0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ CAO TẦNG  2 DOCX

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ CAO TẦNG 2 DOCX

Vốn vay: Trong quá trình đầu tư, người ta thường sử dụng các nguồn vốn vay trung và dài hạn để tài trợ cho dự án, chủ yếu bổ sung vào tài sản cố định. Doanh nghiệp nhận được các khoản tài trợ này từ những thành phần không phải là chủ sở hữu của nó sau khi nó được chuyển cho doanh nghiệp. Phải trả lãi cho các khoản tiền đã vay. Mức lãi suất được trả cho các khoản nợ vay thường theo một mức ổn định được thoả thuận khi vay. Doanh nghiệp phải hoàn trả lại toàn bộ vốn vay cho các chủ nợ vào một thời điểm nào đó trong tương lai, ngoại trừ trường hợp là phiếu tuần hoàn. Công ty có thể phải thế chấp bằng các loại tài sản như hàng hoá các loại, tài sản cố định, quyền sở hữu tài sản, cổ phiếu hay các biện pháp bảo lãnh cho vay.
 • 15
QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC THỰC HIỆN

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC THỰC HIỆN

Thứ hai, về quy trình kiểm toán tài sản cố định a) Chuẩn bị kiểm toán Bằng cách gửi thƣ yêu cầu trƣớc những tài liệu thông tin cần thiết từ những số liệu mà khách hàng cung cấp, KTV sẽ có một cái nhìn tổng quan toàn diện về các vấn đề của khách hàng. Việc này giúp cho KTV có thời gian xem xét kĩ lƣỡng trƣớc khi tiến hành kiểm toán tại DN. V L luôn tạo điều kiện thuận lợi cho KH trong cuộc kiểm toán. Trƣớc khi tiến hành kiểm toán tại DN, KTV sẽ liên hệ và trao đổi với KH để KH có thể xác định thời gian thuận lợi cho DN trong việc kiểm toán cũng nhƣ thuận lợi cho việc hỗ trợ công tác kiểm toán. Trƣớc khi tiến hành kiểm toán tại công ty KH, KTV luôn xác định mục tiêu thực hiện cho từng khoản mục cụ thể. Chính vì vậy, các KTV và trợ lý kiểm toán luôn xác định đƣợc phƣơng hƣớng thực hiện của cuộc kiểm toán. Việc xác định mục tiêu này giúp cho KTV tránh đƣa ra các thử nghiệm thiếu chính xác so với mục đích của cuộc kiểm toán.
 • 105
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng là một đơn vị có quy mô và lượng vốn cố định tương tối lớn. Hiện nay tài sản cố định của Công ty đã và đang được đổi mới. Do vậy việc Quản lý sử dụng chặt chẽ và có hiệu quả vốn cố định của Công ty là một trong những yêu cầu lớn nhằm tăng năng suất lao động thu được lợi nhuận cao đảm bảo trang trải cho mọi chi phí và có lãi.
 • 20
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Các tài sản đang trong qúa trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hay bất kỳ mục đích nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.
 • 24
LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

Ngu ồ n v ố n này hình thành do nh ữ ng ng ườ i sáng l ậ p Công ty c ổ ph ầ n phát hành c ổ phi ế u và bán nh ữ ng c ổ phi ế u này trên th ị tr ườ ng mà có đượ c ngu ồ n v ố n nh ấ t đị nh. Trong quá trình ho ạ t độ ng, nh ằ m t ă ng th ự c l ự c c ủ a Doanh nghi ệ p, các nhà lãnh đạ o có th ể s ẽ t ă ng l ượ ng c ổ phi ế u phát hành trên th ị tr ườ ng thu hút l ượ ng ti ề n nhàn r ỗ i ph ụ c v ụ cho m ụ c tiêu kinh doanh. Đặ c bi ệ t để tài tr ợ cho các d ự án đầ u t ư dài h ạ n, thì ngu ồ n v ố n c ổ ph ấ n r ấ t quan tr ọ ng. Nó có th ể kêu g ọ i v ố n đầ u t ư v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n, m ặ t khác, nó c ũ ng khá linh ho ạ t trong vi ệ c trao đổ i trên th ị tr ườ ng v ố n. T ậ n d ụ ng các c ơ h ộ i đầ u t ư để đượ c c ả hai giá là ng ườ i đầ u t ư và Doanh nghi ệ p phát hành ch ấ p nh ậ n. Tuy nhiên, vi ệ c phát hành c ổ phi ế u thêm trong quá trình ho ạ t độ ng đ òi h ỏ i các nhà qu ả n lý tài chính ph ả i c ự c k ỳ th ậ n tr ọ ng và t ỷ m ỷ trong vi ệ c đ ánh giá các nhân t ố có liên quan nh ư : uy tín c ủ a Công ty, lãi su ấ t th ị tr ườ ng, m ứ c l ạ m phát, t ỷ l ệ c ổ t ứ c, tình hình tài chính Công ty g ầ n đ ây. Để đư a ra th ờ i đ i ể m phát hành t ố i ư u nh ấ t, có l ợ i nh ấ t trong Công ty.
 • 81
Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước - Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư 3. Kiến nghị: Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án
 • 3
QTDA: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CỦA DỰ ÁN - HOATIEU.VN

QTDA: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CỦA DỰ ÁN - HOATIEU.VN

Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành sau đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):5. III.[r]
 • 4
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Dược phẩm 120

 Kế toán nguyên vật liệu, bao bì, công cụ dụng cụ: theo dõi tình hình biến động giá cả nguyên vật liệu thu mua, tình hình sử dụng công cụ dụng cụ, định mức tiêu hao vật liệu, tìm các biện pháp giảm giá, tiết kiệm vật liệu dùng cho sản xuất và khắc phục trờng hợp hao hụt mất mát các loại vât liệu. Kế toán vật liệu còn có nhiệm vụ xuống kho giao nhận chứng từ gốc, định khoản và phân loại chứng từ, ghi đơn giá và thành tiền, dùng phiếu nhập - xuất vật t để cập nhật vào máy tính.
 • 33
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Dựa vào cách phân loại này người quản lý có thể nắm được tổng quát tình hình sử dụng TSCĐHH trong DN. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp sử dụng tối đa các TSCĐ hiện có trong DN, giải phóng các TSCĐHH không cần dùng để thu hồi vốn. 1.1.2.Đặc điểm và vai trò của TSCĐHH trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
 • 27
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

* Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình  (1) TSCĐ do mua sắm = Giá mua - Chiết khấu thương mại hoặc giảm giá + Các chi phí khác  (2) TSCĐ hình thành do xây dựng theo phương thức tự giao thầu = Gía quyết toán công trình + Lệ phí trước bạ và các
 • 40
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn cố định, kiến thức về vốn cố định và đặc điểm, phân loại và xác định kết cấu tài sản cố định, hao mòn và khấu hao tài sản cố định. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
 • 21
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHẦN 5 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHẦN 5 PPT

1. Sự ra đời của Thanh toán không dùng tiền mặt Trong nền sản xuất hàng hoá, hàng hoá sản xuất ra được đem trao đổi trên thị trường và tiền tệ đóng vai trò vật ngang giá giúp hàng hoá trao đổi thuận lợi từ đó thúc đảy sản xuất phát triển. Ban đầu tiền tệ tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng sau cố định tại một số loại nhất định như vàng, bạc… Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá tiền giấy ra đời dần dần thay thế tiền kim loại. Tuy nhiên, tiền giấy hay tiền kim loại đều tồn tại dưới những hình thức vật chất cụ thể. Mỗi loại có những ưu nhược điểm nhất định nhựng tựu chung lại chúng đều là tiền mặt. Có nghĩa là trong quan hệ trao đổi hàng hoá (H-T-H) nếu sử dụng tiền mặt làm phương tiện thanh toán thì cần phải có một lượng tiền cụ thể xuất hiện trong thanh toán. Điều đó có nghĩa nếu đặt quan hệ trao đổi hàng hoá trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá phát triển ở trình độ cao theo đó bên mua và bên bán trong quan hệ trao đổi hàng hoá nói trên thực hiện trao đổi một lượng hàng hoá có giá trị quá lớn thì việc mang một lượng tiền mặt lớn như vậy tham gia trao đổi là rất không phù hợp hoặc trong điều kiện người mua và bán cách xa nhau về mặt địa lý thì tiền mặt gần như không thể thực hiện chức năng nói trên. Với những hạn chế của tiền mặt, các phương tiện thay thế tiền mặt trong quan hệ trao đổi đã ra đời tạo ra bước phát triển mới của hệ thống thanh toán. Ngày nay, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều lợi ích cho nền sản xuất hàng hoá.
 • 8
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN LẬP LUẬN THEO TRÌNH TỰ GHI CHÉP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP P3 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN LẬP LUẬN THEO TRÌNH TỰ GHI CHÉP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP P3 DOC

6.2.1 Bảng cân đối kế toán 6.2.1.1 Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán a.Khái niệm Bảng cân đối kế toán là bảng tổng hợp - cân đối tổng thể, phản ánh tổng quát tình hình tài sản của đơn vị theo hai mặt biểu hiện là kết cấu tài sảnnguồn hình thành tài sản (nguồn vốn) tại một thời điểm nhất định, thường là ngày cuối kỳ kế toán.
 • 5
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: CHƯƠNG 5 - TRẦN THỊ VINH

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: CHƯƠNG 5 - TRẦN THỊ VINH

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 5: Kế toán tài sản cố định đầu tư XDCB và sửa chữa TSCĐ trình bày những vấn đề chung về kế toán TSCĐ; kế toán tăng, giảm TSCĐ; kế toán hao mòn TSCĐ; kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 26
Bài giảng kỹ thuật xây dựng phần 7

Bài giảng kỹ thuật xây dựng phần 7

Theo nghĩa rộng, vốn sản xuất kinh doanh của DN là toàn bộ các loại tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp tồn tại dưới các hình thức khác nhau được sử dụng vào mục đích sản xuất và kinh doanh để sinh lợi cho doanh nghiệp, bao gồm: nguồn nguyên vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin, uy tín.Theo nghĩa hẹp, vốn sản xuất KD của DN bao gồm: Vốn cố địnhVốn lưu động
 • 24
MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

IV/ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ: STT Nhóm Giá trị tài sản đồng TỔNG SỐ 1 Tài sản dài hạn cố định 2 Tài sản ngắn hạn V/ THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 1- Tình hình thực hiện dự [r]
 • 3
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ NÉT NỔI BẬT CỦA KINH TẾ VIỆT NAM TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN THƯƠNG MẠI PHẦN 5 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ NÉT NỔI BẬT CỦA KINH TẾ VIỆT NAM TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN THƯƠNG MẠI PHẦN 5 POTX

Mỗi yếu tố này được liên hệ bằng một cách nào đó với các loại rủi ro khác nhau mà một ngân hàng thương mại phải đối đầu. Chẳng hạn ngân hàng thương mại có chất lượng quản lý cao thì hệ số vốn ngân hàng/tài sản sẽ thấp hơn các ngân hàng khác. Bởi do chất lượng quản lý kém làm cho rủi ro tín dụng tăng cao do đó đòi hỏi ngân hàng phải duy trì một mức vốn ngân hàng cao để dự phòng thiệt hại tín dụng. Hoặc một ngân hàng có tình hình lợi nhuận kém cỏi rõ ràng nhiều rủi ro hơn ngân hàng có sự tăng trưởng lợi nhuận đều đặn vì thế mà ngân hàng đó phải duy trì một mức vốn cao hơn ngân hàng có lợi nhuận đều đặn.
 • 8
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THƯƠNG MẠI PHẦN 5 PDF

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THƯƠNG MẠI PHẦN 5 PDF

1. Sự ra đời của Thanh toán không dùng tiền mặt Trong nền sản xuất hàng hoá, hàng hoá sản xuất ra được đem trao đổi trên thị trường và tiền tệ đóng vai trò vật ngang giá giúp hàng hoá trao đổi thuận lợi từ đó thúc đảy sản xuất phát triển. Ban đầu tiền tệ tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng sau cố định tại một số loại nhất định như vàng, bạc… Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá tiền giấy ra đời dần dần thay thế tiền kim loại. Tuy nhiên, tiền giấy hay tiền kim loại đều tồn tại dưới những hình thức vật chất cụ thể. Mỗi loại có những ưu nhược điểm nhất định nhựng tựu chung lại chúng đều là tiền mặt. Có nghĩa là trong quan hệ trao đổi hàng hoá (H-T-H) nếu sử dụng tiền mặt làm phương tiện thanh toán thì cần phải có một lượng tiền cụ thể xuất hiện trong thanh toán. Điều đó có nghĩa nếu đặt quan hệ trao đổi hàng hoá trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá phát triển ở trình độ cao theo đó bên mua và bên bán trong quan hệ trao đổi hàng hoá nói trên thực hiện trao đổi một lượng hàng hoá có giá trị quá lớn thì việc mang một lượng tiền mặt lớn như vậy tham gia trao đổi là rất không phù hợp hoặc trong điều kiện người mua và bán cách xa nhau về mặt địa lý thì tiền mặt gần như không thể thực hiện chức năng nói trên. Với những hạn chế của tiền mặt, các phương tiện thay thế tiền mặt trong quan hệ trao đổi đã ra đời tạo ra bước phát triển mới của hệ thống thanh toán. Ngày nay, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều lợi ích cho nền sản xuất hàng hoá.
 • 8
NGÂN HÀNG  NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PART 8 DOC

NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PART 8 DOC

Vốn của các ngân hàng thương mại đã gia tăng qua năm tháng cùng với sự gia tăng của tổng tài sản cũng như tiền gửi, điều này đã làm xuất hiện mối quan tâm mới đó là tính hợp lý của cơ cấu vốn ngân hàng. Đặc biệt là cơ cấu vốn ngân hàng so với tổng tài sản và các nguồn vốn khác. Và một loạt các tiêu chuẩn dùng để đánh giá mức độ hợp lý của vốn ngân hàng được hình thành như: tỷ lệ tổng tài sản/vốn ngân hàng, tổng tài sản/vốn cổ phần, tài sản cố định/vốn ngân hàng, cho vay/vốn ngân hàng, vốn ngân hàng/tài sản được điều chỉnh theo mức độ rủi ro, vốn ngân hàng/tổng tiền gửi…
 • 5
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POT

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POT

Nguồn hình thành TSCĐ của toàn hệ thống được quản lý tập trung tại Hội sở chính. Kế toán trưởng của ngân hàng hệ thống trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng TSCĐ tại các ngân hàng thương mại, tham mưu cho Tổng Giám đốc việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, nguồn kinh phí mua sắm tài sản trong toàn hệ thống.
 • 17
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP : NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 POT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP : NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 POT

Không những thế công ty cần xác định đúng nhu cầu vốn cần huy động để có thể phát hành một lượng cổ phiếu vừa đủ. Đối với phương thức huy động vốn qua hợp tác liên doanh: Công ty nên học hỏi những doanh nghiệp đã đi trước. Có rất nhiều bài học kinh nghiệm như: Vấn đề xác định trị giá vốn góp, trình độ của cán bộ quản lý…Do vậy, để công tác liên doanh, liên kết được tiến hành tốt, công ty cần phải có những cán bộ kỹ thuật chủ chốt, am hiểu về máy móc thiết bị đứng ra thành lập hội đồng đánh giá tài sản, xác định giá trị vốn góp, tránh việc nhập vào những máy móc thiết bị đã lỗi thời với giá cao như một số doanh nghiệp đã từng mắc phải. Về trình độ cán bộ quản lý cũng cần được đào tạo, nâng cao tránh sự lấn lướt của bên đối tác do khâu quản lý của ta kém hơn họ. Điều lệ hoạt động của liên doanh cũng phải được xây dựng chặt chẽ, khoa học và bảo vệ lợi ích của cả hai bên liên doanh.
 • 60
Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

4.2/ Phân loại, đánh giá TSCĐ Nguyên tắc trích khấu hao + Mọi TS của DN liên quan đến hoạt động SXKD phải trích khấu hao và mức trích khấu hao được hạch toán vào chi phí trong kỳ. + TS đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào SXKD, DN không được tính và trích khấu hao nữa.
 • 48
GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP P1 POTX

GIÁO TRÌNH HÌNH THÀNH Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP P1 POTX

Kết cấu và nguyên tắc ghi các tài khoản kế toán Kết cấu của tài khoản kế toán Tài khoản kế toán được dùng để tổng hợp sự tăng, giảm của từng loại tài sản, nguồn vốn do ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 10
NGÂN HÀNG HỢP TÁC, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG DOC

NGÂN HÀNG HỢP TÁC, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG DOC

Đối tượng của kế toán ngân hàng được chia làm ba bộ phận: - Tài sản được phân theo hình thái biểu hiện và hiện trạng được thể hiện theo 3 cách phận loại khác nhau: tài sản có, sử dụng vốn và vốn. - Nguồn hình thành nên tài sản thể hiện nguồn gốc của sự ra đời tài sản trong ngân hàng thường gọi là nguồn vốn hoặc tài sản nợ
 • 6
QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ĐỘNG LỰC CHO SỰ KHÁC BIỆT HÓA

QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - ĐỘNG LỰC CHO SỰ KHÁC BIỆT HÓA

Bao gồm các hoạt động: Nhận diện và phân loại các TSTT Các tài sản đủ điều kiện bảo hộ; các tài sản không đủ điều kiện bảo hộ; các nguồn hình thành tài sản; quy mô áp dụng tài sản…; Kích[r]
 • 8
LUẬN VĂN: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 POTX

LUẬN VĂN: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HUY ĐỘNG VỐN ĐỔI MỚI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10 POTX

Theo như số liệu tr ờn B ảng cõn đối kế toỏn v à Thuy ết minh Bỏo cỏo Tài chớnh, cỏc ngu ồn vốn được huy động để đầu tư vào mỏy múc thi ết bị của cụng ty như sau: ( B ảng9) Qua b ảng 9 ta cú thể thấy nguồn vốn vay d ài h ạn Ngõn h àng là m ột ngu ồn được Cụng ty Cổ phần dệt 10/10 tập trung khai thỏc nhiều nhất cho đầu tư vào mỏy múc thiết bị của cụng ty (năm 2003 chiếm 39,56% và nă m 2004 chi ếm 52,65% tổng nguồn vốn t ài tr ợ cho mỏy múc thiết bị). B ờn c ạnh đú cụng ty cũng khai thỏc một cỏch khỏ hiệu quả nguồn vốn khấu hao cơ bản cho đầu tư vào mỏy múc thiết bị. Trong năm 2004 đ ó cú 3.310 Tri ệu VNĐ từ ngu ồn khấu hao cơ bản được đầu tư thờm vào mỏy múc thi ết bị. Ngo ài ra, ngu ồn vốn tự bổ sung cũng gia tăng đỏng kể (so với năm 2003, năm 2004 ngu ồn vốn này tăng 34,66%). Tuy nhiờn, phải thấy rằng nguồn vốn vay cỏn b ộ cụng nhõn vi ờn cú t ỷ lệ tăng cao nhất (tăng 217,24%), qua đú ta cú thể th ấy đõy là một nguồn khỏ tiềm năng cần được lưu ý khi cụng ty cú nhu c ầu huy động vốn cho đầu tư đổi mới mỏy múc thiết bị.
 • 64
SLIDE BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 2 VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

SLIDE BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 2 VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TRANG 1 TRANG 2 TRANG 3 _© THE MCGRAW-HILL COMPANIES, INC., 2005_ _MCGRAW-HILL/IRWIN_ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ Đ[r]
 • 97
LUẬN VĂN CHUYÊN ĐỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I

LUẬN VĂN CHUYÊN ĐỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I

1.2 PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1.2.1 PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRANG 8 1.2.1.1 PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TSCĐ Theo cách phân loại này, dựa trên hình[r]
 • 78
Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

- Tài sản cố định không phải đầu tư: Là những tài sản cố định có đựợc do được cấp, được điều chuyển đến, được tặng, nhận góp vốn liên doanh… Phân loại tài sản cố định theo hình thức đầu [r]
 • 31
TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ

TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ

+ Vay bằng cách phát hành trái phiếu: Do nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các trái phiếu khác nhau để phát hành và phơng thức phát hành. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn hình thức trả lãi và hình thức thanh toán tiền gốc. Ngoài ra việc lựa chọn phát hành trái phiếu cũng phải đúng thời điểm và lãi suất trái phiếu ít nhất cũng phải hấp dẫn nhà đầu t. Có nh vậy thì doanh nghiệp mới có thêm đợc nguồn bổ sung dồi dào.
 • 22
SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH

SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH 2.2.1 CƠ CẤU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH: Để có chất lượng sản phẩm tốt nhất [r]
 • 24
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

toán tổng hợp còn giúp Kế toán trưởng tổng hợp, cân đối sổ sách, lập Báo cáo tài chính.  Kế toán nguyên vật liệu, bao bì, công cụ dụng cụ: theo dõi tình hình biến động giá cả nguyên vật liệu thu mua, tình hình sử dụng công cụ dụng cụ, định mức tiêu hao vật liệu, tìm các biện pháp giảm giá, tiết kiệm vật liệu dùng cho sản xuất và khắc phục trường hợp hao hụt mất mát các loại vât liệu. Kế toán vật liệu còn có nhiệm vụ xuống kho giao nhận chứng từ gốc, định khoản và phân loại chứng từ, ghi đơn giá và thành tiền, dùng phiếu nhập - xuất vật tư để cập nhật vào máy tính.
 • 37
QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TRONG THỰC TIỄN

QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TRONG THỰC TIỄN

doanh, m ặt khác phải tái cấu trúc nguồn vốn để cải thiện t ình hình tài chính. Để gi ảm lỗ, doanh nghiệp cần cắt bớt những chi phí không cần thiết, hạn chế khoản vay đầu tư vào những dự án chưa thu lời được ngay, chấp n h ận thu gọn ng ành ngh ề, rút b ớt chi nhánh, đại lý thiếu hiệu quả, t ìm m ọi cách đẩy mạnh doanh thu bằng tăng
 • 45
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 6 pot

không thay đổi hình thái vật chất ban đầu trong quá trình sản xuất, giá trị của TSCĐ luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng.
 • 32
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP

LỜI MỞ ĐẦU Tiến vào thế kỷ XXI, Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Ngày nay, trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, Đảng và nhà nước ta đang tập trung và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và vận tải được xem như là một ngành rất quan trọng trong hệ thống các ngành nghề kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới, cuộc sống người dân ngày càng cao. Nó kéo theo sự gia tăng về nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như nhu cầu đi lại. Trước tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt: quy mô, số lượng, tổ chức, chủng loại phương tiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đó, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn cố định nói riêng là một vấn đề bức xúc đối với từng doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn cố định trong doanh nghiệp không ngừng tăng lên và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong vốn kinh doanh . Vì vậy việc sử dụng vốn cố định có hiệu quả được đặt ra như là yếu tố khách quan đối với các doanh nghiệp . Khai thác và sử dụng vốn cố định hợp lý có hiệu quả sẽ góp phần tăng năng suất lao động ,đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ,tăng khả năng cạnh tranh và điều quan trọng là tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 45
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Khi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh, tiến bộ khoa học kỹ thuật đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp “ hàm lượng chất xám “ trong sản phẩm hàng hoá, dịch vụ được coi là nhân tố quan trọng, thì khi đó những tài sản cố định không có hình thức vật chất ( Tài sản cố định vô hình ) sẽ ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Hiện nay có một số các nước tư bản phát triển như Nhật, Mỹ, Pháp...có những công ty mà có tài sản cố định vô hình có giá trị lớn hơn cả tổng giá trị tài sản cố định hữu hình vốn đã rất hiện đại.
 • 29
Bàn về Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp

Bàn về Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp

, NHỮNG THAY Đổl TẠI DựTHẢO CỦA BỘ TÀỈ CHÍNH Dự thảo Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp của Bộ Tài chính đang công bô" để lấy ý kiến sửa đổi đã có những thay đổi đáng lưu ý. Các khoản thu, các khoản chi trước đây được thay thế bởi doanh thu và chi phí thể hiện ở Khoản 3, Điều 4 của Dự thảo: “Hệ thống tài khoản bao gồm 10 loại, trong đó từ tài khoản loại 1 đến loại 9 dùng để kế toán tài chính phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dự (thâm hụt) của đơn
 • 3
LUẬN VĂN CẦN THIẾT ĐÓNG GÓP CỦA TẤT CẢ CÁC CƠQUAN DOANH NGHIỆP VÀO XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHO NỀN KINH TẾ

LUẬN VĂN CẦN THIẾT ĐÓNG GÓP CỦA TẤT CẢ CÁC CƠQUAN DOANH NGHIỆP VÀO XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHO NỀN KINH TẾ

ho ặc đ ã t ổ chức nghiệm thu như ng ch ậm ho àn t ất thủ tục thanh toán dẫn đến khối l ượng dở dang khá lớn - gây đọng vốn ở những khối lượng n ày. Nhìn chung, vi ệc các dự án ho àn thành ch ậm quyết toán vốn đầu tư không nh ững ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác quản lý, l àm th ất thoát, l ãng phí v ốn đầu tư c ủa dự án trong giai đ o ạn thực hiện đầu tư xây d ựng m à còn ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn (vốn cố định, vốn lư u động) v à vi ệc bảo to àn v ốn khi
 • 95

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM