, để ghi sổ lượng vật liệu vào thẻ kho và cuối ngày tính ra số tồn của từng loại vật liệu trên thẻ kho - Tại phòng kế toán: Hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào chứng từ do thủ kho chuyển đến, kế toán ghi chép cả về số lượng và giá trị của từng thứ vật liệu, công cụ dụng cụ ở từng kho và vào sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ
 • 20
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

2.3.3. Phương pháp sổ số dư: Ở kho: Hằng ngày thủ kho sẽ ghi vào thẻ kho nhập xuất vật tư, sau đó thủ kho tổng hợp toàn bộ chứng từ nhập kho, xuất kho có trong ngày để phân loại thành các loại vật tư riêng biệt. Tiếp theo thủ kho sẽ lập phiếu giao nhận chứng từ nhập – xuất. Sau khi phiếu này hoàn thành sẽ được chuyển lên cho kế toán vật tư cùng với chứng từ nhập –xuất. Cuối tháng, thủ kho sẽ căn cứ vào thẻ kho đã được kế toán kiểm tra mà ghi số lượng vật tư tồn kho theo từng loại vào sổ số dư. Sổ số dư này do kế toán mở theo từng kho và mở luôn cho một năm. Kế toán sẽ giao sổ này cho thủ kho vào gần cuối tháng. Thủ kho sau khi đã ghi xong sổ số dư sẽ chuyển lên cho kế toán kiểm tra và tính giá thành tiền
 • 59
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Giá trị thành phẩm theo nguyên tắc phải được ghi nhận theo giá gốc ( trị giá thực tế ), trường hợp giá trị thuần có thể được thấp hơn giá gốc thì giá trị thành phẩm phải phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được . Trong thực tế, doanh nghiệp thường sản xuất nhiều mặt hàng và hoạt động nhập, xuất thành phẩm trong doanh nghiệp luôn có sự biến động lớn do nhiều nguyên nhân, để phục vụ cho việc hạch toán hàng ngày kịp thời, kế toán thành phẩm còn có thể sử dụng giá hạch toán để ghi chép vào phiếu nhập, phiếu xuất và ghi sổ kế toán chi tiết thành phẩm .
 • 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC ANH

Khi nhận được các chứng từ phát sinh trong ngày được gửi lên, kế toán chi tiết căn cứ vào Hoá đơn GTGT và phiếu xuất kho để ghi vào sổ chi tiết sản phẩm-hàng hóa, sổ chi tiết giá vốn sản phẩm-hàng hoá có liên quan. Do doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp đơn giá bình quân cuối kỳ nên cuối tháng mới tính được giá thực tế sản phẩm, hàng hoá xuất kho vì vậy khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng kế toán ghi giá vốn sản phẩm, hàng hoá theo giá tạm tính, cuối kỳ khi tính được giá thực tế sản phẩm xuất kho thì ghi bổ sung sau. Cuối tháng, căn cứ vào sổ chi tiết sản phẩm-hàng hoá kế toán chi tiết lên bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn.Giá thành sản phẩm nhập kho cũng được tính theo giá tạm tính (1.000đ/1sp) cuối tháng tính được giá thành sản phẩm thì ghi bổ sung.
 • 31
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM GIANG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM GIANG

phục vụ có hiệu quả trong việc hạch toán từng công trình hạng mục. *Nhợc điểm: Thứ nhất: NLVL, CCDC của Công ty có rất nhiều chủng loại, mặc dầu công ty đã mã hoá vật t để phục vụ cho công tác quản lý nhng với việc xây dựng sổ danh điểm vật t, sẽ giúp cho kế toán theo dõi đợc từng loại NLVL, CCDC một cách dễ dàng hơn. Mặt khác ở Công ty không lập biên bản kiểm nghiệm vật t do đó vật t mua về không đợc kiểm tra một cách chính xác về khối lợng cũng nh chất lợng điều này có thể dẫn đến NLVL, CCDC nhập kho không đủ số lợng cũng nh có thể sai phẩm chất quy cách.
 • 59
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ VỐN THỰC TẾ CỦA HÀNG XUẤT BÁN_ Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán = Trị giá mua thực tế của hàng xuất kho để bán + Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất kho Tr[r]
 • 106
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  MÃ ĐỀ THI KTDN  TH 30

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÃ ĐỀ THI KTDN TH 30

§¬n vÞ: Công ty TNHH Bình Minh MÉu sè 01- VT Bộ phận : Số 20 – Khu CN Điện Nam Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BTC PHIÕU NhËp kho Nî: 152 Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m N S ố : 01/VL Cã: 331
 • 26
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

Để tiến hành kiểm kờ thỡ cần phải cú 1 ban kiểm kờ gồm: kế toỏn NVL, nhõn viờn của phũng kế hoạch vật tư và thủ kho. Sau khi cõn đo, đong điếm để xỏc định số liệu thực tế của NVL thỡ so sỏnh với số liệu sổ sỏch. Kết thỳc kiểm kờ lập biờn bản kiểm kờ gồm 2 liờn: 1 bản giao cho thủ kho để thủ kho điều chỉnh thẻ kho, 1 liờn giao cho kế toỏn NVL để điều chỉnh số liệu trờn phần mềm kế toỏn. Kết quả kiểm kờ giỳp kế toỏn điều chỉnh số liệu trờn tài khoản kế toỏn và lập bỏo cỏo kiểm kờ cuối kỡ. Tuy nhiờn trờn thực tế tại cụng ty thỡ thường số liệu thực tế khớp với số liệu sổ sỏch kế toỏn nờn nghiệp vụ này ớt khi xảy ra.
 • 34
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN CHO CÁC CÔNG TY MAY TẠI HÀ NỘI PHẦN 5 POTX

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN CHO CÁC CÔNG TY MAY TẠI HÀ NỘI PHẦN 5 POTX

B ộ ph ậ n tr ự c ti ế p s ả n xu ấ t c ủ a công ty g ồ m b ố n xí nghi ệ p ch ị u trách nhi ệ m s ả n xu ấ t b ố n lo ạ i s ả n ph ẩ m chính là: V ả i mành nhúng keo; V ả i b ạ t; V ả i không d ệ t; S ả n ph ẩ m may m ặ c. Do đ ó để phù h ợ p v ớ i đặ c đ i ể m t ổ ch ứ c s ả n xu ấ t, đố i t ượ ng để t ậ p h ợ p chi phí s ả n xu ấ t đượ c xác đị nh là t ừ ng xí nghi ẹ p c ụ th ể . K ế toán chi phí s ả n xu ấ t và tính giá thành s ả n ph ẩ m đượ c công ty th ự c hi ệ n theo ph ươ ng pháp kê khai th ườ ng xuyên. Ph ươ ng pháp này đượ c s ử d ụ ng ph ổ bi ế n trong các doanh nghi ệ p s ả n xu ấ t b ở i theo ph ươ ng pháp này theo dõi liên t ụ c chính xác. Chi phí s ả n xu ấ t c ủ a công ty theo quy đị nh g ồ m n ă m kho ả n m ụ c chi phí nh ư sau:
 • 14
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH EDD.

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH EDD.

Trị giỏ hàng bỏn trả lại được tớnh đỳng trị giỏ ghi trờn hoỏ đơn và kế toỏn sử dụng TK 5212 – hàng bỏn bị trả lại để hạch toỏn theo dừi. Khi nghiệp vụ này phỏt sinh, thỡ người bỏn hàng lập “Biờn bản trả lại hàng” sau đú kế toỏn hàng hoỏ sẽ lập “Phiếu nhập kho” cho số hàng bỏn bị trả lại và ghi vào cỏc sổ sỏch liờn
 • 35
đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (30)

đáp án đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (30)

§¬n vÞ: Công ty TNHH Bình Minh MÉu sè 01- VT Bộ phận: Số 20 – Khu CN Điện Nam Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng BTC PHIÕU NhËp kho Nî: 152 Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m N Số: 01/VL Cã: 331
 • 21
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  MÃ ĐỀ THI KTDN  TH 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÃ ĐỀ THI KTDN TH 1

Hä tªn ngêi NHẬN HÀNG : Nguyễn Văn Hoàng Địa chỉ:.Quản đốc phân xưởng Lý do xuất kho: Xuất kho vật liệu dùng sản xuất sản phẩm Xuất tại kho:Công ty Địa điểm:……….... Hä tªn ngêi NHẬN HÀNG[r]
 • 28
Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC

Tổng quan về công ty cp kinh doanh thiết bị phụ tùng T&C.DOC

TRANG 6 - Bộ hoá đơn chứng từ nhập - Biờn bản kiểm nghiệm - Phiếu nhập kho - Thẻ kho _* Nghiệp vụ xuất kho:_ - Phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức - Phiếu xuất kho - Thẻ kho - Bỏo cỏo sử dụng[r]
 • 34
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NĂM 2010

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NĂM 2010

Yêu cầu: 1/ Xác định giá xuất kho của hàng hóa A theo phương pháp LIFO (nhập sau xuất trước) 2/ Xác định giá xuất kho của hàng hóa A theo phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) 3/ Dựa vào nguyên tắc thận trọng trong kế toán hãy giải thích phương pháp nào phù hợp hơn. Câu 3: Công ty Minh Thành, trong tháng 07 năm 2008 có các nghiệp vụ sau:
 • 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU  TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

xuất kho = Số lợng NVL xuất kho x Đơn giá thực tế của từng lô hàng nhập nhau cùng Khi nào hết số lợng của lô hàng nhập sau cùng thì nhân với đơn giá thực tế của lô hàng nhập trớc lô hàng đó và căn cứ tính lần lợt nh thế.PP này áp dụng dựa trên giả định là NVL đợc mua sau hoặc sản xuất sau thì đợc xuất trớc và NVLtồ cuối kỳ là NVL đợc mua trớc hoặc sản xuất trớc đó.PP này đợc áp dụng dối với các NVL ít có sự biến động giá.Ưu điểm của PP này là cho giá trị xuất phù hợp với giá thực tế nhng hạn chế của nó là cho các chỉ tiêu tồn kho của NVL trên bảng cân đối kế toán không phù hợp với giá trên thị trờng.
 • 26
172 CHUYEN DE TOT NGHIEP TIÊU THỤ TP VÀ XĐ KQ BÁN HÀNG TẠI CTY CƠ KHÍ HN WWW EBOOKVCU COM 172VIP

172 CHUYEN DE TOT NGHIEP TIÊU THỤ TP VÀ XĐ KQ BÁN HÀNG TẠI CTY CƠ KHÍ HN WWW EBOOKVCU COM 172VIP

Theo phương phỏp này, cuối kỳ doanh nghiệp mới tiến hành kiểm kờ thành phẩm tồn kho. Kế toỏn khụng ghi chộp thường xuyờn tỡnh hỡnh xuất kho thành phẩm. TK 155"Thành phẩm", TK 157" Hàng gửi bỏn" chỉ sử dụng để phản ỏnh trị giỏ vốn của thành phẩm và hàng gửi bỏn tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ. Cũn việc nhập, xuất kho của thành phẩm phản ỏnh trờn TK 632"Giỏ vốn hàng bỏn".Do đú, giỏ trị hàng tồn kho khụng căn cứ vào số liệu trờn cỏc tài khoản, sổ kế toỏn để tớnh mà dựa trờn kết quả kiểm kờ về mặt hiện vật của thành phẩm tồn kho đồng thời giỏ thành thành phẩm xuất kho khụng căn cứ trực tiếp vàocỏc chứng từ xuất kho để tổng hợp mà căn cứ vào kết quả kiểm kờ giỏ trị thành phẩm tồn kho và giỏ trị thành phẩm nhập kho theo cụng thức sau:
 • 40
BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

+ Kho phụ tùng: chứa các đồ dùng, thiết bị sản xuất. + Kho thành phẩm : chứa các mặt hàng đã sản xuất được. Các kho được quản lý bởi bộ phận quản lý kho. Bộ phận này có nhiệm vụ xuất nhập vật tư , nguyên vật liệu, hàng hóa theo phiếu xuất kho hoặc phiếu nhập kho.
 • 9
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG

1.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng Việc làm thủ tục xuất bán hàng hoá tại công ty TNHH Thương mại - Du lịch Toàn Thắng được áp dụng theo đúng chế độ ghi chép ban đầu về hàng hoá đã được Nhà nước ban hành, đồng thời đảm bảo đúng các thủ tục đã quy định. Với đặc điểm là một doanh nghiệp thương mại nên doanh thu và giá vốn hàng hoá của công ty đều khá cao. Là nhà phân phối độc quyền sơn Nippon và dầu nhờn Mobil tại Hà nội
 • 40
76 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG

76 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DƯƠNG

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của công ty Ghi hàng ngày Ghi vào cuối tháng Chứng từ gốc - Phiếu xuất kho - HĐ GTGT - Phiếu thu Nhật ký chuyên dùng Nhật ký chung Sổ kế toán chi tiết - Sổ [r]
 • 50
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

Kho của công ty đặt tại Gia Lâm. Đây là kho để dự trữ toàn bộ nguồn hàng của công ty. Khi phát sinh nghiệp vụ này, kế toán bán hàng của công ty viết hoá đơn GTGT gồm 3 liên và xuất hàng taị kho, thủ kho lập phiếu xuất kho xuất hàng tại kho, và ngày giao hàng theo như đơn đặt hàng đã ký. Khi giao xong, cuối ngày thủ kho nộp bản kê xuất hàng hàng ngày lên cho phòng kế toán.
 • 43
LUẬN VĂN: “HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THÔNG HIỆP” PDF

LUẬN VĂN: “HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THÔNG HIỆP” PDF

3.2. Đánh giá tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tnhh thông hiệp Nằm trong những thành tựu chung của công tác kế toán, phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã đáp ứng được yêu cầu quản lý đặt ra về thời gian và tính chính xác. Công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tương đối chặt chẽ. Trước hết, đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành là công trình, hạng mục công trình nên kế toán hạch toán chi phí sản xuất cho từng công trình, hạng mục công trình trong từng tháng, quý một cách rõ ràng, đơn giản, phục vụ tốt yêu cầu quản lý và phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, kỳ tính giá thành là thời điểm công trình, hạng mục công trình hoàn thành là phù hợp với phương thức thanh toán giữa Công ty và bên giao thầu (Công ty chủ yếu thống nhất việc thanh toán sau khi công trình hoàn thành bàn giao. Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp của từng công trình được ghi chép phản ánh lại theo từng khoản mục chi phí theo từng tháng
 • 76
HOÀN THIỆN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY XÂY DỰNG THỐNG NHẤT  3 PPT

HOÀN THIỆN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY XÂY DỰNG THỐNG NHẤT 3 PPT

Ngoài ra, trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như: TK 133, 331, 111, 112…. Căn cứ vào giấy nhận hàng, nếu xét thấy cần thiết thì khi hàng về đến nơI có thể lập ban kiểm nhận vật liệu cả về số lượng, chất lượng, quy cách. Ban kiểm nhận căn cứ vào kết quả thực tế để ghi vào “Biển bản kiểm kê vật tư” sau đó bộ phận cung ứng sẽ lập “Phiếu nhập kho” vật tư trên cơ sở hoá đơn, giấy báo nhận hàng và biên bản kiểm nhận rồi giao cho thủ kho. Thủ kho sẽ ghi số thực nhập vào phiếu rồi chuyển cho phòng kế toán làm căn cứ ghi sổ. Trường hợp phát hiện thừa thiếu, sai quy cách, thủ kho phải báo cho bộ phận cung ứng biết và cùng người giao lập biên bản.
 • 7
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

Trong giai đoạn cắt thì sản phẩm dở dang là vải, dựng chưa cắt, được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính sử dụng. Hàng tháng, sau khi nhân viên quản lý phân xưởng kiểm kê xong, các tổ của từng xia nghiệp lập báo cáo sản lượng cắt trong tháng. Trong báo cáo phải ghi rõ và đầy đủ số lượng vải, dựng tồn đầu tháng, nhập trong tháng, số lượng tiêu hao và tồn cuối tháng của từng bán thành phẩm. Thông qua báo cáo đó, kế toán cần đối chiếu với bảng kê xuất vật tư, sau đó tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo công thức:
 • 32
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

- ở kho : Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép và phản ánh tình hình nhập xuất tồn kho vật liệu giống nh ở phơng pháp thẻ song song. - ở phòng kế toán : Kế toán sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép và phản ánh tổng hợp số vật liệu luân chuyển trong tháng cũng nh số tồn kho cuối tháng của từng danh điểm vật t theo chỉ tiêu số lợng và gía trị. Số đối chiếu luân chuyển đ- ợc mở cho cả năm, mỗi loại vật liệu ở từng kho đợc ghi vào từng dòng trong sổ . Định kỳ, sau khi nhận đợc các chứng từ, phân loại chứng từ theo từng thứ tự vật liệu rồi lập ra bảng kê nhập - xuất- tồn kho bằng cả chỉ tiêu số lợng và giá trị. Kế toán dùng số liệu này để đối chiếu số liệu trên thẻ kho và số liệu của kế toán tổng hợp. Những u điểm nhợc điểm
 • 29
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ LINH KIỆN PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ LINH KIỆN PHÒNG MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Use case “Quản lí xuất kho” Mô tả Use case “Quản lí xuất kho” Use case : Quản lí xuất kho Điều kiện đầu tiên: còn thiết bị trong kho Actor: Nhân viên quản lí kho Mục đích: xuất các linh [r]
 • 66
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HÀ NỘI " POT

Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính trước những lần nhập đầu tiên. 1.3. Kế toán chi tiết NVL Hạch toán chi tiết VT là việc hạch toán kết hợp giữa thủ kho và phòng kế toán trên cùng cơ sở các chứng từ nhập xuất kho, nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ số liệu hiện có và tình hình biến động từng loại, nhóm, thứ vật tư về số lượng và giá trị. Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ, mở các sổ kế toán chi tiết và vận dụng phương pháp hạch toán chi tiết VT phù hợp để góp phần tăng cường quản lý vật tư.
 • 56
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

- CP CCDC dùng chung cho phân xưởng như khuôn cối ,giá đowx,mũi khoan…Các chi phí này nh ỏ n ên khi xu ất dùng được phân bổ một lần to àn b ộ giá tr ị v ào s ản phẩm v à được thể hiện tr ên b ảng phân bổ số 2 ( xem 1 ) - CP ti ền lương nhân viên quản lý phân xưởng l à kho ản tiền trả cho qu ản đốc ,phó quản đốc ,nhân vi ên kinh t ế phân xưởng và được áp dụng h ình thcs tr ả lương theo thời gian có gắn với mức độ ho àn thành s ản phẩ m .N ếu nhi ều hơn định mức th ì kho ản tiền n ày có th ể cao hơn giá tiền lương định m ức.Căn cứ v ào b ảng chấm công v à b ảng thanh toán tiền lương của pghân xưởng kế toán ttập hợp v à ghi vào b ảng phân bổ số 1 (xem 3 )
 • 119
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  MÃ ĐỀ THI KTDN  TH 9

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÃ ĐỀ THI KTDN TH 9

LÝ DO XUẤT KHO: XUẤT THÀNH PHẨM N ĐỂ GỬI BÁN XUẤT TẠI KHO NGĂN LÔ:.... LÝ DO XUẤT KHO: XUẤT THÀNH PHẨM M ĐỂ TRANG 6 XUẤT TẠI KHO NGĂN LÔ:...[r]
 • 27
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC THẢO DƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN ĐÔNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC THẢO DƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN ĐÔNG

Để khắc phục được tình trạng luân chuyển chứng từ xuất vật liệu chậm giữa thủ kho và kế toán, phòng kế toán phải yêu cầu thủ kho gửi chứng từ nhập xuất lên phòng kế toán hàng ngày. Kế toán khi nhận được chứng từ nhập xuất sẽ tiến hành nhập số liệu trên vào máy. Máy sẽ tự xử lý số liệu có như vậy việc cập nhật số liệu mới được kịp thời, thông tin chính xác giúp công ty có quyết định cung ứng hợp lý đảm bảo cung cấp kịp thời đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, tránh những biến động không đáng có, tăng cường chức năng giám sát của kế toán. Mặt khác công việc sẽ giàn đều trong tháng không bị dồn vào cuối tháng, kể cả số lượng chứng từ nhập xuất nhiều công việc vẫn trôi chảy, đáp ứng được nhu cầu kịp thời của công ty. Từ đó việc tính giá thành sát với thực tế hơn, là căn cứ để xác định kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty nên áp dụng phương pháp ghi Thẻ song song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu giúp cho việc ghi chép được dễ dàng, dễ kiểm tra đối chiếu số liệu và quản lý chặt chẽ về mặt hiện vật. .
 • 54
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CP MAY 19

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CP MAY 19

Có TK 3331: 4.716.967.356 - Kế toán giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán cuối tháng được ghi vào từng phiếu xuất kho bằng cách lấy đơn giá bình quân gia quyền cả kỳ nhân với số lượng tùng lần nhập đối với mỗi loại hàng hóa, sau đó lấy tổng số tiền tính được trên phiếu xuất kho ghi vào dòng Nợ 632 / Có TK 155. Tổng hợp tất cả số tiền trên các phiếu xuất kho ta được giá vốn hàng bán trong kỳ và ghi vào sổ nhật ký chung theo định khoản:
 • 34
Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19

Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19

Còn nếu nhập kho do thuê ngoài gia công chế biến thì sau khi gia công xong thì sẽ bàn giao cho công ty theo đúng những điều kiện ghi trong hợp đồng gia công đã kí kết. Sản phẩm được xác nhận là đủ tiêu chuẩn thì sẽ được gi vào biên bản bàn giao sản phẩm. Sau đó thủ kho đưa hoá đơn GTGT của bên nhận gia công, biên bản kiểm nhận bàn giao sản phẩm, hợp đồng gia công cho kế toán, kế toán kiểm tra lại chứng từ và viết phiếu nhập kho.
 • 34
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH LAM SƠN SAO VÀNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH LAM SƠN SAO VÀNG

1.1.2.1. Tính khách quan của công tác quản lý vật liệu: Quản lý vật liệu là yếu tố khách quan của mọi nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên do trình độ sản xuất khác nhau nên phạm vi, mức độ và phương pháp quản lý cũng khác nhau. Xã hội ngày càng phát triển thì các phương pháp quản lý cũng phát triển và hoàn thiện hơn. Trong điều kiện hiện nay không kể là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng tăng. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu đó, bắt buộc sản xuất ngày càng phải được mở rộng mà lợi nhuận là mục đích cuối cùng của sản xuất kinh doanh.Để sản xuất có lợi nhuận, nhất thiết phải giảm chi phí nguyên vật liệu. Nghĩa là phải sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm hợp lý, có kế hoạch. Vì vậy công tác quản lý vật liệu là nhiệm vụ của mọi người, là yêu cầu của phương thức kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nhằm với sự hao phí vật tư ít nhất nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
 • 100
CHUONG III HACH TOAN NVL_ CCDC PPS

CHUONG III HACH TOAN NVL_ CCDC PPS

1 . BẢN CHẤT NGUYấN VẬT LIỆU (NVL) VÀ CễNG CỤ DỤNG CỤ (CCDC) * 1.1. NVL - NVL là những đối tượng lao động được mua sắm, dự trữ để sử dụng vào cỏc hoạt động sản xuất, chế biến, làm dịch vụ nhằm tạo nờn cỏc sản phẩm, dịch vụ, lao vụ
 • 59
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

- Thẻ quầy hoặc thẻ kho: dùng để phản ánh số lượng của hàng hóa xuất, nhập hoặc tồn của cuối ngày hoặc cuối ca bán hàng. 3.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng hóa. Hàng hóa khi xuất kho để tiêu thụ hay gửi đi để tiêu thụ đều phải xác định giá trị hàng hóa nhập khoxuất kho,.. để phục vụ cho việc hạch toán kịp thời. Kế toán tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mà tính giá vốn hàng hóa theo phương pháp thực tế hay giá hạch toán.
 • 40
LUẬN VĂN: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM” TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ PPSX

LUẬN VĂN: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM” TẠI CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ PPSX

-Tr ưở ng phòng tài v ụ (K ế toán tr ưở ng): là ng ườ i giúp vi ệ c cho giám đố c, t ổ ch ứ c ch ỉ đạ o th ự c hi ệ n th ố ng nh ấ t công tác k ế toán và th ố ng kê thông tin kinh t ế c ủ a Công ty, có nhi ệ m v ụ ki ể m tra, ki ể m soát kinh t ế tài chính trong Công ty. -K ế toán chi phí s ả n xu ấ t và giá thành (phó phòng) : xác đị nh đố i t ượ ng h ạ ch toán chi phí s ả n xu ấ t và đố i t ượ ng tính giá t ổ ng h ợ p chi phí s ả n xu ấ t theo t ừ ng giai đ o ạ n, t ừ ng phân x ưở ng ph ụ c v ụ cho vi ệ c t ổ ng h ợ p chi phí và tính giá thành s ả n ph ẩ m. Hàng quý báo cáo, phân tích tình hình th ự c hi ệ n k ế ho ạ chgiá thành, phân tích các y ế u t ố chi phí và kho ả n m ụ c chi phí trong giá thành và h ạ
 • 98
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

2.1. Đặc điểm, đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 2.1.1. Đặc điểm chi phí Công ty Cổ phần S.K.Y là một doanh nghiệp sản xuất, ngoài đặc thù riêng là sản xuất các loại vòng bi thì Công ty còn sản xuất các loại dũa, các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm phụ tùng Honda. Với những nét đặc thù về mặt hàng sản xuất của Công ty, ngoài yêu cầu quản lý và quy trình sản xuất công nghệ của mình thì chi phí sản xuất còn được tập hợp theo mục đích, công dụng của các chi phí bao gồm: Chi phí nguyên vật liêu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức báo cáo kế toán nguyên vật liệutổ chức chứng từ kế toán nguyên vật liệutổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụhoan thien to chuc cong tac ke toan nguyen vat lieu tai xi nghiep co khi hang hai 131tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2 docxbáo cáo thự tập chuyên đề tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp xuân trungtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cp sông hồng 25tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty đóng tàu phà rừngtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất thiết bị điệnsự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuấtphần ii thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhthực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần bê tông và xây dựng thái nguyêntổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tai doanh nghiệp sản xuấtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ