0

ĐỀ án THÀNH lập học VIỆN QUẢN lý GIÁO dục

79 2 0
  • ĐỀ án THÀNH lập học VIỆN QUẢN lý GIÁO dục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:25

Bộ giáo dục đào tạo Trờng cán quản lý giáo dục đào tạo đề án thành lập học viện quản lý giáo dục sở trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo Hà Nội, tháng 6/2005 Chơng I Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề Trớc yêu cầu nghiệp công nghiệp hoávà đại hoá đất nớc, quan điểm định hớng, sách giải pháp đạo phát triển giáo dục đào tạo đà đợc đề cập nhiều văn kiện quan trọng Đảng, Quốc hội Chính phủ Nghị Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá VIII khẳng định Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu; Quản lý giáo dục khâu đột phá nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo Quan điểm đợc cụ thể hoá Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban Bí th TW Đảng: Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, điều kiện để phát huy nguồn lực ngời Đây trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, nhà giáo cán quản lý giáo dục (CBQLGD) lực lợng nòng cốt, có vai trò quan trọng Tuy nhiên, trớc yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo đội ngũ nhà giáo CBQLGD hạn chế, bất cập Năng lực đội ngũ CBQLGD cha ngang tầm với yêu cầu phát triển nghiệp giáo dục Để giữ vững nâng cao chất lợng giáo dục bên cạnh yếu tố trình độ, lực đội ngũ giáo viên, hệ thống trờng lớp, trang thiết bị, sở vật chất phục vụ dạy học yếu tố quan trọng lực lÃnh đạo, điều hành đội ngũ cán quản lý cấp Hiện đội ngũ cán quản lý giáo dục cấp từ mầm non đến đại học có hạn chế, bất cập cha đáp ứng đợc yêu cầu phát triển nghiệp giáo dục, đợc đào tạo, bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý quản lý giáo dục Với khoảng 90.000 CBQLGD1 hệ thống giáo dục quốc dân, có khoảng 40% đợc bồi dỡng ngắn ngày nghiệp vụ quản lý giáo dục, khoảng 2000 ngời đợc đào tạo trình độ cử nhân thạc sỹ quản lý giáo dơc Tõ xu thÕ ph¸t triĨn cđa giẫ dơc đào tạo nhân loại bớc sang kỷ mới, từ đòi hỏi cấp thiết thực tế cho thấy khoa quản lý giáo dục thuộc trờng cao đẳng s phạm, trờng cán quản lý giáo dục địa phơng làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dỡng CBQLGD cần thiết phải thành lập tổ chức với t cách Trung tâm Quốc gia để đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ cán quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn cao, có lực tác nghiệp thành thạo, đáp ứng yêu cầu công đổi giáo dục Trung tâm Học viện Quản lý Giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục Đào * * * Khi miền Bắc bớc vào thời kỳ khôi phục kinh tế cải tạo XHCN (1954), Đại hội giáo dục toàn quốc (3/1956) thông qua cải cách giáo dục lần II, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dục Đặc biệt, Đại hội Đảng III Đảng LĐVN (1960), đà phơng hớng xây dựng giáo dục theo hớng XHCN Trớc nhiệm vụ cách mạng mới, với việc đẩy mạnh nâng cao chất lợng đào tạo giáo viên, công tác bồi dỡng cán quản lý - trớc hết Báo cáo số 1534/CP KG ngày 14/10/2004 Chính phủ tình hình giáo dục Hiệu trởng đợc ý nhiều Từ năm 1964, hệ thống trờng bồi dỡng đợc thành lập tỉnh, thành phố chủ yếu làm nhiệm vụ bồi dỡng giáo viên, ®ång thêi tỉ chøc båi dìng hiƯu trëng (chđ u trờng phổ thông cấp 1, 2) Năm 1966,Trờng Lý ln NghiƯp vơ gi¸o dơc trùc thc Bé Gi¸o dục đợc thành lập làm nhiệm vụ bồi dỡng CBQL phòng giáo dục (quận, huyện), trờng phổ thông tổ chức số lớp bồi dỡng cho CBQL ngành số vấn đề cấp bách QLGD Sau đất nớc thống (1975), yêu cầu phát triển giáo dục ngày cao, việc đào tạo, bồi dỡng CBQLGD nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục trở thành nhu cầu cấp thiết Năm 1976, Trờng Cán quản lý giáo dục đợc thành lập sở Trờng Lý luận nghiệp vụ Bộ Giáo dục theo Quyết định số 190/TTg ngày 01/10/1976 Hội đồng Chính phủ với nhiệm vụ Đào tạo bồi dỡng cán quản lý Sở, Ty, Phòng giáo dục, trờng s phạm, trờng cán quản lý ngành giáo dục trờng phổ thông Năm 1990 Bộ Giáo dục Đào tạo đà định thành lập Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo sở hợp đơn vị là: Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo, Trờng Cán quản lý đại học, trung học chuyên nghiệp dạy nghề Trung tâm nghiên cứu tổ chức quản lý kinh tế học giáo dục Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo đơn vị nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo Trờng trung tâm đào tạo, bồi dỡng khoa học quản lý cho đội ngũ cán quản lý ngành giáo dục đào tạo, trung tâm nghiên cứu t vấn khoa học quản lý, cải tiến tổ chức quản lý ngành, nòng cốt chuyên môn nghiệp vụ hệ thống Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo toàn ngành hợp tác quốc tế Trong gần 30 năm qua, Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo đà có bớc phát triển bản, toàn diện thu đợc kết đáng khích lệ Trờng đà thực trở thành trung tâm đào tạo, bồi dỡng cán quản lý, công chức, viên chức ngành giáo dục lớn nớc, góp phần quan trọng việc nâng cao lực, nghiệp vụ quản lý, tác nghiệp lĩnh vực quản lý giáo dục cho 30.000 lợt viên chức ngành, xây dựng hệ thống khoa học quản lý giáo dục tham gia tích cực vào việc giải vấn đề mà thực tiễn công tác quản lý giáo dục đặt Thực Quyết định số 09/TTg ngày 11/01/2005 Thủ tớng Chính phủ việc phê duyệt Đề án Xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo CBQLGD giai đoạn 2005 2010 Quyết định số 73/2005/QĐ -TTg ngày 06/4/2005 Thủ tớng Chính phủ việc Ban hành Chơng trình hành động Chính phủ thực Nghị số 37/2004/QH11 khoá XI kú häp thø s¸u cđa Qc héi vỊ gi¸o dơc, vào lịch sử hình thành phat triển, với nhận thức trách nhiệm Nhà trờng trớc đòi hỏi cấp bách nghiệp đổi giáo dục, Nhà trờng xin trình lên Chính phủ Bộ, Ban ngành có liên quan Đề án thành lập Học viện Quản lý Giáo dục sở Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo 1.2 Những để xây dựng Đề án thành lập Học viện Quản lý giáo dục Đề án thành lập Học viện Quản lý Giáo dục đợc xây dựng vào chủ trơng, đờng lối, sách Đảng pháp luật Nhà nớc, Ngành, văn gồm: - Nghị Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI,VII,VIII, IX; - Nghị TW II khoá VIII công tác giáo dục đào tạo; - Nghị TW III khoá VIII công tác cán bộ; - Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/06/2004 Ban Bí th Trung ơng Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo CBQLGD; - Hiến pháp năm 1992 ; - Luật Giáo dục năm 1998; - Nghị 37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 cđa Qc héi Kho¸ XI vỊ gi¸o dơc; - Chiến lợc phát triển giáo dục 2001- 2010; - Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 Chính phủ quy định cấu khung hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn chứng đào tạo; - Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo - Quyết định 190/TTg ngày 01/10/1976 Hội đồng Chính phủ việc thành lập Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo; - Quyết định số 874/TTg ngày 20/10/1996 Thủ tớng Chính phủ đào tạo, bồi dỡng cán công chức Nhà nớc; - Quyết định số 74/2001/QĐ - TTg ngµy 07/5/2001 cđa Thđ tíng ChÝnh phđ vỊ viƯc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán công chức giai đoạn 2001- 2005; - Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 Thủ tớng Chính phủ việc ban hành Điều lệ trờng đại học; - Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/1/2005 Thủ tớng Chính phủ việc phê duyệt Đề án xây dựng nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo CBQLGD giai đoạn 2005-2010; - Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 Thủ tớng Chính phủ ban hành Chơng trình hành động Chính phủ thực Nghị soó 37/2004/QH11 khoá XI, kỳ häp thø s¸u cđa Qc héi vỊ gi¸o dơc - Thông báo số 2273/VP ngày 28/3/2005 Bộ Giáo dục Đào tạo việc phân công nhiệm vụ đơn vị giúp Bộ trởng triển khai thực Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 Thủ tớng Chính phủ Chơng II Sự cần thiết thành lập Học viện Quản lý Giáo dục Xuất phát từ yêu cầu nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, vào thực trạng công tác quản lý giáo dục , từ xu hội nhập quốc tế, đặc biết từ yêu cầu đổi t quản lý giáo dục mà gần Đảng, Quốc hội, Chính phủ Bộ Giáo dục Đào tạo đà có Chỉ thị, Nghị Quyết định quan trọng công tác quản lý GD&ĐT Đặc biệt Chỉ thị 40/CT-TW Quyết định 09/2005/QĐ-TTg đà ghi rõ nhiệm vụ cần thiết cố xây dựng hệ thống sở đào tạo bồi dỡng cán quản lý GD&ĐT thành lập Học viện Quản lý giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục đào tạo 2.1 Tổng quan tình hình đội ngũ cán quản lý giáo dục 2.1.1 Thực trạng đội ngũ cán quản lý giáo dục 2.1.1.1 Số lợng, cấu: i) Theo số liệu đầu năm học 2002 2003, nớc có khoảng 10.400 CBQLGD cấp bộ, sở, phòng khoảng 80.000 CBQLGD trờng từ mầm non, phổ thông, THCN, dạy nghề, CĐ ĐH (ban giám hiệu, quản lý phòng, ban, khoa) chiếm khoảng 10% tổng số cán bộ, công chức ngành giáo dục Đội ngũ CBQLGD đủ số lợng ii) Cơ cÊu CBQLGD theo cÊp häc, bËc häc : kho¶ng 18% giáo dục mầm non, 65% giáo dục phổ thông giáo dục thờng xuyên, 6% giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng đại học, 11% quan quản lý giáo dục cấp Trên sở phân tích 46.562 hồ sơ CBQLGD, rút số kết luận sau : - Đại phận CBQLGD (71,8%) đứng hàng ngũ Đảng Tỷ lệ đảng viên đội ngũ CBQLGD đợc bổ nhiệm Bộ Giáo dục Đào tạo 93%, Sở GD&ĐT 87%, Phòng GD&ĐT 86%, trờng 74%, đội ngũ chuyên viên quan quản lý giáo dục cấp 52% - Tuổi trung bình đội ngũ CBQLGD cao Tỷ lệ CBQLGD đợc bổ nhiệm có độ tuổi cha đến 35 hầu nh không; tỷ lệ đợc bổ nhiệm tuổi 50 Bộ 84%, Sở 44%, Phòng 42%, trờng trực thuộc Bộ 51%, trờng thuộc địa phơng 26% - Trong đội ngũ chuyên viên, khoảng 60% chuyên viên Bộ có độ tuổi 50, 60% chuyên viên Sở Phòng có độ tuổi khoảng 35 50 - Phần lớn có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên Tỷ lệ CBQLGD đợc bổ nhiệm có trình độ đại học trở lên Bộ 93%, Sở 86%, Phòng 83% Tỷ lệ chuyên viên có trình độ từ đại học trở lên Bộ 98%, Sở Phòng 47% - Khoảng 60% cha có chứng quản lý giáo dục Tỷ lệ đợc cấp chứng quản lý giáo dục, CBQL đợc bổ nhiệm Sở 36%, phòng 62%, chuyên viên thuộc Sở Phòng 13% Tỷ lệ đợc cấp chứng quản lý nhà nớc CBQL đợc bổ nhiệm Sở 44%, Phòng 33%, chuyên viên thuộc Sở Phòng 9% - Khoảng 60% cha có chứng lý luận trị Tỷ lệ đợc cấp chứng lý luận trị, CBQL đợc bổ nhiệm Bộ 82%, Sở 59%, Phòng 28%, chuyên viên Bộ 88%, Sở Phòng 25%, CBQL trờng trực thuộc Bộ 87%, CBQL trờng thuộc địa phơng 36% - Đại phận (87%) cha có chứng tin học Tỷ lệ đợc cấp chứng tin học, CBQL đợc bổ nhiệm Bộ 1,5%, Sở 45,7%, Phòng 28,4%, chuyên viên công tác Bộ 6%, chuyên viên công tác Sở Phòng 24%, CBQL trờng trực thuộc Bộ 55%, CBQL trờng thuộc địa phơng 10% - Số đông (88%) cha có chứng ngoại ngữ Tỷ lệ đợc cấp chứng ngoại ngữ, CBQL đợc bổ nhiệm Bộ 84%, Sở 51%, Phòng 24%, chuyên viên công tác Bộ 80%, chuyên viên công tác Sở Phòng 19%, CBQL trờng trực thuộc Bộ 87%, CBQL trờng thuộc địa phơng 8% 2.1.1.2 Trình độ lực quản lý tính chuyên nghiệp i) Đội ngũ CBQLGD công tác quan quản lý giáo dục cấp nguyên nhà giáo đợc bổ nhiệm, điều động sang làm quản lý Phần lớn có lĩnh trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác giáo dục Trởng thành công tác quản lý, CBQLGD nói chung có phẩm chất, đạo đức tốt, động, sáng tạo việc tổ chức thực chủ trơng, đờng lối Đảng, Nhà nớc đạo Ngành; tham mu cho cấp ủy đảng quyền địa phơng xây dựng sách cán bộ, giáo viên, học sinh phù hợp với điều kiện kinh tế xà hội địa phơng; đội ngũ đà thực trở thành lực lợng nòng cốt đầu nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ii) Tuy nhiên, xét góc độ trình độ quản lý tính chuyên nghiệp, đội ngũ CBQLGD, đặc biệt cấp sở, bộc lộ hạn chế nhiều phơng diện 10 Diện DiƯn DiƯn DiƯn tÝch tÝch tÝch tÝch häc tËp c¸c khoa phục vụ học tập, phụ trợ Quản lý HC c«ng céng Tỉng céng 45% 13% 06% 24% 100% 6.1.4 Chỉ tiêu kỹ thuật hạ tầng 120m3/ngời/năm - Cấp nớc sinh hoạt: - Cấp điện: 1500KWh/ngời/năm 6.2.1 Các công trình xây dựng Học viện giai đoạn I gồm: a Khu trung tâm ; Khu giảng đờng trung tâm nghiên cứu; b Khu thể dục thĨ thao, gi¸o dơc thĨ chÊt; c Ký tóc x¸ công trình phục vụ HV, SV 6.2.1.1 Diện tích nhà- công trình Học viện quản lý giáo dục cần u tiên xây dựng đáp ứng nhu cầu đào tạo, båi dìng cho 2500 häc viªn, sinh viªn DiƯn tÝch nhà - công trình Số lợng Tiêu Tổng HV,SV chuẩn xây 5m2/SV dựng(m2) 12.500 m2 a Diện tích nhà - công trình 2.500 phục vụ cho học tập, nghiên cứu b Diện tích công trình TDTT có 2.500 DT 0,5m /S sàn 1.250 m2 máI c Ký túc xá công trình phục vụ 2.500 V 3,8 sàn 9.500 m2 HV, SV Tổng cộng m2/SV sàn 23.250 m2 ã sàn Hiện đà có: 12.000 m sàn Trờng CBQLGD đào tạo; 65 ã Diện tích cần xây dựng thêm: 23.250 m2 sàn 12.000 m2 = 11.250 m2 sàn 6.2.1.2 Nhu cầu tài cho xây dựng Học viện quản lý giáo dục giai đoạn I Kinh phí xây dựng Số lợng Đơn Kinh phí cho xây 11.250 m2 sàn dựng Kinh phí cho trang b»ng 50% kinh thiÕt bÞ phÝ sè phÝ số trình Tổng cộng nhu cầu tài tính (triệu (triệu đồng) đồng) 2,5/ m2 28 125,0 14 062,5 công trình Kinh phí hạ tầng kỷ 10% kinh thuật vị Tổng 217,5 công 46 404,0 6.2 Nhu cầu tài cho chơng trình mục tiêu c¸c chi phÝ sù nghiƯp kh¸c cđa Häc viƯn QLGD(giai đoạn 2005-2010) 6.2.1 Chơng trình 1: Kiện toàn tổ chức máy quản lý xây dựng đội ngũ ã Mục tiêu: Kiện toàn tổ chức máy quản lý Học viện, xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ số lợng, đồng cấu, có 66 phẩm chất trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu hoạt động Học viện ã Nội dung: - Sắp xếp, tổ chức kiện toàn máy quản lý điều hành Học viện; - Đào tạo, bồi dỡng nâng cao lực quản lý máy; - Xây dựng đội ngũ cán quản lý cán giảng dạy đủ số lợng, cấu chuyên môn đảm bảo chất lợng theo tiêu chuẩn, chức danh quy định ãThời gian thực hiện: năm ãớc tính kinh phí: tỷ VN đồng; 6.2.2 Chơng trình 2: Xây dựng nội dung, chơng trình đào tạo, bồi dỡng ãMục tiêu: Hoàn thiện nội dung, chơng trình đào tạo, bồi dỡng Học viện vừa đảm bảo tÝnh khoa häc - tÝnh thùc tiÔn - héi nhËp khu vực giới ãNội dung cụ thể: - Thùc hiƯn Q§ cđa Thđ tíng ChÝnh phđ sè 09/2005/Q§TTg ngày11/01/2005; - Lập luận chứng mà ngành đào tạo (cử nhân sau đại học); - Xây dựng hoàn thiện chơng trình, nội dung môn học, biên soạn giáo trình môn học; - Thiết kế chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng tùng ngạch, chức danh CBQLGD; - Đổi nội dung đào tạo, bồi dỡng CBQLGD theo hớng chuẩn hoá, đại hoá; 67 - Xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm tra, đánh giá chất lợng công tác đào tạo, bồi dỡng ãThời gian thực hiện: năm; ãớc tính kinh phí: 10 tỷ VN đồng; 6.3.3 Chơng trình 3: Xây dựng Th viện điện tử Học viện ãMục tiêu: ãNội dung thực hiện: ãThời gian thực hiện: năm; ãớc tính kinh phí: 20 tỷ VN đồng; 6.4 Đầu t cải tạo mở rộng sở vật chất Học viện quản lý giáo dục từ năm 2010 trở Mục tiêu: Xây dựng sở vật chất kỹ thuật Học viện sở cải tạo, nâng cấp phát triển Trờng CBQLGD đào tạo nhằm đáp ứng nhiệm vụ với quy mô đào tạo, bồi dỡng (5000 học viên, sinh viên); Đồng thời đặt tiền đề thuận lợi nhằm phát triển së vËt chÊt cđa Häc viƯn tõng bíc theo híng đại hoá ãCác công trình đầu t cải tạo: - Khu trung tâm (gồm phòng làm việc); - Khu giảng đờng trung tâm nghiên cứu; - Ký túc xá công trình phục vụ HV, SV ãThời gian thực hiện: 10 năm; ãớc tính kinh phí: 600 tỷ VN đồng; 68 6.5 Tổng hợp nhu cầu tài Học viện Quản lý giáo dục Nhu cầu tài Tổng (tỷ VN đồng) Diện tích nhà/công trình 46, 404 Học viện cần u tiên xây dựng Nhu cầu tài cho chGiai ơng trình mục tiêu chi phí nghiệp khác đ + Chơng trình 1: Kiện toàn tổ 5,0 o chức máy quản lý xây dựng đội ngũ n + Chơng trình 2: Xây dựng nội 10,0 dung, chơng trình đào tạo, bồi dỡng + Chơng trình 3: Xây dựng Th 20,0 I viện điện tử Nhu cầu tài giai đoạn 2005 81,404 2010 69 Giai Đầu t cải tạo mở rộng sở vật 600 đchất Học viện o n I I ớc tính nhu cầu tài cho xây dựng Học viện quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010 là: 81, 404 tỷ VN đồng ( tám mơi mốt tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu VN đồng) Giai đoạn từ năm 2010 trở sở phơng án đợc quan có thẩm quyền phê duyệt xây dựng dự toán cụ thể, nhng ớc chừng khoảng 600 tỷ đồng Chơng VII Dự kiến hiệu kinh tế - xà hội bớc triển khai 7.1 Hiệu chung phát triển kinh tế - xà hội Khác với nhiều nớc giới, Việt Nam cha có đội ngũ nhà quản lý giáo dục chuyên nghiệp Phần lớn nhà quản lý giáo dục, từ cấp quản lý cao cấp đến cấp trờng, phòng, ban, khoa, v.v., xuất thân nhà giáo có kinh nghiệm có uy tín chuyên môn, đợc bổ nhiệm giữ trọng trách quản lý khác theo chế độ nhiệm kỳ Một phận số 70 lúng túng trớc thách thức khác toán quản lý, phải trực diện với nhiều vấn đề mẻ, xa lạ với chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy Hệ thống giáo dục quốc dân vị trí vai trò nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, cung cấp lực lợng lao động tri thức cho kinh tế xà hội, ngày đòi hỏi thiết có nhiều số cán công chức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ quản lý giáo dục, tinh thông có khả linh hoạt với hệ thống kinh tế thị trờng có định hớng XHCN Muốn vậy, cần thiết phải có đội ngũ cử nhân, thạc sỹ tiến sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục để góp phần quan trọng việc tổ chức điều hành có chất lợng, hiệu hệ thống giáo dục, hệ thống lớn số cán bộ, viên chức chiếm xấp xỉ 1/5 ngân sách nhà nớc Sau Học viện quản lý giáo dục đời, học viện trung tâm sở khoa học, lý luận thực tiễn, đào tạo bồi dỡng nhà quản lý chuyên nghiệp cho hệ thống giáo dục quốc dân Các nhà quản lý giáo dục chuyên nghiệp đóng góp phần quan trọng công đổi từ t duy, chế đến hành động, tạo đà phát triển hệ thống giáo dục quốc dân cách vững tảng chất lợng, hiệu Học viện quản lý giáo dục trung tâm nghiên cứu khoa học cấp quốc gia chuyên nghiên cứu, t vấn quản lý giáo dục đổi tổ chức quản lý điều hành hệ thống giáo dục quốc dân theo hớng đại hoá, hội nhập quốc tế nhng trì đợc truyền thống sắc dân tộc Học viện quản lý giáo dục quốc gia liên kết hợp tác với tổ chức nớc đặc biệt tổ chức giáo dục 71 quốc tế, nhiều nhà tài trợ phát triển giáo dục có điều kiện tiếp nhận kinh nghiệm khoa học tiên quản lý giáo dục qua góp phần thúc đẩy nghiệp giáo dục đào tạo phát triển đáp ứng đợc yêu cầu công công nghiệp hoá đại hoá đất nớc 7.2 Mục tiêu kế hoạch chung Học viện quản lý giáo dục với mô hình trung tâm vừa đào tạo, bồi dỡng, vừa nghiên cứu t vấn quản lý giáo dục hoạt động theo Điều lệ Trờng Đại học với mục đích thực tốt chức kết hợp chặt chẽ đào tạo, bồi dỡng; nghiên cứu khoa học, t vấn hoạt định sách quản lý giáo dục cho ngành Học viện Quản lý giáo dục với nhiệm vụ đào tạo, bồi dỡng cho đội ngũ cán quản lý viên chức ngành đất nớc, tạo đội ngũ cán quản lý viên chức ngành giáo dục có trình độ, lực đề góp phần vào nghiệp công nghiệp hoá đại hoá Học viện Quản lý giáo dục sở chuyển giao, ứng dụng t vấn khoa học quản lý giáo dục tạo gắn kết khoa học quản lý với thực tiễn công tác quản lý ngành Góp phần đắc lực cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc, đồng thời biến khoa học quản lý giáo dục trở thành động lực cho phát triển giáo dụcvà đào tạo 7.3 Dự kiến bớc triển khai Đề án nhiệm vụ u tiên 7.3.1 Giai đoạn 1: Từ năm 2005 đến năm 2010 - Trình Thủ tớng Chính phủ ký định thành lập Học viện Hình thành tổ chức máy Học viện 72 - Bố trí lại cấu tổ chức, máy, chức năng, nhiệm vụ đơn vị đào tạo nghiên cứu khoa học trực thuộc Học viện cho phù hợp với mô hình - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để độc lập tuyển sinh, đào tạo đại học sau đại học chuyên ngành quản lý giáo dục từ năm học 2006 2007 chuẩn bị điều kiện để đào tạo cử nhân chuyên ngành khác từ năm 2007-2008 - Bớc đầu thực đồng mối quan hệ liên kết đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng t vấn khoa học quản lý giáo dục đáp ứng đòi hỏi yêu cầu nghiệp Đổi giáo dục 7.3.2 Giai đoạn 2: Từ 2010 trở : - Nâng cấp sở đào tạo nghiên cứu khoá học để có đủ lực đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Gắn chặt đào tạo nghiên cứu khoa học t vấn khoa học quản lý giáo dục - Thực liên thông cấp đào tạo, tập trung vào việc đào tạo sau đại học quản lý giáo dục - Triển khai ứng dụng khoa học quản lý giáo dục vào việc hoạch định sách quản lý giáo dục, t vấn quản lý giáo dục - Tăng cờng hợp tác quốc tế công tác đào tạo, bồi dỡng nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục 73 Chơng VIII Kết luận kiến nghị 8.1 Kết luận: 8.1.1 Quản lý nói chung quản lý giáo dục nói riêng vừa khoa häc, võa lµ nghƯ tht vµ lµ mét nghỊ, bëi CBQLGD phải đợc tuyển chọn, đào tạo, bồi dỡng cách khoa học, hệ thống 8.1.2 Giáo dục & Đào tạo ngành xà hội có phạm vi hoạt động rộng, đối tợng quản lý đa dạng, với đội ngũ nhà giáo CBQL động đảo (đông so với tất ngành khác) Để giáo dục đào tạo thực quốc sách hàng đầu, tảng động lực phát triển Kinh tế-Xà hội nhiệm vụ đợc Đảng Nhà nớc xác định cần tập trung là: Xây dựng đội ngũ nhà giáo CBQLgiáo dục cách toàn diện Chỉ thị 40-CT/TW Ban bí th xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo CBQLGD rõ: Xây dựng đội ngũ nhà giáo CBQLGD đợc chuẩn hóa, đảm bảo chất lợng, đủ số lợng, đồng cấu; Đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất lối sống, lơng tâm tay nghề nhà giáo; thông qua việc quản lý phát triển định hớng có hiệu nghiệp giáo dục 74 để nâng cao chất lợng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng ngày cao nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nớc Muốn thực đợc sứ mạng cao cần phải có hệ thống trờng, khoa đào tạo, bồi dỡng CBQLGD trờng Trung ơng phải đơn vị có nhiệm vụ đào tạo có quyền cấp cử nhân QLGD, làm nhiệm vụ bồi dỡng sau đại học khoa học quản lý giáo dục tơng lai phải đảm đơng đựơc nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh khoa học QLGD, víi tÝnh chÊt: võa lµ trêng häc, võa lµ trung tâm nghiên cứu Mô hình học viện quản lý giáo dục 8.1.3 Trong báo cáo Chính phủ trình quốc hội kì họp thứ 10 quốc hội khoá XI đà vấn đề xúc giáo dục đào tạo năm đầu kỉ XXI khẳng định phải đổi QLGD khâu đột phá để phát triển giáo dục đào tạo, cần có tổ chức giúp Bộ Giáo dục Đào tạo thực nhiệm vụ: + Nghiên cứu tất lĩnh vực khoa học quản lý giáo dục phù hợp với phát triển GD&ĐT Việt Nam + Nghiên cứu để tham mu cho Nhà nớc, cho Ngành Giáo dục chủ trơng, sách quản lý giáo dục + Tỉ chøc båi dìng nghiƯp vơ qu¶n lý, cËp nhËt kiến thức, kĩ mới, nâng cao lực cho đội ngũ CBQLGD cấp + Tổ chức đào tạo CBQLGD hai cấp: Đại học sau đại học để thực quản lý giáo dục nghề Với nhiệm vụ nh vậy, tổ chức phải có chức năng, nhiệm vụ, đủ mạnh đội ngũ cán bộ, viên chức đặc biệt đội ngũ cán giảng dạy sở vật chất, thiết 75 bị dạy học Tổ chức phù hợp Học viện quản lý giáo dục 8.1.4 Gần 30 năm xây dựng phát triển Trờng CBQLGD Đào tạo đà có đóng góp to lớn phát triển giáo dục nớc nhà với thành tích thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dỡng CBQLGD nghiên cứu khoa học giáo dục quản lý giáo dục Đặc biệt năm năm trở lại trờng đà có tiến vợt bậc khẳng định đợc vai trò việc đào tạo, bồi dỡng đội ngũ CBQLGD cấp đảm đơng quản lý hệ thống giáo dục ngày mở rộng phát triển Với đội ngũ cán bô, viên chức có, với CSVC có, trờng có đủ lực thực nhiệm vụ đào tạo cử nhân QLGD Thạc sỹ QLGD cách độc lập; Cùng với việc bồi dỡng CBQLGD cấp ngày đợc đánh giá chất lợng hiệu Song với chức năng, nhiệm vụ nh nay, với vị nh nhà trờng khó đáp ứng đợc nhu cầu đào tạo bồi dỡng CBQLGD cấp nh thực nhiệm vụ NCKH để có tham mu đề xuất với Bộ giải vấn đề xúc GD&ĐT nh vấn đề đặt cho giáo dục đào tạo năm Vì cần phát triển trờng CBQLGD Đào tạo thành học viện Quản lý giáo dục Với vị đó, có đủ điều kiện để thực cách tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dỡng CBQLGD với trình độ tay nghề cao, cịng nh thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ NCKH phơc vụ phát triển giáo dục mà thu hút đợc ngày đông đảo CBGD, NCKH có trình độ cao, có lực tham gia giảng dạy, nghiên cứu để không ngừng nâng cao chất lợng giảng dạy, NCKH cịng nh viƯc tham mu cho Bé 76 vấn đề liên quan, thực tốt vai trò nòng cốt chuyên môn hệ thống sở làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dỡng CBQLGD; Đồng thời tăng cờng đợc khả hợp tác quốc tế lĩnh vực QLGD phát triển khoa học QLGD 8.1.5 Víi kinh nghiƯm cđa mét sè níc trªn giới khu vực có học viện quản lý giáo dục, mô hình học viện mô hình hợp lý để thực cách tốt chức nhiệm vụ đào tạo, bồi dỡng CBQLGD với trình độ cao để hành nghề QLGD cách khoa học, sáng tạo đa giáo dục phát triển hợp qui luật Và nới có điều kiện tốt để thực nghiên cứu khoa học QLGD nh hợp tác quốc tế lĩnh vực Nh vậy, việc thành lập Học viện Quản lý giáo dục sở Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo đòi hỏi tất yếu, hợp lý có tính khả thi 8.2 Một số kiến nghị: 8.2.1 Với Chính phủ: - Nhà trờng mong Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án định thành lập Học viện Quản lý giáo dục sở trờng CBQLGD 8.2.2 Với Bộ Nội vụ: - Giúp đỡ hớng dẫn nhà trờng việc làm thủ tục trình Chính phủ phê duyệt đề án ủng hộ việc phát triển Trờng thành Häc viƯn 8.2.3 Víi Bé Tµi chÝnh: - Gióp nhµ trờng xây dựng nội dung dự toán kinh phí để thực Đề án 77 - Duyệt cấp kinh phí để thực kế hoạch phát triển Học viện theo giai đoạn 8.2.4 Với Bộ Giáo dục & Đào tạo: - Chỉ đạo hớng dẫn nhà trờng xây dựng đề án - Phê chuẩn hồ sơ trình duyệt đề án trờng lên Chính phủ - LÃnh đạo, quản lý Học viện mặt 8.2.5 Với Thành uỷ Hà Nội: - LÃnh đạo Đảng trờng xây dựng đề án có kiến khả thi đề án - Làm thủ tục công nhận đảng học viện đề án đựpc phê duyệt - LÃnh đạo đảng học viện thực tốt chức năng, nhiệm vụ 8.2.6 Với Công đoàn Giáo dục Việt Nam: - ủng hộ Công đoàn trờng tham gia xây dựng thực đề án; Nêu kiến Công đoàn ngành - Làm thủ tục công nhận Công đoàn sở Học viện đề án đợc phê chuẩn - Tiếp tục đạo hoạt động Công đoàn sở Học viện theo qui định Luật điều lệ Công đoàn 78 79 ... quan Đề án thành lập Học viện Quản lý Giáo dục sở Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo 1.2 Những để xây dựng Đề án thành lập Học viện Quản lý giáo dục Đề án thành lập Học viện Quản lý Giáo dục đợc... Chơng II Học viện Quản lý Giáo dục 2.1 Tên Học viện, địa điểm Học viện Học viện Quản lý Giáo dục thành lập sở Trờng Cán quản lý giáo dục đào tạo; sở đào tạo, bồi dỡng nghiên cứu khoa học trực... 40/CT-TW 2.4 Mục tiêu thành lập Học viện Quản lý Giáo dục Học viện Quản lý Giáo dục thành lập nhằm tạo trung tâm đào tạo, bồi dỡng nghiên cứu khoa học quản lý quản lý giáo dục chất lợng, đại hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ án THÀNH lập học VIỆN QUẢN lý GIÁO dục , ĐỀ án THÀNH lập học VIỆN QUẢN lý GIÁO dục