0

chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Tính hệ thống ĐCTĐ tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước .DOC

Kế toán

... 0 .96 4 14 1.48 0 .98 7 14 0.875 -0.816 0 .96 1 15 2.143 1.47 0 .98 3 15 0 .93 7 -0.837 0 .98 7 16 2.285 1.485 0 .99 0 16 -0.865 1.018 17 2.43 1. 498 0 .99 9 17 1.0 625 -0.875 1.030 18 257 1.506 1.004 18 1 .25 ... 0.375 -0. 794 0 .93 4 1. 390 0 .92 7 0.4375 -0.772 0 .90 8 1.142 1. 398 0 .93 2 0.500 -0.812 0 .95 5 1.285 1.464 0 .97 6 0.562 -0.870 1.023 10 1.428 1.534 1.023 10 0. 625 -0 .90 0 1.0 59 11 1.571 1.560 1.0 39 11 0.687 ... 0.5 19 0.0 625 -0.480 0.562 0.286 1.378 0 .91 9 0. 125 -0.830 0 .97 4 0.43 1. 695 1.130 0.187 -0 .98 9 1.164 0.571 1.74 1.160 0 .250 -0 .97 6 1.1 49 0.714 1.626 1.084 0.312 -0.881 1.037 0.857 1.476 0 .98 4 0.375...
 • 16
 • 1,341
 • 3
Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco.docx

Kế toán

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng để thực yếu tố hệ thống chất lượng + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật hoạt động tác nghiệp sử dụng để thực yêu cầu chất lượng + Đảm bảo chất lượng: Mọi hoạt...
 • 18
 • 1,656
 • 5
Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... (mg/cây) % Chất khô 250 170,14 ± 3,88 ± 6,00 0,26 2,27 ± 0,10 150 262,74 ± 8,43 8,03 ± 0, 29 3,06 ± 0,12 2 59, 91 ± 10,1 9, 63 ± 0,54 3,70 ± 0,13 254 ,22 ± 0, 89 11,73 ± 0,20 4,62 ± 0, 09 200 100 50 ... nghiên cứu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm nói chung chất lượng rau mầm cải củ tr ng nói riêng Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ tr ng (Raphanus ... nước (mg/cây) 250 % Nước 200 150 I 166,63 ± 0,17 97 ,73 ± 0,10 100 50 II 253 ,35 ± 0,31 96 ,94 ± 0,12 I III 244,61 ± 0,34 II III IV 96 ,30 ± 0,13 Hàm lượng nước IV 238,66 ± 0,24 95 ,38 ± 0, 09 CT Đồ thị...
 • 32
 • 1,606
 • 2
Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Nông - Lâm - Ngư

... 0,024 0, 025 6,8 09 0,072 0, 025 0,026 7,100 0,073 0,023 0, 025 6 ,90 6 0,072 0, 025 0,026 7, 290 0,073 0,024 0, 025 7,080 7,037 0, 025 0,024 0,073 0,066 0,022 0,023 6, 890 0,065 0,023 0, 025 7, 390 0,066 ... 10/2005 03/2006 Bình quân TCVN – 593 7: 199 5 CO2 mg/m3 307,44 317,05 306 ,90 317, 09 306 ,90 311,08 308,04 318,05 307,70 316, 09 307,30 311,44 303,40 3 09, 90 304 ,90 310, 09 304,60 306,58 - % 0,017 0,017 ... độ trung bình ngày SO2 NH3 NO2 CO mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 0,074 0,024 0, 025 6 ,90 0 0,073 0, 025 0,026 7, 198 0,074 0,023 0, 025 7,016 0,073 0, 025 0,026 7,200 0,074 0,024 0, 025 7,000 7,063 0, 025 0,024...
 • 6
 • 939
 • 0
Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Cty TNHH MTV Disoco

Kinh tế - Thương mại

... cảm ơn! CHƯƠNG I QUẢNLÝCHẤTLƯỢNGVÀVÀHỆTHỐNGCHỈTIÊUĐÁNHGIÁCHẤT LƯỢNGSẢNPHẨMTRONGDOANHNGHIỆP §1 HIỂUBIẾTCƠBẢNVỀCHẤTLƯỢNGVÀQUẢNLÝCHẤTLƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái niệm quen thuộc ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... vềđịnh nghĩa chất lượng Sự bất đồng chỉ ơn ngơn ngữ diễn giải, mối quan tâm chất lượng khía cạnh khác nhau, tiếp cận quản lý chất lượng khác Định nghĩa chất lượng đãđược chuyên gia chất lượng diễn...
 • 18
 • 977
 • 0
Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Lập biểu đồ kiểm soát diễn biến chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Disoco

Quản trị kinh doanh

... I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VÀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP §1 HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khái niệm chung chất lượng Chất lượng khái ... chất lượng doanh nghiệp Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm đề sách, mục tiêu tr ch nhiệm, thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng ... thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lượng để thực yếu tố hệ thống chất lượng + Kiểm soát chất lượng: Các kỹ thuật hoạt động tác nghiệp sử dụng để thực yêu cầu chất lượng + Đảm bảo chất lượng: Mọi hoạt...
 • 18
 • 1,067
 • 2
Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Quản trị kinh doanh

... 0 .96 4 14 1.48 0 .98 7 14 0.875 -0.816 0 .96 1 15 2.143 1.47 0 .98 3 15 0 .93 7 -0.837 0 .98 7 16 2.285 1.485 0 .99 0 16 -0.865 1.018 17 2.43 1. 498 0 .99 9 17 1.0 625 -0.875 1.030 18 257 1.506 1.004 18 1 .25 ... 0.375 -0. 794 0 .93 4 1. 390 0 .92 7 0.4375 -0.772 0 .90 8 1.142 1. 398 0 .93 2 0.500 -0.812 0 .95 5 1.285 1.464 0 .97 6 0.562 -0.870 1.023 10 1.428 1.534 1.023 10 0. 625 -0 .90 0 1.0 59 11 1.571 1.560 1.0 39 11 0.687 ... 0.5 19 0.0 625 -0.480 0.562 0.286 1.378 0 .91 9 0. 125 -0.830 0 .97 4 0.43 1. 695 1.130 0.187 -0 .98 9 1.164 0.571 1.74 1.160 0 .250 -0 .97 6 1.1 49 0.714 1.626 1.084 0.312 -0.881 1.037 0.857 1.476 0 .98 4 0.375...
 • 16
 • 1,193
 • 4
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Kinh tế - Thương mại

... triển sinh vật phù du 1.2.1.5 Chất rắn nước Nước có hàm lượng chất rắn cao nước chất lượng Chất rắn nước gồm có loại: chất rắn lơ lửng chất rắn hoà tan, tổng loại chất rắn gọi tổng chất rắn Chất ... điểm khác đoạn sông Tô Lịch Địa điểm Tổng Nitơ(mg/l) 28 .9 27.5 25. 1 24 .9 29 28 27 26 Nitơ(mg/l) 25 24 23 22 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 3.4 Nhận xét Từ kết phân tích COD, tổng Phospho, tổng ... chất lượng nước Hợp chất chứa N có nước thải thường hợp chất protêin sản phẩm phân huỷ amơni, nitrat, nitrit Chúng có vai tr quan tr ng hệ sinh thái nước Trong nước cần thiết có lượng N thích hợp,...
 • 33
 • 2,209
 • 17
Chi tieu chat luong nuoc

Chi tieu chat luong nuoc

... giảm → tốc độ giảm Khử tr ng Cl2 Tỷ lệ khối lượng Cl2 : NH3- N = 7,6 Chất rắn (Solid) Nguồn gốc chất rắn nước Các chất vơ hòa tan (muối) chất khơng tan Các chất hữu Hàm lượng chất rắn nước Mẫu TDS ... Solid) : Tổng chất rắn bay TS (Total Solid) : Tổng chất rắn Hàm lượng chất rắn nước (tt) Tổng lượng chất rắn (TS) Là tr ng lượng khô (mg) phần lại sau cho bay mẫu, sấy khô 1030C đến khối lượng không ... hoạt Từ hộ gia đình, khách sạn, tr ờng học, … Hàm lượng cao chất hữu không bền sinh học (proteins, mỡ); chất dinh dưỡng (N, P), vi tr ng, chất rắn, mùi Chất độc hại: chất tẩy rửa, thuốc nhuộm,… Nước...
 • 43
 • 696
 • 2
bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... (µg/g) I 0,0320 0,7452 0 ,92 90 0, 890 0 II 0,0330 1,0260 1,0 098 0,8200 III 0,0360 0,8200 1,0 692 0 ,93 00 IV 0,04 19 0,8700 1,1 690 1,5360 CT mg/g CT Đồ thị 9: Sự biến thiên hàm lượng nguyên tố khoáng ... (mg/cây) % Chất khô 170,14 ± 3,88 ± 6,00 0,26 2,27 ± 0,10 262,74 ± 8,43 8,03 ± 0, 29 3,06 ± 0,12 CT III IV 2 59, 91 ± 10,1 9, 63 ± 0,54 3,70 ± 0,13 254 ,22 ± 0, 89 11,73 ± 0,20 4,62 ± 0, 09 Đồ thị : ... nghiên cứu chất lượng dinh dưỡng VSAT thực phẩm rau mầm nói chung chất lượng rau mầm cải củ tr ng nói riêng Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu, đánh giá số tiêu chất lượng rau mầm cải củ tr ng (Raphanus...
 • 32
 • 1,013
 • 0
Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái

Môi trường

... 0,024 0, 025 6,8 09 0,072 0, 025 0,026 7,100 0,073 0,023 0, 025 6 ,90 6 0,072 0, 025 0,026 7, 290 0,073 0,024 0, 025 7,080 7,037 0, 025 0,024 0,073 0,066 0,022 0,023 6, 890 0,065 0,023 0, 025 7, 390 0,066 ... 10/2005 03/2006 Bình quân TCVN – 593 7: 199 5 CO2 mg/m3 307,44 317,05 306 ,90 317, 09 306 ,90 311,08 308,04 318,05 307,70 316, 09 307,30 311,44 303,40 3 09, 90 304 ,90 310, 09 304,60 306,58 - % 0,017 0,017 ... độ trung bình ngày SO2 NH3 NO2 CO mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 0,074 0,024 0, 025 6 ,90 0 0,073 0, 025 0,026 7, 198 0,074 0,023 0, 025 7,016 0,073 0, 025 0,026 7,200 0,074 0,024 0, 025 7,000 7,063 0, 025 0,024...
 • 6
 • 737
 • 1
Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Tính hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Công nghệ thông tin

... 0 .96 4 14 1.48 0 .98 7 14 0.875 -0.816 0 .96 1 15 2.143 1.47 0 .98 3 15 0 .93 7 -0.837 0 .98 7 16 2.285 1.485 0 .99 0 16 -0.865 1.018 17 2.43 1. 498 0 .99 9 17 1.0 625 -0.875 1.030 18 257 1.506 1.004 18 1 .25 ... 0.375 -0. 794 0 .93 4 1. 390 0 .92 7 0.4375 -0.772 0 .90 8 1.142 1. 398 0 .93 2 0.500 -0.812 0 .95 5 1.285 1.464 0 .97 6 0.562 -0.870 1.023 10 1.428 1.534 1.023 10 0. 625 -0 .90 0 1.0 59 11 1.571 1.560 1.0 39 11 0.687 ... 0.5 19 0.0 625 -0.480 0.562 0.286 1.378 0 .91 9 0. 125 -0.830 0 .97 4 0.43 1. 695 1.130 0.187 -0 .98 9 1.164 0.571 1.74 1.160 0 .250 -0 .97 6 1.1 49 0.714 1.626 1.084 0.312 -0.881 1.037 0.857 1.476 0 .98 4 0.375...
 • 17
 • 889
 • 1
MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

Biểu mẫu

... TT Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ B Chỉ tiêu chất lượng phục vụ Độ khả dụng dịch vụ Khiếu nại khách hàng CLDV (Số khiếu nại/100 ... dịch vụ hỗ tr khách hàng chiếm mạch thành cơng nhận tín hiệu tr lời điện thoại viên vòng 60 giây  80 % 250 Ghi chú: - Tại cột “Mức chất lượng thực tế đạt được” phải ghi 01 giá tr cụ thể, ... khách hàng Mức theo Mức công bố Số lượng mẫu tối thiểu Số lượng mẫu QCVN phải đo kiểm theo quy đo kiểm thực 36:2011/BTTTT định QCVN tế 36:2011/BTTTT  99 ,5%  0 ,25 100% thời hạn 02 ngày làm việc...
 • 2
 • 739
 • 3
MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

Thủ tục hành chính

... gian  ngày) Mức công bố Số lượng mẫu tối thiểu phải đo kiểm theo quy định QCVN 35:2011/BTTTT Chỉ tiêu chất lượng phục vụ QCVN 35:2011/ BTTTT 10  99 ,5 %  20,8  90 % Thống kê toàn cố quý Thống ... đạt Tự đánh giá TT Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 11 Dịch vụ hỗ tr khách hàng - Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ tr khách hàng nhân công qua điện thoại - Tỷ lệ gọi tới dịch vụ hỗ tr khách hàng chiếm ... kiểm thực tế Phương pháp xác định Mức chất lượng thực tế đạt 24 ngày  80 % 250 gọi Ghi chú: - Tại cột “Mức chất lượng thực tế đạt được” phải ghi 01 giá tr cụ thể, không ghi   - Tại cột “Tự...
 • 3
 • 542
 • 0
KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

Sinh học

... ± SE 19 31, 69 ± 1,26 a 19 37, 19 ± 1,13 a 19 37,72 ± 0,85 a 19 38 ,91 ± 0,84 a 19 37,36 ± 0 ,93 29, 64 ± 0 ,98 36,38 ± 0, 69 a 14 35,61 ± 0,66 a 14 36,65 ± 0,52 36,51 ± 2,82 48 13 36,26 ± 1, 09 ngày ... Watanable vμ cs., 199 6 ; Sahoo vμ Anjaneyulu, 199 7) Nh− vËy chất lợng thịt có mối liên hệ với tiêu cảm quan v yếu tố kỹ thuật Tr n giới có nhiều nghiên cứu chất lợng thịt bò Chất lợng thịt tr u đợc tác ... 0,32 13 X ± SE b 19 1,47 ± 0, 29 b 19 1,42 ± 0,12 a 19 2,64 ± 0,27 a 19 3,26 ± 0, 29 1,28 ± 0,13 1 ,94 ± 0,30 a 14 3,55 ± 0,40 2,08 ± 0,26 ngày 13 3,23 ± 0, 29 a 3,84 ± 0,34 14 Tr u n X ± SE 13 13...
 • 8
 • 1,261
 • 5
NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

Sinh học

... thịt Khi nghiªn cøu tr n bª, Brahman, Lawrance v cộng (2006) công bố giá tr L* thăn khoảng 40,23 40, 39 Ngoi ra, nghiên cứu Clinquart v cộng tác viên ( 199 3, 199 4) cho thấy giá tr L* thăn sau 48 ... ± 2,71 72, 89 a 91 ,87 b Trong hàng, giá tr khơng có chữ chung sai khác mức ý nghĩa P
 • 7
 • 989
 • 2
Tài liệu Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng ppt

Tài liệu Thức ăn chăn nuôi - Độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng ppt

Nông nghiệp

... (ISO 6 492 ) Tro TCVN 4327 Lyzin ISO 5510 Canxi TCVN 1526 ISO 6 490 /1 Photpho TCVN 1 525 (ISO 6 491 ) Natriclorua TCVN 4806 (ISO 6 495 ) §é Èm TCVN 4326 (ISO 6 496 ) II Khoáng vi lợng Đồng ISO 68 69 Sắt ... %) số tiêu chất lợng đợc qui đinh bảng dới Độ dao động phân tích số tiêu thức ăn chăn nuôi Các tiêu Phơng pháp phân tích I Chỉ tiêu thông thờng Protein TCVN 4328 (ISO 6 496 ) X¬ TCVN 43 29 (ISO ... động phân tích số tiêu chất lợng thức ăn chăn nuôi nh sau: 1.2.1 Các tiêu chung: hàm lợng protein, xơ, chất béo, tro (bao gồm tro thô tro không tan axit clohydric), natri clorua, canxi, phopho...
 • 5
 • 1,933
 • 15

Xem thêm