0

KE HOACH DAY HOC BUOI HAI

342 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:36

Yêu cầu học sinh đó chỉ ra từng vi và kết quả tu dưỡng của khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa mình khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc bản kiểm điểm trước lớp[r] (1)Tuần Ngµy so¹n: 19-8-2012 Ngµy d¹y : 20-8-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt LuyÖn viÕt -ChÝnh t¶ Cã c«ng mµi s¾t ,cã ngµy nªn kim I mục đích, yêu cầu: - ChÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n trÝch bµi :Cã c«ng mµi s¾t ,cã ngµy nªn kim.Qua bµi viÕt hiÓu c¸ch tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n; Cñng cè quy t¾c viÕt ng/ngh HoÆc ch / tr II §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô viÕt ®o¹n v¨n cÇn viÕt - B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp2,3 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KiÓm tra bµi cò - GV cho HS viÕt mét sè tõ viÕt sai - HS viÕt b¶ng * Bµi míi: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu - HS lắng nghe cÇu cña tiÕt häc b) Híng dÉn nghe viÕt: - GV đọc 1đoạn cho HS viết Đoạn này nói - HS lắng nghe nªn ®iÒu g× ? HS viÕt b¶ng ch÷ khã: - HS suy nghÜ, tr¶ lêi c©u hái - GV đọc -HS chép bài vào GV theo - HS viết bảng từ khó dâi, uèn n¾n - HS chÐp bµi vµo vë - ChÊm, ch÷a bµi - HS đổi kiểm tra, chấm, chữa bài c) Híng dÉn lµm bµi tËp: - Bµi 2: + GV nªu yªu cÇu - HS l¾ng nghe + Nhận xét, chốt lời giải đúng - 2- HS lªn b¶ng lµm bµi - Bµi 3: - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi + GV nªu yªu cÇu + GV nhËn xÐt, söa ch÷a - HS l¾ng nghe - Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc -HS suy nghÜ, tr¶ lêi - Dặn HS đọc bài nhà - HS l¾ng nghe TiÕt 2:ThÓ dôc( chuyÓn ) Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh Trß ch¬i: "DiÖt c¸c vËt cã h¹i" I Môc tiªu: - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp Yêu cầu HS biết đợc số nội dung chơng trình và có thái độ học tạp đúng (2) - Một số quy định học thể dục Yêu cầu HS biết điểm và bớc vận dụng vào quá trình học tập để tạo thành nề nếp - Biªn chÕ tæ, chän c¸n sù - Học giậm chân chỗ- đứng lại Yêu cầu thực tơng đối đúng - Ôn trò chơi "Diệt các vật có hại" Yêu cầu tham gia chơi tơng đối chủ động II §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - Trªn s©n trêng VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ cßi III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp: Nội dung+ Hoạt động GV Hoạt động HS H§ * PhÇn më ®Çu: H§1 - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê - HS l¾ng nghe häc: 2- phót - HS đứng chỗ vỗ - Khởi động: phút tay- h¸t *PhÇn c¬ b¶n: - Giãi thiÖu ch¬ng tr×nh ThÓ dôc líp 2:2- - HS l¾ng nghe phót +Theo phơng pháp kể chuyện, thông qua đó - HS lắng nghe và thực GV nh¾c nhë HS tinh thÇn häc tËp, tÝnh kØ luËt hiÖn - Một số quy định học Thể dục:2- - HS l¾ng nghe phót - HS l¾ng nghe H§2 + GV nh¾c l¹i néi quy tËp luyÖn - Biªn chÕ tæ tËp luyÖn, chän c¸n sù: 2- phót - HS l¾ng nghe- cïng GV nêu dự kiến sau đó cùng HS định GV bình chọn Yêu cầu cán lớp phải có trình độ học tập kh¸, t¸c phong nhanh, khoÎ, giäng h« râ rµng, cã kh¶ n¨ng lµm mÉu - HS giËm ch©n t¹i - Giậm chân chỗ- đứng lại: 5- phút chçtheo tæ - Trß ch¬i "DiÖt c¸c vËt cã h¹i":5- phót GV cïng HS nh¾c l¹i tªn mét sè loµi vËt , - HS ch¬i trß ch¬i c¸ch ch¬i, ch¬i thö, ch¬i thËt vµ cã thëng, cã ph¹t * PhÇn kÕt thóc: - HS đứng chỗ vỗ H§3 - Cho HS tËp håi tÜnh: 1- phót tay, h¸t - GV cïng HS hÖ thèng bµi: phót - HS hÖ thèng l¹i bµi - GV nhËn xÐt giê häc, giao bµi vÒ nhµ:1- - HS l¾ng nghe phót _ TiÕt 3:H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t ¤n bµi h¸t:ThËt lµ hay I/ Môc tiªu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Hát kết hợp múa đơn giản II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: -Nh¹c cô quen dïng - Một vài động tác múa đơn giản III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học (3) * ¤n bµi h¸t ThËt lµ hay: - GVhíng dÉn HS h¸t «n theo tæ, nhãm - Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp với múa đơn giản: Gîi ý: +Khi h¸t ThËt lµ hay: -Tay tr¸i ®a lªn ngang tÇm m¾t nh×n +Khi h¸t : ThËt lµ hay - Hai tay ®a lªn miÖng tîng trng cho chim hãt - GV nhËn xÐt * Ch¬i trß ch¬i:Rång r¾n lªn m©y: - GV nªu tªn trß ch¬i - GV híng dÉn c¸ch ch¬i -Chia lớp thành nhóm để HS tham gia chơi -GV lu ý HS đảm bảo an toàn chơi - GV theo dâi vµ híng dÉn HS cßn lóng tóng tham gia ch¬i * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc -DÆn HS «n bµi ë nhµ -HS h¸t theo tæ -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV - HS thi h¸t theo bµn, tæ -HS l¾ng nghe -HS ch¬i theo nhãm - HS l¾ng nghe Ngµy so¹n: 19-8-2012 Ngµy d¹y: 21-8-2012 TiÕt1 :KÓ chuyÖn Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim TiÕt 2: To¸n Luyện tập :Ôn tập các số đến 100 I.Môc tiªu : -Củng cố các số đến 100 -RÌn HS c¸ch céng kh«ng nhí II.§å dïng d¹y häc -Vë luyÖn to¸n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy * KiÓm tra: - KT sách vở, đồ dùng học toán HS * Bµi míi: - Bµi 1: Củng cố các số đến 100 -HS tự đọc bài và làm bài + GV nhËn xÐt - Bµi 2: Cñng cè c¸ch céng nhÈm tæng hai sè bµng 10 råi céng víi sè thø ba -Bµi 3: GV yêu cầu -HS đọc yêu cầu bài và làm Hoạt động học - HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học Toán để GV kiểm tra - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng, lµm vµo vë nh¸p - HS l¾ng nghe - TiÕn hµnh nh bµi -HS đọc ,quan sát tranh và làm (4) bµi +Híng dÉn HS lµm bµi vµo vë bµi Bµi 4:HD t¬ng tù nh bµi 3: - HS lµm vë - HS đổi kiểm tra chéo, nhận xÐt * Cñng cè, dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc _ TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Gi¸o dôc thùc hµnh vÖ sinh c¸ nh©n I.Môc tiªu : - Qua giê häc ,gióp HS biÕt c¸ch thùc hµnh vÖ sinh c¸ nh©n -VÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ cã lîi g× II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giíi thiÖu bµi 2.Néi dung H§1:-Th¶o luËn nhãm chia líp thµnh nhãm -HS c¸c nhãm th¶o luËn -GV nªu c©u hái :Mçi ngµy chóng ta vÖ sinh r¨ng miÖng ,ch©n tay mÊy lÇn ,vµo lóc nµo ? -C¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi kÕt +VÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ cã lîi g× ?Cßn qu¶ vµo phiÕu kh«ng vÖ sinh c¸ nh©n thêng xuyªn cã h¹i g× ? -GV ph¸t phiÕu -§¹i diÖn c¸c nhãm viÕt phiÕu lªnb¶ng -HS vµ GV nhËn xÐt tõng nhãm H§2:Thùc hµnh -GV gọi số HS lên thực hành đánh -HS lµm viÖc c¸ nh©n răng,rửa chân tay đúng cách -HS theo dâi ,nhËn xÐt -Gv nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh thùc hành tốt và đến thống KÕt luËn : Mỗi ngày chúng ta phải đánh đúng cách ngày hai lần ;buổi tối trớc ngủ và buổi -HS ghi nhớ để thực s¸ng sau thøc dËy Röa s¹ch tay tríc ăn và sau đại tiện §¸nh r¨ng thêng xuyªn sÏ gióp cho r¨ng cña chóng ta kh«ng bÞ s©u vµ nô cêi sÏ t¬i h¬n 3.Cñng cè - DÆn dß -NhËn xÐt giê häc Ngµy so¹n :19-8-2012 Ngµy d¹y : 23-8-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt (5) Luyện viết chữ đẹp Bài I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ A,Ă , viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ bài - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV kiểm tra đồ dùng học tập hs * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ A,¡,¢ khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe, + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n - HS viÕt b¶ng cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n Híng dÉn HS lµm vë luyÖn tiÕt LuyÖn tËp I.Môc tiªu : -Củng cố các số đến 100 -RÌn HS c¸ch céng kh«ng nhí II.§å dïng d¹y häc -Vë luyÖn to¸n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy * KiÓm tra: - KT sách vở, đồ dùng học toán HS * Bµi míi: - Bµi 1:TÝnh Củng cố các số đến 100 -HS tự đọc bài và làm bài + GV nhËn xÐt - Bài 2:-Gọi HS đọc bài toán -GV yªu cÇu HS tãm t¾t vµ gi¶i vµo vë Bµi gi¶i C¶ hai ng¨n cã sè quyÓn vë lµ 26 + 43 = 69 ( quyÓn) Hoạt động học - HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học Toán để GV kiểm tra - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng, lµm vµo vë nh¸p - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán ,tự tóm tắt và giải vµo vë -1HS đọc lên bảng giải (6) §¸p sè :69 quyÓn -Bµi 3: GV yêu cầu -HS đọc yêu cầu bài và làm bµi +Híng dÉn HS lµm bµi vµo vë Bài 4:HD HS cách điền số lặp lại để có tæng « b»ng 10 - HS lµm vë - HS đổi kiểm tra chéo, nhận xÐt -HS tự quan sát hình vẽ để tìm phép tính đúng -HS tù lµm bµi * Cñng cè, dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 3:Thñ c«ng Thùc hµnh: GÊp tªn löa I/ Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch gÊp tªn löa - Gấp đợc tên lửa đúng quy trình kĩ thuật - Yêu thích gấp hình II/ ChuÈn bÞ: - GiÊy nh¸p, giÊy thñ c«ng - Bót mµu, kÐo thñ c«ng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thêi gian 3phót 3phót Néi dung 1.KiÓm tra 2.Bµi míi H §1: Lµm mÉu 17phót 5phót Hoạt động thầy KTsù chuÈn bÞ cña HS - GV híng dÉn HS c¸c bíc gÊp tªn löa Bíc 1:GÊp ,c¾t tê giÊy h×nh vu«ng Bíc 2:gÊp t¹o thµnh tªn löa -Gv võa thao t¸c ,võa nãi Gv quan sat uèn n¾n HS lµm mÉu -Gv tæ chøc cho HS tËp gÊp tªn löa HS quan s¸t - HS quan s¸t HS nhớ để thực -Gäi 1-2 HS lªn thao t¸c C¶ líp cïng quan s¸t Tæ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm H§2: Thùc hµnh -HS thùc hµnh theo nhóm cặp đôi - HS trng bµy s¶n H§3:trng bµy s¶n phÈm phÈm ChuÈn bÞ bµi sau: GÊp -HS nhËn xÐt c¸c s¶n Õch phẩm đợc trng bày GV đánh giá kết thực hµnh cña HS 4phót Hoạt động trò (7) 3.Cñng cè - dÆn dß: _ Ngµy so¹n : 19-8-2012 Ngµy d¹y : 25-8-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt LuyÖn tõ vµ c©u :Tõ vµ c©u I mục đích, yêu cầu: - Më réng vèn tõ -Biết tìm các từ có liên quan đến hoạt động học tập Bớc đầu biết dùng từ đặt câu đơn giản II §å dïng d¹y häc: -Vë luyÖn tiÕng viÖt III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1.KiÓm tra bµi cò - GV kiểm tra đồ dùng học tập HS * Bµi míi: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết häc b) Híng dÉn nghe viÕt: Bài 1:-GV gọi HS đọc yêu cầu bài -HS lµm bµi theo nhãm +Nhãm 1:T×m tõ chØ ngêi +Nhóm 2:Tìm từ đồ vật +Nhãm 3:Tõ chØ vËt -Gọi đại diện các nhóm trình bày bài làm mình -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt - Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài -Gäi HS tr¶ lêi bµi lµm cña nhãm m×nh +GV và lớp - Nhận xét, chốt lời giải đúng - Bµi 3: + GV nªu yªu cÇu + GV nhËn xÐt, söa ch÷a * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - Dặn HS đọc bài nhà Hoạt động học - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu -HS làm theo nhóm đôi - 1HS đọc -HS đặt câu theo nhãm -HS lµm t¬ng tù bµi -HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe _ Tiết 2:Đạo đức Luyện tập bài :Học tập ,sinh hoạt đúng I môc tiªu: - HS hiÓu c¸c biÓu hiÖn cô thÓ vµ Ých lîi cña häc tËp ,sinh ho¹t dóng giê - - HS có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập và sinh hoạt đúng II tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - Dụng cụ phục vụ trò chơi sắm vai hoạt động (8) - Vở bài tập Đạo đức III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học *§ãng vai: -GV chia nhãm (4 HS) vµ ph¸t phiÕu giao -HS l¾ng nghe việc cho nhóm: nhóm thảo luận -HS thảo luận nhóm, đóng vai xö lÝ mét t×nh huèng bµi tËp -§¹i diÖn nhãm thÓ hiÖn c¸ch xö lí đóng vai - Tranh luËn gi÷a c¸c nhãm - GV kết luận cách ứng xử đúng cho -HS lắng nghe tõng t×nh huèng * KÕt luËn: CÇn s¾p xÕp thêi gian hîp lý - HS l¾ng nghe để học tập và sinh hoạt đúng *Th¶o luËn:: - GV chia nhãm, ph¸t phiÕu giao viÖc cho - HS l¾ng nghe tõng nhãm ( néi dung bµi tËp 4) - HS suy nghÜ vµ th¶o luËn nhãm - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt, kÕt luËn - HS l¾ng nghe *Tù liªn hÖ : - Gäi HS lªn kÓ c¸ch s¾p xÕp thêi gian -5- HS lªn kÓ biÓu cña m×nh - HS cïng GV ph©n tÝch t×m cách giải đúng - GV khen nh÷ng HS cã kÕ ho¹ch häc tËp và sinh hoạt đúng - HS l¾ng nghe Cñng cè ,dÆn dß NhËn xÐt giê häc TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết vi và kết tu dỡng mình (9) điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - C¶ líp chó ý l¾ng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp - Mỗi học sinh tự đề phơng tuÇn võa qua hớng phấn đắu cho cá nhân và - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới tËp thÓ + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Ngµy kÝ duyÖt TuÇn Ngµy so¹n : 26-8-2012 Ngµy d¹y : 27-8-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ChÝnh t¶ -Nghe viÕt PhÇn thëng I mục đích, yêu cầu: - ChÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n trÝch bµi PhÇn thëng.Qua bµi viÕt hiÓu c¸ch tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n; Cñng cè quy t¾c viÕt iÕt/uyÕt HoÆc r / d ,gi II §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô viÕt ®o¹n v¨n cÇn viÕt - B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp2,3 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1.KiÓm tra bµi cò - GV cho HS viÕt mét sè tõ viÕt sai * Bµi míi: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu cña tiÕt häc b) Híng dÉn nghe viÕt: - GV đọc đoạn cho hs viết §o¹n nµy nãi nªn ®iÒu g× ? HS viÕt b¶ng ch÷ khã: lu«n lu«n - GV đọc -HS chép bài vào GV theo dõi, uèn n¾n - ChÊm, ch÷a bµi c) Híng dÉn lµm bµi tËp: - Bµi 2: a.iÕt /uyÕt + GV nªu yªu cÇu + Nhận xét, chốt lời giải đúng b r, d ,/ gi + GV nªu yªu cÇu + GV nhËn xÐt, söa ch÷a Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS suy nghÜ, tr¶ lêi c©u hái - HS viÕt b¶ng tõ khã - HS chÐp bµi vµo vë - HS đổi kiểm tra, chấm, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - 2- HS lªn b¶ng lµm bµi - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi, ch÷a bµi (10) * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - Dặn HS đọc bài nhà -HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe TiÕt 2:ThÓ dôc(chuyÓn) Dµn hµng ngang, dån hµng Trò chơi: Qua đờng lội I Môc tiªu: - Ôn số kĩ đội hình đội ngũ đã học lớp Yêu cầu thực đợc động tác mức tơng đối chính xác, nhanh ,trật tự, không xô đẩy - Ôn cách chào, báo cáo GV nhận lớp và kết thúc học Yêu cầu thực đợc mức tơng đối đúng, nhanh và trật tự trớc II §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - Trªn s©n trêng VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ cßi, kÎ s©n cho trß ch¬i III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp: Hoạt động HS HĐ Nội dung+ Hoạt động GV * PhÇn më ®Çu: - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung, - HS l¾ng nghe yªu cÇu giê häc: 1- phót.Cho - HS tËp luyÖn HS tËp luyÖn c¸ch chµo, b¸o c¸o H§1 vµ chóc GV b¾t ®Çu giê häc - Giậm chân chỗ, đếm theo - Cán điều khiển HS giậm chân t¹i chç, ch¹y nhÑ nhµng, ®i theo nhÞp:1 phót - Ch¹y nhÑ nhµng theo hµng vßng trßn, hÝt thë s©u dọc trên địa hình tự nhiên:50- Cho HS chơi trò chơi yêu thích 60m - §i theo vßng trßn, hÝt thë s©u:610 lÇn - Trß ch¬i( tù chän): 1- phót *PhÇn c¬ b¶n: - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, - HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn theo điểm số, giậm chân chỗ- đứng yêu cầu cán lớp nội lại, đứng nghiêm, đứng nghỉ: 1- dung bên lÇn H§2 - Dµn hµng ngang, dån hµng: 2- - HS tËp thi ®ua gi÷a c¸c tæ - Nhận xét, bình chọn tổ tập lÇn - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, vµ chÝnh x¸c nhÊt điểm số; đứng nghiêm, đứng - HS lắng nghe nghØ; dµn hµng ngang, dån hµng: - HS ch¬i trß ch¬i mçi tæ lÇn - GV nhËn xÐt söa kÜ thuËt cho tõng tæ - Trò chơi " Qua đờng lội": 8- 10 phót GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, chØ dÉn trªn s©n c¸ch ch¬i, ch¬i thö, ch¬i thËt * PhÇn kÕt thóc: - Đứng chỗ, vỗ tay, hát:1- - HS đứng chỗ vỗ tay, hát (11) - HS ch¬i trß ch¬i H§3 phót - Trß ch¬i: Cã chóng em: phót - HS hÖ thèng l¹i bµi - GV cïng HS hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt:2 phót TiÕt 3: Tù nhiªn vµ x· héi Híng dÉn HS lµm vë luyÖn (Trang 2) I.môc tiªu -Gióp HS cñng cè l¹i kiÕn thøc th«ng qua bµi tËp -BiÕt c¸ch gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn khoÎ m¹nh IICác hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KiÓm tra bµi cò : +Con hãy nêu số việc cần làm để giữ -HS tr¶ lêi cho x¬ng vµ c¬ ph¸t triÓn tèt -Gv nhËn xÐt 2.bµi míi a Giíi thiÖu bµi b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bài 1:-Gọi HS đọc yêu cầu bài -Gọi HS đọc bài làm mình -HS lµm bµi vµo vë -Líp vµ Gv nhËn xÐt Bµi 2:-Gäi HS nªu yªu cÇu bµi +Hµng ngµy nªn lµm g× vµ kh«ng nªn -1 HS lªn b¶ng lµm làm gì để xơng và phát triển tốt -Díi líp lµm bµi vµo vë -Líp vµ Gv nhËn xÐt ,ch÷a bµi HS lªn b¶ng lµm Bµi 3:-Gäi HS nªu yªu cÇu bµi Díi líp lµm bµi vµo vë -Líp vµ Gv nhËn xÐt ,ch÷a bµi 3.Cñng cè -dÆn dß -GV nhËn xÐt giê häc Ngµy soạn :26-8-2012 Ngµy dạy : 28-8-2012 TiÕt 1: KÓ chuyÖn PhÇn thëng TiÕt 2:To¸n LuyÖn tËp I.Môc tiªu : -Cñng cã c¸ch cã nhí d¹ng céng víi mét sè -RÌn HS c¸ch céng cã nhí II.§å dïng d¹y häc -Vë luyÖn to¸n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy * KiÓm tra: Hoạt động học - HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học (12) - KT sách vở, đồ dùng học toán HS * Bµi míi: - Bµi 1:tÝnh -Gv uốn nắn HS cách đặt tính -HS tự đọc bài và làm bài + GV nhËn xÐt - Bµi 2:TÝnh 10 + + = 23 + + = 56 + + = -Bài 3: :-Gọi HS đọc bài Bµi gi¶i Sè häc sinh cña líp 2A lµ 19 + 17 = 36 (Häc sinh ) §¸p sè:36 (Häc sinh ) GV yêu cầu -HS đọc yêu cầu bài và làm bµi +Híng dÉn HS lµm bµi vµo vë * Cñng cè, dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí - NhËn xÐt giê häc Toán để GV kiểm tra - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng, lµm vµo vë nh¸p - HS l¾ng nghe -HS đọc bài và giải vào HS lªn b¶ng ch÷a bµi -HS đọc bài toán và giải vào -1 HS ch÷a bµi - HS đổi kiểm tra chéo, nhận xÐt - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Hoạt động làm đẹp trờng lớp I.Môc tiªu -Qua HS biết đợc các hoạt động làm đẹp trờng, lớp -HS có ý thức công việc làm đẹp trờng ,lớp II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giíi thiÖu bµi 2.Néi dung HĐ1: -GV nêu các công việc để làm đẹp trờng ,lớp : -Cho HS kÓ thªm mét sè viÖc +QuÐt dän vÖ sinh trêng ,líp làm khác mà HS biết đã +trång c©y xanh vên trêng lµm +Ch¨m sãc vên hoa cña líp -HS kÓ ,cho HS kh¸c nhËn xÐt -GV chèt l¹i +Lau c¸nh cöa líp häc +Lau bµn ghÕ líp häc +vệ sinh chậu đựng nớc lớp +QuÐt m¹ng nhÖn líp HĐ2: -GV cho HS thấy đợc tác dụng viÖc lµm s¹ch trêng líp +M«i trêng s¹ch +Trờng lớp đẹp +§¶m b¶o vÖ sinh cã lîi cho søc khoÎ -HS lµm viÖc c¸ nh©n -GV chia tæ giao c«ng viÖc cho c¸c nhãm -HS theo dâi ,nhËn xÐt thùc hiÖnvµo tuÇn (13) 3.Cñng cè - DÆn dß -NhËn xÐt giê häc -HS ghi nhớ để thực Ngµy so¹n :26-8-2012 Ngµy d¹y : 30-8-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt Luyện viết chữ đẹp: Bài I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ A,Ă , viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ bài - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: HĐ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS viÕt: A, ¡,¢ theo mÉu ch÷ H§1 nghiªng - GV nhËn xÐt * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ A, ¡ ,¢ khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông: - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - Khen HS viết chữ đẹp Hoạt động học - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (14) TiÕt 2:To¸n Híng dÉn HS lµm vë luyÖn tiÕt LuyÖn tËp I.Môc tiªu : -Cñng cã c¸ch céng -RÌn HS c¸ch céng cã nhí II.§å dïng d¹y häc -Vë luyÖn to¸n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy * KiÓm tra: - KT sách vở, đồ dùng học toán HS * Bµi míi: - Bµi 1:TÝnh nhÈm Cñng cè c¸ch céng cã nhí -HS tự đọc bài và làm bài + GV nhËn xÐt - Bµi 2:-TÝnh -Gọi HS đọc yêu cầu bài Hoạt động học - HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học Toán để GV kiểm tra - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng, lµm vµo vë nh¸p - HS l¾ng nghe -HS đọc yêu cầu và làm bài vào vë -Bài 3: -Gọi HS đọc bài toán và làm -1HS đọc lên bảng giải bµi Bµi gi¶i - HS lµm vë Cã tÊt c¶ sè vÞt lµ - HS đổi kiểm tra chéo, nhận + = 16 ( vÞt ) xÐt §¸p sè 16 vÞt +Híng dÉn HS lµm bµi vµo vë Bµi 4:HD HS quan s¸t h×nh vÏ vµ khoanh vào trớc câu trả lời đúng -HS tự quan sát hình vẽ để tìm phép tính đúng * Cñng cè, dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 3:ThÓ dôc ¤n: Dµn hµng ngang, dån hµng Trò chơi: Qua đờng lội I Môc tiªu: - Ôn số kĩ đội hình đội ngũ đã học lớp Yêu cầu thực đợc động tác mức tơng đối chính xác, nhanh ,trật tự, không xô đẩy - Ôn cách chào, báo cáo GV nhận lớp và kết thúc học Yêu cầu thực đợc mức tơng đối đúng, nhanh và trật tự trớc II §Þa ®iÓm, ph¬ng tiÖn: - Trªn s©n trêng VÖ sinh s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ cßi, kÎ s©n cho trß ch¬i III.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp: (15) H§ Nội dung+ Hoạt động GV * PhÇn më ®Çu: - TËp hîp líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc: 1- phót.Cho HS tËp luyÖn c¸ch chµo, b¸o c¸o vµ chóc GV b¾t ®Çu giê H§1 häc - Giậm chân chỗ, đếm theo nhịp:1 phót - Ch¹y nhÑ nhµng theo hµng däc trªn địa hình tự nhiên:50- 60m - §i theo vßng trßn, hÝt thë s©u:6- 10 lÇn - Trß ch¬i( tù chän): 1- phót Hoạt động HS - HS l¾ng nghe - HS tËp luyÖn - C¸n sù ®iÒu khiÓn HS giËm ch©n t¹i chç, ch¹y nhÑ nhµng, ®i theo vßng trßn, hÝt thë s©u - Cho HS ch¬i trß ch¬i yªu thÝch *PhÇn c¬ b¶n: - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè, - HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn giậm chân chỗ- đứng lại, đứng theo yêu cầu cán lớp tõng néi dung bªn nghiêm, đứng nghỉ: 1- lần - Dµn hµng ngang, dån hµng: 2- lÇn H§2 - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè; - HS tËp thi ®ua gi÷a c¸c tæ đứng nghiêm, đứng nghỉ; dàn hàng - Nhận xét, bình chọn tổ tập và chính xác ngang, dån hµng: mçi tæ lÇn - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt söa kÜ thuËt cho tõng tæ - HS ch¬i trß ch¬i - Trò chơi " Qua đờng lội": 8- 10 phút GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, chØ dÉn trªn s©n c¸ch ch¬i, ch¬i thö, ch¬i thËt * PhÇn kÕt thóc: - HS đứng chỗ vỗ tay, - §øng t¹i chç, vç tay, h¸t:1- phót h¸t H§3 - Trß ch¬i: Cã chóng em: phót - GV cïng HS hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt:2 - HS ch¬i trß ch¬i - HS hÖ thèng l¹i bµi phót Ngµy so¹n :26-8-2012 Ngµy d¹y : 31-8-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt LuyÖn tõ vµ c©u :Tõ ng÷ vÒ häc tËp DÊu chÊm hái I mục đích, yêu cầu: - Më réng vèn tõ vÒ häc tËp II §å dïng d¹y häc: -Vë luyÖn tiÕng viÖt III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KiÓm tra bµi cò - GV cho HS đặt câu có từ cô giáo - HS tr¶ lêi miÖng * Bµi míi: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu - HS lắng nghe cña tiÕt häc b) Híng dÉn nghe viÕt: Bài 1:-GV gọi HS đọc yêu cầu bài - HS đọc yêu cầu (16) -HS lµm bµi theo nhãm + -Gọi đại diện các nhóm trình bày bài làm m×nh -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt - Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài -Gäi HS tr¶ lê bµi lµm cña nhãm m×nh +GV và lớp - Nhận xét, chốt lời giải đúng - Bµi 3: + GV nªu yªu cÇu + GV nhËn xÐt, söa ch÷a -HS làm theo nhóm đôi 1HS đọc -HS đặt câu hỏi với bạn ngồi bªn c¹nh vµ ghi c©u tr¶ lêi vào đúng cột -HS chọn từ thích hợp để điền vµo chç chÊm * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - Dặn HS đọc bài nhà -HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2:MÜ thuËt Bµi : Thêng thøc mÜ thuËt: Xem tranh thiÕu nhi I/ Môc tiªu: - HS lµm quen víi tranh cña thiÕu nhi ViÖt Nam vµ thiÕu nhi quèc tÕ - Nhận biết đợc vẻ đẹp tranh qua xếp hình ảnh và cách vẽ màu - Hiểuđợc tình cảm bạn bè đuợc thể qua tranh II/ ChuÈn bÞ: - GV: Tranh in vë tËp vÏ; Su tÇm tranh cña thiÕu nhi quèc tÕ, thiÕu nhi ViÖt Nam - HS: Vë tËp vÏ, ch× ,mµu, tÈy ; Su tÇm tranh cña thiÕu nhi ViÖt Nam vµ thiÕu nhi quèc tÕ III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: H§ Nộị dung- Hoạt động GV Hoạt động HS *Xem tranh: - GV cho HS quan s¸t tranh §«i b¹n -HS quan s¸t tranh vµ tr¶ (tranh s¸p mµu vµ bót d¹ cña Ph¬ng Liªn), lêi c©u hái TLCH: + Trong tranh vÏ nh÷ng g×? H§I + Hai b¹n tranh ®ang lµm g×? + Em hãy kể màu đợc sử dụng tranh? + Em cã thÝch bøc tranh nµy kh«ng? V× - HS l¾ng nghe sao? - GV bæ sung ý kiÕn tr¶ lêi cña HS vµ hÖ thèng l¹i néi dung *Nhận xét ,đánh giá: - GV nhËn xÐt: - HS l¾ng nghe HĐ2 + Tinh thần, thái độ học tập lớp + Khen ngîi mét sè HS cã ý kiÕn ph¸t (17) biÓu *DÆn dß: - Su tÇm tranh vµ tËp nhËn xÐt vÒ néi -HS l¾ng nghe H§3 dung, c¸ch vÏ tranh - Quan s¸t h×nh d¸ng, mµu s¾c l¸ c©y -HS l¾ng nghe thiªn nhiªn TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp I Môc tiªu: Sau bµi häc hs biÕt : - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Hoạt động học - HS chó ý l¾ng nghe - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tËp thÓ Ngµy kÝ duyÖt (18) Tuần Ngµy so¹n: 9- 9-2012 Ngµy d¹y :10-9-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt LuyÖn viÕt -ChÝnh t¶ Bạn cña Nai Nhá I mục đích, yêu cầu: - ChÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n trÝch bµi ban cña Nai Nhá.Qua bµi viÕt hiÓu c¸ch tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n; Cñng cè quy t¾c viÕt ng/ngh HoÆc ch / tr II §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô viÕt ®o¹n v¨n cÇn viÕt - B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp2,3 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KiÓm tra bµi cò - GV cho HS viÕt mét sè tõ viÕt sai - HS viÕt b¶ng * Bµi míi: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu - HS lắng nghe cña tiÕt häc b) Híng dÉn nghe viÕt: - GV đọc đoạn viết l.:"Nai Nhỏ nói tiếp đến - HS lắng nghe hóc Sãi ng· ngöa" §o¹n nµy nãi nªn ®iÒu g× ? - HS suy nghÜ, tr¶ lêi c©u HS viÕt b¶ng ch÷ khã: Nai Nhá,lo hái - GV đọc -HS chép bài vào GV theo dõi, - HS viết bảng từ khó uèn n¾n - HS chÐp bµi vµo vë - ChÊm, ch÷a bµi - HS đổi kiểm tra, c) Híng dÉn lµm bµi tËp: chÊm, ch÷a bµi - Bµi 2: + GV nªu yªu cÇu + Nhận xét, chốt lời giải đúng - HS l¾ng nghe - Bµi 3: - 2- HS lªn b¶ng lµm bµi + GV nªu yªu cÇu - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi (19) + GV nhËn xÐt, söa ch÷a - HS l¾ng nghe - Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - Dặn HS đọc bài nhà -HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) QUAY TRÁI, QUAY PHẢI TRÒ CHƠI "NHANH LÊN BẠN ƠI !" A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn số kỹ đội hình đội ngũ Yêu cầu thực tương đối chính xác -Học quay phải (trái) Yêu cầu thực động tác tương đối chính xác -Ôn trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! Yêu cầu biết cách chơi B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sân cho trò chơi C-Nội dung và phương pháp: Phương pháp tổ Nội dung Định lượng chức I-Phần mở đầu: phút -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu xxxx cầu bài học xxxx xxxx xxxx xxxx -Ôn tập cách báo cáo -Chạy nhẹ nhàng trên điạ hình tự nhiên -Đi thường theo vòng tròn và hít thở Thực hành sâu hàng dọc Thực hành II-Phần bản: 20 phút xxxx -Tập hợp hàng dọc, dóng hàng (điểm xxxx số) xxxx -Học quay trái, quay phải: Tập 4-5 lần xxxx GV làm mẫu, giải thích động tác xxxx -HS tập -Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm (nghỉ) quay phải (trái) theo tổ: Thực hành theo tổ 1-2 lần Thực hành -Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! : lần +Lần 1: Chơi thử Thực hành +Lần 2: Chơi chính thức (20) III-Phần kết thúc: -Đứng vỗ tay, hát -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét - Về nhà tập quay phải (trái) phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx _ TiÕt3 :KÓ chuyÖn Ngµy so¹n: 9- 9-2012 Ngµy d¹y :11-9-2012 Bạn cña Nai Nhá TiÕt 1:H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t ¤n bµi h¸t:ThËt lµ hay I/ Môc tiªu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Hát kết hợp múa đơn giản II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: -Nh¹c cô quen dïng - Một vài động tác múa đơn giản III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy * ¤n bµi h¸t ThËt lµ hay: - GVhíng dÉn HS h¸t «n theo tæ, nhãm - Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp với múa đơn giản: Gîi ý: +Khi h¸t ThËt lµ hay: -Tay tr¸i ®a lªn ngang tÇm m¾t nh×n +Khi h¸t : ThËt lµ hay - Hai tay ®a lªn miÖng tîng trng cho chim hãt - GV nhËn xÐt * Ch¬i trß ch¬i:Rång r¾n lªn m©y: - GV nªu tªn trß ch¬i - GV híng dÉn c¸ch ch¬i -Chia lớp thành nhóm để HS tham gia ch¬i -GV lu ý HS đảm bảo an toàn ch¬i - GV theo dâi vµ híng dÉn HS cßn lóng tóng tham gia ch¬i * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc Hoạt động học -HS h¸t theo tæ -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV - HS thi h¸t theo bµn, tæ -HS l¾ng nghe -HS ch¬i theo nhãm - HS l¾ng nghe (21) -DÆn HS «n bµi ë nhµ TiÕt 2: To¸n LuyÖn tËp :PhÐp céng cã tæng b»ng 10 I.Môc tiªu : -Cñng cã c¸ch céng cã tæng b»ng 10 -RÌn HS c¸ch céng cã nhí II.§å dïng d¹y häc -Vë luyÖn to¸n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy * KiÓm tra: - KT sách vở, đồ dùng học toán HS * Bµi míi: - Bµi 1: Cñng cè c¸ch céng cã tæng b»ng 10 -HS tự đọc bài và làm bài + GV nhËn xÐt - Bµi 2: Cñng cè c¸ch céng nhÈm tæng hai sè bµng 10 råi céng víi sè thø ba -Bµi 3: GV yêu cầu -HS đọc yêu cầu bài và lµm bµi +Híng dÉn HS lµm bµi vµo vë Bµi 4:HD t¬ng tù nh bµi 3: * Cñng cè, dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí - NhËn xÐt giê häc Hoạt động học - HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học Toán để GV kiểm tra - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng, lµm vµo vë nh¸p - HS l¾ng nghe - TiÕn hµnh nh bµi -HS đọc ,quan sát tranh và làm bài - HS lµm vë - HS đổi kiểm tra chéo, nhận xét - HS l¾ng nghe - TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp Phát huy truyền thống tốt đẹp nhà trờng I Môc tiªu : -Giúp HS biết và hiểu số truyền thống tốt đẹp nhà trờng các năm vừa qua Từ đó HS cố gắng học tập và phát huy truyền thống nhà trờng II.§å dïng d¹y häc -1 số các ảnh chụp các hoạt động nhà trờng III.Các hoạt động dạy học Hoạt động : Gv cho HS xem ảnh phòng đội nhà trờng -Gv giới thiệu nội dung tranh ,ảnh ,đồng thời nói rõ nội dung cụ thể tranh ,ảnh nó gắn với các hoạt động HS ,của nhà trờng các năm học trớc nh : tặng ,sách giáo khoa ,cặp cho HS nghèo đã cố gắng vơn lên häc tËp -Phong trào quyên óp sách ,vở ,cặp để ủng hộ cho nhngHS miền Trung đợt b·o - (22) +Phong trào giúp đỡ học tập +Phong trào trồng cây xanh và ggiúp cho trờng lớp ,đẹp 2.Hoạt động : Hoạt động theo nhóm -Gv chia lớp theo tổ để tìm hiểu truyền thống tôt đẹp nhà trờng -C¸c nhãm th¶o luËn -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt ,bæ sung -GV kÕt luËn 3.Hoạt động :Cñng cè ,tæng kÕt -Gv nhËn xÐt giê -DÆn HS chuÈn bÞ giê sau Ngµy so¹n : 9-9-2012 Ngµy d¹y : 12-9-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: Luyện viết chữ đẹp: Bài I Môc tiªu: - HS n¾m ®ưîc cÊu t¹o, c¸ch viÕt ch÷ B viÕt hoa vµ viÕt thưêng vµ vËn dông viÕt tõ, c©u ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp mẫu chữ bài - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - GV kiÓm tra vë luyÖn ch÷ cña HS H§1 - GV nhËn xÐt Hoạt động học - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ B khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt H§2 + GV hưíng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn - HS viÕt b¶ng n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë dưíi sù híng dÉn - HS viÕt bµi vµo vë (23) cña GV - GV khen bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n Híng dÉn HS lµm vë luyÖn tiÕt 13 LuyÖn tËp I.Môc tiªu : -Cñng cã c¸ch céng cã tæng b»ng 10 d¹ng 26 + vµ 26 +34 -RÌn HS c¸ch céng cã nhí II.§å dïng d¹y häc -Vë luyÖn to¸n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy * KiÓm tra: - KT sách vở, đồ dùng học toán HS * Bµi míi: - Bµi 1:TÝnh Cñng cè c¸ch céng cã nhí sang hµng chôc, -HS tự đọc bài và làm bài + GV nhËn xÐt - Bài 2:-Gọi HS đọc bài toán -GV yªu cÇu HS tãm t¾t vµ gi¶i vµo vë Bµi gi¶i C¶ hai ng¨n cã sè quyÓn vë lµ 27 + 43 = 80 ( quyÓn ) §¸p sè :80 quyÓn -Bµi 3: GV yêu cầu -HS đọc yêu cầu bài và làm bµi +Híng dÉn HS lµm bµi vµo vë Bài 4:HD HS cách điền số lặp lại để có tæng « b»ng 10 * Cñng cè, dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí - NhËn xÐt giê häc I/ Môc tiªu: Hoạt động học - HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học Toán để GV kiểm tra - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng, lµm vµo vë nh¸p - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán ,tự tóm tắt và giả vào -1HS đọc lên bảng giải - HS lµm vë - HS đổi kiểm tra chéo, nhận xét -HS tự quan sát hình vẽ để tìm phép tính đúng -HS tù lµm bµi - HS l¾ng nghe TiÕt 3:Thñ c«ng Thùc hµnh: GÊp M¸y bay ph¶n lùc (24) - HS biÕt c¸ch gÊp m¸y bay ph¶n lùc - Gấp đợc máy bay phản lực đúng quy trình kĩ thuật II/ ChuÈn bÞ: - GiÊy nh¸p, giÊy thñ c«ng - Bót mµu, kÐo thñ c«ng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thêi Néi dung Hoạt động thầy gian 3phót 1.KiÓm tra KTsù chuÈn bÞ cña HS 2.Bµi míi 3phót H §1: Lµm mÉu - GV híng dÉn HS c¸c bíc gÊp m¸y bay ph¶n lùc Bíc 1:GÊp ,t¹o mòi vµ th©n c¸nh m¸y bay ph¶n lùc Bíc 2: T¹o m¸y bay ph¶n lùc vµ sö dông -Gv võa thao t¸c ,võa nãi Gv quan sat uèn n¾n HS lµm mÉu -Gv tæ chøc cho HS tËp gÊp m¸y bay ph¶n lùc 17phót 5phót Tæ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm H§2: Thùc hµnh GV đánh giá kết thực hµnh cña HS H§3:trng bµy s¶n phÈm ChuÈn bÞ bµi sau: - Yªu thÝch gÊp h×nh Hoạt động trò HS quan s¸t - HS quan s¸t HS nhớ để thực -Gäi 1-2 HS lªn thao t¸c C¶ líp cïng quan s¸t -HS thùc hµnh theo nhãm cặp đôi - HS trng bµy s¶n phÈm -HS nhËn xÐt c¸c s¶n phÈm đợc trng bày 4phót 3.Cñng cè - dÆn dß: _ Ngµy so¹n :9-9-2012 Ngµy d¹y : 13-9-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt LuyÖn tõ vµ c©u :Më réng vèn tõ chØ sù vËt §Æt c©u Ai (c¸i g× ,con g× ,c©y g×) lµ g× ? I mục đích, yêu cầu: - Më réng vèn tõ chØ sù vËt -Biết tìm và đặt câu với từ vật II §å dïng d¹y häc: -Vë luyÖn tiÕng viÖt III Các hoạt động dạy học chủ yếu: (25) Hoạt động dạy 1.KiÓm tra bµi cò - GV cho HS kÓ mét sè tõ chØ sù vËt * Bµi míi: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu cña tiÕt häc b) Híng dÉn nghe viÕt: Bài 1:-GV gọi HS đọc yêu cầu bài -HS lµm bµi theo nhãm +Nhãm 1:T×m tõ chØ ngêi +Nhóm 2:Tìm từ đồ vật +Nhãm 3:Tõ chØ vËt -Gọi đạidiện các nhóm trình bày bài làm m×nh -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt - Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài -Gäi HS tr¶ lêi bµi lµm cña nhãm m×nh +GV và lớp - Nhận xét, chốt lời giải đúng - Bµi 3: + GV nªu yªu cÇu + GV nhËn xÐt, söa ch÷a * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - Dặn HS đọc bài nhà Hoạt động học - HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu -HS làm theo nhóm đôi - 1HS đọc -HS đặt câu theo nhóm -HS lµm t¬ng tù bµi -HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe Tiết 2:Đạo đức LuyÖn tËp bµi : biÕt nhËn lçi vµ söa lçi I môc tiªu: - HS hiểu có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến và đợc ngời yêu quý Nh thÕ míi lµ ngêi dòng c¶m vµ trung thùc - HS biÕt tù nhËn vµ söa lçi cã lçi, biÕt nh¾c b¹n nhËn vµ söa lçi - HS biÕt ñng hé, c¶m phôc c¸c b¹n biÕt nhËn lçi vµ söa lçi II tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - Dụng cụ phục vụ trò chơi sắm vai hoạt động - Vở bài tập Đạo đức III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học *§ãng vai: -GV chia nhãm (4 HS) vµ ph¸t phiÕu giao -HS l¾ng nghe việc cho nhóm: nhóm thảo luận -HS thảo luận nhóm, đóng vai xö lÝ mét t×nh huèng bµi tËp -§¹i diÖn nhãm thÓ hiÖn c¸ch xö lÝ b»ng đóng vai - Tranh luËn gi÷a c¸c nhãm - GV kết luận cách ứng xử đúng cho -HS lắng nghe tõng t×nh huèng * KÕt luËn: Khi cã lçi biÕt nhËn lçi vµ söa - HS l¾ng nghe lỗi là dũng cảm, đáng khen *Th¶o luËn:: - GV chia nhãm, ph¸t phiÕu giao viÖc cho - HS l¾ng nghe (26) tõng nhãm ( néi dung bµi tËp 4) - GV nhËn xÐt, kÕt luËn *Tù liªn hÖ : - Gäi HS lªn kÓ nh÷ng trêng hîp m¾c lçi vµ söa lçi - GV cïng HS ph©n tÝch t×m c¸ch gi¶i đúng - GV khen nh÷ng HS biÕt nhËn lçi, söa lçi *KÕt luËn chung :Ai còng cã m¾c lçi §iÒu quan träng lµ ph¶i biÕt nhËn lçi vµ sửa lỗi Nh em mau tiến và đợc mäi ngêi yªu quý - HS suy nghÜ vµ th¶o luËn nhãm - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ - HS l¾ng nghe -5- 7HS lªn kÓ - HS cïng GV ph©n tÝch t×m c¸ch gi¶i đúng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt ®iÓm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu - Dới lớp HS tự đánh giá hành biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc m×nh kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn - C¶ líp chó ý l¾ng nghe võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tËp thÓ * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Ngµy kÝ duyÖt (27) TuÇn Ngµy so¹n :16-9-2012 Ngµy d¹y : 17-9-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ChÝnh t¶ -Nghe viÕt bÝm tãc ®u«i sam I mục đích, yêu cầu: - ChÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n trÝch bµi BÝm tãc ®u«i sam.Qua bµi viÕt hiÓu c¸ch tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n; Cñng cè quy t¾c viÕt iÕt/uyÕt HoÆc r / d ,gi II §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô viÕt ®o¹n v¨n cÇn viÕt - B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp2,3 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 1.KiÓm tra bµi cò - GV cho HS viÕt mét sè tõ viÕt sai * Bµi míi: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu cña tiÕt häc b) Híng dÉn nghe viÕt: - GV đọc đoạn viết l.:"Nhng Tuấn sấn tới đến Hà oà khóc' §o¹n nµy nãi nªn ®iÒu g× ? HS viÕt b¶ng ch÷ khã: TuÊn,Hµ,®u«i sam Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS suy nghÜ, tr¶ lêi c©u hái - HS viÕt b¶ng tõ khã (28) - GV đọc -HS chép bài vào GV theo dõi, - HS chép bài vào uèn n¾n - HS đổi kiểm tra, chấm, chữa bài - ChÊm, ch÷a bµi c) Híng dÉn lµm bµi tËp: - Bµi 2: - HS l¾ng nghe a.iÕt /uyÕt - 2- HS lªn b¶ng lµm bµi + GV nªu yªu cÇu - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi + Nhận xét, chốt lời giải đúng b r, d ,/ gi + GV nªu yªu cÇu - HS l¾ng nghe + GV nhËn xÐt, söa ch÷a - Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - Dặn HS đọc bài nhà -HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe TiÕt :ThÓ dôc (ChuyÓn ) ĐỘNG TÁC CHÂN TRÒ CHƠI: "KÉO CƯA LỪA XẺ" A-Mục tiêu: -Ôn động tác vươn thở và tay Yêu cầu thực động tác tương đối chính xác -Học động tác chân Yêu cầu thực tương đối đúng -Ôn trò chơi: "Kéo cưa lừa xẻ" Tham gia chơi tự giác B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I-Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc 50-60 m -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu -Trò chơi khởi động: Diệt các vật có hại -Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên kiểm tra động tác bài thể dục đã học phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (29) II-Phần bản: -Ôn động tác vươn thở và tay lần -GV vừa làm mẫu + hô HS làm theo -Động tc chân: 4-5 lần -GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích động tác -GV hô - Hs làm -Ôn động tác: vươn thở, tay, chân: lần -Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ -Nhắc lại cách chơi 20 phút III-Phần kết thúc: -Cuối người thả lỏng: 5-6 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà tập luyện lại động tác đã học phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ôn theo tổ TiÕt 3: KÓ chuyÖn BÝm tãc ®u«i sam Ngµy so¹n :16-9-2012 Ngµy d¹y : 18-9-2012 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i Híng dÉn HS lµm vë luyÖn (Trang 4) I.môc tiªu -Gióp HS cñng cè l¹i kiÕn thøc th«ng qua bµi tËp -BiÕt c¸ch gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn khoÎ m¹nh IICác hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KiÓm tra bµi cò : +Con hãy nêu số việc cần làm để giữ cho -HS trả lời x¬ng vµ c¬ ph¸t triÓn tèt -Gv nhËn xÐt 2.bµi míi a Giíi thiÖu bµi b.Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bài 1:-Gọi HS đọc yêu cầu bài -Gọi HS đọc bài làm mình -HS lµm bµi vµo vë -Líp vµ Gv nhËn xÐt Bµi 2:-Gäi HS nªu yªu cÇu bµi +Hµng ngµy nªn lµm g× vµ kh«ng nªn -1 HS lªn b¶ng lµm làm gì để xơng và phát triển tốt -Díi líp lµm bµi vµo vë xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (30) -Líp vµ Gv nhËn xÐt ,ch÷a bµi Bµi 3:-Gäi HS nªu yªu cÇu bµi Díi líp lµm bµi vµo vë -Líp vµ Gv nhËn xÐt ,ch÷a bµi 3.Cñng cè -dÆn dß -GV nhËn xÐt giê häc HS lªn b¶ng lµm _ TiÕt 2:To¸n LuyÖn tËp :Bµi 15 :29 + I.Môc tiªu : -Cñng cã c¸ch cã nhí d¹ng céng víi mét sè -RÌn HS c¸ch céng cã nhí II.§å dïng d¹y häc -Vë luyÖn to¸n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy * KiÓm tra: - KT sách vở, đồ dùng học toán HS * Bµi míi: - Bµi 1:tÝnh -Gv uốn nắn HS cách đặt tính -HS tự đọc bài và làm bài + GV nhËn xÐt - Bµi 2:TÝnh 10 + + = 23 + + = 56 + + = -Bài 3: :-Gọi HS đọc bài Bµi gi¶i Sè häc sinh cña líp 2A lµ 19 + 17 = 36 (Häc sinh ) §¸p sè:36 (Häc sinh ) GV yêu cầu -HS đọc yêu cầu bài và lµm bµi +Híng dÉn HS lµm bµi vµo vë * Cñng cè, dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí - NhËn xÐt giê häc Hoạt động học - HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học Toán để GV kiểm tra - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng, lµm vµo vë nh¸p - HS l¾ng nghe -HS đọc bài và giải vào HS lªn b¶ng ch÷a bµi -HS đọc bài toán và giải vào -1 HS ch÷a bµi - HS đổi kiểm tra chéo, nhận xét - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Gi¸o dôc thùc hµnh vÖ sinh r¨ng miÖng I.Môc tiªu : - Qua giê häc ,gióp HS biÕt c¸ch thùc hµnh vÖ sinh r¨ng miÖng -VÖ sinh r¨ng miÖng cã lîi Ých g× II.Các hoạt động dạy học (31) Hoạt động dạy 1.Giíi thiÖu bµi 2.Néi dung H§1:-Th¶o luËn nhãm chia líp thµnh nhãm -GV nªu c©u hái :Mçi ngµy chóng ta vÖ sinh r¨ng miÖng mÊy lÇn ,vµo lóc nµo ? +VÖ sinh r¨ng miÖng cã lîi Ých g× ?Cßn kh«ng vÖ sinh r¨ng miÖng thêng xuyªn cã h¹i g× ? -GV ph¸t phiÕu -§¹i diÖn c¸c nhãm viÕt phiÕu lªnb¶ng -HS vµ GV nhËn xÐt tõng nhãm H§2:Thùc hµnh -GV gọi số HS lên thực hành đánh đúng cách -Gv nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng häc sinh thực hành tốt và đến thống KÕt luËn : Mỗi ngày chúng ta phải đánh đúng c¸ch ngµy hai lÇn ;buæi tèi tríc ®i ngñ vµ buæi s¸ng sau thøc dËy §¸nh r¨ng thêng xuyªn sÏ gióp cho r¨ng cña chóng ta kh«ng bÞ s©u vµ nô cêi sÏ t¬i h¬n 3.Cñng cè - DÆn dß -NhËn xÐt giê häc Hoạt động học -HS c¸c nhãm th¶o luËn -C¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu -HS lµm viÖc c¸ nh©n -HS theo dâi ,nhËn xÐt -HS ghi nhớ để thực Ngµy so¹n :16-9-2012 Ngµy d¹y : 20-9-2012 TiÕt 1::TiÕng ViÖt Luyện viết chữ đẹp: Bài I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ B viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ bài - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: Hoạt động học HĐ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS viÕt:B theo mÉu ch÷ - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ H§1 nghiªng - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe (32) * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ B khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông: B¸ch chiÕn b¸ch - HS viÕt bµi vµo vë th¾ng - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS l¾ng nghe GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe I.Môc tiªu : TiÕt 2:To¸n Híng dÉn HS lµm vë luyÖn tiÕt 18 céng víi mét sè -Cñng cã c¸ch céng céng víi mèt sè -RÌn HS c¸ch céng cã nhí (33) II.§å dïng d¹y häc -Vë luyÖn to¸n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy * KiÓm tra: - KT sách vở, đồ dùng học toán HS * Bµi míi: - Bµi 1:TÝnh nhÈm Cñng cè c¸ch céng cã nhí -HS tự đọc bài và làm bài + GV nhËn xÐt - Bµi 2:-TÝnh -Gọi HS đọc yêu cầu bài Hoạt động học - HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học Toán để GV kiểm tra - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng, lµm vµo vë nh¸p - HS l¾ng nghe -HS đọc yêu cầu và làm bài vào -1HS đọc lên bảng giải -Bài 3: -Gọi HS đọc bài toán và làm bài Bµi gi¶i - HS lµm vë Cã tÊt c¶ sè vÞt lµ - HS đổi kiểm tra chéo, nhận xét + = 16 ( vÞt ) §¸p sè 16 vÞt +Híng dÉn HS lµm bµi vµo vë Bµi 4:HD HS quan sat h×nh vÏ vµ khoanh vào trớc câu trả lời đúng -HS tự quan sát hình vẽ để tìm phép tính đúng * Cñng cè, dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 3:ThÓ dôc ¤n : ĐỘNG TÁC LƯỜN TRÒ CHƠI: "KÉO CƯA LỪA XẺ" A-Mục tiêu: -Ôn động tác vươn thở, tay và chân Yêu cầu thực động tác tương đối chính xác -Học động tác lườn Yêu cầu thực tương đối đúng -Tiếp tục trò chơi: "Kéo cưa lừa xẻ" B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Phương pháp tổ chức Nội dung lượng phút xxxxxxx xxxxxxx I-Phần mở đầu: xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu xxxxxxx bài học -Giậm chân theo nhịp -Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn II-Phần bản: 20 phút xxxxxxx (34) -Ôn động tác vươn thở, tay và chân: lần x nhịp -Lần 1: GV hô, làm mÉu - HS làm theo -Lần 2: Cán lớp điều khiển -Động tác lườn: 4-5 lần (Hình 34/44 SGV) -Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn: lần -Cho làm theo tæ -Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ III-Phần kết thúc: -Cuối người thả lỏng: 5-10 lần -Nhảy thả lỏng: 6-10 lần -Trò chơi hồi tỉnh -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà tập luyện lại động tác đã học Chuẩn bị bài sau xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ngµy so¹n :16-9-2012 Ngµy d¹y : 21-9-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt LuyÖn tõ vµ c©u :Më réng vèn tõ ngµy th¸ng n¨m §Æt c©u hái vÒ thêi gian ? I mục đích, yêu cầu: - Më réng vèn tõ chØ sù vËt II §å dïng d¹y häc: -Vë luyÖn tiÕng viÖt III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KiÓm tra bµi cò - GV cho HS kÓ mét sè tõ chØ sù vËt - HS tr¶ lêi miÖng * Bµi míi: a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu - HS lắng nghe cña tiÕt häc b) Híng dÉn nghe viÕt: Bài 1:-GV gọi HS đọc yêu cầu bài - HS đọc yêu cầu -HS lµm bµi theo nhãm -HS làm theo nhóm đôi +Nhãm 1:T×m tõ chØ ngêi +Nhóm 2:Tìm từ đồ vật +Nhãm 3:Tõ chØ vËt Nhãm :Tõ chØ c©y cèi -Gọi đại diện các nhóm trình bày bài làm m×nh -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt - Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài 1HS đọc -Gäi HS tr¶ lê bµi lµm cña nhãm m×nh -HS đặt câu hỏi với bạn ngồi bên cạnh (35) +GV và lớp - Nhận xét, chốt lời giải đúng - Bµi 3: + GV nªu yªu cÇu + GV nhËn xÐt, söa ch÷a * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - Dặn HS đọc bài nhà và ghi câu trả lời vào đúng cột -HS chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chÊm -HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe TiÕt 2:MÜ thuËt Luyện tập Vẽ tranh: Đề tài vờn cây đơn giản I/ môc tiªu: - HS nhận biết đợc số loại cây vờn - Vẽ đợc vờn cây và vẽ màu theo ý thích - Yªu mÕn thiªn nhiªn, biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y trång - HS Nhung vẽ đợc vờn cây đơn giản II/ chuÈn bÞ: - GV: Tranh, ¶nh hoÆc mét sè lo¹i c©y; H×nh minh ho¹ híng dÉn c¸ch vÏ vên c©y;Tranh vÏ cña HS n¨m tríc - HS: Vë tËp vÏ, ch× ,mµu, tÈy III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học *Tìm, chọn nội dung đề tài: - GV giíi thiÖu tranh ¶nh vµ gîi ý HS tr¶ lêi: -HS l¾ng nghe, quan s¸t tranh vµ tr¶ Trong tranh cã nh÷ng c©y g×? H·y kÓ nh÷ng loµi lêi c©u hái cây mà em biết(tên, hình dáng, đặc điểm) - GV tãm t¾t: Vên c©y gåm nhiÒu lo¹i c©y hoÆc chØ cã mét lo¹i c©y - HS l¾ng nghe * C¸ch vÏ tranh: - GV gợi ý để HS nhớ lại hình dáng, màu sắc loại cây định vẽ - GV híng dÉn c¸ch vÏ: +VÏ h×nh vÏ c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau;+ VÏ thªm số chi tiết cho vờn cây sinh động nh hoa, qu¶, ngêi h¸i ;+ VÏ mµu theo ý thÝch *Thùc hµnh: - GV cho HS xem bµi vÏ cña HS n¨m tríc - GV gîi ý HS lµm bµi: + VÏ vên c©y võa víi phÇn giÊy + VÏ mµu theo ý thÝch *Nhận xét ,đánh giá: -GV chọn và cho HS xem số bài vẽ đã hoàn thµnh, gîi ý HS nhËn xÐt vÒ bè côc, c¸ch vÏ mµu - GV gợi ý để HS tìm các bài vẽ đẹp -HS nhíl¹i h×nh d¸ng, mµu s¾c lo¹i cây định vẽ - HS quan s¸t, nhËn biÕt - HS quan s¸t - HS thùc hµnh vÏ mét vên c©y vë tËp vÏ - HS vÏ mµu -HS quan s¸t vµ nhËn xÐt: bè côc, c¸ch vÏ mµu -HS tù xÕp lo¹i bµi vÏ (36) *DÆn dß: - Quan s¸t h×nh d¸ng, mµu s¾c cña mét sè -HS l¾ng nghe vËt; Su tÇm tranh, ¶nh vÒ c¸c vËt TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyết điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yªu cÇu häc sinh m¾c khuyÕt ®iÓm lªn đọc kiểm điểm trớc lớp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Hoạt động học - HS chó ý l¾ng nghe - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi và kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tập thể Ngµy kÝ duyÖt TuÇn Ngµy so¹n :23 - - 2012 Ngµy d¹y : 24- - 2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt Luyện viết chữ đẹp Bài I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ C viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ bài - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II các hoạt động dạy học: (37) Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: B theo mÉu ch÷ nghiêng, đứng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ C khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - Khen HS viết chữ đẹp Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe, - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) CHUyÓn ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC SANG ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG A-Mục tiêu: -Ôn động tác vươn thở, tay, chân và lườn -Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài xxxxxxx học xxxxxxx -Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp 1-2 xxxxxxx -Kiểm tra bài cũ: 2-4 HS thực động tác thể dục đã học II-Phần bản: 20 phút -Chuyển độihình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại 2-3 lần -GV giải thích động tác sau đó hô lệnh và dùng lời dẫn HS cách di chuyển -Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn: lần (2 x nhịp) +Lần 1: GV điều khiển (38) +Lần 2: Lớp trưởng điều khiển -Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ III-Phần kết thúc: -Cuối người thả lỏng: 5-10 lần -Nhảy thả lỏng, sau đó thu nhỏ vòng tròn -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà thường xuyên tậpluyện Chuẩn bị bài sau phút HS chơi TiÕt 3: KÓ chuyÖn ChiÕc bót mùc Ngµy so¹n :23 - - 2012 Ngµy d¹y : 25- - 2012 TiÕt 1:h¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t hoa l¸ mïa xu©n I/ môc tiªu: - Qua bài hát các em cảm nhận cảnh sắc mùa xuân tơi đẹp với giai điệu vui , rộn rµng - BiÕt lÊy h¬i ë cuèi mçi c©u h¸t II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t,h¸t chuÈn x¸c bµi h¸t - Nh¹c cô, tranh vÏ - ChÐp lêi ca vµo b¶ng III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy D¹y bµi h¸t Hoa l¸ mïa xu©n -GV h¸t mÉu -Hớng dẫn HS đọc đồng lời ca theo tiÕt tÊu c¸c c©u h¸t -«n tËp bµi h¸t +H¸t toµn bµi, chó ý nh÷ng chç lÊy h¬i ë cuèi mçi c©u h¸t - Tõng bµn, tõng tæ thi h¸t- GV nhËn xÐt, *Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo ph¸ch -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo tiÕt tÊu lêi ca: + Chú ý :Bài hát có nhịp láy đà - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng Hoạt động học -HS l¾ng nghe - HS đọc đồng -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV - HS thi h¸t theo bµn, tæ -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lêi ca - Tổ cử đại diện thi hát (39) - GV tæ chøc cho HS thi h¸t gi÷a c¸c tæ.GV nhận xét, bình chọn tổ hát hay để tuyyªn d¬ng tríc líp * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng d¹ng 38+25, vËn dông vµo gi¶i to¸n d¹ng"nhiÒu h¬n" II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Goi HS nối tiếp đọc thuộc các công - 5- HS nối tiếp đọc thøc: céng víi mét sè - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS đọc yêu cầu 18+17 28+14 58+26 - HS lµm b¶ng, líp lµm vë 68+19 78+13 38+15 - GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS l¾ng nghe Bµi2 Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: - HS đọc bài toán Gµ trèng : 8con - HS lµm vë Gµ m¸i nhiÒu h¬n gµ trèng:5con - HS đổi vở, kiểm tra bài Gµ m¸i : con? - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi 3:Sè? 23+7= 30+2= 38+17= - HS đọc yêu cầu 48+3= 78+13= 58+14= - HS lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Hoạt động làm đẹp trờng lớp I.Môc tiªu -Qua HS biết đợc các hoạt động làm đẹp trờng, lớp -HS có ý thức công việc làm đẹp trờng ,lớp II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giíi thiÖu bµi 2.Néi dung HĐ1: -GV nêu các công việc để làm đẹp trêng ,líp : -Cho HS kÓ thªm mét sè viÖc lµm +QuÐt dän vÖ sinh trêng ,líp khác mà HS biết đã làm (40) +trång c©y xanh vên trêng -HS kÓ ,cho HS kh¸c nhËn xÐt +Ch¨m sãc vên hoa cña líp -GV chèt l¹i +Lau c¸nh cöa líp häc +Lau bµn ghÕ líp häc +vệ sinh chậu đựng nớc lớp +QuÐt m¹ng nhÖn líp HĐ2: -GV cho HS thấy đợc tác dụng viÖc lµm s¹ch trêng líp +M«i trêng s¹ch +Trờng lớp đẹp -HS lµm viÖc c¸ nh©n +§¶m b¶o vÖ sinh cã lîi cho søc khoÎ -HS theo dâi ,nhËn xÐt -GV chia tæ giao c«ng viÖc cho c¸c nhãm thùc hiÖnvµo tuÇn 3.Cñng cè - DÆn dß -NhËn xÐt giê häc -HS ghi nhớ để thực _ Ngµy so¹n :23 - - 2012 Ngµy d¹y : 27- - 2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS nhËn biÕt tªn riªng, c¸ch viÕt tªn riªng vµ HS thùc hµnh viÕt tªn riªng theo đúng yêu cầu II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Em hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì? GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: H·y viÕt tªn riªng cña b¹n häc cïng líp víi em theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i? - GV chÊm, ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: a) H·y viÕt tªn riªng cña dßng s«ng mµ em biÕt? b) H·y viÕt tªn riªng cña x·, huyÖn, tØnh mµ em biÕt? c) H·y viÕt tªn riªng trêng em ®ang häc? - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 3: H·y viÕt tiÕp vµo chç chÊm c©u v¨n sau: + Tæ häc tËp cña em cã b¹n lµ - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - 2- HS nối tiếp đặt câu theo mÉu - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi nh¸p, ch÷a bµi - HS lµm bµi vµo vë - HS đổi kiểm tra - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë - HS l¾ng nghe (41) - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS cách giải bài toán nhiều phép tính (dạng đơn giản) II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Goi HS lªn b¶ng vÏ h×nh ch÷ nhËt, - 2- 3HS lªn b¶ng vÏ h×nh tø gi¸c - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: Em cã quyÓn vë ChÞ cã nhiÒu h¬n em quyÓn vë Hái chÞ cã mÊy quyÓn vë? - GV nhận xét, chốt lời giải đúng Bµi2: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: Con : tuæi MÑ h¬n con: 28 tuæi MÑ : tuæi? - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 3: Em cao 78 cm Anh cao h¬n em 15 cm Hái anh cao bao nhªu cm? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS đọc bài toán, tóm tắt - HS lµm b¶ng, líp lµm nh¸p, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS lµm vë - HS đổi vở, kiểm tra bài - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Thñ c«ng Thùc hµnh :GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC A-Mục tiêu: -Gấp máy bay phản lực -HS hứng thứ gấp hình B-Chuẩn bị: Máy bay mẫu - Quy trình gấp C-Các hoạt động dạy học Thêi gian 3/ Néi dung 1/ KiÓm tra 5/ 2/ Bµi míi: H§1: -HS thực hành gấp máy bay Hoạt động thầy KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Nªu c¸c bíc gÊp m¸y bay ph¶n lùc Hoạt động trò HS trả lời Yêu cầu HS nhắc lại và thực HS nhắc lại dựa thao tác gấp máy bay đã học theo quy trình gấp tiết (42) phản lực: 18/ 4' +Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực +Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng Hướng dẫn cho HS cần miết các H§2: Hướng dẫn đường gấp cho phẳng HS thực hành Gợi ý cho HS trang trí máy bay gấp phản lực GV lựa máy bay đẹp tuyên dương Tổ chức cho HS thi phóng máy bay phản lực 3/ Cñng cè dÆn dß -HS quan s¸t -HS thực hành cá nhân Tự trang trí -HS thùc hµnh Đánh giá sản phẩm - Nhận xét Chuẩn bị bài sau _ Ngµy so¹n :23 - - 2012 Ngµy d¹y : 28- - 2012 TiÕt1 :TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n biÖt: l/ n; en/ eng - Rèn cho HS kĩ viết đúng chính tả II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học H§1 H§2 * KiÓm tra bµi cò: - Khi nµo viÕt ng, ngh? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç trèng: en hay eng? + DÕ m ; xµ b ; cuèc x ; ngän ® - HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi theo nhãm - HS đọc bài làm nhóm m×nh - GV ch÷a bµi,nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 2: Tìm từ chứa tiếng có âm đầu l - HS đọc yêu cầu hoÆc n cã nghÜa nh sau: - HS lµm vë a Tr¸i nghÜa víi m¸t mÎ: b Tr¸i nghÜa víi ch¨m chØ: (43) H§3 c ChØ vËt ding uèng cho khái kh¸t: d Chỉ vật dùng để chải tóc: - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe Tiết 2: Đạo đức ¤n tËp I môc tiªu: - HS biết đợc ích lợi việc Biết nhận lỗi và sửa lỗi, có ý thức nhận lỗi và sửa lỗi cã lçi - Nh¾c nhë nh÷ng ngêi xung quanh nhËn lçi vµ söa lçi m¾c lçi II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi cã lîi g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: Xö lÝ t×nh huèng: + MÑ dÆn ë nhµ tr«ng em nhng mải chơi để em ngã Con làm gì? Tại sao? + Em v« ý lµm gi©y mùc vµo vë cña b¹n Lan Con sÏ lµm g×? V× sao? + Con mîn vë cña b¹n, kh«ng may lµm r¸ch vë Con sÏ lµm g×? V× sao? + GV nhận xét, chốt lại cách ứng sử đúng Bµi 2: NÕu lµ b¹n nhá t×nh huèng díi ®©y sÏ lµm g×? V× sao? + Con đùa làm bạn thấy khó chịu + GV nhËn xÐt c¸ch øng sö cña tõng nhãm vµ khen nhãm cã c¸ch øng sö hay * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VËn dông bµi häc vµo thùc tÕ Hoạt động học - HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS th¶o luËn nhãm, xö lÝ tõng t×nh huèng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS th¶o luËn theo nhãm t×m c¸ch ứng xử và thể đóng vai - Gọi 2- nhóm len đóng vai xử lí tình huèng bªn - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp (44) I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyết điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yªu cÇu häc sinh m¾c khuyÕt ®iÓm lªn đọc kiểm điểm trớc lớp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Hoạt động học - HS chó ý l¾ng nghe - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi và kết qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tập thể KÝ duyÖt ngµy (45) TuÇn Ngµy so¹n :30-9-2012 Ngµy d¹y : 1-10-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt Tiếng Việt: Luyện viết chữ đẹp I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ G viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - HS viết bảng con: E, Ê theo mẫu chữ đứng - HS viÕt b¶ng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ G khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (46) - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2:ThÓ dôc (ChuyÓn ) ÔN ĐỘNG TÁC Đà HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn động tác: vươn thở,tay, chân, lườn và bụng Yêu cầu thực tương đối chính xác động tác B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sân C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài xxxxxxx học xxxxxxx -Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhịp xxxxxxx -Xoay các khớp cổ tay, cổ chân II-Phần bản: -Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn và bụng: 3-4 lần, động tác x nhịp -Lần đầu: GV vừa làm mẫu + hô -Lần sau: Cán lớp điều khiển 20 phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!" III-Phần kết thúc: -Cuối người thả lỏng 8-10 lần -Cuối lắc người thả lỏng 5-6 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà tập lại động tác bài thể dục Chuẩn bị bài sau phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx _ TiÕt 3: KÓ chuyÖn MÈu giÊy vôn _ Ngµy so¹n : 30-9-2012 (47) Ngµy d¹y 2-10-2012 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· héi: I môc tiªu: - Cñng cè gióp HS n¾m v÷ng các quan tiªu ho¸ II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy MiÖng * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c c¬ quan tiªu ho¸? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm ¤n tËp Hoạt động học - 2HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: H·y s¾p xÕp mçi tõ sau vµo « thÝch hợp để thể đúng đờng thức ăn èng tiªu ho¸ Ruét, ruét giµ, miÖng, d¹ dµy, hËu m«n, thùc qu¶n: - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi HS lªn b¶ng lµm - HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 2: §¸nh dÊu x vµo  tríc c©u tr¶ lêi đúng 1, Ở miệng, thức ăn đợc:  BiÕn thµnh chÊt bæ dìng ®i nu«i c¬ thÓ - HS đọc yêu cầu  §îc nghiÒn nhá vµ trén víi níc bät  Không đợc làm gì cả, mà đa thẳng đến - HS lµm bµi theo nhãm bé phËn tiªu ho¸ 2, Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ cÇn cã sù tham gia - Gäi HS lµm miÖng cña  C¬  DÞch tiªu ho¸  X¬ng  TuyÕn tiªu ho¸ - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t ND bµi - HS nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng d¹ng céng víi mét sè - Cñng cè gi¶i to¸n d¹ng"nhiÒu h¬n" (48) II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Goi HS nối tiếp đọc thuộc các công - HS nối tiếp đọc thøc: céng víi mét sè; céng víi mét sè - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: Céng nhÈm (theo m·u) - HS đọc yêu cầu 7+1=8 7+2= 7+3= 7+4= 7+5= - HS lµm b¶ng, líp lµm vë 7+6= 7+7= 7+8= 7+9= 7+0= - GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: TÝnh: - HS nªu yªu cÇu 7+4= 7+5= 7+6= - HS lµm bµi vµo vë 7+3+1= 7+3+2= 7+3+3= - HS nèi tiÕp nªu miÖng kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS đọc bài toán Bµi3 Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: - HS lµm vë Gµ trèng : 7con Gµ m¸i nhiÒu h¬n gµ trèng:6con Gµ m¸i : con? - HS l¾ng nghe - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Phát động phong trào thi đua học tập và chăm ngoan,làm nhiÒu viÖc tèt chµo mõng ngµy 20 - 10 I.Môc tiªu -Qua GV phát động HS thi đua học tập tốt ,chăm ngoan học giỏi ,lập thành tích chµo mõng ngµy phô n÷ VN -Gi¸o dôc HS cã ý thøc lu«n lu«n kÝnh träng vµ biÕt ¬n c¸cbµ ,c¸c mÑ ,c¸c c« ,c¸c chÞ -Giáo dục tình cảm đạo đức cho HS -HS cã thãi quen vµ ý thøc viÖc thi ®ua häc tËp tèt vµ lµm viÖc tèt II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giíi thiÖu bµi 2.Néi dung HĐ1: GV phát động phong trào thi đua học tËp ,ch¨m ngoan lµm nhiÒu viÖc tèt chµo mõng ngµy phô n÷ VN 20 - 10 (49) -GV nªu chØ tiªu thi ®ua cña líp vÒ: +Häc tËp + VÖ sinh +NÒ nÕp HĐ2: 2.Kể việc tốt đã làm Con cã thÓ nªu nh÷ng viÖc lµm tèt mµ đã làm để chào mừng các bà ,các mẹ ,các c« ? -GV cho HS hiểu đợc vì phải kính trọng vµ biÕt ¬n c¸c bµ ,c¸c mÑ ,c¸c c« -Cho HS th¶o luËn nhãm kÓ cho nghe việc đã làm để chµo mõng ngµy 20- 10 -HS kÓ ,cho HS kh¸c nhËn xÐt -C¸c viÖc tèt mµ HS cã thÓ lµm +Giúp đỡ cha mẹ việc nhà +Ch¨m sãc em nhá mÑ v¾ng nhµ , +Thi ®ua häc tèt +Chúc mừng bà ,mẹ gia đình nh©n ngµy 20 _ 10 +Chóc mõng c¸c c« ë trêng 3.Cñng cè - DÆn dß -NhËn xÐt giê häc -HS lµm viÖc c¸ nh©n -HS theo dâi ,nhËn xÐt -HS ghi nhớ để thực _ Ngµy so¹n :30-9-2012 Ngµy d¹y :4-10-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n biÖt: s/ x; ai/ ay; dÊu hái/ dÊu ng· - Rèn cho HS kĩ viết đúng chính tả II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: H§1 - KÓ tªn 10 tiÕng cã ©m ®Çu viÕt l? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç trèng: s hay x? + §· cã dËy ím Nh×n lªn rõng cä t¬i + L¸ oÌ nh tia n¾ng H§2 Gièng hÖt nh mÆt trêi - GV ch÷a bµi,nhËn xÐt Bµi 2: ®iÒn vµo chç trèng hay ay? - HS kÓ tríc líp - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi theo nhãm - HS đọc bài làm nhóm mình - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë (50) + V ao, v vãc, m©y b , níc ch , m¸y c , gÆt h - HS l¾ng nghe - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu Bµi 3:DiÒn vµo ch÷ in ®Ëm dÊu hái hay - HS lµm bµi, ch÷a bµi dÊu ng·: §a lªn rõng cä Gia mét buæi tra hÌ Gèi ®Çu lªn tham cá Nh×n trêi xanh l¸ che - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng thùc hµnh lµm tÝnh, gi¶i to¸n d¹ng 47+25 II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Goi HS lên bảng đọc thuộc cộng với - 4-5HS đọc bảng cộng mét sè - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 17+14 27+26 37+88 47+48 - GV nhận xét, chốt lời giải đúng Bµi2: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: Cã : 27 tr©u Cã : 48 bß Cã tÊt c¶ : con? - GV chÊm bµi, nhËn xÐt Bµi 3: Điền dấu +,- thích hợp vào chỗ chấm để đợc kết đúng: 8= 15 3= 14 24 48= 72 27 14 1= 40 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS nªu yªu cÇu - 4HS lµm b¶ng, líp lµm vë - HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng - HS l¾ng nghe - HS suy nghÜ, lµm bµivµo vë - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi c¸ nh©n - HS ch÷a miÖng (51) - HS l¾ng nhe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3:ThÓ dôc ÔN tËp A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn động tác: vươn thở,tay, chân, lườn và bụng Yêu cầu thực tương đối chính xác động tác B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sân C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung I-Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhịp -Xoay các khớp cổ tay, cổ chân II-Phần bản: -Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, lườn và bụng Tập nhiều lần, động tác x nhịp -Lần đầu: GV vừa làm mẫu + hô -Lần sau: Cán lớp điều khiển Định lượng phút 20 phút Phương pháp tổ chức xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!" III-Phần kết thúc: -Cuối người thả lỏng 8-10 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà tập lại động tác bài thể dục Chuẩn bị bài sau phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx _ (52) Ngµy so¹n: 30-9-2012 Ngµy d¹y : 5-10-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt :¤n tËp I môc tiªu: - Ôn tập, củng cố kĩ câu khẳng định, câu phủ định; luyện tập mục lục II các hoạt động dạy học: TiÕt 2:MÜ thuËt (53) Ôn tập:VÏ trang trÝ: Mµu s¾c, vÏ mµu vµo h×nh cã s½n I/ môc tiªu: - HS sử dụng đợc màu đã học lớp - BiÕt thªm ba mµu míi c¸c cÆp mµu c¬ b¶n pha trén víi nhau: da cam, tÝm, xanh l¸ c©y - VÏ mµu vµo h×nh cã s½n theo ý thÝch II/ chuÈn bÞ: - HS: Vë tËp vÏ, s¸p mµu - GV: Tranh d©n gian Gµ m¸i; Phãng to h×nh vÏ Gµ m¸i; Bµi vÏ cña HS n¨m tríc III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Nộị dung- Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Quan s¸t, nhËn xÐt: -GV cho HS quán sát tranh Gà mái để nhận -HS lắng nghe, quan sát đồ vật và h×nh vÏ cã gµ mÑ vµ nhiÒu gµ con; Gµ mÑ to ë nhËn biÕt; HS nªu t¸c dông cña viÖc vừa bắt đợc mồi; Gà quây quần xung trang trí hìnhvuông quanh - HS kể thêm số đồ vật dạng h×nh vu«ng cã trang trÝ C¸ch vÏ mµu: - GV gợi ý để HS nhớ lại màu gà nh: - HS chọn màu vẽ theo ý thích n©u, vµng, tr¾ng - GV cho HS xem bµi vÏ cña HS n¨m tríc - HS quan s¸t, nhËn biÕt 3.Thùc hµnh: - GV gợi ý HS tìm màu khác để vẽ - HS thực hành vẽ tranh vào tập cho đẹp vÏ theo ý thÝch vµ tëng tîng cña m×nh 4.Nhận xét, đánh giá: -GV cho HS xem số bài vẽ đã hoàn thành, -HS quan sát và nhận xét: cách vẽ gîi ý HS nhËn xÐt vÒ: c¸ch vÏ mµu ho¹ tiÕt, mµu, vÏ ho¹ tiÕt, vÏ mµu nÒn mµu nÒn - GV gợi ý để HS tìm các bài vẽ đẹp Vì -HS tự xếp loại bài vẽ sao? 5.DÆn dß: - TiÕp tôc hoµn thµnh bµi ë nhµ -HS l¾ng nghe - Su tÇm tranh d©n gian - HS l¾ng nghe TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ (54) Sinh ho¹t líp I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới - C¶ líp chó ý l¾ng nghe + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tập thÓ Ngµy kÝ duyÖt (55) TuÇn Ngµy so¹n :7-10-2012 Ngµy d¹y : 8-10-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt Luyện viết chữ đẹp I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ E,Ê viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: D, § theo mÉu ch÷ - HS viÕt b¶ng nghiêng, đứng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe, - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (56) TiÕt :ThÓ dôc (ChuyÓn ) ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN A-Mục tiêu: -Học động tác toàn thân Yêu cầu thực động tác tương đối đúng B-Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung lượng I-Phần mở đầu: phút -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Xoay các khớp cổ tay, cổ chân… -Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên Phương pháp tổ chức xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -Đi theo vòng tròn và hít thở sâu II-Phần bản: -Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng: lần x nhịp -Lần 1: GV điều khiển -Lần 2: Cán lớp điều khiển -Học động tác lườn: 4-5 lần -GV làm mẫu + giải thích động tác Xemhình 41/53 SGV -Ôn động tác thể dục đã học: lần (2 x nhịp) +Lần 1: GV hô và làm mẫu +Lần 2: Cán lớp điều khiển 20 phút III-Phần kết thúc: phút -Cuối người thả lỏng: 5-10 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà tập luyện lại động tác đã học Chuẩn bị bài sau xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx _ TiÕt :KÓ chuyÖn Ngêi thÇy cò (57) Ngµy so¹n :7-10-2012 Ngµy d¹y : 9-10-2012 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t : móa vui I/ môc tiªu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát; kết hợp hát, múa, với động tác đơn gi¶n - TËp biÓu diÔn bµi h¸t II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: -Nh¹c cô quen dïng - Một vài động tác múa đơn giản III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: H§ Nội dung- Hoạt động GV * ¤n bµi h¸t: Móa vui: - GVhíng dÉn HS h¸t «n theo tæ, nhãm H§1 - GV nhËn xÐt * GV híng dÉn HS h¸t kÕt hîp móa theo bµi Móa vui: - GV híng dÉn HS h¸t giai ®iÖu cña bµi víi hai tốc độ khác nhau: HĐ2 + Lần 1: Tốc độ vừa phải + Lần 2: Tốc độ nhanh - Chia nhóm 5- HS đứng thành vòng tròn võa h¸t võa móa, tay cÇm hoa Hoạt động HS - HS h¸t theo tæ - HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm, vận động phụ hoạ - HS thi biểu diễn đơn ca, tốp ca - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS h¸t díi sù híng dÉn cña GV - HS thảo luận nhóm, đứng thành vßng trßn, móa, h¸t, tay cÇm hoa theo lêi bµi h¸t - HS l¾ng nghe - GV theo dâi vµ híng dÉn HS cßn lóng tóng tham gia - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe H§3 - DÆn HS «n bµi ë nhµ - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n:¤n tËp (58) I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kü n¨ng gi¶i bµi to¸n vÒ Ýt h¬n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - §Æt tÝnh råi tÝnh: - 2HS lªn b¶ng lµm bµi 47+38 57+27 37+64 77+34 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bài 1: Có 15 ngời xuống xe ô tô, số ngời còn - HS đọc bài toán l¹i ë trªn xe Ýt h¬n sè ngêi xuèng xe lµ ngêi - 1HS lµm b¶ng, líp lµm vë Hái trªn xe cßn l¹i bao nhiªu ngêi? - GV chÊm bµi, nhËn xÐt Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: - HS l¾ng nghe MÑ : 28 tuæi - HS nªu bµi to¸n Con kÐm mÑ : 25 tuæi - HS lµm bµi vµo vë Con : tuæi? - HS đổi kiểm tra chéo, nhận - GV nhËn xÐt xÐt bµi lµm cña b¹n Bµi3: Líp 2A cã 18 b¹n häc sinh n÷, sè häc - HS l¾ng nghe sinh n÷ Ýt h¬n sè häc sinh nam lµ b¹n Hái - HS đọc bài toán, tóm tắt líp 2A cã bao nhiªu b¹n nam? - HS làm 1HS đọc bài làm - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng ngày ngµy 20 - 10 I.Môc tiªu -Qua GV phát động HS lựa chọn các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ VN.20-10 -Gi¸o dôc HS cã ý thøc lu«n lu«n kÝnh träng vµ biÕt ¬n c¸c bµ ,c¸c mÑ ,c¸c c« ,c¸c chÞ -Giáo dục tình cảm đạo đức cho HS -HS cã thãi quen vµ ý thøc viÖc thi ®ua häc tËp tèt vµ lµm viÖc tèt II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giíi thiÖu bµi 2.Néi dung H§1: GV cho HS chuÈn bÞ tèt c¸c ho¹t động văn nghệ để chào mừng ngày phụ nữ (59) VN 20 - 10 -GV nêu chủ đề văn nghệ :"hát bà ,về mÑ ,vÒ c« gi¸o " -Chia nhóm HS lựa chọn HĐ2: Kể việc tốt đã làm Con cã thÓ nªu nh÷ng viÖc lµm tèt mµ đã làm để chào mừng các bà ,các mẹ ,các c« ? -GV cho HS hiểu đợc vì phải kính trọng vµ biÕt ¬n c¸c bµ ,c¸c mÑ ,c¸c c« 3.Cñng cè - DÆn dß -NhËn xÐt giê häc -Cho HS th¶o luËn nhãm t×m bµi hát cho nhóm lđể chào mừng ngày 20- 10 -HS kÓ ,cho HS kh¸c nhËn xÐt -C¸c viÖc tèt mµ HS cã thÓ lµm +Giúp đỡ cha mẹ việc nhà +Ch¨m sãc em nhá mÑ v¾ng nhµ , +Thi ®ua häc tèt +Chúc mừng bà ,mẹ gia đình nh©n ngµy 20 _10 +Chóc mõng c¸c c« ë trêng -HS lµm viÖc c¸ nh©n -HS theo dâi ,nhËn xÐt -HS ghi nhớ để thực Ngµy so¹n :7-10-2012 Ngµy d¹y : 11-10-2012 TiÕt :TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n biÖt: ch/ tr, ui/ uy - Rèn cho HS kĩ viết đúng chính tả II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: H§1 - Khi nµo viÕt g, gh? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç trèng: ch hay tr? a §ãn em vµo n¨m íc Nay giê phót ia tay Göi lêi µo tiÕn bíc H§2 b B¶n em ªn ãp nói Sím bång bÒnh ong m©y S¬ng r¬i nh ma giéi a míi thÊy mÆt trêi - GV ch÷a bµi,nhËn xÐt Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng ui hay uy? - HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi theo nhãm - HS đọc bài làm nhóm mình - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë (60) + Qu¶ n , l tre, tµu th , m bëi - HS l¾ng nghe - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng thùc hµnh lµm tÝnh, gi¶i to¸n d¹ng céng víi mét sè:6+5 II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Goi HS lên bảng đọc thuộc cộng với - 4-5HS đọc bảng cộng mét sè - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh nhÈm: - HS nªu yªu cÇu 6+9= 6+8= 6+7= 6+5= - 2HS lµm b¶ng, líp lµm vë 9+6= 8+6= 7+6= 5+6= - HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng - GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: TÝnh theo mÉu: - HS đọc yêu cầu 6+5 = 6+6 = 6+7 = - HS lµm bµi råi ch÷a miÖng theo tõng 6+4+1 = 6+4+2= 6+4+3= cét tÝnh - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi3 : Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: - HS đọc bài toán Cã : qu¶ lª - HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë Cã : qu¶ t¸o - 1HS lªn b¶ng lµm Cã tÊt c¶ : qu¶? - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nhe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3:Thñ c«ng : (61) LuyÖn tËp : GÊP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI A-Mục tiêu: -HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui -Gấp thuyền phẳng đáy không mui HS yêu thích gấp thuyền B-GV chuẩn bị: -Thuyền phẳng đáy không mui mẫu -Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui -Giấy nháp C-Các hoạt động dạy học: Thêi Néi dung Hoạt động thầy Hoạt động gian trß 3/ 1/ KiÓm tra KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc HS trả lời sinh Nªu c¸c bíc gÊp m¸y bay ®u«i rêi 2/ Bµi míi: H§1: thùc hµnh -HS nªu c¸ch gÊp thuyÒn ph¼ng 15/ đáy không mui GV treo quy trình gấp -Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều: -Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền: -Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy H§2:Trng bµy không mui: s¶n phÈm -GV hướng dẫn mẫu -Gọi HS lên gấp mẫu -HS thùc hµnh -Tổ chức cho HS lớp gấp trên giấy nháp - Gọi HS nêu lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui -GV yªu cÇu HS trng bµy s¶n phÈm theo nhãm 10/ 4' 3/ Cñng cè dÆn dß Ngµy so¹n :7-10-2012 Đánh giá sản phẩm - Nhận xét Chuẩn bị bài sau -HS tù trng bµy s¶n phÈm (62) Ngµy d¹y : 12-10-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt ¤n tËp I mục tiêu: - Củng cố cho HS nhận biết từ hoạt động; Từ ngữ các môn học Từ đó vân dụng làm bài tập II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Em hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì? - 4- 5HS nối tiếp đặt câu theo mÉu - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Đọc thời khoá biểu ngày - HS đọc yêu cầu tuần, sau đó chép lại các môn học - HS làm bài vào nháp ngµy: Thø 2, thø vµ thø - 5-7 HS ch÷a miÖng - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt - HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 2:H·y quan s¸t bøc tranh bµi - HS quan s¸t tranh, t×m tõ chØ ho¹t kể chuyện Mẩu giấy vụn trang 49 Mỗi động tranh vẽ số hoạt động ngời, em - HS làm miệng hãy tìm từ hoạt động - HS lắng nghe, nhắc lại các từ vừa tranh đó t×m - GV nhËn xÐt - HS lµm bµi vµo vë, ch÷a bµi Bµi 3: H·y nªu néi dung mçi bøc tranh b»ng c©u Bài 4: Chọn từ hoạt động thích hợp - HS đọc yêu cầu ®iÒn vµo chç trèng c¸c c©u sau: - HS lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng a) B¹n Hµ rÊt giái m«n TiÕng ViÖt lµm b) Bạn Lan .chữ đẹp - HS nhËn xÐt bµi lµm c) B¹n TuyÕt rÊt dÎo d) Nông dân trên ruộng đồng - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe Tiết 2:Đạo đức Ôn tập: an toàn và nguy hiểm trên đờng phố I môc tiªu: - HS biết nào là hành vi an toàn và nguy hiểm ngời bộ, xe đạp trên đờng HS nhận biết nguy hiểm thờng có trên đờng phố không có vỉa hè (63) - Biết phân biệt hành vi an toàn và nguy hiểm trên đờng - Đi trên vỉa hè, không đùa nghịch trên đờng để đảm bảo an toàn II chuÈn bÞ: - Tranh SGK phãng to III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động thầy Hoạt động trò Giíi thiÖu bµi: - GV giíi thiÖu, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe Bµi míi: a) Giíi thiÖu an toµn vµ nguy hiÓm ®i trªn đờng: - GV giíi thiÖu thÕ nµo lµ an toµn, nguy hiÓm? - HS l¾ng nghe - Gäi HS nªu mét sè t×nh huèng nguy hiÓm em - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý thÊy? kiÕn - GV chèt ý - HS l¾ng nghe - Chia nhãm th¶o luËn, t×m hµnh vi nµo lµ an - HS th¶o luËn nhãm toàn, hành vi nào là nguy hiểm trên đờng - HS nối tiếp phát biểu ý phè? kiÕn + GV, nhận xét, nhắc nhở HS cần đảm bảo an toµn tham gia giao th«ng b) Th¶o luËn nhãm vÒ hµnh vi an toµn, kh«ng - HS l¾ng nghe an toµn: - Chia líp thµnh nhãm, cho HS quan s¸t h×nh - HS th¶o luËn nhãm theo vÏ trang 5, 6, SGK vµ nªu nhËn xÐt hµnh vi - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý cña tõng b¹n tõng tranh lµ an toµn hay ch- kiÕn a an toµn - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe c) An toàn trên đờng đến trờng: - Chia nhãm th¶o luËn néi dung sau: - HS th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi tõng + Em đến trờng trên đờng nào? Em nh câu hỏi bên nào để đảm bảo an toàn? - GV khen HS đã có hành vi an - HS lắng nghe toµn tham gia giao th«ng Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - DÆn HS vËn dông bµi häc vµo thùc tÕ - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp (64) I Môc tiªu: Sau bµi häc hs biÕt: - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Hoạt động học Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới - C¶ líp chó ý l¾ng nghe + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tập thÓ Ngµy kÝ duyÖt (65) TuÇn Ngµy so¹n :14-10-2012 Ngµy d¹y : 15-10-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt Tiếng Việt: Luyện viết chữ đẹp I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ I viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II các hoạt động dạy học: TiÕt 2:ThÓ dôc (ChuyÓn ) ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA TRÒ CHƠI : “BỊT MẮT BẮT DÊ” (66) A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn 7động tác bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực tương đối chính xác động tác - Học động tác điều hòa Yêu cầu thực tương đối đúng,chậm B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn, kẻ sân C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài xxxxxxx học xxxxxxx -Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhịp xxxxxxx -Xoay các khớp cổ tay, cổ chân II-Phần bản: -Ôn động tác đã học: 3-4 lần, động tác x nhịp - Học động tác: Điều hòa:4- lần -Lần đầu: GV nêu tên động tác,vừa làm mẫu vừ giải thích động tác cho hs bắt trước + hô -Lần sau: Cán lớp điều khiển, GV uốn nắn, sửa sai -Trò chơi "Bịt mắt bắt dê" III-Phần kết thúc: -Cúi người thả lỏng 8-10 lần -Cúi lắc người thả lỏng 5-6 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà tập lại động tác bài thể dục Chuẩn bị bài sau 20 phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx _ TiÕt 3: KÓ chuyÖn Người mẹ hiền _ Ngµy so¹n : 14-10-2012 Ngµy d¹y : 16-10-2012 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· héi: ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè gióp HS n¾m v÷ng việc ăn uống đầy đủ để thể chóng lớn,khỏe mạnh (67) II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c bữa ăn hàng ngày? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Hoạt động học - 2HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Em hiểu ăn uống đầy đủ là - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi HS lªn b¶ng nêu nào ? - HS kh¸c nhËn xÐt Bµi 2: §¸nh dÊu x vµo  tríc c©u tr¶ lêi đúng 1, Mỗi ngày chúng ta cần ăn:  bữa chính - HS đọc yêu cầu  bữa chính  bữa chính - HS lµm bµi theo nhãm 2, Trong bữa ăn : sáng,trưa,chiều ,tối, - Gäi HS lµm miÖng bữa nào quan trọng nhất?  Cả bữa  Bữa trưa  Bữa chiều tối - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bài 3:Đánh dấu vào  mâm cơm đã cung cấp đầy đủ chất cần thiết cho thể - GV cho HS làm vào VBT - HS làm bài - Gọi HS chữa bài – GV nhận xét, đánh - HS nghe giá * Cñng cè, dÆn dß: - HS l¾ng nghe - Tãm t¾t ND bµi _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng d¹ng 36+15 - Cñng cè gi¶i to¸n d¹ng"nhiÒu h¬n" II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: (68) - Goi HS nối tiếp đọc thuộc các công - HS nối tiếp đọc thøc: céng víi mét sè; céng víi mét sè - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: Céng nhÈm (theo m·u) - HS đọc yêu cầu 6+1=7 6+2= 6+3= 6+4= 6+5= - HS lµm b¶ng, líp lµm vë 6+6= 6+7= 6+8= 6+9= 6+0= - GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: Đặt tính tính: - HS nªu yªu cÇu 56+16 46+27 26+38 16+ 49 - HS lµm bµi vµo vë - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS lên bảng làm bài Bµi3 Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: Cây chanh : 26 cõy - HS đọc bài toán Cây bưởi nhiều h¬n cây chanh : 38cây - HS lµm vë Cây bưởi … cây? - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Gi¸o dôc quyÒn vµ bæn phËn trÎ em I.Môc tiªu -Qua giê Gv cho HS thÊy trÎ em cã nh÷ng quyÒn vµ bæn phËn g×? -HS cã thãi quen nãi lªn ý kiÕn cña b¶n th©n m×nh tríc ngêi kh¸c II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học -HS nghe GV nªu quyÒn trÎ em -TrÎ em cã quyÒn nªu ý kiÕn cña m×nh +Quyền đợc chăm sóc +Quyền đợc bảo vệ +Quyền đợc học tập Trong quyền đó ,Gv nên cho HS tự nêu ý kiÕn cña m×nh mçi trêng hîp -HS tr¶ lêi -C¶ líp nhËn xÐt -GV chốt lại ý kiến đúng 2.Gv nªu bæn phËn cña trÎ em -HS nghe vµ nªu ý kiÕn -TrÎ em ph¶i cã nh÷ng bæn phËn g× ? -HS nªu -C¶ líp nhËn xÐt -Häc sinh nghe Gv chốt lại ý kiến đúng Ch¼ng h¹n :Bæn phËn hiÕu th¶o víi «ng bµ HS tù tr¶ lêi ,cha ,mÑ -LÔ phÐp víi thÇy ,c« gi¸o -LÔ phÐp víi ngêi lín tuæi 3.Cñng cè - dÆn dß (69) -Hái l¹i ND bµi -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -HS nghe Ngµy so¹n :14-10-2012 Ngµy d¹y :18-10-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n biÖt: ch/ tr; ai/ ay; dÊu hái/ dÊu ng· - Rèn cho HS kĩ viết đúng chính tả II Các hoạt động dạy học: TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng thùc hµnh lµm tÝnh bảng cộng đã học, gi¶i to¸n d¹ng nhiều (70) II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Goi HS lên bảng đọc thuộc bảng cộng đó học - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: Bµi :Tính nhẩm: 9+3= 8+3= 7+4= 3+9= 3+8= 4+7= Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh: 18+14 29+26 37+18 Hoạt động học - 4-5 HS đọc bảng cộng - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - 4HS lµm b¶ng, líp lµm vë - HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng - HS l¾ng nghe 6+5= 5+6= 46+45 - GV nhận xét, chốt lời giải đúng Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: Em nặng : 28 kg Anh nặng em :6 kg Anh nặng : kg? - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS suy nghÜ, lµm bµivµo vë - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi c¸ nh©n - HS ch÷a miÖng - HS l¾ng nhe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3:ThÓ dôc ÔN tËp A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn động tác bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực tương đối chính xác động tác B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sân C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung I-Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhịp -Xoay các khớp cổ tay, cổ chân Định lượng phút Phương pháp tổ chức xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (71) II-Phần bản: -Ôn động tác đã học Tập nhiều lần, động tác x nhịp -Lần đầu: GV vừa làm mẫu + hô -Lần sau: Cán lớp điều khiển -Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!" - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi - GV theo dõi,đánh giá III-Phần kết thúc: -Cúi người thả lỏng 8-10 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà tập lại động tác bài thể dục Chuẩn bị bài sau 20 phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx _ Ngµy so¹n: 14-10-2012 Ngµy d¹y : 19-10-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt :¤n tËp I môc tiªu: - ¤n tËp, cñng cè kÜ n¨ng nói lời mời,nhờ,yêu cầu, đề nghị Biết kể theo câu hỏi người bạn thân em II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS lên bảng đọc lại cỏc mụn học -2- HS đọc ngày đầu tuần - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: Tập nói câu mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị: a Bác em đến chơi nhà em,em mở cửa và mời bác vào nhà.Hãy nói lại - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn (72) lời mời b Em nói vài câu nhờ bạn hướng dẫn em đánh bóng bàn Hãy nói lại lời nhờ c Bạn em định bỏ buổi chăm sóc bồn hoa lớp để chơi Em nói với bạn vài lời để bạn lại Hãy viết lại lời ấy? - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: Tập kể theo câu hỏi: + Người bạn thân em tên là gì? +Tình cảm bạn em nào? + Em nhớ điều gì bạn? + Tình cảm em bạn nào? - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bài theo nhóm đôi - HS lµm miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe mÜ thuËt ễn tập:Thờng thức mĩ thuật: Xem tranh tiếng đàn bầu I/ môc tiªu: - HS lµm quen, tiÕp xóc víi tranh cña ho¹ sÜ - Häc tËp c¸h s¾p xÕp h×nh vÏ vµ c¸ch vÏ mµu tranh - Yêu mến anh đội II/ chuÈn bÞ: - GV: Mét vµi tranh cña ho¹ sÜ: tranh phong c¶nh, sinh ho¹t, ch©n dung Tranh cña thiÕu nhi - HS: Vë tËp vÏ; Su tÇm tranh cña thiÕu nhi, cña ho¹ sÜ III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Nộị dung- Hoạt động GV Hoạt động HS *Xem tranh: - GV cho HS quan s¸t tranh vë tËp vÏ -HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u (tranh s¬n dÇu cña ho¹ sÜ SÜ Tèt), TLCH: hái + Em h·y nªu tªn tranh vµ tªn ho¹ sÜ? +Tranh vÏ mÊy ngêi? + Anh đội và em bé làm gì? +Em cã thÝch tranh nµy kh«ng? + (73) +Trong tranh hoạ sĩ đã sử dụng loại mµu nµo? - HS l¾ng nghe - GV gợi ý để HS trả lời theo suy nghĩ riªng cña m×nh - HS l¾ng nghe - GV bæ sung ý kiÕn tr¶ lêi cña HS vµ hÖ thèng l¹i néi dung tranh *Nhận xét ,đánh giá: - GV nhËn xÐt: - HS l¾ng nghe + Tinh thần, thái độ học tập lớp + Khen ngîi mét sè HS cã ý kiÕn ph¸t biÓu tèt *DÆn dß: - Su tÇm tranh in trªn s¸ch b¸o TËp nhËn -HS l¾ng nghe xÐt tranh - Quan s¸t c¸c lo¹i mò (nãn) -HS l¾ng nghe TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt : - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe (74) - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới - C¶ líp chó ý l¾ng nghe + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tập thÓ Ngµy kÝ duyÖt (75) TuÇn 9: Ngµy so¹n :21- 10- 2012 Ngµy d¹y : 22- 10- 2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt Luyện viết chữ đẹp I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ K, Kh viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: theo mÉu ch÷ nghiªng, - HS viÕt b¶ng đứng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu K, Kh vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ H khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe, - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC (76) A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn bài TD phát triển chung Yêu cầu bước đầu hoàn thiện động tác -Học điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, xxxxxxx yêu cầu bài học xxxxxxx -Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp 1-2 II-Phần bản: -Điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc: 34 lần -Trước cho HS tập lần 1, GV gọi nhóm 5-6 HS lên làm mẫu -GV hô lệnh theo 1-2, 1-2 … đến hết điểm số -Cho lớp tập Nhận xét -Ôn bài TD phát triển chung -GV chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển -GV theo dõi, sửa sai -Thi thực bài TD phát triển chung (4 tổ) -Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!” -GV nêu tên trò chơi Nhắc lại cách chơi III-Phần kết thúc: -Đi và hát -Cuối người thả lỏng 5-6 lần -GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét học - Về nhà thường xuyên tập luyện Chuẩn bị bài sau 20 phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Mỗi tổ nhóm phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx _ TiÕt 3: KÓ chuyÖn (chuyÓn) ¤n tËp (§· so¹n ë kHDH TiÕng ViÖt) Ngµy so¹n :21- 10- 2012 Ngµy d¹y : 23- 10- 2012 TiÕt : H¸t nh¹c (77) ¤n bµi h¸t: chóc mõng sinh nhËt I/ môc tiªu: - Häc thuéc lêi ca cña bµi h¸t, tËp h¸t diÔn c¶m - Biết gõ đệm theo nhịp II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: -Nh¹c cô quen dïng - Một vài động tác múa đơn giản III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: H§ Nội dung- Hoạt động GV Hoạt động HS * ¤n bµi h¸t: Chóc mõng sinh nhËt: - GVhíng dÉn HS h¸t «n theo tæ, nhãm - HS h¸t theo tæ - HS hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm, H§1 vận động phụ hoạ theo nhịp - HS thi biểu diễn đơn ca, tốp ca - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * GV hớng dẫn HS chơi trò chơi đố vui: - GV h¸t mét bµi nhÞp vµ mét bµi nhÞp 3, - HS l¾ng nghe hái: Bµi nµo thuéc nhÞp 2, bµi nµo thuéc - HS suy nghÜ, tr¶ lêi c©u hái - HS t×m bµi h¸t nhÞp 2, bµi h¸t nhÞp 3? H§2 nhÞp thi h¸t tríc líp - GV theo dâi vµ híng dÉn HS cßn lóng - HS nhËn xÐt, b×nh chän HS h¸t tóng tham gia hay nhÊt - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS «n bµi ë nhµ - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2:To¸n :¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ làm tính cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít và vận dụng giải to¸n II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - §Æt tÝnh råi tÝnh: - 3HS lªn b¶ng lµm líp lµm 43+57 87+13 45+55 vë - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh (theo mÉu): - HS đọc yêu cầu (78) 9l+4l= 39l+4l= 39l+14l= - HS lµm b¶ng, líp lµm vë 9l-4l= 39l-4l= 39l-14l= - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS nªu yªu cÇu Bµi2: >, <, =? - HS lµm vë HS lªn b¶ng 3l 5l 10l 5l 7l 7l lµm 1l+2l 2l+1l 2l+5l 7l 7l+5l 7l-5l - HS đổi vở, kiểm tra bài - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi 3:- Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: B¸n cho « t« : 18 l x¨ng B¸n cho « t« nhiÒu h¬n b¸n cho xe m¸y:13 l x¨ng B¸n cho xe m¸y: l x¨ng? - HS đặt đề toán.- HS làm - GV hớng dẫn HS đặt đề toán, làm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt3: Gi¸o dôc ngoµi giê Phát động phong trào thi đua học tập và chăm ngoan,làm nhiÒu viÖc tèt chµo mõng c¸c thÇy c« I.Môc tiªu -Qua GV phát động HS thi đua học tập tốt ,chăm ngoan học giỏi ,lập thành tích chµo mõng c¸c thÇy c« -Gi¸o dôc HS cã ý thøc lu«n lu«n kÝnh träng vµ biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o -Giáo dục tình cảm đạo đức cho HS -HS cã thãi quen vµ ý thøc viÖc thi ®ua häc tËp tèt vµ lµm viÖc tèt II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giíi thiÖu bµi 2.Néi dung 1.GV phát động phong trào thi đua học tập -Hs nghe ,ch¨m ngoan lµm nhiÒu viÖc tèt chµo - HS th¶o luËn nhãm t×m mõng c¸c thÇy c« ph¬ng ph¸p häc tËp ,lµm c¸c -GV nêu tiêu thi đua tuần :Các tổ việc tốt để chào mừng các nhãm thi ®ua häc tËp tèt chµo mõng thÇy c« c¸c thÇy c« -Giáo dục đạo đức cho HS -GV cho c¸c tæ nhãm theo dâi lÉn vÒ -HS nªu c¸c chØ tiªu cña nề nếp vào lớp ,về hành vi ứng xử ,cách hoạt động hàng ngày : giao tiếp HS bạn bè ,vối thầy cô -Ra vào lớp đúng gi¸o C¸ch giao tiÕp víi b¹n bÌ , thÇy c« -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh (79) 2.C¸c tæ nhãm thi ®ua kÓ nh÷ng viÖc lµm tèt cña m×nh -GV gäi HS kh¸c nhËn xÐt 3.Gi¸o dôc cho HS lßng kÝnh mÕn vµ biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o -GV cho HS thấy đợc công ơn các thầy cô giáo thầy học sinh -HS kể việc làm để tỏ lòng kính trọng vµ biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o 3.Cñng cè - DÆn dß -NhËn xÐt giê häc bµy HS kh¸c nhËn xÐt -HS nghe -HS kÓ c¸ nh©n theo ý cña m×nh -HS ghi nhớ để thực _ Ngµy so¹n :21- 10- 2012 Ngµy d¹y : 25- 10- 2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: Ôn tập: ôn các bài tập đọc từ tuần đến tuần I Mục đích, yêu cầu: - Yêu cầu HS phát âm đúng, ngắt nghỉ đúng, bớc đầu biết thay đổi giọng đọc cho phï hîp nh©n vËt II §å dïng d¹y häc: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV Hoạt động HS ổn định tổ chức: - Líp h¸t mét bµi - Líp h¸t Bµi míi: a Giíi thiÖu bµi b ¤n tËp: - Gv chia nhóm cho HS luyện đọc - HS đọc nhóm - Tõng HS lÇn lît lªn bèc th¨m lùa - HS nèi tiÕp lªn bèc th¨m lùa chọn bài, đoạn bài tập đọc; GV chọn đoạn, bài tập đọc yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi - Từng HS đọc bài, trả lời câu hỏi vÒ néi dung néi dung mçi bµi - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm mét sè HS - HS l¾ng nghe Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS «n bµi ë nhµ - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng t×m mét sè h¹ng mét tæng vµ vËn dông vµo lµm tÝnh, gi¶i to¸n II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học (80) * KiÓm tra bµi cò: - Muèn t×m mét sè h¹ng mét tæng ta lµm nh thÕ nµo? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: S.h¹ng 16 15 S.h¹ng 12 33 21 Tæng 35 54 26 55 78 67 - GV nhận xét, chốt lời giải đúng Bµi2: T×m x: 7+x=15 13+x=43 22+x=27 - 3-5HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - 3HS lµm b¶ng líp Líp lµm nh¸p Ch÷a bµi - HS đổi vở, kiểm tra bài - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 3: Mẹ chợ mua 25 kg gạo nếp và gạo tẻ, - HS đọc bài toán đó có 20 kg gạo tẻ Hỏi mẹ mua bao nhiªu ki l« gam g¹o nÕp? - HS tãm t¾t, lµm vë - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - HS l¾ng nghe - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Thñ c«ng Thực hành :Gấp thuyền phẳng đáy có mui I Môc tiªu: - HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gấp đợc thuyền phẳng đáy có mui - HS yªu thÝch gÊp thuyÒn II ChuÈn bÞ: - MÉu thuyÒn Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh hoạ bớc gấp - GiÊy thñ c«ng II Hoạt động dạy học: Thêi gian 5' 27' Néi dung Hoạt động thÇy tra - Kiểm tra đồ dùng cña HS phôc vô tiÕt häc Hoạt động trß A KiÓm bµi cò: B Bµi míi: H§1 Häc sinh - Gäi 1, HS nh¾c l¹i + Bíc 1: GÊp t¹o thùc hµnh gÊp c¸c bíc gÊp thuyÒn mui thuyÒn (81) thuyÒn phẳng phẳng đáy có mui + Bíc 2: GÊp c¸c đáy có mui thực các thao tác nếp gấp cách gÊp thuyÒn + Bíc 3: GÊp t¹o thªn vµ mòi thuyÒn + Bíc 4: T¹o thuyền phẳng đáy cã mui *Tæ chøc cho HS thùc - HS thùc hµnh hµnh theo nhãm nhãm - Trong qu¸ tr×nh HS thùc hµnh GV quan s¸t uèn n¾n cho HS Nh¾c HS miết kỹ các đờng mối cho ph¼ng vµ lén thuyÒn cẩn thận, từ từ để thuyền kh«ng bÞ r¸ch 3' C NhËn xÐt – - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ - HS «n l¹i c¸c bµi dÆn dß: HS, ý thức học tập, đã học sau mang kü n¨ng thùc hµnh c¸ giÊy nh¸p, giÊy thñ nh©n vµ c¸c nhãm c«ng, bót mµu, thíc kẻ, kéo để làm bài kiÓm tra ch¬ng "KÜ thuËt gÊp h×nh" Ngµy so¹n :21- 10- 2012 Ngµy d¹y : 26- 10- 2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho học sinh từ vật; Tên các môn học đã học.; Củng cố kĩ viết hoa tªn riªng cña ngêi II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: -GV gäi häc sinh t×m miÖng tõ chØ sù vËt theo yªu cÇu cña GV( tõ chØ ngêi,tõ chØ c©y cèi ) - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Hoạt động học - HS t×m tõ chØ sù vËt theo yªu cÇu cña GV - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (82) Bài1: Tìm loại từ và ghi vào đúng cét: Tõ chØ Tõ chØ Tõ chØ Tõ chØ ngêi vật đồ vật c©y cèi - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi - 2- HS đọc bài làm m×nh - HS kh¸c nhËn xÐt - GV ch÷a bµi,nhËn xÐt Bµi 2: H·y viÕt tªn c¸c m«n häc em häc ë líp - GV nhËn xÐt Bµi 3: H·y viÕt tªn riªng b¹n cïng líp - GV chÊm bµi, nhËn xÐt Bµi 4: H·y viÕt tªn riªng s«ng, ngän nói - GV nhËn xÐt Bài 5: Hãy đặt câu, câu có tên riªng cña ngêi - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS lµm miÖng theo nhãm đôi; chữa miệng - HS l¾ng nghe - HS lµm c¸ nh©n, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS lµm bµi nh¸p HS lªn b¶ng lµm - HS l¾ng nghe - HS làm theo nhóm đôi Ch÷a miÖng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ Tiết 2:Đạo đức ¤n tËp : HiÖu lÖnh cña c¶nh s¸t giao th«ng Biển báo hiệu giao thông đờng I.Môc tiªu : -HS biết cảnh sát giao thông dùng hiệu lệnh dể điều khiển xe và ngời trên đờng -Quan sát và biết thực đúng gặp hiệu lệnh cảnh sát giao thông -Ph¶i tu©n theo lÖnh cña c¶nh s¸t giao th«ng II.chuÈn bÞ : GV chuÈn bÞ bøc tranh 1, 2, phãng to III.các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt độnghọc 1Hoạt động 1:Giới thiệu bài -HS nghe 2.Hoạt động 2:Hiệu lệnh cảnh sát giao th«ng -Gv treo tranh H1,H2,H3,H4,H5 GV lµm mÉu vµ gi¶i thÝch néi dung -HS thùc hµnh chØ vµ nãi hiÖu lÖnh cña 3.Hoạt động 3:Tìm hiểu biển báo giao biÓn b¸o giao th«ng th«ng -HS quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm (83) -Gv chia líp thµnh nhãm 4.Hoạt động 4:Trò chơi :Thử làm cảnh sát -Thực hành đờng theo hiệu lệnh giao th«ng " c¶nh s¸t giao th«ng -GV chọn đội lên chơi C¶ líp theo dâi nhËn xÐt -GV nªu luËt ch¬i _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt : - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt - Dới lớp HS tự đánh giá điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết hành vi và kết tu dỡng điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết cña m×nh điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới - C¶ líp chó ý l¾ng nghe + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp - Mỗi học sinh tự đề ph+ Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức ơng hớng phấn đắu cho cá + Ôn tập tốt thi tuần kì vào ngày 30/10 nh©n vµ tËp thÓ * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Ngµy kÝ duyÖt TuÇn 10 Ngµy so¹n :28-10-2012 Ngµy d¹y :29-10-2012 (84) TiÕt 1:TiÕng ViÖt Luyện viết chữ đẹp I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ L viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: theo mÉu ch÷ nghiªng, - HS viÕt b¶ng đứng K, Kiên Giang - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu Lvµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ L khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe, + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n - HS viÕt b¶ng cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu bước đầu hoàn thiện bài học B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Phương pháp tổ Nội dung lượng chức (85) I-Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Đứng chỗ vỗ tay hát -Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ chân… -Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp 12 -Tập bài TD đã học lần II-Phần bản: -GV chia tổ tập luyện theo khu vực -GV quan sát, uốn năn HS -Thi thực bài TD phát triển chung (4 tổ) -Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi” -GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx III-Phần kết thúc: phút -Đi và hát: 2-3 phút -Cúi người thả lỏng 5-6 lần -Nhảy thả lỏng 5-6 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà thường xuyên tập luyện Chuẩn bị bài sau TiÕt 3:KÓ chuyÖn ( chuyÓn ) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx S¸ng kiÕn cña bÐ Hµ ( §· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt) _ Ngµy so¹n :28-10-2012 Ngµy d¹y :30-10-2012 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i LuyÖn tËp: §Ò phßng bÖnh giun I Môc tiªu Học sinh có ý thức đề phòng bệnh giun, có ý thức thực tốt ăn uống II Các hoạt động dạy học Gi¸o viªn bµi tËp cho häc sinh lµm Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng : Chúng ta có cần phải đề phòng bệnh giun không ? a, Cã b, Kh«ng (86) Giun chui vào thể ngời đờng: a, Tay bÈn sê vµo thøc ¨n b, Theo nguån níc bÈn c, Theo ruåi nhÆng ®Ëu vµo thøc ¨n Giun không có tác hại lớn sức khoẻ ngời : a, Sai b, §óng 4.Trong c¬ thÓ chóng ta, giun thêng sèng ë : a, Kh¾p mäi n¬i b, ChØ sèng ruét c, Ở mét sè n¬i Bài 2: Tìm các từ để điền vào chỗ trống : Để đề phòng bệnh giun, chúng ta phải thực ba Đó là: …………………………………………………………………………… Bµi 3: §iÒn tiÕp vµo chç trèng sau: a, Các biện pháp để ăn là: ……………… b, Các biện pháp để uống là: ………… c, Các biện pháp để là: ……………… Cho häc sinh ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt III Tæng kÕt dÆn dß : - Tãm t¾t ND bµi - NhËn xÐt giê häc _ TiÕt 2: To¸n: ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng lµm tÝnh céng, trõ c¸c sè ph¹m vi 10 vµ vËn dông tÝnh nhÈm, gi¶i to¸n - Cñng cè c¸ch t×m sè h¹ng mét tæng II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra bµi cò: - T×m x: x+34=35 x+4=56 - HS lµm b¶ng.Líp - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm lµm nh¸p - HS l¾ng nghe Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh: - HS đọc yêu cầu 10-2-2= 10-3-6= 10-3-5= - HS lµm b¶ng, líp 10-4 = 10-9 = 10-8 = lµm vë - GV nhận xét, chốt lời giải đúng Bµi2: Tinh nhÈm: - HS l¾ng nghe 6+4= 18+2= 24+16= - HS nªu yªu cÇu 10+6= 24+6= 13+27= - HS lµm vë HS lªn 10+4= 7+33= 31+19= b¶ng lµm - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS đổi vở, kiểm tra Bµi 3: T×m x: bµi x+8=10 x+6=10 12+x=25 - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS nªu yªu cÇu (87) Bài 4: Một đàn vịt có 65 con, đó 25 vịt - HS làm vở, chữa bài màu trắng, còn lại là vịt màu đen Hỏi đàn vịt có - HS lắng nghe bao nhiªu mµu ®en? - HS đọc bài toán - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Phát động phong trào thi đua học tập và chăm ngoan,làm nhiÒu viÖc tèt chµo mõng c¸c thÇy c« nh©n ngµy 20 - 11 I.Môc tiªu -Qua GV phát động HS thi đua học tập tốt ,chăm ngoan học giỏi ,lập thành tích chµo mõng c¸c thÇy c« -Gi¸o dôc HS cã ý thøc lu«n lu«n kÝnh träng vµ biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o -Giáo dục tình cảm đạo đức cho HS -HS cã thãi quen vµ ý thøc viÖc thi ®ua häc tËp tèt vµ lµm viÖc tèt II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giíi thiÖu bµi 2.Néi dung 1.GV phát động phong trào thi đua học -Hs nghe tËp ,ch¨m ngoan lµm nhiÒu viÖc tèt chµo - HS th¶o luËn nhãm t×m mõng c¸c thÇy c« ph¬ng ph¸p häc tËp ,lµm c¸c -GV nêu tiêu thi đua tuần :Các tổ việc tốt để chào mừng các nhãm thi ®ua häc tËp tèt chµo mõng thÇy c« c¸c thÇy c« -Giáo dục đạo đức cho HS -GV cho c¸c tæ nhãm theo dâi lÉn vÒ -HS nªu c¸c chØ tiªu cña nề nếp vào lớp ,về hành vi ứng xử ,cách hoạt động hàng ngày : giao tiếp HS bạn bè ,vối thầy cô -Ra vào lớp đúng gi¸o C¸ch giao tiÕp víi b¹n bÌ , thÇy c« 2.C¸c tæ nhãm thi ®ua kÓ nh÷ng viÖc lµm tèt -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh cña m×nh bµy -GV gäi HS kh¸c nhËn xÐt HS kh¸c nhËn xÐt 3.Gi¸o dôc cho HS lßng kÝnh mÕn vµ biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o -HS nghe (88) -GV cho HS thấy đợc công ơn các thầy cô giáo học sinh -HS kÓ c¸ nh©n theo ý cña -HS kể việc làm để tỏ lòng kính trọng mình vµ biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o 3.Cñng cè - DÆn dß -NhËn xÐt giê häc -HS ghi nhớ để thực _ Ngµy so¹n :28-10-2012 Ngµy d¹y :1-11-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: ¤n tËp I môc tiªu:- Cñng cè, më réng vèn tõ vÒ hä hµng - Cñng cè kÜ n¨ng sö dông dÊu chÊm, dÊu phÈy II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể tên môn học em đã học lớp 2? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Kể tên ngời gia đình, họ hµng cña em? - 3- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi theo nhãm đôi - GV ch÷a bµi,nhËn xÐt - HS đọc bài làm Bài 2: Hãy xếp nhừng từ vừa tìm đợc BT nhóm mình vµo cét: - HS kh¸c nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu Tõ chØ ngêi Tõ chØ ngêi - HS lµm bµi vµo vë HS hä néi hä ngo¹i lªn b¶ng lµm - HS kh¸c nhËn xÐt - GV nhËn xÐt Bài 3: Câu đặt dấu câu đúng ghi +; câu đặt dÊu c©u s¸i ghi - v¸o chç chÊm: Ông ngoại em năm đã ngoài 70 tuổi? M¾t «ng cßn rÊt tinh? Tai «ng cßn rÊt thÝnh? Kh«ng biÕt bao giê mÑ míi cho em vÒ quª th¨m «ng bµ - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi, ch÷a bµi Khi ch÷a bµi GV yªu cÇu HS điền dấu câu đúng vào (89) Chẳng biết độ này ông bà còn đọc sách cuối câu n÷a kh«ng?- GV nhËn xÐt .- HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp trõ d¹ng 11trõ ®i mét sè; vÔ h×nh theo mÉu II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: §Æt tÝnh råi tÝnh: 11-5 11-9 HS lªn b¶ng lµm 11-6 11-3 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 51-5 61-8 - HS đọc yêu cầu 31-6 71-4 - HS lµm b¶ng, líp lµm GV nhËn xÐt, cho ®iÓm vë Bài2: Nối phép tính với kết đúng: - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS nªu yªu cÇu 21-9 48 - 1HS lµm b¶ng líp Líp 51-3 12 lµm vë Ch÷a bµi 71-5 73 - HS đổi vở, kiểm tra bài 81-8 66 41-7 34 91-6 85 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 3: C©y bëi nhµ Minh n¨m cã 31 qu¶, - HS l¾ng nghe đã hái quả.Hỏi trên cây còn lại quả? - HS đọc bài toán - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: ThÓ dôc (90) ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn bài TD phát triển chung Yêu cầu hoàn thiện để chuẩn bị kiểm tra.-Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng, có thực động tác quay đầu sang trái B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Phương pháp tổ Nội dung lượng chức I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu xxxxxxx cầu bài học xxxxxxx -Xoay các khớp đầu gối, cổ, chân, hông xxxxxxx -Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp 1-2 II-Phần bản: -Điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc: 1-2 lần -GV nhắc cách điểm số, hô lệnh cho HS điểm số -Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang 1-2 lần -GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số, sau đó cho HS tập -Ôn bài TD phát triển chung 3-4 lần (2 x nhịp) -GV chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển -GV theo dõi, sửa sai -Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!” III-Phần kết thúc: -Đi 2-4 hàng dọc và hát -Cúi người thả lỏng 6-8 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà thường xuyên tập luyện Chuẩn bị bài sau 20 phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Mỗi tổ nhóm phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx _ (91) Ngµy so¹n :28-10-2012 Ngµy d¹y : 2-11-2012 TiÕt : TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng viÕt v¨n kÓ II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS kÓ miÖng vÒ c« gi¸o cò H§1 cña m×nh - GV nhËn xÐt * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - §Ò bµi: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n 4- c©u giíi thiÖu vÒ b¹n ngåi cïng bµn víi em Hoạt động học - HS kÓ miÖng tríc líp - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc đề bài - HS luyÖn kÓ nhãm - 3-5 HS kÓ miÖng tríc líp H§2 - GV nh¾c nhë HS kÜ n¨ng tr×nh bµy - HS l¾ng nghe mét ®o¹n v¨n, - HS viÕt bµi vµo vë - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2:MÜ thuËt ¤n tËp- thùc hµnh VÏ tranh :§Ò tµi Tranh ch©n dung I Môc tiªu - HS biết đợc nào là đề tài chân dung - Tập quan sát, nhận xét đặc điểm khuôn mặt ngời - HS Lµm quen víi c¸ch vÏ ch©n dung - HS Vẽ đợc tranh chân dung theo y thích II ChuÈn bÞ Gi¸o viªn - SGV, mét sè tranh, ¶nh ch©n dung c¸c løa tuæi , h×nh gîi y c¸ch vÏ, bµi vÏ cña häc sinh líp tríc Häc sinh (92) - Vë tËp vÏ, ch×, tÈy, mµu III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học *C¸ch vÏ: B1: Nhớ lại khuôn mặt ngời định vẽ B2: VÏ bao qu¸t khu«n mÆt, tãc, cæ, vai -HS quan s¸t tranh vµ tr¶ B3: VÏ chi tiÕt: m¾t, mòi, miÖng… lêi c©u hái B4: vÏ mµu ! Quan s¸t c¸c bµi cña häc sinh n¨m tríc ! Hãy nhận xét về: hình dáng, đặc điểm, bố cục và màu sắc tranh đó? - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe *Nhận xét ,đánh giá: Thu 3-5 bµi cña HS Quan s¸t bµi vµ nhËn xÐt ! Quan s¸t vµ nhËn xÐt bµi cho b¹n vÒ: - Cách thể đặc điểm - C¸ch s¾p bè côc - C¸ch vÏ mµu - Em thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? * Nhận xét chung và đánh giá bài cho HS - HS l¾ng nghe *DÆn dß: - Su tÇm tranh in trªn s¸ch b¸o -HS l¾ng nghe nhËn xÐt tranh - Quan s¸t c¸c lo¹i mò (nãn) -HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 10 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt - Dới lớp HS tự đánh giá điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết hành vi và kết tu dỡng (93) điểm và nêu biện pháp để sửa chữa cña m×nh - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp - C¶ líp chó ý l¾ng nghe tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp - C¶ líp chó ý l¾ng nghe +Tích cực luyện chữ đẹp - Mỗi học sinh tự đề ph+ Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức ơng hớng phấn đắu cho cá * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc nh©n vµ tËp thÓ Ngµy kÝ duyÖt TuÇn 11 Ngµy so¹n :4-11-2012 Ngµy d¹y : 5-11-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt Luyện viết chữ đẹp I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ M viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp (94) II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: E , £ theo mÉu ch÷ nghiêng, đứng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ M khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe, + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n - HS viÕt b¶ng cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe TiÕt :ThÓ dôc (ChuyÓn ) ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực bài tập -Ôn trò chơi “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tự giác B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội xxxxxxx dung, yêu cầu bài học xxxxxxx -Xoay các khớp cổ tay, xxxxxxx chân… -Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu -Trò chơi: “Có chúng em” II-Phần bản: 20 phút Mỗi tổ nhóm -GV chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển (95) -GV theo dõi, sửa sai -Thi thực bài TD phát triển chung (4 tổ) -Trò chơi “Bỏ khăn” III-Phần kết thúc: phút -Cuối người thả lỏng -Nhảy thả lỏng xxxxxxx -GV cùng HS hệ thống lại xxxxxxx bài xxxxxxx -Giao BTVN: ôn bài TD phát xxxxxxx triển chung -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét TiÕt : KÓ chuyÖn ( chuyÓn ) Bµ ch¸u (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt ) _ Ngµy so¹n :4-11-2012 Ngµy d¹y : 6-11-2012 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t CỘC CÁCH TÙNG CHENG I/ môc tiªu: - Qua bài hát các em cảm nhận đợc âm vui nhộn các nhạc cụ gõ - BiÕt lÊy h¬i ë cuèi mçi c©u h¸t - BiÕt biÓu diÔn bµi h¸t II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t,h¸t chuÈn x¸c bµi h¸t - Nh¹c cô, tranh vÏ - ChÐp lêi ca vµo b¶ng III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy * ¤n luyÖn bµi h¸t Chóc mõng sinh nhËt - GV h¸t mÉu - Hớng dẫn HS đọc đồng lời ca theo tiÕt tÊu c¸c c©u h¸t - «n tËp bµi h¸t +H¸t toµn bµi, chó ý nh÷ng chç lÊy h¬i ë cuèi mçi c©u h¸t -Tõng bµn, tõng tæ thi h¸t- GV nhËn xÐt *Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo ph¸ch -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo tiÕt tÊu lêi ca: + Chú ý :Bài hát đợc hát với nhịp 2/ ,m¹nh mÏ Hoạt động học -HS l¾ng nghe - HS đọc đồng -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV - HS thi h¸t theo bµn, tæ -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc (96) - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng líp - GV tæ chøc cho HS thi h¸t gi÷a c¸c tæ.GV nhËn xÐt, b×nh chän tæ h¸t hay nhÊt * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng lµm tÝnh trõ d¹ng 11 trõ ®i mét sè vµ vËn dông lµm tÝnh, gi¶i to¸n - Cñng cè c¸ch t×m sè h¹ng mét tæng II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - T×m x: x+34=35 x+4=56 - HS lµm b¶ng Líp lµm nh¸p - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS đọc yêu cầu 51-15 61-53 31-18 71-34 - HS lµm b¶ng, líp lµm vë - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi2: + -? - HS nªu yªu cÇu 15 3=8 29 =15 - HS lµm vë.3HS lªn b¶ng lµm, ch÷a =6 23 48 2=69 bµi 51 7=50 36 =33 - HS đổi vở, kiểm tra bài - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi 3: T×m x: - HS nªu yªu cÇu x+15=31 19+x=51 33+x=71 - HS lµm vë; HS lªn b¶ng lµm, ch÷a - GV nhận xét, chốt kết đúng bµi Bài 4: Trong phòng họp có 51 ghế, số ng- - HS đọc bài toán êi häp phßng Ýt h¬n sè ghÕ lµ 15 Hái phßng häp cã bao nhiªu ngêi? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt3: Gi¸o dôc ngoµi giê Hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam I.Môc tiªu -Qua giê GV tæ chøc cho c¸c em sinh ho¹t v¨n nghÖ víi néi dung lµ h¸t ,móa ,kÓ chuyện với chủ đề biết ơn thầy cô giáo (97) -HS kể việc làm để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.GVnªu néi dung yªu cÇu giê -Mét sè nhãm lªn tr×nh diÔn tríc líp -GV tæ chøc cho c¸c tæ nhãm tù -Nhãm kh¸c nhËn xÐt , t×m c¸c bµi h¸t ,bµi th¬ ,truyÖn kÓ -Th¨m hái thÇy c« gi¸o nh©n ngµy nãi vÒ c«ng ¬n cña c¸c thÇy c« 20 / 11 gi¸o GV nhËn xÐt -GV hỏi: các bài hát ,bài thơ đã phï hîp víi néi dung cha ? +)Phong c¸ch biÓu diÔn nh thÕ nµo đã tự tin cha ? 2.GV cho HS nêu các việc đã làm -Thăm hỏi thầy cô giáo thầy cô giáo bị ốm và nên làm mình để chào -Giúp đỡ thầy cô giáo thầy cô giáo gặp khó mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam vµ tá kh¨n lßng biÕt ¬n thÇy c« gi¸o Gäi HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt chung 3.Cñng cè -dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê Ngµy so¹n :4-11-2012 Ngµy d¹y : 8-11-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n biÖt: g/ gh; s/ x; ¬n/¬ng - Rèn cho HS kĩ viết đúng chính tả II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: H§1 - Khi nµo viÕt g, gh? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç trèng tiÕng cã ©m đấu viết g hay gh? + Gµ, + Ghi, H§2 - GV ch÷a bµi,nhËn xÐt - HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi theo nhãm - HS đọc bài làm nhóm mình - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu (98) Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng s hay x? - HS lµm vë + Ng«i ao; ao xuyÕn + Hoa en; en kÏ - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS lµm bµi, ch÷a miÖng Bµi 3:§iÒn vµo chç chÊm ¬n hay¬ng? - HS nhËn xÐt Tinh m¬ em tØnh dËy Rửa mặt đến tr - HS l¾ng nghe Em bíc véi trªn ® Nói gi¨ng hµng tríc mÆt - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ thực phép trừ, cộng có nhớ các dạng đã học,vận dụng lµm tÝnh, gi¶i to¸n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: §Æt tÝnh råi tÝnh:12-5; 12-9 HS lªn b¶ng lµm 12-6; 12-3 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh: - HS đọc yêu cầu 12-5 = 12-6 = 12-8 = - HS lµm b¶ng, líp lµm vë 18-6-5= 15-3-6= 17-5-8= 12-9 = 12-4 = 12-7 = 15-3-9= 16-4-4= 19-7-7= - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Bµi2: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS nªu yªu cÇu a, 62-8 82-15 62-47 - 1HS lµm b¶ng líp Líp lµm b, 25+17 29+54 55+8 vë Ch÷a bµi - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS đổi vở, kiểm tra bài Bài 3: Đội văn nghệ trờng có 62 bạn, - HS đọc bài toán đócó 36 bạn tham gia nhóm hát, cònlại là các nhãm kh¸c Hái cã bao nhiªu b¹n tham gia c¸c nhãm kh¸c? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe (99) _ TiÕt 3: Thñ c«ng : Thùc hµnh :KÜ thuËt gÊp h×nh A-Mục tiêu: -Giúp HS gấp tên lửa cách thành thạo -Gấp máy bay phản lực đúng mẫu -Gấp máy bay đuôi rời -HS hứng thú và yêu thích gấp hình B-Chuẩn bị: Tên lửa, máy bay phản lực, máy bay đuôi rời mẫu Giấy màu C-Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động Hoạt động Néi dung thÇy trß 5' 27' A KiÓm tra bµi Gọi HS nêu lại cách gấp cò: thuyền Nhận xét bài gấp trước B Bµi míi: 1-Nội dung: Hướng -Gọi HS nêu lại các bước dẫn HS gấp gấp tên lửa + thực hành gấp a) Gấp tên lửa: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm theo nhóm b) Gấp máy bay -Gọi HS nêu lại các bước phản lực: gấp máy bay phản lực + thực hành gấp HS nêu +Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa +Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng +Bước 1: Gấp tạo mũi, thân và cánh và cánh máy bay +Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng +Bước 1: Gấp đầu và c) Gấp máy bay -Gọi HS nêu lại các bước cánh máy bay đuôi rời: gấp máy bay đuôi rời + thực +Bước 2: Làm thân và hành gấp đuôi máy bay +Bước 3: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng -HS thực hành theo nhóm d) Hướng dẫn HS phóng máy bay phản lực theo nhóm: 3' C NhËn xÐt – dÆn -GV nhấn mạnh cách gấp hình cho đúng, đẹp… dß: -Tiết sau chuẩn bị giấy màu, hồ, kéo – Nhận xét _ Ngµy so¹n :4-11-2012 Ngµy d¹y : 9-11-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: ¤n tËp I môc tiªu: - RÌn cho HS kÜ n¨ng nãi lêi chia buån, an ñi (100) II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS kÓ vÒ bµ ngo¹i - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Hoạt động học - 2- HS kÓ miÖng - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Nói lời chia buồn tình sau: - HS đọc yêu cầu Cô giáo em bị ốm, không đến lớp đợc, - HS làm miệng theo nhóm đôi em đợc cùng các bạn đến thăm cô, em nói - HS nối tiếp trả lời miệng víi c« nh thÕ nµo? - GV nhËn xÐt, bæ sung c©u tr¶ lêi cho tõng HS Bµi 2: Nãi lêi an ñi t×nh huèng sau: - HS lµm bµi c¸ nh©n ¤ng néi em bÞ rông thªm mét chiÕc r¨ng - Một số HS đọc bài làm - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 3: Đợc tin bà ngoại quê bị ốm, bố mẹ - HS đọc yêu cầu th¨m bµ Em h·y viÕt mÇy c©u göi bè mÑ - HS suy nghÜ, lµm bµi theo nhãm th¨m bµ đôi - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm mét sè HS - HS đọc bài làm * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ Tiết 2:Đạo đức ¤n tËp I mục tiêu: Củng cố để HS nắm đợc: - Ich lîi cña viÖc ch¨m làm việc nhà - Gi¸o dôc HS ph¶i biÕt tù gi¸c làm việc nhà kh«ng cÇn nh¾c nhë II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Tại chúng ta cần chăm làm việc nhà? - HS tr¶ lêi - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS l¾ng nghe * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: Xö lÝ t×nh huèng: - HS l¾ng nghe + Mẹ phõn cụng em quột nhà cũn chị thu và - HS đọc yêu cầu gấp quần áo vào buổi chiều Hôm chị - HS th¶o luËn nhãm t×m c¸ch øng bị ốm, em làm gì? sử, thể đóng vai + Chủ nhật, chị Tõm rủ Hồng cựng dọn dẹp - Đại diện nhóm lên đóng vai nhà cửa với chị Nếu là Hồng, em làm gì? - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt + Hằng ngày, em là người rửa bỏt Hụm - HS thảo luận nhóm để trả lời câu nhà có khách, bát đĩa nhiều ngày thường hái trªn (101) nên mẹ nói để mẹ rửa cho Em làm gì? + GV nhận xét, chốt cách ứng sử đúng Bµi 2: + Em đã làm gì để giúp bố mẹ? - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi; HS nối tiếp TL + GV nhận xét, chốt ý đúng - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi và kết khuyết điểm Yêu cầu học sinh đó qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yªu cÇu häc sinh m¾c khuyÕt ®iÓm lªn - C¶ líp chó ý l¾ng nghe đọc kiểm điểm trớc lớp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn líp đắu cho cá nhân và tập thể +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy (102) Ngµy so¹n :11-11-2012 Ngµy d¹y : 12-11-2012 TuÇn 12 TiÕt 1:TiÕng ViÖt Luyện viết chữ đẹp I môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ N viết hoa và viết thờng; vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: theo mÉu ch÷ nghiªng, - HS viÕt b¶ng đứng K, Kiên Giang - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe (103) - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu Nvµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ N khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe, + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n - HS viÕt b¶ng cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: : ThÓ dôc (ChuyÓn ) ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: NHÓM BA NHÓM BẢY A-Mục tiêu: -Học trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi mức ban đầu -Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực động tác tương đối đúng B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu xxxxxxx bài học xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc xxxx xxxx xxxx xxxx -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu Sau đó cho HS đứng lại, quay trái và giãn cách sải tay II-Phần bản: -Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” SGV/22 20 phút (104) -Ôn bài TD phát triển chung -Tổ trưởng điều khiển tổ tập -Thi đua các tổ -Cả lớp tập lần: x nhịp xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx III-Phần kết thúc: phút -Cúi người thả lỏng -Nhảy thả lỏng -GV cùng HS hệ thống lại bài -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét _ xxxxxxx xxxxxxx TiÕt 3:KÓ chuyÖn ( chuyÓn ) Sù tÝch c©y vó s÷a ( §· so¹n ë K.H.D.H TiÕng ViÖt ) Ngµy so¹n :11-11-2012 Ngµy d¹y : 13-11-2012 TiÕt : Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I mục tiêu: - Ôn tập, củng cố cho HS biết kể tên đồ dùng gia đình mình và công dụng đồ dùng - HS biết vẽ vài đồ dùng gia đình mà em thích II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gia đình em có ai? Lúc nghỉ ngơi, nhà thêng lµm viÖc g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Kể tên đồ dùng gia đình em và - 4- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu (105) nêu công dụng đồ dùng đó? - HS th¶o luËn nhãm - HS nèi tiÕp lµm miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt -GV ch÷a bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 2: Khi sử dụng đồ vật sau, em phải chú ý - HS đọc yêu cầu điều gì để giữ cho đồ vật bền, đẹp? - HS tù suy nghÜ lµm bµi a Bµn, ghÕ gç: nhãm b Cèc chÐn b»ng sø: - HS lµm miÖng tríc líp c Qu¹t ®iÖn: - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi d Dao kÐo: - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 3: Hãy vẽ vài đồ dùng nhà em và - HS đọc yêu cầu - HS lựa chọn đồ dùng mình vẽ và kể với bạn bè điều em biết đồ dùng đó: vÏ vë KÓ cho b¹n ngåi c¹nh nghe đồ dùng mình vẽ - HS kể đồ dùng mình vẽ trớc líp - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, đánh gia bài làm HS * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t ND bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n: ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng t×m sè bÞ trõ cha biÕt, vËn dông gi¶i to¸n cã lêi v¨n; II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: §Æt tÝnh råi tÝnh: 62-6; 82-15; 52-13 -3 HS lµm b¶ng.Líp lµm nh¸p - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bài 1: Điền số dới đây vào chỗ chấm cho - HS đọc yêu cầu thÝch hîp: 58; 72; 65; 53 - HS lµm b¶ng, líp lµm vë -15=43 - 25=47 - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi Khi + 19=72 - =56 ch÷a cho HS nªu c¸ch lµm - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe (106) Bµi 2: T×m x: x-7=15 x-8=32 x-26=17 x-5=12 x-11=29 x-35=28 - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 3: Ngêi ta lÊy 15 l dÇu tõ thïng lín can nhá, thïng cßn l¹i 75 l dÇu Hái tríc lÊy thïng lín cã bao nhiªu lÝt dÇu? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS nªu yªu cÇu - HS lµm vë.3HS lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi - HS đổi vở, kiểm tra bài - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam I.Môc tiªu -Qua giê GV tæ chøc cho c¸c em sinh ho¹t v¨n nghÖ víi néi dung lµ h¸t ,móa ,kÓ chuyện với chủ đề biết ơn thầy cô giáo -HS kể việc làm để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy 1.GVnªu néi dung yªu cÇu giê -GV tæ chøc cho c¸c tæ nhãm tù t×m c¸c bµi h¸t ,bµi th¬ ,truyÖn kÓ nãi vÒ c«ng ¬n cña c¸c thÇy c« gi¸o GV nhËn xÐt -GV hỏi: các bài hát ,bài thơ đã phù hîp víi néi dung cha ? Phong cách biểu diễn nh nào đã tù tin cha ? 2.GV cho HS nêu các việc đã làm và nên làm mình để chào mừng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam vµ tá lßng biÕt ¬n thÇy c« gi¸o GV nhËn xÐt chung Hoạt động học -Mét sè nhãm lªn tr×nh diÔn tríc líp -Nhãm kh¸c nhËn xÐt , -Th¨m hái thÇy c« gi¸o nh©n ngµy 20 / 11 -Th¨m hái thÇy c« gi¸o thÇy c« gi¸o bÞ èm -Giúp đỡ thầy cô giáo thầy cô giáo gặp (107) 3.Cñng cè - dÆn dß khã kh¨n -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt Gäi HS kh¸c nhËn xÐt -GV nhËn xÐt giê Ngµy so¹n :11-11-2012 Ngµy d¹y : 15-11-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n biÖt: ng/ ngh; ch/ tr; at/ ac - Rèn cho HS kĩ viết đúng chính tả II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: H§1 - Khi nµo viÕt ng, ngh? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç trèng: ch hay tr? Hơng rừng thơm đồi vắng Níc suèi ong thÇm th× Cä xoÌ « e n¾ng HĐ2 Râm mát đờng em - GV ch÷a bµi,nhËn xÐt Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng at hay ac? MÆt trêi g nói Bãng tèi lan dÇn Anh đóm chuyên cần Lên đèn g Theo lµn giã m §ãm ®i rÊt ªm - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 3: §iÒn vµo chç chÊm: ng/ ngh? + Con Ð; GiÊc ñ + iªng ¶; Ü îi - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Tãm t¾t néi dung bµi - HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi theo nhãm - HS đọc bài làm nhóm mình - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm vở, đổi kiểm tra, nhận xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (108) - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n: ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ thực phép trừ, cộng có nhớ các dạng đã học,vận dụng lµm tÝnh, gi¶i to¸n; II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: §Æt tÝnh råi tÝnh: 73-7 53-4 83-5 HS lªn b¶ng lµm 23-6 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi1: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS đọc yêu cầu 53-36 93-55 - HS lµm b¶ng, líp lµm vë 43-39 23-7 - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi 2: T×m x: - HS nªu yªu cÇu X+37=63 55+x=73 x-39=16 - HS lµm b¶ng líp Líp lµm vë Ch÷a bµi - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS đổi vở, kiểm tra bài Bài 3: Dựa vào tóm tắt bài toán, đặt đề toán - HS đọc yêu cầu giải bài toán đó: - HS đặt đề toán Tãm t¾t: §µn vÞt cã: 83 - HS lµm bµi vµo vë HS lªn Trªn bê cã: 25 b¶ng lµm, ch÷a bµi Díi ruéng cã: con? - HS l¾ng nghe - GV hớng dẫn HS đặt đề toán, làm bài - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß:- Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe (109) TiÕt 3: ThÓ dôc ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG A-Mục tiêu: -Tiếp tục ôn bài TD phát triển chung Yêu cầu hoàn thiện để chuẩn bị kiểm tra B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung I-Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Xoay các khớp đầu gối, cổ, chân, hông -Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp 1-2 II-Phần bản: -Điểm số 1-2, 1-2 theo hàng dọc: 1-2 lần -GV nhắc cách điểm số, hô lệnh cho HS điểm số -Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang 1-2 lần -GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số, sau đó cho HS tập -Ôn bài TD phát triển chung 3-4 lần (2 x nhịp) -GV chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển -GV theo dõi, sửa sai -Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!” III-Phần kết thúc: -Đi 2-4 hàng dọc và hát -Cúi người thả lỏng 6-8 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét học - Về nhà thường xuyên tập luyện Chuẩn bị bài sau Định lượng phút 20 phút Phương pháp tổ chức xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Mỗi tổ nhóm phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ngµy so¹n :11-11-2012 Ngµy d¹y : 16-11-2012 (110) TiÕt 1:TiÕng ViÖt: : ¤n tËp I mục tiêu: - Củng cố, mở rộng vốn từ tình cảm gia đình; Biết đặt câu với từ tìm đợc - Cñng cè kÜ n¨ng sö dông dÊu phÈy c©u II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể tên đồ vật gia đình em và - 4- HS trả lời miệng công dụng đồ vật đó? - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: - HS đọc yêu cầu Bµi1: Chän tõ ®iÒn vµo chç trèng: - HS làm bài theo nhóm đôi a Em v« cïng «ng bµ em b.Trong số các bạn cùng lớp, em bạn - HS đọc bài làm nhóm mình - HS kh¸c nhËn xÐt Hïng c Häc sinh líp em v« cïng c« gi¸o d Chúng em lúc nào các chú đội - HS l¾ng nghe ® Con c¸i ph¶i cha mÑ - HS đọc yêu cầu + GV ch÷a bµi,nhËn xÐt Bµi 2: Quan s¸t bøc tranh minh ho¹ bµi MÑ - HS lµm miÖng.HS nèi tiÕp trang 101, em thấy ngời mẹ có hoạt động gì, phát biểu ý kiến - HS kh¸c nhËn xÐt ngời có hpạt động gì? - HS đọc yêu cầu + GV nhËn xÐt - HS tù lµm bµi Bµi 3: §Æt dÊu phÈy mçi c©u sau: a Buổi sáng em đánh rửa mặt ăn sáng - HS nối tiếp phat biểu ý kiến - HS nhËn xÐt chào cha mẹ đến trờng b Trong líp chóng em tËp trung nghe gi¶ng chÞu khã ph¸t biÓu x©y dùng bµi c B¹n Lan häc giái h¸t hay ch¬i nh¶y d©y - HS l¾ng nghe cùc giái + GV nhận xét, chốt kết đúng * Cñng cè, dÆn dß: - HS l¾ng nghe - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc _ TiÕt 2:MÜ thuËt ễn tập : vẽ tiếp hoạ tiết vào đờng diềm và vẽ màu I/ môc tiªu: - HS biết cách trang trí đờng diềm đơn giản - Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đờng diềm - Thấy đợc vẻ đẹp đờng diềm II/ chuÈn bÞ: - HS: Vë tËp vÏ, s¸p mµu - GV :một số hình minh hoạ hớng dẫn cách trang trí đờng diềm,phấn màu III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học (111) 1.Quan s¸t, nhËn xÐt: -GV cho HS xem số đờng diềm đồ -HS lắng nghe, quan sát đò vật và nhận vật nh: áo, váy, đĩa, bát Gợi ý để HS biết; HS nêu tác dụng đờng diềm nhận biết tác dụng đờng diềm - HS nêu ví dụ đờng diềm - GV gợi ý HS tìm thêm ví dụ đờng diÒm Cách vẽ hoạ tiết vào đờng diềm và vẽ mµu: - GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp - HS l¾ng nghe - GV cho HS quan s¸t H1, H2 ë vë tËp vÏ - HS quan s¸t, nhËn biÕt - GV híng dÉn HS vÏ mµu - HS chän mµu, vÏ mµu 3.Thùc hµnh: - GV cho HS xem bµi vÏ cña HS n¨m tr- - HS quan s¸t íc - HS thùc hµnh vÏ tranh vµo vë tËp vÏ - GV gợi ý HS vẽ đờng diềm H1 4.Nhận xét ,đánh giá: -GV cho HS xem số bài vẽ đã hoàn -HS quan sát và nhận xét: cách vẽ màu, thµnh, gîi ý HS nhËn xÐt vÒ: vÏ ho¹ tiÕt vÏ ho¹ tiÕt, vÏ mµu nÒn (đều hay cha đều), cach vẽ màu hoạ tiết, mµu nÒn -HS tù xÕp lo¹i bµi vÏ - GV gợi ý để HS tìm các bài vẽ đẹp 5.DÆn dß: - TiÕp tôc hoµn thµnh bµi ë nhµ (nÕu cha -HS l¾ng nghe hoµn chØnh) - Quan s¸t c¸c lo¹i cê - HS l¾ng nghe TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 12 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết và kết tu dỡng mình điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp (112) - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp phấn đắu cho cá nhân và tập thể +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Ngµy kÝ duyÖt TuÇn 13 Ngµy so¹n :18-11-2012 Ngµy d¹y : 19-11-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - §äc nh¾n tin th¨m «ng bµ - 3-4 HS đọc - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Tập nói trò chuyện điện thoại với - HS đọc yêu cầu bạn để rủ bạn chơi bóng đá cùng mình - HS làm miệng theo nhóm đôi - Mét sè cÆp HS thùc hµnh tríc líp - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS đọc yêu cầu Bµi 2: TËp viÕt l¹i cuéc trß chuyÖn ®iÖn tho¹i: - HS lµm bµi c¸ nh©n tõng t×nh a Hai b¹n nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i rñ ®i huèng th¨m b¹n èm - Một số HS đọc bài làm b S¸ng chñ nhËt, b¹n gäi ®iÖn rñ em bê s«ng b¾t bím Em tõ chèi H·y viÕt 4- c©u - HS l¾ng nghe trao đổi trò chuyện em và bạn - GV nhËn xÐt, söa sai - HS l¾ng nghe - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß:- Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc (113) _ TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN VÀ NHÓM BA NHÓM BẢY A-Mục tiêu: -Ôn trò chơi: “ Bỏ khăn” và “Nhóm ba nhóm bảy” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi C- Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp Nội dung I-Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Đứng vỗ tay và hát -Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc chuyển thành đội hình vòng tròn -Đi theo vòng tròn và hít thở sâu -Ôn bài TD phát triển chung đã học: lần, x nhịp II-Phần bản: -Học trò chơi: “Bỏ khăn”và “Nhóm ba nhóm bảy” -Hướng dẫn HS chơi -GV tổ chức cho HS chơi, nhận xét, đánh giá Định lượng phút Phương pháp tổ chức xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -Ôn bài thể dục phát triển chung: 3x8 nhịp III-Phần kết thúc: -Cúi người thả lỏng -Nhảy thả lỏng -GV cùng HS hệ thống lại bàii -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (114) xét _ TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn) B«ng hoa NiÒm Vui (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt ) Ngµy so¹n: 18-11-2012 Ngµy d¹y : 20-11-2012 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t : ChiÕn sÜ tÝ hon I/ môc tiªu: - Qua bài hát các em cảm nhận đợc âm vui nhộn các nhạc cụ: kèn ,trống - BiÕt lÊy h¬i ë cuèi mçi c©u h¸t -BiÕt biÓu diÔn bµi h¸t II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t,h¸t chuÈn x¸c bµi h¸t - Nh¹c cô, tranh vÏ - ChÐp lêi ca vµo b¶ng III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học * ¤n luyÖn bµi h¸t ChiÕn sÜ tÝ hon -GV h¸t mÉu -HS l¾ng nghe -Hớng dẫn HS đọc đồng lời ca theo tiÕt tÊu c¸c c©u h¸t - HS đọc đồng -«n tËp bµi h¸t +H¸t toµn bµi, chó ý nh÷ng chç lÊy h¬i ë -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV cuèi mçi c©u h¸t - Tõng bµn, tõng tæ thi h¸t- GV nhËn xÐt, - HS thi h¸t theo bµn, tæ *Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ph¸ch -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời tiÕt tÊu lêi ca: ca + Chú ý :Bài hát đợc hát với nhịp 2/ ,m¹nh mÏ - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng líp - GV tæ chøc cho HS thi h¸t gi÷a c¸c tæ.GV nhận xét, bình chọn tổ hát hay để tuyªn d¬ng tríc líp * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ _ (115) TiÕt 1: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp trõ d¹ng 14 trõ ®i mét sè, vËn dông gi¶i to¸n cã lêi v¨n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - HS nối tiếp đọc thuộc lòng bảng trừ 14 trừ ®i mét sè - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh nhÈm: 14-4-1= 14-4-3= 14-4-4= 14-5 = 14-7 = 14-8 = 14-4-2= 14-4-5= 14-4-10= 14-6 = 14-9 = 14-14 = - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh: 14-9 14-6 14-8 14-5 Hoạt động học - 5-7 HS nối tiếp đọc bảng trõ theo yªu cÇu cña GV - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm; ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - HS đổi vở, kiểm tra bài - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bài 3: Đoàn tàu chở hàng gồm 14 toa, ngời ta - HS đọc bài toán c¾t ®i toa Hái ®oµntµu cßn l¹i bao nhiªu toa? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê LÔ kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam ,th¨m hái thÇy gi¸o ,c« gi¸o I.Môc tiªu -Qua giê GV cho HS thÊy ý nghÜa cña ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam -HS thấy đợc công ơn to lớn các thầy cô giáo đã dành cho mình và mình phảI làm gì để tỏ lòng biết ơn với công lao đó -HS biÕt th¨m hái ,chóc mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o nh©n ngµy nµy -HS kể việc làm để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo II.Các hoạt động dạy học (116) Hoạt động dạy 1LÔ kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam Hoạt động học -GV nªu ý nghÜa cña ngµy 20 -11 -Nêu các hoạt động tuần ,trong tháng để lập thành tích chào +HS làm số báo tờng chủ đề 20 - 11 mõng ngµy 20 - 11 C¸c tæ thi ®ua häc tèt ,lËp thµnh tÝch +GV kÎ b¶ng khÈu hiÖu :NhiÖt liÖt chµo mõng ngµy 20 - 11 chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 -11 2.Th¨m hái,thÇy gi¸o ,c« gi¸o -HS tổ chức đến thăm hỏi các thầy giáo ,cô -GV cho HS thấy đợc công ơn giáo c¸c thÇy c« gi¸o dµnh cho HS Híng HS cã nh÷ng viÖc lµm cô thÓ tá lßng biÕt ¬n víi c¸ thÇy c« gi¸o nh th¨m hỏi ,chúc mừng các thầy cô đã và d¹y m×nh dÞp kØ niÖm nµy 3.Cñng cè -dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê _ Ngµy so¹n : 18-11-2012 Ngµy d¹y : 22-11-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: Luyện viết chữ đẹp I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ O,ễ,Ơ viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS viÕt: N theo mÉu ch÷ - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ H§1 nghiªng - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ O,Ô,Ơ khung ch÷ (117) + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn - HS viÕt b¶ng H§2 n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông:Ở hiền gặp lành - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp trõ d¹ng 14 trõ ®i mét sè, 54- 18 - Cñng cè kÜ n¨ng t×m sè bÞ trõ, sè h¹ng cha biÕt; gi¶i to¸n cã lêi v¨n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: §Æt tÝnh råi tÝnh: 74-18 54-29 24-7 44-16 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë : Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 74-26 64-57 44-38 34-15 94-9 54-7 - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: T×m x: x-16=38 x+15=64 19+x=24 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bài3: Gà nhà Lan đẻ đợc 34 trứng, Lan mang biÕu bµ 15 qu¶ Hái nhµ Lan cßn bao nhiªu qu¶ trøng? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi Hoạt động học - HS lªn b¶ng lµm - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - HS lµm b¶ng líp Líp lµm vë Ch÷a bµi - HS đổi vở, kiểm tra bài - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe (118) TiÕt 3: Thñ c«ng Thùc hµnh : KỸ THUẬT GÊP HÌNH A-Mục tiêu: -HS biết gấp thuyền phẳng đáy không mui, có mui -Gấp thuyền phẳng đáy không mui, có mui -HS yêu thích gấp hình B-Đồ dùng dạy học: Mẫu thuyền phẳng đáy không mui, có mui C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động Hoạt động thÇy trß A KiÓm tra bµi Gọi HS nêu lại cách HS nêu cò: gấp thuyền Nhận xét bài gấp trước 27' B Bµi míi: 1-Giới thiệu bài: 2-Gọi HS nêu lại các bước +Bước 1: Gấp các nếp gấp Nội dung: Hướng gấp thuyền phẳng đáy cách dẫn HS gấp không mui + thực hành +Bước 2: Gấp tạo thân và a) Thuyền phẳng gấp mũi thuyền đáy không mui: +Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui và sử dụng b) Thuyền phẳng -Gọi HS nêu lại các bước +Bước 1: Gấp tạo mũi đáy có mui: gấp thuyền phẳng đáy có thuyền mui + thực hành gấp +Bước 2: Gấp các nếp gấp cách +Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền +Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui và sử dụng c) Hướng dẫn HS HS trình bày theo nhóm trình bày sản phẩm theo nhóm: 3' C NhËn xÐt - dÆn dß: -GV nhấn mạnh cách gấp hình cho đúng, đẹp… -Tiết sau chuẩn bị giấy màu, hồ, kéo – Nhận xét _ Ngµy so¹n : 18-11-2012 Ngµy d¹y : 23-11-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: ¤n tËp Thêi gian 5' Néi dung (119) I mục tiêu: - Củng cố, mở rộng vốn từ công việc gia đình; Biết tìm hai phËn tr¶ lêi cho c©u hái: Ai? Lµm g×? - Cñng cè kÜ n¨ng sö dông dÊu phÈy c©u II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - §Æt c©u theo mÉu Ai, lµm g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Hoạt động học - 3- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Kể tên công việc mẹ em bố em - HS đọc yêu cầu thêng lµm ë nhµ - HS làm bài theo nhóm đôi, chữa bµi + GV ch÷a bµi,nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 2: Hãy tìm phận trả lời cho câu hỏi: Ai? - HS đọc yêu cầu Làm gì? câu sau và ghi đúng cột - HS lµm miÖng.HS nèi tiÕp a ChÞ Hµ ®ang lau bµn ghÕ ph¸t biÓu ý kiÕn b H»ng ngµy, em röa cèc chÐn rÊt s¹ch - HS kh¸c nhËn xÐt c Chi H¶i võa nÊu c¬m, võa kho thÞt d C©y bµng xanh tèt to¶ bãng m¸t kh¾p s©n trêng + GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 3: Đặt dấu phẩy đúng chỗ câu sau: - HS lắng nghe a Trên đờng xe xích lô xe đạp xe máy lại tấp - HS đọc yêu cầu nËp - HS tù lµm bµi b Trªn t¸n c©y xum xuªchµo mµo s¸o sËu chÝch - HS nèi tiÕp phat biÓu ý choÌ thi hãt kiÕn c Buổi sáng em thức dậy đánh rửa mặt ăn - HS nhận xét sáng chào bố mẹ đến trờng + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe Tiết 2:Đạo đức ¤n tËp I mục tiêu: Ôn tập để HS thấy đợc: - Sù cÇn thiÕt ph¶i chăm học tập - BiÕt xö lÝ t×nh huèng thÓ hiÖn thái độ tự giác học tập mình II các hoạt động dạy học: (120) Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Em đã chăm học tập chưa? Hãy kể các việc làm cụ thể? - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: Chän c¸ch øng sö phï hîp víi mçi t×nh huèng sau: a Em làm xong bài, bạn đến mượn để chép Em sẽ: …Nói dối chưa làm Cho bạn mượn để chép bài …Động viên giúp đỡ bạn làm bài b Khi gặp bài toán khó Em sẽ: Mượn bài bạn để chép …Cố gắng giải …Nhờ bố mẹ giải hộ …Chờ cô giáo chữa bài c Em chưa làm xong bài tập các bạn đến rủ thăm số bạn lớp bị ốm Em sÏ: Không đi, nhà làm cho xong bài tập Yêu cầu các bạn chờ em làm cho xong bài tập cùng ….Đi cùng các bạn sau đó nhà hoàn thành bài tập cô giao + GV nhận xét, chốt ý đúng Bµi 2:Đánh dấu (+) vào ý trả lời đúng: Chăm học tập nghĩa là: …Học tập đúng giấc …Học tập không nghỉ ngơi, không làm việc khác …Học tập tự giác,không cần nhắc nhở …Chỉ làm các bài tập dễ …Không nản lòng gặp bài khó …Hoàn thành tất các yêu cấu cô giáo + GV nhận xét, chốt ý đúng Hoạt động học - 4-5 HS kÓ miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS th¶o luËn nhãm, t×m c¸ch xö lÝ t×nh huèng - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn.; - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi - HS ch÷a bµi - HS kh¸c nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe (121) TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 13 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Hoạt động học - HS chó ý l¾ng nghe - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi và kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tập thể KÝ duyÖt ngµy (122) TuÇn 14 Ngµy so¹n : 25-11-2012 Ngµy d¹y : 26-11-2012 TiÕt :TiÕng ViÖt ¤n tËp:TËp lµm v¨n I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ kể gia đình II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - KÓ c¸c thao t¸c gäi ®iÖn tho¹i - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Em thờng đến chơi nhà ngời bạn thân Bạn em đã giới thiệu gia đình bạn víi em Dùa vµo lêi giíi thiÖu cña b¹n, em h·y kể gia đình bạn C©u hái gîi ý: + Gia đình bạn gồm ngời? Là ai? +Nói ngời gia đình bạn ấy? + Em gÇn gòi, quý mÕn nh÷ng ngêi gia đình bạn nh nào? - GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: Em viÕt l¹i lêi kÓ cña em ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 3- c©u) - GV nh¾c nhë HS tríc lµm bµi Hoạt động học - 3-5 HS kÓ - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS kể cho nghe gia đình m×nh - HS làm miệng kể gia đình bạn theo nhóm đôi theo câu hỏi gợi ý - Mét sè HS thùc hµnh tríc líp - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi c¸ nh©n - 3- HS đọc bài làm - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) (123) TRÒ CHƠI: VÒNG TRÒN A-Mục tiêu: -Học trò chơi “Vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi mức ban đầu B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, vòng tròn, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài xxxxxxx học xxxxxxx -Giậm chân chỗ đếm theo nhịp 1-2 xxxxxxx -Chuyển thành đội hình vòng tròn -Ôn bài TD đã học: lần, x nhịp II-Phần bản: 20 phút -Học trò chơi “Vòng tròn” -Cho HS điểm số theo chu kỳ 1-2 -Điểm số 1-2, 1-2 theo vòng tròn: 2-3 lần -Hướng dẫn cách chơi: SGV/75 -GV nhận xét, sửa sai cho HS III-Phần kết thúc: phút -Đi và hát -Cuối người thả lỏng -Nhảy thả lỏng -GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi: Đi theo nhịp, vỗ tay nghiêng đầu và thần, sau đó nhảy sang phải sang trái xxxxxxx -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xxxxxxx xét xxxxxxx xxxxxxx TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn) Câu chuyện bó đũa §· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt Ngµy so¹n : 25-11-2012 Ngµy d¹y : 27-11-2012 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i Ôn tËp: Gi÷ s¹ch m«i trêng xung quanh nhµ ë I.Môc tiªu :- HS biết giữ nhà và giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà - Häc sinh biÕt lµm thªm mét sè bµi tËp II các hoạt động dạy học: (124) Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò - Gi÷ vÖ sinh m«i trêng xung quanh nhµ ë cã lîi g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: Gi¸o viªn bµi tËp cho häc sinh lµm Bài 1: Khoanh tron truớc tình đúng a, §ang gi÷a trua n¾ng, Nam mang chæi quÐt s©n b, Lan quÐt r¸c ë truíc nhµ m×nh, nh©n thÓ quÐt lu©n san truíc nhµ b¸c hµng xãm bªn c¹nh c, Nhµ Mai ë tËp thÓ, Mai thuêng gióp mÑ dän nhµ, lau nhµ vµ h¾t nuíc bÈn xuèng bªn duíi Bài 2: Đánh dấu X vào truớc câu trả lời đúng Các biện pháp để giữ môi truờng xung quanh nhà là: …… §èt r¸c gÇn nhµ … Thuêng xuyªn ph¸t quang bôi rËm xung quanh nhµ ë …… Trång hoa hoÆc c©y xanh xung quanh nhµ ë …… Tham gia dän vÖ sinh ë khu phè …… §Ó chã mÌo ®i vÖ sinh hÌ phè Bµi 3: Gi÷ s¹ch vÖ sinh m«i truêng xung quanh nhµ ë cã lîi g×? Hoạt động học - 4- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi - HS nèi tiÕp lµm miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu - HS th¶o luËn nhãm ®iÒn vµo mçi chç chÊm - HS lµm miÖng tríc líp - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS suy nghÜ, tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t ND bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n: ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp trõ d¹ng 55-8; 56-7; 37-8; 68-9, vËn dông gi¶i to¸n cã lêi v¨n; Cñng cè c¸ch t×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp céng II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - HS nối tiếp đọc thuộc lòng bảng trừ 15; - 8- 10 HS nối tiếp đọc 16; 17; 18 trõ ®i mét sè b¶ng trõ theo yªu cÇu cña GV - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: T×m x - HS đọc yêu cầu x+6=25 8+x=76 x+7=56 - HS lµm b¶ng, líp lµm vë - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS nªu yªu cÇu 55-6 75-8 76-7 37-9 48-9 - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm; (125) ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - HS đổi vở, kiểm tra bài - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bài 3: Một kiến bò qua sợi dây dài95 - HS đọc bài toán dm, nó đã bò đợc dm Hỏi kiến phải bò bao nhiêu đề- xi- mét nữa? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Gi¸o dôc m«i trêng Bµi :HiÓm ho¹ -th¶m hoa I.Môc tiªu -Qua GV cho HS nhận thức đợc tầm quan trọng môi trờng xung quanh -Gi¸o dôc cho HS ý thøc b¶o vÖ m«i trêng xung quanh m×nh -HS thấy đợc tác hai nguy hiểm môi trờng xung quanh mình -HS thấy đợc tác hại và nguy hiểm môi trờng xung quanh bị ô nhiễm ,phá huû II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy 1/GV cho HS hiÓu thÕ nµo lµ hiÓm ho¹ HiÓm ho¹ lµ bÊt k× sù kiÖn kh«ng b×nh thêng nào có thể đe doạ đến tính mạng ,tài sản và đời sèng ngêi 2/GV cung c¸p cho HS hiÓu thÕ nµo lµ th¶m ho¹ HiÓm ho¹ sÏ trë thµnh th¶m ho¹ chóng x¶y ë nh÷ng n¬i cã nhiÒu ngêi sinh sèng ,ho¹t động và gây thiệt hại tính mạng ,tài sản ,vµ cuéc sèng ngêi Hoạt động học -HS nghe giới thiệu để hiểu hiểm ho¹ VÝ dô :b·o ,lôt vµ ch¸y lµ hiÓm ho¹ -HS nghe giới thiệu để hiểu thảm ho¹ VÝ dô :Trong b·o lôt cã nhiÒu ngêi bÞ chÕt hoÆc bÞ th¬ng ,nhµ cöa ,tµi sản bị đổ nát bị trôi 3/Mét sè c¸c lo¹i hiÓm ho¹ chÝnh thêng x¶y là:bão,lụt,sạt lở đất (ở vùng rừng núi) vµ h¹n h¸n -HS tr¶ lêi theo ý hiÓu 4/HiÓm ho¹ x¶y ë ®©u ? -GV cho HS thÊy ë nh÷ng vïng kh¸c cã thÓ bÞ ¶nh hëng cña c¸c lo¹i hiÓm ho¹ kh¸c -HS tù lÊy vÝ dô 5/HiÓm ho¹ x¶y nµo ? VÝ dô : ë vïng ven biÓn hay cã b·o -GV cã thÓ hái xem ë vïng chóng ta ë b·o +ë vïng rõng nói hay bÞ lò ,s¹t (126) thêng x¶y ë nh÷ng th¸ng nµo ?( th¸ng 6-9) lở đất Gv chèt l¹i 3.Cñng cè - dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê -HS nghe Ngµy so¹n : 25-11-2012 Ngµy d¹y : 29-11-2012 TiÕt1:TiÕng ViÖt: ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố, mở rộng vốn từ tình cảm gia đình - Cñng cè kÜ n¨ng sö dông dÊu chÊm, dÊu chÊm hái c©u II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - §Æt c©u theo mÉu Ai, lµm g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: Trong nh÷ng tõ sau, tõ nµo thêng dùng để nói tình cảm ngời gia đình: Kính yêu, yêu quý, nhờng nhÞn, ch¨m sãc, th¬ng yªu + GV ch÷a bµi,nhËn xÐt Bài 2: Hãy đặt câu với từ vừa tìm đợc bµi tËp Hoạt động học - 3- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS ch÷a miÖng bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng HS nối tiếp đặt c©u + GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) - HS l¾ng nghe Bài 3: Đặt dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào - HS đọc yêu cầu mçi chç chÊm sau: - HS tù lµm bµi a Bạn hỏi em: Cậu đã có em bé cha - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn b Em b¶o b¹n: Tí cã bÐ Hoa råi - HS nhËn xÐt c B¹n em hái Hoa: N¨m bÐ Hoa bao nhiªu tuæi d BÐ nhoÎn miÖng cêi: Ba ba - HS l¾ng nghe + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS đọc lại bài sau đã điền dấu câu * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe (127) TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS các bảng trừ đã học - Cñng cè kÜ n¨ng t×m sè h¹ng cha biÕt; gi¶i to¸n cã lêi v¨n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng các bảng trừ đã häc: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trõ ®i mét sè - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë : Bµi 1: T« mµu vµo phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ lµ 8: 12-3 11-8 18-9 15-7 16-8 14-6 12-4 13-6 13-5 17-9 - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: T×m x: x+8=15 x+26=32 x+45=93 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bài3: Đàn gà nhà An có 54 con, đó có 25 gà trống Hỏi đàn gà nhà An có bao nhiêu gµ m¸i? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm Hoạt động học - HS nối tiếp thi đọc thuộc lòng các bảng trừ đã học - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - nhóm HS thi làm đúng, nhanh - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: ThÓ dôc ¤n luyÖn :ĐIỂM SỐ 1-2; 1-2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN TRÒ CHƠI: BỊT MẮT BẮT DÊ A-Mục tiêu: -Ôn điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng, không trật tự -Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu biết cách chơi B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, khăn, còi C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định Phương pháp tổ chức (128) I-Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học lượng phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx -Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc sau đó thường theo vòng tròn và hít thở sâu -Ôn bài thể dục phát triển chung đã học: lần II-Phần bản: 20 phút -Điểm số 1-2; 1-2 theo vòng tròn: lần Chọn HS làm chuẩn để điểm số -Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” -Hướng dẫn HS chơi III-Phần kết thúc: phút -Đứng chỗ vỗ tay và hát xxxxxxx -Đi theo vòng tròn và hát xxxxxxx -Cuối người thả lỏng và hít thở sâu xxxxxxx -Nhảy thả lỏng xxxxxxx -GV cùng HS hệ thống lại bài -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét Ngµy so¹n : 25-11-2012 Ngµy d¹y : 30-11-2012 TiÕt1: TiÕng ViÖt: Luyện viết chữ đẹp I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ M viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS viÕt: L theo mÉu ch÷ H§1 nghiªng - GV nhËn xÐt * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho Hoạt động học - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt (129) HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ M khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông: M¸t m¸i xu«i chÌo - HS viÕt bµi vµo vë - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - HS l¾ng nghe - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe TiÕt 2:MÜ thuËt ¤n tËp- Thùc hµnh đề tài vờn hoa công viên I/ môc tiªu: - Học sinh thấy đợc vẻ đẹp, ích lợi vờn hoa, công viên - Vẽ đợc tranh đề tài Vờn hoa hay Công viên theo ý thích - Cã ý thøc b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i trêng II/ chuÈn bÞ: - HS: Vë tËp vÏ, s¸p mµu - GV: ¶nh phong c¶nh vên hoa, c«ng viªn; H×nh híng dÉn minh ho¹ c¸ch vÏ tranh III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Tìm , chọn nội dung đề tài: - GV gới thiệu tranh và gợi ý để HS nhận -HS lắng nghe, quan sát tranh và trả lời thÊy: c©u hái + Vên hoa hay c«ng viªn lµ vÏ phong c¶nh víi nhiÒu lo¹i c©y, hoa cã nhiÒu - 3- HS kÓ miÖng mµu s¾c - GV gợi ý để HS kể tên vài vờn hoa, - HS suy nghĩ, trả lời c«ng viªn m×nh biÕt - GV gợi ý để HS tìm thêm vài hình ¶nh kh¸c ë vên hoa, c«ng viªn C¸ch vÏ tranh vên hoa, c«ng viªn: - GV đặt câu hỏi để HS nhớ lại góc - Hoc sinh suy nghĩ, lựa chọn nội dung đề vờn hoa nhà mình để vẽ tranh; Tìm các tài hình ảnh chính, hình ảnh phụ để vẽ; Vẽ mµu t¬i s¸ng vµ vÏ kÝn mÆt giÊy 3.Thùc hµnh: (130) - Nh¾c HS vÏ h×nh võa víi phÇn giÊy - VÏ h×nh chÝnh tríc, h×nh phô sau - HS quan s¸t - HS thùc hµnh vÏ tranh vµo vë tËp vÏ - HS vÏ mµu - Dùa vµo tõng bµi cô thÓ GV gîi ý HS vÏ mµu 4.Nhận xét ,đánh giá: -GV cho HS xem số bài vẽ đã hoàn -HS quan sát và nhận xét: bố cục, cách vẽ thµnh, gîi ý HS nhËn xÐt vÒ bè côc, c¸ch mµu vÏ mµu -HS tù xÕp lo¹i bµi vÏ - GV gợi ý để HS tìm các bài vẽ đẹp 5.DÆn dß: - VÏ ch©n dung ngêi th©n -HS l¾ng nghe TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 14 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tập thể * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy TuÇn 15 (131) Ngµy so¹n : 2-12-2012 Ngµy d¹y : 3-12-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng tr¶ lêi c©u hái theo tranh II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Kể gia đình bạn em - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: Quan s¸t tranh minh ho¹ bµi TiÕng vâng kªu trang 117, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + B¹n nhá ®ang ngåi ë ®©u? + B¹n mÆc quÇn ¸o mµu g×? + Hai tay b¹n ®ang lµm g×? + Em bÐ ®ang lµm g×? - GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: (viÕt) Em viÕt l¹i lêi kÓ cña em ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 3- c©u) - GV nh¾c nhë HS tríc lµm bµi Hoạt động học - 3-5 HS kÓ - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS quan s¸t tranh, tr¶ lêi tõng c©u hái - HS nèi tiÕp tr¶ lêi miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi c¸ nh©n - 3- HS đọc bài làm - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) TRÒ CHƠI: VÒNG TRÒN A-Mục tiêu: -Tiếp tục học trò chơi “Vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sẳn vòng tròn C-Nội dung và phương pháp lên lớp: (132) Nội dung I-Phần mở đầu: -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Đi dắt tay chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn -Đi vòng tròn vỗ tay và hát -Ôn bài thể dục phát triển chung: lần (2 x nhịp) II-Phần bản: -Trò chơi “Vòng tròn” -Cách chơi: giống tiết 28 Định lượng phút Phương pháp tổ chức xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 phút III-Phần kết thúc: phút -Cuối người thả lỏng xxxxxxx -Cuối lắc người thả lỏng xxxxxxx -Nhảy thả lỏng xxxxxxx -GV cùng HS hệ thống lại bài xxxxxxx -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét _ TiÕt 3: KÓ chuyÓn (chuyÓn) Hai anh em (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt ) _ Ngµy so¹n : 2-12-2012 Ngµy d¹y : 4-12-2012 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t Céc c¸ch tïng cheng vµ ChiÕn sÜ tÝ hon I/ môc tiªu: (133) - Qua bài hát các em cảm nhận đợc âm vui nhộn các nhạc cụ: kèn ,trống và c¸c nh¹c cô - BiÕt lÊy h¬i ë cuèi mçi c©u h¸t -BiÕt biÓu diÔn bµi h¸t II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t,h¸t chuÈn x¸c bµi h¸t - Nh¹c cô, tranh vÏ - ChÐp lêi ca vµo b¶ng III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học * ¤n luyÖn bµi h¸t Céc c¸ch tïng cheng ,ChiÕn sÜ tÝ hon -HS l¾ng nghe -GV h¸t mÉu -Hớng dẫn HS đọc đồng lời ca theo - HS đọc đồng tiÕt tÊu c¸c c©u h¸t -«n tËp bµi h¸t -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV +H¸t toµn bµi, chó ý nh÷ng chç lÊy h¬i ë cuèi mçi c©u h¸t - HS thi h¸t theo bµn, tæ - Tõng bµn, tõng tæ thi h¸t- GV nhËn xÐt, *Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ph¸ch -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời tiÕt tÊu lêi ca: ca + Chú ý :Bài hát đợc hát với nhịp 2/ ,m¹nh mÏ - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng líp - GV tæ chøc cho HS thi h¸t gi÷a c¸c tæ.GV nhận xét, bình chọn tổ hát hay để tuyªn d¬ng tríc líp _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp trõ d¹ng 55-8; 56-7; 37-8; 68-9, vËn dông gi¶i to¸n cã lêi v¨n; Cñng cè c¸ch t×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp céng II Các hoạt động dạy học: (134) Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - HS nối tiếp đọc thuộc lòng bảng trừ 15; - 4-5 HS nối tiếp đọc bảng 16; 17; 18 trõ ®i mét sè trõ theo yªu cÇu cña GV - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: T×m x - HS đọc yêu cầu x+8=65 9+x=78 x+7=56 - HS lµm b¶ng, líp lµm vë - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS nªu yªu cÇu 55-6 75-8 76-7 37-9 48-9 - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm; ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - HS đổi vở, kiểm tra bài - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bài 3: Một kiến bò qua sợi dây dài 95 - HS đọc bài toán dm, nó đã bò đợc dm Hỏi kiến phải bò bao nhiêu đề- xi- mét nữa? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm vë - HS tãm t¾t, lµm vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê tìm hiểu đất nớc ,con ngời Việt Nam I.Môc tiªu -Qua HS đợc hiểu biết thêm đất nớc ,con ngời Việt Nam -Thấy đợc truyền thống dựng nớc ông cha ta -Tự hào đất nứơc ,quê hơng mình ,thêm yêu quê hơng mình II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta + Nhµ níc ®Çu tiªn cña níc ta thµnh HS dùa vµo phÇn hiÓu biÕt cña lÞch sö lập vào khoảng thời gian nào ?Tên n- để trả lời ớc là gì?Kinh đô đâu ? -HS kh¸c nhËn xÐt (135) Gv chèt l¹i +D©n téc ta cã truyÒn thèng gi÷ níc -HS kÓ tªn c¸c cuéc khëi nghÜa cña nh thÕ nµo ? d©n téc ta +Hà Nội đợc chọn làm kinh đô từ -HS :Hà Nội đợc chọn làm kinh n¨m nµo ? đô nớc ta từ năm 1010 với tên gọi lµ Th¨ng Long -Hµ Néi cßn cã tªn gäi kh¸c lµ :Tèng B×nh-§¹i La -Th¨ng Long +Hµ Néi cã nh÷ng tªn gäi nµo kh¸c ? -§«ng §« -§«ng Quan -§«ng Kinh +Con hãy kể tên số thành phố -Hà Nội(tỉnh)-TP Hà Nội -Thủ đô Hà lín tõ B¾c vµo Nam? Néi +Con h·y kÓ tªn mét sè danh lam -Danh lam th¾ng c¶nh :-VÞnh H¹ th¾ng c¶nh ,mét sè di tÝch lÞch sö mµ Long ,§éng H¬ng TÝch biÕt ? GV nãi thªm vÒ c¸c di tÝch -Di tích lịch sử:Đền Hùng ,đền Trần nµy ,gß §èng §a 3.Cñng cè -dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê Ngµy so¹n : 2-12-2012 Ngµy d¹y : 6-12-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Nghe- viÕt chÝnh x¸c mét ®o¹n bµi Hai anh em - Làm đúng các bài tập phân biệt: ai/ ay; âc/ ât II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - T×m vµ viÕt tiÕng cã l, tiÕng cã ©m n - HS viÕt b¶ng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bài 1: GV đọc cho HS viết đoạn từ " Cũng - HS viết bài theo lời đọc GV đêm phần em" bài Hai anh em - HS đọc yêu cầu + Bài 2: Tìm loại tiếng và ghi vào đúng - HS viết bài vào (136) dßng: - HS nối tiếp đọc bài làm TiÕng cã vÇn ai: TiÕng cã vÇn ay: TiÕng cã vÇn ©c: - HS l¾ng nghe TiÕngcã vÇn ©t: - HS đọc yêu cầu - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm, ch÷a + Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng: quai hay quay: bµi dÐp, cãp, h¸ miÖng m¾c , hµnh, nåi ¸p , kiÖt , mét ¨n, sèt huyÕt - HS l¾ng nghe GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n :¤n tËp I.Môc tiªu: - Củng cố cho HS các bảng trừ đã học - Cñng cè kÜ n¨ng t×m sè h¹ng cha biÕt; gi¶i to¸n cã lêi v¨n II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng các bảng trừ đã - HS nối tiếp thi đọc thuộc học: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ số lòng các bảng trừ đã học - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: T« mµu vµo phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ lµ 8: - HS nªu yªu cÇu 12-3 11-8 18-9 15-7 16-8 - nhóm HS thi làm đúng, nhanh 14-6 12-4 13-6 13-5 17-9 - HS nhËn xÐt - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS đọc yêu cầu Bµi 2: T×m x: - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a x+6=15 x+26=74 x+56=93 bµi, nªu c¸ch lµm - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bài3: Đàn gà nhà An có 54 con, đó có 25 - HS đọc bài toán gà trống Hỏi đàn gà nhà An có bao nhiêu gµ m¸i? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi (137) - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm TiÕt 3: Thñ c«ng : Thùc hµnh : GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN A-Mục tiêu: -HS biết gấp, cắt hình tròn HS có hứng thú với học thủ công B-Đồ dùng dạy học: Mẫu hình tròn dán sẵn trên HV C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động Hoạt động Thêi Néi dung gian thÇy trß 5' A KiÓm tra bµi cò: Gọi HS nêu lại cách gấp HS nêu h×nh trßn Nhận xét bài gấp trước 1-Giới thiệu bài: 25' B Bµi míi: 2- Híng dÉn HS thùc hµnh HS thùc hµnh theo gÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn: nhóm - GV chia nhãm, híng dÉn HS thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn b»ng giÊy thñ c«ng - GV gîi ý cho HS tr×nh bµy s¶n phÈm nh lµm b«ng hoa, chïm bãng bay - GV giúp đỡ HS còn lúng - HS trình bày sản tóng hoµn thµnh s¶n phÈm phÈm theo nhãm 2- §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS 3' C NhËn xÐt – dÆn dß: -GV nêu cách gấp, cắt, dán hình tròn Nghe -Về nhà tập gấp, cắt hình tròn – Nhận xét _ Ngµy so¹n : 2-12-2012 Ngµy d¹y : 7-12-2012 (138) TiÕt1 : TiÕng ViÖt: Luyện viết chữ đẹp I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ N viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS viÕt: M theo mÉu ch÷ - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ H§1 nghiªng - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ N khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn - HS viÕt b¶ng H§2 n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông: N¨ng nhÆt chÆt bÞ - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe Tiết 2:Đạo đức ¤n tËp I mục tiêu: Ôn tập để HS thấy đợc: - Sự cần thiết phải quan tâm, giúp đỡ bạn - Biết xử lí tình thể quan tâm, giúp đỡ bạn II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể lại việc đã làm thể - 4-5 HS kÓ miÖng quan tâm đến các bạn - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS l¾ng nghe (139) * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: Xö lÝ t×nh huèng: Trong líp, Hµ vµ Lan ngåi c¹nh nªn ch¬i víi rÊt th©n Trong giê kiÓm tra, bót cña Hµ bÞ háng mµ Lan chØ cã mét c¸i bót Lan ph¶i lµm g×? + GV nhận xét, chốt cách ứng sử đúng Bµi 2: Chän c¸ch øng sö phï hîp víi mçi t×nh huèng sau: a B¹n cïng líp cña em bÞ èm míi ®i häc l¹i .MÆc kÖ b¹n Chµo b¹n .Hái th¨m t×nh h×nh søc khoÎ cña b¹n b BiÕt b¹n trèn häc Bè b¹n hái em, em sÏ: Nói để bố bạn biết Chèi kh«ng biÕt Thuyết phục bạn để bạn tự nhận lỗi với bố c Em thấy hai bạn mình đánh nhau, em sẽ: MÆc kÖ c¸c b¹n §øng xem Khuyên ngăn cácbạn không đợc đánh + GV nhận xét, chốt ý đúng - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS th¶o luËn nhãm, t×m c¸ch xö lÝ t×nh huèng - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn.; - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi - HS ch÷a bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 15 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi và điểm Yêu cầu học sinh đó kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh (140) khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tập thể KÝ duyÖt ngµy TuÇn 16 Ngµy so¹n : 9-12-2012 Ngµy d¹y : 10-12-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng tr¶ lêi c©u hái theo tranh II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học (141) * KiÓm tra bµi cò: - Kể gia đình bạn em - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: Quan s¸t tranh minh ho¹ bµi TiÕng vâng kªu trang 117, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + B¹n nhá ®ang ngåi ë ®©u? + B¹n mÆc quÇn ¸o mµu g×? + Hai tay b¹n ®ang lµmg×? + Em bÐ ®ang lµm g×? - GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: (viÕt) Em viÕt l¹i lêi kÓ cña em ®o¹n v¨n ng¾n (tõ 3- c©u) - GV nh¾c nhë HS tríc lµm bµi - 3-5 HS kÓ miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS quan s¸t tranh, tr¶ lêi tõng c©u hái - HS nèi tiÕp tr¶ lêi miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi c¸ nh©n - 3- HS đọc bài làm - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) TRÒ CHƠI: “VÒNG TRÒN” VÀ “NHÓM BA NHÓM BẢY” A-Mục tiêu: -Ôn trò chơi “Vòng tròn” và “Nhóm ba nhóm bảy” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sẵn vòng tròn C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu xxxxxxx bài học xxxxxxx -Giậm chân chỗ xxxxxxx -Xoay khớp cổ chân, đầu gối II-Phần bản: 20 phút -Trò chơi “Vòng tròn” -Hướng dẫn HS chơi -Trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy” -GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi (142) Hướng dẫn HS chơi III-Phần kết thúc: phút -Đứng chỗ vỗ tay và hát -Cuối lắc người thả lỏng -Nhảy thả lỏng -GV cùng HS hệ thống lại bài -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) Con chã nhµ hµng xãm (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ngµy so¹n : 9-12-2012 Ngµy d¹y : 11-12-2012 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I môc tiªu: - Giúp HS nhận biết đợc số nguyên nhân gây ngộ đọc nhà; Biết số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc - HS biết số việc cần làm gặp ngời bị ngộ độc II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Trong gia đình , là ngời dễ ngộ độc thức ăn nhất? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - 4- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Đánh dâu x vào trớc thứ dễ gây ngộ độc: Thøc ¨n míi nÊu xong Thuốc để hết hạn sử dụng Thuèc trõ s©u, thuèc diÖt cá Thức ăn để lâu ngày Nớc đun sôi để nguội Hoa qu¶ mua tõ chî vÒ cha röa s¹ch -GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bài 2: Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau: a Thuốc chữa bệnh nên để b Thức ăn để lâu ngày nên c Thuèc trõ s©u nªn d Hoa qu¶ mua ë chî vÒ nªn tríc ¨n - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi - HS nèi tiÕp lµm miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu - HS th¶o luËn nhãm t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo mçi chç chÊm - HS lµm miÖng tríc líp (143) - GV nhận xét, bổ sung; đánh giá câu trả lời HS Bài 3: Kể việc cần làm có ngời bị ngộ độc? - HS suy nghÜ, tr¶ lêi miÖng - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t ND bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ xem đúng trên đồng hồ II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS lµm b¶ng, líp lµm nh¸p 74-16 65-56 81-74 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bài 1: Cho HS thực hành quay kim trên mặt - HS thực hành theo nhóm đôi đồng hồ để đồng hồ chỉ: - Gäi HS thùc hµnh tríc líp a, giê - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi b,9 giê c, 23 giê d, 15 giê - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: - HS nªu yªu cÇu a, Em tËp thÓ dôc buæi s¸ng lóc giê - HS nèi tiÕp lµm miÖng b, Em ®i häc lóc giê c, Em tan häc lóc giê - HS kh¸c nhËn xÐt d, Em ¨n c¬m tra lóc giê e, Em xem ti vi lóc giê tèi - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 3: Hµ t¾m lóc giê chiÒu, Hµ ¨n c¬m lóc - HS suy nghÜ, tr¶ lêi giê chiÒu Hái Hµ t¾m tríc hay ¨n c¬m tríc? - HS kh¸c nhËn xÐt - GV nhận xét, chốt ý đúng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê tæ chøc c¸c cuéc thi , héi thi I.Môc tiªu -Qua GV hớng dẫn tạo cho HS mạnh dạn ,tự tin để tham gia vào các hoạt động thi đua trờng ,của lớp đề -RÌn thãi quen m¹nh d¹n tù tin II.Các hoạt động dạy học (144) Hoạt động dạy Hoạt động học / Gv nªu yªu cÇu ,néi dung giê häc -Gv dẫn dắt :để thi đua lập thành tích -Chän HS tham gia chµo mõng ngµy 22- 12 ,ngµy thµnh lËp Q§ND ViÖt Nam , trêng ,trong líp có đề số hoạt động thi đua nh văn nghÖ , mçi líp ®¨ng kÝ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ víi BGH nhµ trêng vµ thÇy tæng phô tr¸ch - Cho HS chän tiÕt môc ë líp ( h¸t song -HS tËp theo nhãm ca cã móa phô ho¹ vµ mét bµi móa ) -GV tæ chøc cho HS dµn dông tiÕt môc -ChuÈn bÞ ho¸ trang cho HS -Gv tổ chức cho HS biểu diễn để duyệt trớc lớp ,cho lớp nhận xét : -HS luyện tập , GV đạo ,theo dõi + H×nh thøc ho¸ trang chung vµ söa ch÷a nh÷ng chç sai sãt + Phong c¸ch biÓu diÔn cho HS -GV nhËn xÐt chung -§¹i diÖn c¸c nhãm lªn biÓu diÔn 3.Cñng cè - dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê _ Ngµy so¹n : 9-12-2012 Ngµy d¹y : 13-12-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Nghe- viÕt chÝnh x¸c mét ®o¹n bµi Con chã nhµ hµng xãm - Làm đúng các bài tập phân biệt: tr/ ch; ui/ uy; dấu hỏi/ dấu ngã II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - T×m vµ viÕt tiÕng cã vÇn ai, tiÕng cã vÇn - HS viÕt b¶ng ay? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bài 1: GV đọc cho HS viết đoạn từ " Ngày - HS viết bài theo lời đọc GV hôm sau chơi đợc" bài Con chó nhà hµng xãm - HS l¾ng nghe GV chÊm mét sè bµi, nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu + Bài 2: Tìm loại tiếng và ghi vào đúng - HS làm bài vào dßng: - HS nối tiếp đọc bài làm TiÕng cã vÇn ui: TiÕng cã vÇn uy: TiÕng cã dÊu hái: - HS l¾ng nghe TiÕng cã dÊu ng·: - HS đọc yêu cầu (145) - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm, + Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng: ch©u/ tr©u ch÷a bµi Con chấu; báu; cày ruộng; đờng - HS l¾ng nghe sèng ; nh¶ ngäc phun GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾cl¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS các bảng trừ đã học - Cñng cè kÜ n¨ng t×m sè h¹ng cha biÕt; gi¶i to¸n cã lêi v¨n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng các bảng trừ đã học: - HS nối tiếp thi đọc thuộc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trõ ®i mét sè lòng các bảng trừ đã học - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: T« mµu vµo phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ lµ 8: - HS nªu yªu cÇu 12-3 11-8 18-9 15-7 16-8 - nhóm HS thi làm đúng, nhanh 14-6 12-4 13-6 13-5 17-9 - HS nhËn xÐt - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: T×m x: - HS đọc yêu cầu x+8=16 x+26=52 x+65=93 - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS đọc bài toán Bài3: Đàn gà nhà An có 54 con, đó có 25 gà trống Hỏi đàn gà nhà An có bao nhiêu gµ m¸i? - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë HS - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3:ThÓ dôc : ¤n luyÖn TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” VÀ “VÒNG TRÒN” A-Mục tiêu: -Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” và “Vòng tròn” Yêu cầu chơi tương đối chủ động B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sẵn vòng tròn (146) C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng phút Phương pháp tổ chức I-Phần mở đầu: xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu xxxxxxx bài học xxxxxxx -Vỗ tay và hát xxxxxxx -Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy II-Phần bản: 20 phút -Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”: 2-3 lần -Nhắc lại cách chơi Lần 1: Chơi thử Lần 2, 3: Chơi chính thức -Ôn trò chơi “Vòng tròn” -Chơi có kết hợp vần điệu III-Phần kết thúc: phút -Cuối người thả lỏng xxxxxxx -Nhảy thả lỏng xxxxxxx -Đứng vỗ tay và hát xxxxxxx -GV cùng HS hệ thống lại bài xxxxxxx -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét Ngµy so¹n : 9-12-2012 Ngµy d¹y : 14-12-2012 TiÕt1 : TiÕng ViÖt: Luyện viết chữ đẹp I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ O ,Ô, Ơ viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS viÕt: N theo mÉu ch÷ - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ H§1 nghiªng (147) - GV nhËn xÐt * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ O ,¤ , ¥ khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông: ë hiÒn gÆp lµnh - HS viÕt bµi vµo vë - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - HS l¾ng nghe - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2:MÜ thuËt Thùc hµnh : NÆn hoÆc vÏ, xÐ d¸n vËt I/ môc tiªu: - HS biÕt c¸ch nÆn , c¸h vÏ, xÐ d¸n vËt - NÆn hoÆc vÏ, xÐ d¸n vËt theo c¶m nhËn riªng cña m×nh - Yªu quý c¸c vËt cã Ých II/ chuÈn bÞ: - GV : Su tÇm tranh, ¶nh mét sè vËt quen thuéc; Mét sè bµi tËp nÆn, vÏ, xÐ d¸n vËt cña HS; §Êt nÆn, giÊy mµu, mµu vÏ - HS: Vở tập vẽ, chì ,màu, tẩy, đất nặn, giấy màu, hồ dán III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Quan s¸t, nhËn xÐt: - GV giíi thiÖu mét sè bµi nÆn, tranh vÏ, tranh xÐ dán vật để HS nhận biết: Tên vật, hình dáng, đặc điểm; Các phần chính vật; Màu s¾c cña vËt - Yªu cÇu HS kÓ mét vµi vËt quen thuéc C¸ch nÆn, c¸ch vÏ, c¸ch xÐ d¸n vËt: - C¸ch nÆn: NÆn c¸c bé phËn råi ghÐp l¹i hoÆc nÆn thµnh h×nh d¹ng vËt - C¸ch vÏ: VÏ ph¸c h×nh; VÏ h×nh chÝnh tríc, chi Hoạt động học -HS lắng nghe, quan sát tranh để nhËn biÕt - HS suy nghÜ, tr¶ lêi - HS lùa chän vËt - HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, (148) tiÕt sau; VÏ mµu theo ý thÝch c¸c phÇn chÝnh cña vËt - C¸ch xÐ d¸n: XÐ h×nh chÝnh tríc, chi tiÕt sau; - HS l¾ng nghe Dán vừa phần giấy, cân đối Thùc hµnh: - GV híng dÉn HS lµm bµi, gîi ý HS c¸ch t¹o d¸ng - HS thùc hµnh nÆn , vÏ, xÐ d¸n con vËt vật theo nội dung đã lựa chọn - GV động viên để HS hoàn thành bài tập Nhận xét ,đánh giá: - HS trng bµy s¶n phÈm -GV cho HS trng bµy s¶n phÈm -HS quan s¸t, nhËn xÐt, b×nh chän - GV gợi ý để HS tìm bài tập hoàn thành tốt - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 16 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi và điểm Yêu cầu học sinh đó kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng +Tích cực luyện chữ đẹp phấn đắu cho cá nhân và tập thể + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy (149) TuÇn 17 Ngµy so¹n : 16-12-2012 Ngµy d¹y : 17-12-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng nãi lêi khen ngîi - Cñng cè kÜ n¨ng kÓ vÒ vËt nu«i II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học (150) * KiÓm tra bµi cò: - Hãy đặt câu tỏ ý khen bạn Lan học giỏi - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: ChuyÓn mçi c©u díi ®©y thµnh mét c©u cã ý khen ngîi: a Hµ h¸t rÊt hay b Con ngùa phi rÊt nhanh c Chậu cúc đẹp d Tr¨ng r»m rÊt trßn - GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: (viÕt) Em h·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n 4, c©u kÓ vÒ mÌo hoÆc chã, gµ mµ em biÕt - GV nh¾c nhë HS tríc lµm bµi - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - 3-5 HS lµm miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi - HS nèi tiÕp lµm miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi c¸ nh©n - 3- HS đọc bài làm - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHÓM BA NHÓM BẢY” A-Mục tiêu: -Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba nhóm bảy” Yêu cầu chơi tương đối chủ động B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút -GV nhận lớp, phổ biến nội xxxxxxx dung, yêu cầu bài học xxxxxxx -Xoay các khớp cổ tay, xxxxxxx khớp chân,… xxxxxxx -Chạy nhẹ nhàng trên hàng dọc -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu -Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy II-Phần bản: 20 phút -Ôn trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” (151) -Xen kẽ các lần chơi cho HS thường theo vòng tròn và hít thở sâu -Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” Tổ chức cho HS chơi với 3-4 dê lạc đàn, 2-3 người tìm III-Phần kết thúc: phút -Tập số động tác hồi xxxxxxx tỉnh xxxxxxx -Cuối người thả lỏng xxxxxxx -Nhảy thả lỏng xxxxxxx -GV cùng HS hệ thống lại bài -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét TiÕt : KÓ chuyÖn (chuyÓn ) T×m ngäc (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt) _ Ngµy so¹n : 16-12-2012 Ngµy d¹y : 18-12-2012 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t Tập biểu diễn vài bài hát đã học I/ môc tiªu: - HS tập biểu diễn để rèn luyện tính mạnh dạn và tự tin, sôi sáng tạo các động tác phô ho¹ phï hîp -BiÕt biÓu diÔn bµi h¸t II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t,h¸t chuÈn x¸c bµi h¸t - Nh¹c cô, quen dïng III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học * BiÓu diÔn bµi h¸t Chóc mõng sinh nhËt ;Céc c¸ch tïng cheng ;ChiÕn sÜ tÝ hon -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV Gv tæ chøc cho tõng nhãm hoÆc c¸ nh©n lªn biÓu diÔn tríc líp Thµnh lËp ban gi¸m - HS h¸t theo bµn, tæ khảo HS để chấm điểm tiết mục Khi biểu -Tập biểu diễn các bài hát diễn,Gv động viên HS sáng tạo các động t¸c phô ho¹ tuú theo tõng bµi h¸t *Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ph¸ch -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời tiÕt tÊu lêi ca: ca + Chú ý :Bài hát đợc hát với nhịp 2/ (152) ,m¹nh mÏ - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng líp - GV tæ chøc cho HS thi h¸t gi÷a c¸c tæ.GV nhận xét, bình chọn tổ hát hay để tuyªn d¬ng tríc líp * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ _ TiÕt :To¸n ¤n tËp I môc tiªu: Gióp HS: - Cñng cè vÒ céng, trõ nhÈm (trong ph¹m vi c¸c b¶ng tÝnh) vµ céng,trõ viÕt (cã nhí mét lÇn) - Củng cố giải bài toán dạng nhiều hơn, ít số đơn vị II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS lµm b¶ng, líp lµm nh¸p 63+38 67+13 81-54 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi TÝnh nhÈm: - HS thực hành theo nhóm đôi 5+7= 8+6= +4 = - Gäi HS nèi tiÕp lµm miÖng 7+ = 6+8= 4+9= - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi 12 - = 14 - = 13 - = 12 - = 14 - = 13 - = - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS nªu yªu cÇu 45+39 63+28 87+13 56+19 - HS lµm bµi vµo vë HS lµm b¶ng - HS kh¸c nhËn xÐt - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: - HS nªu c¸ch lµm, lµm bµi vµo vë 34+ =91 63+ =100 +43=80 27+23= - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 4: Hà hái đợc 37 bông hoa, Lan hái nhiều - HS đọc bài toán, tóm tắt, làm Hà bông hoa Hỏi Lan hái đợc bao - HS lµm b¶ng nhiªu b«ng hoa? - HS kh¸c nhËn xÐt - GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß:- Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê tæ chøc nghe nãi chuyÖn ,tham quan ,giao lu ,kÕt nghÜa víi các đơn vị đội I.Môc tiªu (153) -Qua GV giáo dục cho HS thêm tình cảm yêu mến các anh đội -HS đợc nghe ttruyền thống anh dũng quân đội ta ,hiểu ý nghĩa ngày 2212 II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học *KiÓm tra bµi cò: - HS hát bài anh đội -1 HS h¸t NhËn xÐt *Bµi míi: -HS kể tên các bài hát ca ngợi chú đội -Giới thiệu bài, nêu mục đích học *Thi kÓ tªn, h¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ anh đội -HS thi hát bài hát đó -KÓ tªn nh÷ng bµi h¸t ca ngîi anh đội ? (Màu áo chú đội, chú đội, n¨m anh em trªn mét chiÕc xe t¨ng.) -Líp b×nh chän b¹n h¸t hay nhÊt *T×m hiÓu ngµy Quèc phßng toµn d©n -Ph©n HS thµnh nhãm, c¸c nhãm -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy t×m hiÓu vÒ lÞch sö ngµy 22/12 -GV nhËn xÐt, kÕt luËn *Tổ chức cho HS đợc tham quan và giao luvới đồn biên phòng 84 nhân dịp kỉ niÖm ngµy 22-12 -GV nªu ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch -HS chuÈn bÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch *Cñng cè, dÆn dß: -Tãm t¾t néi dung bµi -HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê _ Ngµy so¹n : 16-12-2012 Ngµy d¹y : 20-12-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Ôn tập, củng cố, mở rộng vốn từ từ đặc điểm vật I Các hoạt động dạy học: HĐ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - §Æt mét c©u theo mÉu Ai thÕ nµo? H§1 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: - HS lªn b¶ng lµm, líp lµm nh¸p - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (154) Bài 1: Điền vào chỗ trống từ vật thích - HS đọc yêu cầu hîp: - HS lµm bµi theo nhãm a Nhanh nh b KhoÎ nh - HS nèi tiÕp lµm miÖng c ChËm nh d Nh¸t nh tríc líp H§2 - GV ch÷a bµi,nhËn xÐt - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng tõ chØ mµu s¾c thÝch - HS l¾ng nghe hîp: - HS đọc yêu cầu a nh b«ng b nh nghÖ - HS lµm bµi theo nhãm, ch÷a c nh gÊc d nh than miÖng - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bài 3: Dùng cách so sánh để viết tiếp các câu - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu sau: - HS lµm vë a Con chã nhµ em toµn th©n ®en b §µn gµ míi në l«ng vµng - HS l¾ng nghe c Hai c¸i ch©n bÐ xÝu nh - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS nhận dạng và nêu tên các hình đã học-Củng cố cho HS vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trớc, xác định ba điểm thẳng hàng II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS lªn b¶ng vÏ h×nh tam gi¸c,1 h×nh -2HS lªn b¶ng vÏ,líp vÏ vë nh¸p ch÷ nhËt - HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe (155) * Bµi tËp ë : Bµi 1: GV cho HS quan s¸t c¸c h×nh bé đồ dùng và yêu cầu HS nêu tên các hình - GV nhận xét,khẳng định Bài :Hãy vẽ đoạn thẳng có độ dài: a) 1dm b)5 cm c)13 cm d)17 cm - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bài 3:Hãy vẽ đờng thẳng cắt và trên đờng thẳng có điểm thẳng hàng - HS quan s¸t vµ nªu tªn c¸c h×nh - HS nhËn xÐt -HS l¾ng nghe -HS đọc yêu cầu -HS lµm bµi vµo vë -HS đổi kiểm tra bài -HS nhËn xÐt -GV nhËn xÐt,ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi vµo vë,1HS lµm trªn b¶ng -Líp nhËn xÐt -HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Thñ c«ng : Thùc hµnh Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết 1) A Mục tiêu:- HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe - Cã ý thøc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng B-Đồ dựng dạy học: - Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe - Quy trình gấp, cắt, dán báo giao thông cấm đỗ xe, có hình vẽ minh hoạ cho bớc - GiÊy thñ c«ng, kÐo, ch× mµu, tÈy, hå d¸n, thíc C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động Hoạt động Thêi Néi dung gian thÇy trß 5' A KiÓm tra bµi cò: - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS nêu HS Híng dÉn HS thùc hµnh - Bíc 1: GÊp, c¾t biÓn 25' B Bµi míi: Gäi HS nªu c¸c bíc báo cấm đỗ xe: * GV híng dÉn HS tËp gÊp, - Bíc 2: D¸n biÓn b¸o c¾t, d¸n biÓn b¸o cấm đỗ xe: - GV chia nhãm, híng dÉn HS thùc hµnh theo HS thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n nhóm biển báo giao thông cấm đỗ xe - GV gîi ý cho HS tr×nh bµy s¶n phÈm - GV giúp đỡ HS còn lúng tóng hoµn thµnh s¶n phÈm (156) - §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS - HS tr×nh bµy s¶n phÈm theo nhãm C NhËn xÐt – dÆn dß: -GV nêu cách gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe Nghe – Nhận xét _ 3' Ngµy so¹n : 16-12-2012 Ngµy d¹y : 21-12-2012 TiÕt1 : TiÕng ViÖt: Luyện viết chữ đẹp I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ P viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS viÕt: O,¥ ,¤ theo mÉu ch÷ - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ H§1 nghiªng - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ P khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn - HS viÕt b¶ng H§2 n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông: PhÊt cê giãng trèng - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe (157) Tiết 2:Đạo đức ¤n tËp I mục tiêu: Ôn tập để HS thấy đợc: - Sự cần thiết phải giữ gìn trờng lớp đẹp - Biết xử lí tình thể việc giữ gìn trờng lớp đẹp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể lại việc đã làm thể - 4-5 HS kÓ miÖng việc giữ gìn trờng lớp đẹp? - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS lắng nghe * Bµi «n: - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: - HS l¾ng nghe Bµi 1: KÓ nh÷ng viÖc em nªn lµm vµ không nên làm để giữ trờng lớp đẹp? - HS đọc yêu cầu + GV nhËn xÐt, khen HS kÓ nhiÒu viÖc - HS kể theo nhóm đôi Bµi 2: §¸nh dÊu + vµo chç chÊm tríc ý - HS tr×nh bµy tríc líp kiÕn mµ em t¸n thµnh: - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung Không cần giữ trờng lớp vì đã có - HS lắng nghe b¸c lao c«ng dän dÑp Trờng học giống nh nhà mình nên - HS đọc yêu cầu em ph¶i gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ Giữ gìn vệ sinh trờng lớp làm thời - HS làm bài theo nhóm đôi gian - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn Trêng líp s¹ch sÏ gióp em häc tËp, sinh - HS kh¸c nhËn xÐt ho¹t thuËn lîi h¬n + GV nhận xét, chốt ý đúng * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 17 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học (158) Hoạt động dạy KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc Hoạt động học - HS chó ý l¾ng nghe - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tËp thÓ KÝ duyÖt ngµy TuÇn 18 Ngµy so¹n : 23-12-2012 Ngµy d¹y : 24-12-2012 TiÕt 1:TiÕng viÖt : ¤n tËp (159) I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng nãi lêi ng¹c nhiªn, thÝch thó - Cñng cè vÒ lËp thêi gian biÓu II.hîp Các hoạt động dạy học: - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) TRÒ CHƠI: “VÒNG TRÒN” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI” A-Mục tiêu: -Ôn trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi!” Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, cờ nhỏ C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng I-Phần mở đầu: phút xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu xxxxxxx (160) bài học -Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu -Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy II-Phần bản: -Ôn trò chơi “Vòng tròn” -Cho HS chơi giống tiết 34 -Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!” -GV nhắc lại cách chơi +Lần 1: Cho HS chơi thử +Lần 2: Cho HS chơi chính thức III-Phần kết thúc: -Đi theo 2-4 hàng dọc và hát -Tập số động tác hồi tỉnh -GV cùng HS hệ thống lại bài -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét xxxxxxx xxxxxxx 20 phút phút xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) «n tËp (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt ) Ngµy so¹n : 23-12-2012 Ngµy d¹y : 25-12-2012 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I môc tiªu: - Giúp HS nhận biết đợc các thành viên nhà trờng - HS biÕt c«ng viÖc cña tõng thµnh viªn nhµ trêng, - Yªu quý, kÝnh träng vµ biÕt ¬n c¸c thµnh viªn nhµ trêng II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c thµnh viªn nhµ trêng? - 4- HS tr¶ lêi miÖng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Đánh dâu x vào trớc tên các thành viên - HS đọc yêu cầu nhµ trêng: - HS thảo luận nhóm đôi C« b¸n hµng - HS nèi tiÕp lµm miÖng C« (thÇy) gi¸o - HS kh¸c nhËn xÐt (161) C« hiÖu trëng B¸c b¶o vÖ C« ca sÜ B¸c cÊp dìng Chó kÜ s Häc sinh -GV ch÷a bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 2: Kể số công việc chính thành - HS đọc yêu cầu viªn sau: - HS th¶o luËn nhãm t×m tõ thÝch a ThÇy (c«) hiÖu trëng: hîp ®iÒn vµo mçi chç chÊm b C« (thÇy) gi¸o: - HS lµm miÖng tríc líp c Häc sinh: - HS kh¸c nhËn xÐt d B¸c b¶o vÖ: - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, bổ sung; đánh giá câu trả lời HS - HS suy nghÜ, viÕt bµi vµo vë Bài 3: Viết đoạn văn đến câu nói công việc - Gọi HS đọc bài làm cña mét thµnh viªn nhµ trêng - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t ND bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: Gióp HS cñng cè vÒ: - Quy trình giải bài toán có lời văn (dạng toán đơn cộng, trừ) - C¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i cña bµi to¸n cã lêi v¨n II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Thø ba tuÇn nµy lµ ngµy 12 th¸ng Hái thø - HS tr¶ lêi miÖng ba tuÇn sau lµ ngµy nµo? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: Buổi sáng cửa hàng bán đợc 25 kg cam, - HS đọc bài toán, tóm tắt, làm buổi chiều cửa hàng bán đợc thêm 27 kg - HS đổi kiểm tra bài cam Hỏi hai buổi cửa hàng bán đợc bao - HS nhận xét, chữa bài nhiªu kg cam? * GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: - HS nhìn tóm tắt, đọc bài toán - Anh cao : 16 dm - HS lµm bµi vµo vë 1HS lµm b¶ng - Em thÊp h¬n anh : dm - HS kh¸c nhËn xÐt - Em cao : dm? (162) * GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS l¾ng nghe Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: - HS nhìn tóm tắt, đọc bài toán, làm - Hoµ : tuæi vë - ¤ng h¬n Hoµ : 58 tuæi - ¤ng : tuæi? * GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê KØ niÖm ngµy quèc phßng toµn d©n I.Môc tiªu -Qua giê GV cho HS thÊy ý nghÜa cña ngµy quèc phßng toµn d©n -HS thấy đợc tầm quan trọng ngành quàn đội nghiệp bảo vệ đất nớc -Giáo dục cho HS lòng kính yêu các anh đội ,giáo dục truyền thống tiếp bớc cha anh trên đờng XD và bảo vệ Tổ quốc II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học *KiÓm tra bµi cò: - HS hát bài anh đội *Bµi míi: / GV mêi mét b¸c héi cùu chiÕn binh cña x· nãi vÒ ý nghÜa cña ngµy nµy -Cho HS «n l¹i truyÒn thèng hµo hïng cña quân đội ta -HS đợc nghe kể các trận đánh lớn ,thấy đợc tinh thần anh dũng ,mu trí quân đội ta -KÓ vÒ nh÷ng tÊm g¬ng anh dòng hai trờng kì kháng chiến quân đội ta 2/GV tæ chøc cho HS sinh ho¹t v¨n nghÖ -GV ,HS cïng c¸c b¸c héi cùu chiÕn binh cïng giao lu v¨n nghÖ ,h¸t nhøng bµi hat ca ngợi anh đội 3/Một bạn học sinh lên đọc lời hứa tâm học tập tốt,lao động tôt,tiếp bớc cha anh 4/Thay mÆt cho BGH nhµ trêng ,®/c hiÖu trëng lªn c¸m ¬n c¸c b¸c héi CCB x· ,dÆn dß -1 HS h¸t NhËn xÐt -HS nghe -HS nghe vµ tham gia tr¶ lêimét sè c©u hái cña c¸c b¸c cùu chiÕn binh -HS tham gia v¨n nghÖ (163) nh¾c nhë HS *Cñng cè, dÆn dß: -Tãm t¾t néi dung bµi -HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê _ Ngµy so¹n : 23-12-2012 Ngµy d¹y : 27-12-2012 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố, mở rộng vốn từ ngời thân gia đình, từ vật nuôi, từ các môn häc ; II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - T×m nh÷ng tõ chØ t×nh c¶m cña nh÷ng ngêi thân gia đình? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: H·y t×m nh÷ng tõ chØ ngêi th©n gia đình, họ hàng: a Trong gia đình: b Trong hä néi: c Trong hä ngo¹i: + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: KÓ tªn nh÷ng vËt thêng nu«i nhµ? + GV nhËn xÐt, bæ sung Bài 3: Kể tên môn học em đã học lớp 2? Trong các môn đó, em giỏi môn nµo? - 4- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, - Gäi HS nèi tiÕp kÓ miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi - HS nèi tiÕp kÓ miÖng - HS đọc yêu cầu - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn - HS đọc lại tên các môn học đã häc ë líp + GV nhận xét, chốt kết đúng * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe (164) TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ thực phép cộng, trừ có nhớ các dạng đã học - Cñng cè kÜ n¨ng ®iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - đặt tính tính: -3HS lªn b¶ng lµm, líp lµm nh¸p 47+28 45-37 36-25 - HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS lµm vë, HS lµm b¶ng 14+39 74-39 18+48 31-19 - HS nhËn xÐt - GV nhận xét,khẳng định - HS l¾ng nghe Bµi : TÝnh: - HS đọc yêu cầu 28+12+7= 35+25+40= - HS lµm bµi vµo vë 34+6-8 = 30-7+25 = - HS đổi kiểm tra bài 12+16-9 = 40-15+7 = - HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe Bµi 3: ®iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt r»ng - HS đọc yêu cầu tæng c¸c sè ë « liÒn b»ng 50: - HS lµm bµi vµo vë,1HS lµm trªn b¶ng 14 -Líp nhËn xÐt, ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm;-HS l¾ng nghe -GV nhËn xÐt,ch÷a bµi - HS đọc yêu cầu, làm bài cá nhân Bµi 4: ViÕt tÊt c¶ c¸c è cã ch÷ sè mµ tæng - Gäi HS ch÷a miÖng c¸c ch÷ sè cña nã b»ng 5? - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: ThÓ dôc Thùc hµnh «n luyÖn TRÒ CHƠI: “VÒNG TRÒN” VÀ “BỎ KHĂN” A-Mục tiêu: -Ôn trò chơi “Vòng tròn” và “Bỏ khăn” Yêu cầu chơi tương đối chủ động B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn, kẻ vòng tròn đồng tâm C-Nội dung và phương pháp lên lớp: (165) Nội dung Định lượng phút Phương pháp tổ chức I-Phần mở đầu: xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu xxxxxxx bài học xxxxxxx -Xoay các khớp cổ tay, khớp chân,… xxxxxxx -Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu -Ôn các động tác: tay, chân, toàn thân và nhảy II-Phần bản: 20 phút -Ôn trò chơi “Vòng tròn” -GV nhắc lại cách chơi, cho HS điểm số theo chu kỳ 1-2 Sau đó cho HS chơi có kết hợp vần điệu -Ôn trò chơi “Bỏ khăn” -GV nhắc lại cách chơi, chia HS lớp thành tổ và phân địa điểm, định cán điều khiển III-Phần kết thúc: phút -Tập số động tác hồi tỉnh xxxxxxx -Cuối người thả lỏng xxxxxxx -Nhảy thả lỏng xxxxxxx -GV cùng HS hệ thống lại bài xxxxxxx -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét _ Ngµy so¹n : 23-12-2012 Ngµy d¹y : 28-12-2012 TiÕt1 : TiÕng ViÖt: Luyện viết chữ đẹp I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ P viết nghiêng và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV gäi HS viÕt: P theo mÉu ch÷ - HS chuÈn bÞ vë luyÖn ch÷ (166) H§1 - GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ P khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông: PhÊt cê giãng trèng - HS viÕt bµi vµo vë - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - HS l¾ng nghe - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe TiÕt 2:MÜ thuËt Thực hành : Vẽ tranh đề tài cô <chú > đội I Mục tiêu : - HS tìm hiểu hình ảnh cô, chú đội - Vẽ đợc tranh cô, chú đội II Chuẩn bị - GV: Su tầm tranh ảnh đội - HS: GiÊy vÏ hoÆc vë vÏ ; bót ch× ,giÊy mµu III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Tìm chọn nội dung đề tài GV giới thiệu tranh, ảnh và gợi ý để HS nhận biết: + Tranh, ảnh đề tài cô, chú đội - HS tr¶ lêi + Tranh vẽ đề tài cô, chú đội phong phú - HS tr¶ lêi + Có thêm các hình ảnh phụ để tranh sinh động - HS tr¶ lêi - GV gợi ý cho HS nêu lên tranh đề tài đội mµ em biÕt Híng dÉn HS c¸ch vÏ tranh - GV yêu cầu HS nhớ lại hình ảnh cô, chú đội - HS quan s¸t - Gîi ý HS c¸ch thÓ hiÖn néi dung - HS vÏ nh¸p theo tõng + Chân dung cô chú đội bíc (167) + Bộ đội trên xe tăng trên mâm pháo - Nh¾c HS c¸ch vÏ - GV cho HS xem mét sè tranh Híng dÉn HS thùc hµnh: - GV gợi ý để Hs tìm cách thể nội dung - HS thùc hµnh vÏ - Nh¾c HS c¸ch vÏ - HS chó ý l¾ng nghe - GV quan sát giúp đỡ HS Nhận xét đánh giá: - GV cùng HS nhận xét đánh - HS trng bµy s¶n phÈm gi¸ mét sè bµi vÏ -HS cïng nhËn xÐt xÕp lo¹i - HS tự đánh giá *DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi sau TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 18 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tập thể (168) * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy TuÇn 19 Ngµy so¹n :30-12-2012 Ngµy d¹y : 31-12-2012 TiÕt TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè kÜ n¨ng lµm bµi tËp chÝnh t¶ d¹ng ®iÒn vµo chç chÊm l/n; hái/ ng· II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học I KiÓm tra bµi cò: - GV đọc cho HS viết: tia nắng, lắng nghe, - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm II.Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç chÊm l hay n? ½ng hoa, m¨ng on, Ø non, êi Ï, ¨ng æ, ®©m chåi ¶y éc + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: T×m tõ chøa tiÕng cã hái, tõ chøa tiÕng cã ng·? - HS viÕt b¶ng, líp viÕt vë nh¸p - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS ch÷a miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng HS nèi tiÕp tr¶ lêi miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn - HS nhËn xÐt + GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) Bµi 3: Chän l hay n ®iÒn vµo chç chÊm (viÕt hoa nÕu cÇn) ®o¹n v¨n sau: + Chiếc ón cho mẹ làm đồng che ắng Hai cuộn en cho bà đan áo mùa đông Và ba qu¶ a cho c¶ nhµ + M¾t Êp ¸nh, an tinh nghÞch ch¹y sµ vµo ßng mÑ Bµ bËt cêi, cßn mÑ xoa ®Çu an vÎ hµi lßng + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe - HS đọc lại bài sau đã điền dÊu c©u (169) III Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI” A-Mục tiêu: -Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi!” Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động B-Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn, cờ nhỏ C-Nội dung và phương pháp lên lớp: Định Nội dung Phương pháp tổ chức lượng phút xxxxxxx I-Phần mở đầu: xxxxxxx -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu xxxxxxx bài học xxxxxxx -Đứng vỗ tay hát -Xoay các khớp tay, chân -Ôn các động tác: tay, chân, lường, bụng, toàn thân và nhảy II-Phần bản: 22 phút -Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” -Nhắc lại cách chơi -Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!” -GV nhắc lại cách chơi III-Phần kết thúc: phút -Đứng vỗ tay và hát xxxxxxx -Cuối người thả lỏng xxxxxxx -Nhảy thả lỏng xxxxxxx -GV cùng HS hệ thống lại bài xxxxxxx -Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét _ TiÕt : KÓ chuyÖn (chuyÓn ) ChuyÖn bèn mïa (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt _ Ngµy so¹n :30-12-2012 Ngµy d¹y : 1-1-2013 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t Trên đờng đến trờng I/ môc tiªu: - HS hát đúng giai điệu , thuộc lời ca (170) - Hát kêt hợp múa đơn giản II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t, - Nh¹c cô, quen dïng -Mét vµi déng t¸c móa phô ho¹ III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ 1: Ôn tập bài hát : Trên đờng đến trêng -¤n tËp theo tæ ,nhãm -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV - Hát kết hợp gõ đệm -Hát kết hợp múa đơn giản -TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t kÕt víi vµi ®iÖu móa HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp vỡ tay theo phách ph¸ch -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời tiÕt tÊu lêi ca: ca + Chú ý :Bài hát đợc hát với nhịp 2/ ,m¹nh mÏ - Các tổ đại diện thi hát và biểu diễn trớc - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng líp - GV tæ chøc cho HS thi h¸t gi÷a c¸c tæ.GV nhận xét, bình chọn tổ hát hay để tuyªn d¬ng tríc líp * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I.Môc tiªu: - Củng cố cho HS việc ghi nhớ bảng nhân qua thực hành tính, giải toán đơn II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân - HS nối tiếp thi đọc thuộc lßng b¶ng nh©n GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: TÝnh nhÈm (theo mÉu): - HS nªu yªu cÇu 2 10 - HS lµm miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS đọc yêu cầu Bµi 2: Sè? - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a 2x3= 2x2= 2x5= (171) 2x4= 2x7= 2x6= 2x1= 2x10= 2x8= - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi3: Mçi vÞt cã ch©n Hái vÞt cã bao nhiªu ch©n? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng lµm - HS l¾ng nghe - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt : Gi¸o dôc ngoµi giê Gi¸o dôc m«i trêng I.Môc tiªu -Qua GV cho HS thấy đợc nào là môi trờng ,môi trờng là gì ? ,ảnh hởng môi trờng cộng đồng xã hội nh nào ?Và thân chúng ta đã và cần phải làm gì để bảo vệ môi trờng -Gi¸o dôc cho HS cã ý thøc viÖc giò g×n vµ b¶o vÖ m«i trêng II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học *KiÓm tra bµi cò: - HS h¸t bµi vÒ m«i trêng *Bµi míi: / GV cho HS hiÓu thÕ nµo lµ lò lôt + Conđã nhìn thấy chứng kiến đợc trận lũ lụt nµo cha ? +Lúc đó thấy mực nớc nh nào : (…nớc ngập nhà cửa ,cây cối ,ruộng đồng ) 2.Nguyªn nh©n : +Nguyên nhân nào đã gây nên lụt lội (…ma lớn kéo dài ,các đờng giao thông ,hệ thống thuû lîi cã thÓ lµm ng¨n c¶n dßng ch¶y ,b·o lµm vì đê …) GV hái -HS nªu ,Gv g¾n víi t×nh h×nh thùc tÕ địa phơng qua trận lụt ,bão ) T¸c h¹i : +Khi nh÷ng trËn lôt lín x¶y g©y nªn nh÷ng thiÖt h¹i líng× ? +Ngêi chÕt hoÆc bÞ th¬ng +Ph¸ ho¹i nhµ cöa -mïa mµng … +Nguån níc bÞ « nhiÔm … -Gäi HS ph¸t biÓu -1 HS h¸t NhËn xÐt -HS tr¶ lêi c©u hái -HS nghe vµ tham gia tr¶ lêimét sè c©u hái -HS tham gia tr¶ lêi c¸c c©u hái theo nhãm -§¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi (172) -HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung -Gv nhËn xÐt chèt l¹i -HS nªu 4.Những việc làm để bảo vệ thân và gia đình a/Nh÷ng viÖc lµm tríc x¶y lò lôt +Theo dâi tin tøc trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin +Bảo vệ các đồ vật quý giá và giấy tờ quan trọng b»ng c¸ch cho vµo tói kh«ng thÊm níc CÊt n¬i kh« r¸o + Dự trữ đủ lơng thực và nớc ăn cho gia đình +Ch»ng chèng nhµ cöa +Bảo vệ nguồn nớc gia đình … b/Thêi gian bÞ lò lôt +C¾t hÕt c¸c nguån ®iÖn +Di chuyển đến nơi cao ,an toàn +MÆc ¸o phao (nÕu cã ) c/Sau lò : +VÖ sinh m«i trêng +Söa sang l¹i c¸c nguån ®iÖn 5/Cñng cè – dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê *Cñng cè, dÆn dß: -Tãm t¾t néi dung bµi -HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê Ngµy so¹n :30-12-2012 Ngµy d¹y : 3-1-2012 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng nãi lêi chóc mõng, an ñi II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A KiÓm tra bµi cò: -T×m nh÷ng tõ chØ t×nh c¶m cña nh÷ng ngêi gia đình? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm B.Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: H·y viÕt 3- c©u th¨m bµ ngo¹i ®ang bÞ èm - 2- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS lµm bµi vµo vë - HS nối tiếp đọc bài làm (173) - HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe Bµi 2: H·y viÕt 3- c©u thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n - HS lµm nhãm em cô giáo nhân ngày 20- 11 - HS lµm vë - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 3: Hãy nói 3- câu an ủi bạn chẳng - HS đọc yêu cầu may b¹n bÞ mÊt cÆp s¸ch - HS lµm miÖng - 2-3 HS đọc bài làm mình - GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng tÝnh tæng cña nhiÒu sè -HS hoà nhập nhận biết các số từ đến 10 II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS lªn b¶ng lµm Líp lµm 15+35+20+11 nh¸p - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh: - HS đọc yêu cầu 4+5+6 = 5+4 = - HS lµm b¶ng, líp lµm vë 18+17+16= 4+5+4 = - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi 14+25+32= 4+4+4+4= - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh: - HS nªu yªu cÇu 12+25+34 19+14+22+34 - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm; 28+28+28 12+12+12+12 ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - HS đổi vở, kiểm tra bài - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 3: Sè? - HS đọc yêu cầu 2+2+2+2+2+2= 20+20+2+2= - HS lµm vë 22+2+2+2+2 = 20+20+20 = - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm (174) TiÕt 3: Thñ c«ng : Thùc hµnh CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG A-Mục tiêu: -HS biết cách cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng -Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng -Hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng B-Đồ dùng dạy học: Một số mẫu thiếp chúc mừng Quy trình cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng có hình vẽ minh họa cho bước Giấy trắng C-Các hoạt động dạy học: Hoạt động Hoạt động Thêi Néi dung gian thÇy trß 5' A KiÓm tra - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS HS nêu bµi cò: -GV giới thiệu hình mẫu - Bíc 1: GÊp, c¾t biÓn 25' B Bµi míi: Hướng dẫn -Thiếp chúc mừng có hình gì? báo cấm đỗ xe: HS quan sát và -Mặt thiếp có trang trí và ghi chúc - Bíc 2: D¸n biÓn b¸o nhận xét: mừng ngày gì? cấm đỗ xe: Em hãy kể thiếp chúc mừng mà em biết? -GV đưa nhiều loại -Thiếp chúc mừng gửi tới người nhận đặt phong bì 2-Hướng dẫn mẫu: 3' Tùy thuộc vào ý nghĩa thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác Hướng dẫn HS trang trí Tổ chức cho HS tập cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng - GV chia nhãm, híng dÉn HS quan s¸t theo nªu c¸c bíc nhóm -Nªu c¸c bíc gÊp -Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng -Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng - HS tr×nh bµy s¶n phÈm theo nhãm C NhËn xÐt – dÆn dß: Ngµy so¹n :30-12-2012 Ngµy d¹y : 4-1-2012 TiÕt :TiÕng ViÖt LuyÖn viÕt ch÷ hoa: P I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ P viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng, nghiêng (175) - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: O, ¥ theo mÉu ch÷ HĐ1 đứng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ P viÕt đứng, nghiêng khung chữ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS viÕt bµi vµo vë vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - Khen HS viết chữ đẹp Tiết 2:Đạo đức ¤n tËp I Môc tiªu: Củng cố cho HS nhữngkiến thức đã học về: Học tập, sinh hoạt đúng giờ; Biết nhận lỗi vµ söa lçi; Gän gµng, ng¨n n¾p; Ch¨m lµm viÖc nhµ; Ch¨m chØ häc tËp; Quan t©m gióp đỡ bạn; Giữ gìn trờng lớp đẹp Từ đó vận dụng làm tốt các bài tập trắc nghiệm, xử lÝ t×nh huèng II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Kể lại bài Đạo đức đã học häc k× I? - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Ghi Đ (đúng), S (sai) vào chỗ chấm trớc ý kiến sau: ChØ cÇn nhËn lçi m¾c lçi ChØ cÇn nhËn lçi víi ngêi lín Hoạt động học - 3-5 HS kÓ miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi - HS ch÷a bµi (176) Dän dÑp nhµ cöa kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc - HS kh¸c nhËn xÐt cña trÎ em Gän gµng ng¨n n¾p lµ viÖc tÊt c¶ mäi ngêi nªn thùc hiÖn Ch¨m chØ häc tËp lµ chØ lµm c¸c bµi tËp dÔ Chỉ cần quan tâm, giúp đỡ bạn thân Nên quan tâm, giúp đỡ bạn bè để tình bạn thêm đẹp đẽ, thân thiết + GV đánh giá bài làm HS - HS l¾ng nghe Bài 2: Em làm gì tình - HS đọc yêu cầu sau: - HS th¶o luËn nhãm, t×m c¸ch a Em đọc truyện hay thì đến xử lí tình häc - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý b MÑ dôc em thu dän nhµ cöa kiÕn.; - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ c Em thÊy c¸c b¹n ¨n quµ xong vøt r¸c s©n sung trêng - HS l¾ng nghe + GV nhận xét, chốt ý đúng * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 19 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi và điểm Yêu cầu học sinh đó kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng +Tích cực luyện chữ đẹp phấn đắu cho cá nhân và tập thể + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc (177) KÝ duyÖt ngµy TuÇn 20 Ngµy so¹n :6-1-2013 Ngµy d¹y : 7-1-2013 TiÕt :TiÕng ViÖt LuyÖn viÕt ch÷ hoa: Q I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ Q viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng, nghiêng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: P theo mÉu ch÷ HĐ1 đứng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt (178) HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ Q viÕt đứng, nghiêng khung chữ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn - HS viÕt b¶ng n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) đứng kiễng gót, hai tay chống hông dang ngang trò chơi: "chạy đổi chỗ vỗ tay nhau" I Môc tiªu: KiÕn thøc: - Ôn động tác rèn luyện TTCB - Học trò chơi: "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau" Kü n¨ng: - Thực tơng đối chính xác - Biết cách chơi và tham gia đợc vào trò chơi Thái độ: - Cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi, kÎ v¹ch xuÊt ph¸t III Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p A PhÇn më ®Çu: 5-6' NhËn líp: §HTT: X X X X X - Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ 2' X X X X X sè X X X X X - GV nhËn líp, phæ biÕn néi  dung yªu cÇu tiÕt häc Khởi động: X X X X X  - §øng t¹i chç vç tay h¸t 2' X X X X X - Ch¹y nhÑ nhµng hµng däc X X X X X b PhÇn c¬ b¶n: - Ôn đứng khiễng gót hai chân LÇn 1: GV lµm mÉu đứng chống hông LÇn 2: C¸n sù ®iÒu khiÓn - Ôn động tác đứng kiễng gót 3-5lÇn - GV ®iÒu khiÓn tay ngang bµn tay sÊp (179) - Ôn phối hợp động tác trên Trò chơi: "Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau" 2-3 lÇn 7-9' - GV ®iÒu khiÓn - Nªu tªn trß ch¬i - Phæ biÕn c¸ch ch¬i C PhÇn kÕt thóc: - §øng vç tay h¸t 4-5 lÇn - L¾c ®Çu th¶ láng 3-5 lÇn - NhËn xÐt – giao bµi 1-2' TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) ¤ng M¹nh th¾ng thÇn giã (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt Ngµy so¹n :6-1-2013 Ngµy d¹y : 8-1-2013 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I Mục tiêu:- Giúp HS nhận biết đợc số tính nguy hiểm có thể xảy các phơng tiện giao thông; Một số quy định các phơng tiện giao thông; Chấp hành quy định trật tự an toàn giao thông II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Kể tên các loại đờng giao thông và các phơng tiện giao thông trên loại đờng mà biÕt? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §óng ghi §, sai ghi S thÝch hîp vµo chç chÊm: Khi ®i « t« Th¾ng thß ®Çu, tay ngoµi Nam đứng sát vào lan can trên tàu thuỷ Ngồi sau xe máy bố, Hoa luân đội mũ bảo hiÓm Tan häc, c¸c b¹n líp 2A chen trÌo lªn xe buýt - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bài 2: Em hay đến trờng phơng tiện giao thông nào? Theo em, để đảm bảo an toàn phơng tiện đó em cần chú ý gì? - GV nhËn xÐt, nh¾c nhë Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trớc ý đúng: Hoạt động học - 4- HS tr¶ lêi miÖng - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi, làm - HS đọc bài làm miệng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu - HS tr¶ lêi c©u hái nhãm - 1- HS lµm miÖng tríc líp - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi, ch÷a bµi (180) a Chỉ cần giữ an toàn trên đờng b Cần đội mũ bảo hiểm xe máy c KHi đò, không đứng mũi thuyền - GV nhận xét, chốt ý đúng * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t ND bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho HS việc ghi nhớ bảng nhân qua thực hành tính, giải toán đơn II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë : Bµi 1: TÝnh nhÈm (theo mÉu): 4 10 - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: Sè? 4x3= 4x2= 4x5= 4x4= 4x7= 4x6= 4x1= 4x10= 4x8= - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi3: Mçi c¸i bµn cã ch©n Hái c¸i bµn cã bao nhiªu ch©n? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm Hoạt động học - HS nối tiếp thi đọc thuộc lßng b¶ng nh©n - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - HS lµm miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng lµm - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ quª h¬ng T×m hiÓu vÒ TÕt cæ truyÒn ë ViÖt Nam I.Môc tiªu -Qua HS đợc tìm hiểu số truyền thống văn hoá quê hơng -T×m hiÓu vÒ TÕt cæ truyÒn ë ViÖt Nam -Giáo dục cho HS tình yêu quê hơng Thấy đợc nét văn hoá ngày Tết cổ truyền (181) II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy *KiÓm tra bµi cò: Cho HS h¸t bµi * Bµi míi / T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ ë quª h¬ng -GV cã thÓ cho HS kÓ vÒ mét sè ngµy lÔ héi ë quª hơng Những lễ hội đó thờng đợc tổ chức vào ngày nµo ,th¸ng nµo? -GV ghi b¶ng -GV chèt l¹i nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ ë quª h¬ng nh : TÕt Nguyªn tiªu ,TÕt Trung Thu ,tÕt §oan Ngä KØ niÖm ngµy Quèc kh¸nh +Trong ngày lễ đó thờng cố hoạt động nào ? -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i -GV cho HS hiểu ý nghĩa và nét đẹp ngày truyền thống đó 2/T×m hiÓu vÒ TÕt cæ truyÒn ViÖt Nam -GV cho HS thấy đợc Tết cổ truyền là cái Tết để đánh dấu kết thúc năm cũ và đón chào năm ngày đó ngời cầu chúc cho năm mói mạnh khoẻ ,làm ăn thành đạt ngày đó mäi ngêi ®i chóc tÕt ngêi th©n … -.C¶m xóc cña em nh÷ng ngµy nµy nh thÕ nµo ? -GV chèt l¹i 5/Cñng cè – dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê Hoạt động học -HS h¸t bµi : "Ngµy tÕt quª em " -HS kÓ -HS nªu ,gäi HS kh¸c nh¾c l¹i -HS kể việc em đã làm ngày đó -HS nªu ,cho HS kh¸c nhËn xÐt Ngµy so¹n :6-1-2013 Ngµy d¹y : 9-1-2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho HS từ ngữ các mùa; đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học (182) * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c mïa n¨m? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - 3-5 HS kÓ - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç chÊm c¸c c©u sau cho phï hîp: a Mïa b¾t ®Çu tõ th¸ng giªng kÕt thóc vµo th¸ng ba b Mïa b¾t ®Çu tõ th¸ng bÈy kÕt thóc vµo th¸ng chÝn c Mïa hÌ b¾t ®Çu tõ th¸ng kÕt thóc vµo th¸ng d Mïa Êp ñ mÇm sèng cho c©y - GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: a Khi nào em đợc mẹ khen? b Khi nào lớp em lao động? c Em thêng ®i ch¬i nµo? d B¹n lµm bµi tËp nµy nµo? - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS nèi tiÕp tr¶ lêi miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi c¸ nh©n - 3- HS đọc bài làm - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè cho HS viÖc ghi nhí b¶ng nh©n qua thùc hµnh tÝnh II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS đọc thuộc bảng nhân - 5- HS đọc thuộc bảng nhân - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe (183) * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh nhÈm (theo mÉu): 3 - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: Sè? 3, 6, , , , 18, 21, , , - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi3: <,>,=? 3+3 3x2 3x2 2x3 3x4 2x4 3+5 3x5 - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm 10 - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë 2HS lªn b¶ng lµm; ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - HS đổi vở, kiểm tra bài - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3: ThÓ dôc : Thùc hµnh Mét sè bµi tËp rÌn luyÖn t thÕ c¬ b¶n Trò chơi: "đổi chỗ vỗ tay nhau" I Môc tiªu: KiÕn thøc - Ôn động tác: Đứng đa chân trớc, hai tay chống hông và đứng hai chân rộng vai (hai bàn chân) thẳng đứng phía trớc, hai tay đa trớc, sang ngang, lên cao chÕch ch÷ v - Häc trß ch¬i: "§æi chç vç tay nhau" Kü n¨ng: - Thực động tác tơng đối chính xác - Biết cách chơi có vần điệu và tham gia chơi tơng đối chủ động Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II địa điểm – phơng tiện: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi, kÎ s©n cho trß ch¬i III Néi dung - ph¬ng ph¸p: Néi dung A phÇn Më ®Çu: NhËn líp: - Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ sè - Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung tiÕt häc §Þnh lîng 6' Ph¬ng ph¸p §HTT: X X X X X X X X X X X X X X X  (184) Khởi động: - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng… - §øng t¹i chç vç tay h¸t - Ôn các động tác bài thể dục ph¸t triÓn chung B PhÇn c¬ b¶n: - Ôn đứng đa chân trớc hai tay chèng h«ng - Ôn đứng hai chân rộng vai X X X X X  X X X X X - C¸n sù ®iÒu khiÓn 24' LÇn 1: GV lµm mÉu LÇn 2: C¸n sù ®iÒu khiÓn LÇn 1: GV lµm mÉu LÇn 2: C¸n sù ®iÒu khiÓn - GV lµm mÉu vµ gi¶i thÝch động tác - TiÕp tôc häc trß ch¬i: "§æi chç vç tay nhau" c PhÇn kÕt thóc: 5' - Cói l¾c ngêi th¶ láng 4-5 lÇn - C¸n sù ®iÒu khiÓn - Nh¶y th¶ láng 4-5 lÇn - §øng t¹i chç h¸t 1-2' - NhËn xÐt giao bµi 1-2' Ngµy so¹n : 6-1-2013 Ngµy d¹y : 10-1-2013 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè kÜ n¨ng lµm bµi tËp chÝnh t¶ d¹ng ®iÒn vµo chç chÊm: s/x - Cñng cè kÜ n¨ng tr¶ lêi c©u hái vÒ thêi gian II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV đọc cho HS viết: xiết, xiếc, xanh xao, sữa - HS viết bảng, lớp viết nháp - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç chÊm s× hay x×? sôp, xe lèp, bãng h¬i, ®en , h¾t h¬i, th©m , xµo, hµn + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: a T×m tõ chøa tiÕng cã ©m ®Çu viÕt s, b T×m tõ chøa tiÕng cã ©m ®Çu viÔt x? - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS ch÷a miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng HS nèi tiÕp tr¶ lêi miÖng (185) + GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) Bµi 3: Tr¶ lêi c©u hái vÒ thêi tiÕt mïa: a Khi nµo thêi tiÕt Êm ¸p? b Khi nµo thêi tiÕt nãng nùc? c Khi nµo thêi tiÕt m¸t mÎ? d Khi nµo thêi tiÕt l¹nh lÏo? + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi vµo vë - HS nèi tiÕp tr¶ lêi tõng c©u hái - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2:MÜ thuËt :Thùc hµnh vÏ c¸i tói x¸ch I/ Môc tiªu: - HS nhận biết đợc đặc điểm vài loại túi xách - BiÕt c¸ch vÏ c¸i tói x¸ch - Vẽ đợc cái túi xách theo mẫu II/ ChuÈn bÞ: - GV : Su tÇm mét sè tói x¸ch cã h×nh d¸ng , trang trÝ kh¸c nhau; H×nh minh ho¹, híng dÉn c¸ch vÏ; Bµi vÏ cña HS n¨m tríc - HS: Vë tËp vÏ, ch× ,tÈy, mµu III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học Quan s¸t, nhËn xÐt: - GV cho HS xem mét vµi tói x¸ch vµ gîi ý - HS quan s¸t tranh vµ nªu nhËn để HS nhận xét về: xÐt + H×nh d¸ng +Trang trÝ vµ mµu s¾c + C¸c bé phËn cña tói x¸ch C¸ch vÏ c¸i tói x¸ch : - GV chän mét c¸i tói x¸ch treo lªn b¶ng vµ - HS quan s¸t thao t¸c vÏ mÉu - GV gợi ý để HS nhận cách vẽ: + Ph¸c nÐt phÇn chÝnh cña c¸i tói , tay - HS quan s¸t, nhËn biÕt x¸ch +Vẽ nét đáy túi - HS quan s¸t, nhËn biÕt - GV gîi ý HS c¸ch trang trÝ: trang trÝ mÆt túi, đờng diềm,vẽ màu tự Thùc hµnh: - GV cho HS xem số bài vẽ đề tài - HS quan s¸t nµy (186) - GV quan s¸t líp vµ gîi ý HS chän néi - HS thùc hµnh vÏ dung vµ vÏ, t« mµu Nhận xét ,đánh giá: - GV chọn và cho HS xem số bài vẽ đã -HS quan sát và nhận xét hoàn thành, gợi ý HS nhận xét về: đặc điểm h×nh d¸ng , c¸ch trang trÝ , mµu s¾c cña tõng tói x¸ch nh thÕ nµo? -GV tãm t¾t vµ yªu cÇu HS tù xÕp lo¹i c¸c bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng cña m×nh -HS l¾ng nghe vµ xÕp lo¹i bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng cña m×nh DÆn dß: - Quan sát dáng ,đứng, chạy bạn ; đất -HS lắng nghe nÆn _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 20 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết vi và kết tu dỡng mình điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - C¶ líp chó ý l¾ng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và (187) + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tËp thÓ * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy TuÇn 21 Ngµy so¹n : 13-1-2013 Ngµy d¹y : 14-1-2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè kÜ n¨ng lµm bµi tËp chÝnh t¶ d¹ng ®iÒn vµo chç chÊm: s/x - Cñng cè kÜ n¨ng tr¶ lêi c©u hái vÒ thêi gian II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV đọc cho HS viết: xiết, xiếc, xanh xao, - HS viết bảng, lớp viết nháp s÷a - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: (188) Bµi1: §iÒn vµo chç chÊm s× hay x×? - HS đọc yêu cầu .sụp, xe lốp, bóng hơi, đen , hắt hơi, - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS th©m , xµo, hµn ch÷a miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bµi 2: a T×m tõ chøa tiÕng cã ©m ®Çu viÕt s, - HS đọc yêu cầu b T×m tõ chøa tiÕng cã ©m ®Çu viÔt x? - HS lµm miÖng HS nèi tiÕp tr¶ lêi miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt + GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) - HS l¾ng nghe Bµi 3: Tr¶ lêi c©u hái vÒ thêi tiÕt mïa: - HS đọc yêu cầu a Khi nµo thêi tiÕt Êm ¸p? - HS tù lµm bµi vµo vë b Khi nµo thêi tiÕt nãng nùc? - HS nèi tiÕp tr¶ lêi tõng c©u c Khi nµo thêi tiÕt m¸t mÎ? hái d Khi nµo thêi tiÕt l¹nh lÏo? - HS nhËn xÐt + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) §i thêng theo v¹ch kÎ th¼ng trß ch¬i: nh¶y « I Môc tiªu: KiÕn thøc: - Ôn động tác theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - ¤n trß ch¬i: Nh¶y « Kü n¨ng: - Thực tơng đối chính xác - Biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II địa điểm – phơng tiện: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng - Ph¬ng tiÖn: KÎ « cho trß ch¬i, v¹ch kÎ th¼ng Iii Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p A PhÇn më ®Çu: 6-7' NhËn líp: §HTT: X X X X X - Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ X X X X X sè X X X X X - GV nhËn líp, phæ biÕn néi  dung yªu cÇu tiÕt häc Khởi động: C¸n sù ®iÒu khiÓn - Xoay c¸c khíp cæ tay, c« ch©n, xoay khíp ®Çu gèi, h«ng… (189) - Ôn số động tác bài thể dôc ph¸t triÓn chung - Ch¹y nhÑ nhµng thµnh mét hµng däc - Trß ch¬i: Cã chóng em b PhÇn c¬ b¶n: - §i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay chèng h«ng - §i thêng theo v¹ch kÎ tay dang ngang - Trß ch¬i: Nh¶y « 2-3 lÇn - Gi¸o viªn lµm mÉu 2-3 lÇn 3-4 lÇn - GV nªu tªn trß ch¬i - Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i - TËp luyÖn theo tæ C PhÇn kÕt thóc: - Đi – hàng dọc và hát 2' - GV ®iÒu khiÓn - Một số động tác thả lỏng 1' - NhËn xÐt – giao bµi 1' TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng §· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt Ngµy so¹n : 13-1-2013 Ngµy d¹y : 15-1-2013 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t Hoa l¸ mïa xu©n I/ môc tiªu: - HS hát đúng giai điệu , thuộc lời ca - Hát kêt hợp múa đơn giản II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t, - Nh¹c cô, quen dïng -Mét vµi déng t¸c móa phô ho¹ III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học H§ 1: ¤n tËp bµi h¸t : Hoa l¸ mïa xu©n -¤n tËp theo tæ ,nhãm - Hát kết hợp gõ đệm -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV -Hát kết hợp múa đơn giản - HS h¸t theo bµn, tæ -TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: (190) -GVhớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ph¸ch -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời tiÕt tÊu lêi ca: ca + Chú ý :Bài hát đợc hát với nhịp 2/ ,m¹nh mÏ - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng líp - GV tæ chøc cho HS thi h¸t gi÷a c¸c tæ.GV nhận xét, bình chọn tổ hát hay để tuyªn d¬ng tríc líp * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ TiÕt 2:To¸n To¸n: ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS viÖc ghi nhí b¶ng nh©n b»ng thùec hµnh tÝnh vµ gi¶i to¸n - Nhận biết đặc điểm dãy số để tìm số còn thiếu dãy số đó II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - HS đọc thuộc lòng bảng nhân - 5- HS đọc thuộc bảng nhân - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: Sè? - HS đọc yêu cầu 5x2= 5x3= 5x6= - HS lµm b¶ng, líp lµm vë 5x =10 5x =15 5x =30 - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi 5x7= 5x1= 5x =50 x7=35 x1=5 x10=50 - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: TÝnh (theo mÉu): - HS nªu yªu cÇu vµ mÉu MÉu: 5x4-9=20-9 - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm; =11 ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm a 5x4-12= b 5x5-15= - HS đổi vở, kiểm tra bài c 5x8-10= d 5x9-37= - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bài 3: Mỗi ngôi có cánh Hỏi ngôi - HS đọc bài toán, tóm tắt, làm cã bao nhiªu c¸nh? - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê (191) Tham quan (nghe kÓ chuyÖn )vÒ di tÝch lÞch sö ,v¨n ho¸ cña quê hơng đất nớc I.Môc tiªu -Qua HS đợc tìm hiểu số các di tích lịch sử văn hoá quê hơng ,đất nớc -Giáo dục cho HS tình cảm yêu quê hơng ,đất nớc ,tự hào quê hơng đất nớc m×nh II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học *KiÓm tra bµi cò: -HS h¸t bµi : "Quª h¬ng em Cho HS h¸t bµi " * Bµi míi / Nghe kÓ chuyÖn vÒ di tÝch lÞch sö -GV cho HS tìm hiểu tợng đài Trần Hng Đạo -HS nghe kể tØnh Nam §Þnh -GV nãi vÒ c«ng lao to lín cña «ng -Có thể cho HS dựa vào nội dung kiến thức đã học thông qua các môn lịch sử để nói hiểu biết m×nh vÒ «ng -Cho HS xem tranh chôp tîng TrÇn Hng §¹o ë thµnh phè Nam §Þnh 2/Cho HS tù t×m hiÓu thªm mét sè di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ kh¸c mµ em biÕt -HS nªu ,gäi HS kh¸c nh¾c l¹i VÝ dô :§Òn TrÇn ;§Ìn Hïng ; Chïa Keo … -Thêi gian diÔn lÔ héi ë c¸c n¬i nµy Ho¹t ®ng văn hoá ngày lễ hội đó -HS nªu ,HS kh¸c nhËn xÐt ,GV chèt l¹i 3/Cho HS t×m hiÓu vÒ ý nghÜa cña c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nµy -HS tù ph¸t biÓu theo suy nghÜ cña m×nh 5/Cñng cè – dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê Ngµy so¹n : 13-1-2013 Ngµy d¹y : 17-1-2013 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Cñng cè kÜn¨ng lµm bµi tËp chÝnh t¶ d¹ng ®iÒn vµo chç chÊm l/n; hái/ ng· (192) II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy I KiÓm tra bµi cò: - GV đọc cho HS viết: tia nắng, lắng nghe, - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm II.Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç chÊm l hay n? ½ng hoa, m¨ng on, Ø non, êi Ï, ¨ng æ, ®©m chåi ¶y éc + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: T×m tõ chøa tiÕng cã hái, tõ chøa tiÕng cã ng·? Hoạt động học - HS viÕt b¶ng, líp viÕt vë nh¸p - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS ch÷a miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng HS nèi tiÕp tr¶ lêi miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn - HS nhËn xÐt + GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) Bµi 3: Chän l hay n ®iÒn vµo chç chÊm (viÕt hoa nÕu cÇn) ®o¹n v¨n sau: + Chiếc ón cho mẹ làm đồng che ắng Hai cuộn en cho bà đan áo mùa đông Và ba qu¶ a cho c¶ nhµ + M¾t Êp ¸nh, an tinh nghÞch ch¹y sµ vµo ßng mÑ Bµ bËt cêi, cßn mÑ xoa ®Çu an vÎ hµi lßng + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe - HS đọc lại bài sau đã điền dÊu c©u III Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS việc ghi nhớ bảng nhân 2, 3, 4, qua thực hành tính, giải toán đơn II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 2, 3, 4, - HS nối tiếp thi đọc thuộc lßng b¶ng nh©n 2, 3, 4, - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: TÝnh nhÈm : - HS nªu yªu cÇu (193) 2x3= 3x3= 4x5= 5x4= 2x2= 3x4= 4x9= 5x5= 2x5= 3x7= 4x6= 5x9= - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: Sè? 2x =8 3x2= 4x5= 5x2= 3x7= 5x6= 2x5= 3x10= 4x8= - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi3: Häc sinh líp 2A xÕp thµnh hµng, mçi hµng b¹n Hái líp 2A cã bao nhiªu häc sinh? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi - HS lµm miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng lµm - HS l¾ng nghe - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: Thñ c«ng Thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n phong b× I/ môc tiªu: - HS biÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n phong b× - Gấp, cắt, dán đợc phong bì - Thích làm phong bì để sử dụng II/ GV chuÈn bÞ: - Mét sè phong b× mÉu; ThiÕp chóc mõng - Quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n phong b× cã h×nh minh ho¹ cho tõng bíc - GiÊy tr¾ng A4, kÐo, ch×, thíc, hå d¸n III/ các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học * GV híng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt: - GVgiíi thiÖu h×nh mÉu vµ hái: Phong b× cã h×nh g×? - HS quan s¸t ,nhËn xÐt MÆt tríc, mÆt sau cña phong b× nh thÕ nµo? - GV cho HS so s¸nh phong b× vµ thiÕp chóc mõng - GV nhËn xÐt - HS nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * GVhíng dÉn mÉu: - Bíc 1: GÊp phong b×: - HS l¾ng nghe kÕt hîp quan + Lấy tờ giấy A4 gấp đôi theo chiều rộng nh H1 sát quy trình bớc cho mép dới cách mép trên ô đợc H2 + Gấp hai bên H2 vào bên khoảng 1,5 ô để lấy đờng dấu gấp + Mở đờng gấp ra, gấp chéo góc nh H3 - Bíc 2: C¾t phong b×: + Mở tờ giấy ra, cắt theo đờng dấu gấp để bỏ phần gạch chéo H4 đợc H5 - Bíc 3: D¸n phong b×: + GÊp l¹i theo c¸c nÕp gÇp ë H5, d¸n hai mÐp bªn vµ gấp mép trên nh H6 ta đợc phong bì (194) +GV tæ chøc cho HS tËp gÊp, c¾t, trang trÝ thiÕp chóc mõng theo nhãm - HS thùc hµnh theo nhãm - GV theo dâi, nhËn xÐt 4HS - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß:- NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS chuÈn bÞ giê sau - HS l¾ng nghe _ _ Ngµy so¹n : 13-1-2013 Ngµy d¹y : 18-1-2013 TiÕt 1: TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời cảm ơn Tả ngắn loài chim II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - 3-5 HS kÓ - KÓ tªn mét sè loµi chim mµ em biÕt? H§1 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Hãy tự nghĩ để viết đoạn đối thoại - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi có lời cảm ơn và lời đáp - HS lµm vë - HS nối tiếp đọc bài làm H§2 - HS nhËn xÐt GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe Bài 2: Quan sát tranh minh hoạ bài Vè - HS đọc yêu cầu chim- trang 28, sách TV 2, tập để trả lời các c©u hái sau: a Con gµ l«ng mµu g×, chóng ®ang lµm g×? - HS làm bài theo nhóm đôi b Có mÌo ®Ëu ë ®©u, ®ang lµm g×? - HS nèi tiÕp lµm miÖng c Díi gèc c©y, chim s¸o ®ang lµm g×? - HS kh¸c nhËn xÐt - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt - HS l¾ng nghe Bài 3:Hãy viết 2- câu hình dáng, tiếng hót - HS đọc yêu cầu HS làm hoạt động chim mà em biết + GV gọi HS đọc bài làm, nhận xét - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ Tiết 2:Đạo đức ¤n tËp (195) I môc tiªu: Ôn tập để HS thấy được: - Sù cÇn thiÕt ph¶i gi÷ trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng - BiÕt xö lÝ t×nh huèng thÓ hiÖn gi÷ trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể lại việc đã làm thể việc - 5- HS kÓ miÖng gi÷ trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng céng? - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS l¾ng nghe * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Em làm gì tình dới - HS đọc yêu cầu ®©y: - HS th¶o luËn nhãm, t×m c¸ch xö lÝ a Bạn em quét lớp đổ rác sân tõng t×nh huèng b Mẹ em thờng xuyên đổ rác và nớc thải đ- - HS nối tiếp phát biểu ý kiến.; êng - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe + GV nhận xét, chốt cách ứng sử đúng - HS đọc yêu cầu Bµi 2: Tr¶ lêi c©u hái: a Lợi ích việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi - HS làm bài theo nhóm đôi c«ng céng lµ g×? - HS ch÷a bµi b T¸c h¹i cña viÖc kh«ng gi÷ g×n trËt tù, vÖ - HS kh¸c nhËn xÐt sinh n¬i c«ng céng lµ g×? - HS l¾ng nghe + GV nhận xét, chốt ý đúng Bµi 3: - HS kể theo nhóm đôi Hãy kể số việc em đã làm chứng - Gọi số HS kể trớc lớp kiÕn gãp phÇn gi÷ g×n trËt tù, vÖ sinh n¬i c«ng - HS kh¸c nhËn xÐt céng - HS l¾ng nghe + GV nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 21 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn (196) võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tập thể * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy TuÇn 22 Ngµy so¹n : 20-1-2013 Ngµy d¹y : 21-1-2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời cảm ơn Tả ngắn loài chim II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn mét sè loµi chim mµ em biÕt? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Hoạt động học - 3-5 HS kÓ - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Hãy tự nghĩ để viết đoạn đối thoại - HS đọc yêu cầu có lời cảm ơn và lời đáp - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS lµm vë - HS nối tiếp đọc bài làm - HS l¾ng nghe GV nhËn xÐt, bæ sung - HS đọc yêu cầu Bµi 2: Quan s¸t bøc tranh minh ho¹ bµi VÌ chim- trang 28, sách TV 2, tập để trả lời các (197) c©u hái sau: - HS làm bài theo nhóm đôi a Con gµ l«ng mµu g×, chóng ®ang lµm g×? - HS nèi tiÕp lµm miÖng b Có mÌo ®Ëu ë ®©u, ®ang lµm g×? - HS kh¸c nhËn xÐt c Díi gèc c©y, chim s¸o ®ang lµm g×? - HS l¾ng nghe - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt - HS đọc yêu cầu HS làm Bµi 3:H·y viÕt 2- c©u vÒ h×nh d¸ng, tiÕng hãt hoạt động chim mà em biết + GV gọi HS đọc bài làm, nhận xét - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt : ThÓ dôc (ChuyÓn ) ¤n mét sè bµi tËp §i theo v¹ch kÎ th¼ng trß ch¬i: nh¶y « I Môc tiªu: KiÕn thøc: - Ôn động tác theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - ¤n trß ch¬i: Nh¶y « Kü n¨ng: - Thực tơng đối chính xác - Biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II địa điểm – phơng tiện: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng - Ph¬ng tiÖn: KÎ « cho trß ch¬i, v¹ch kÎ th¼ng Iii Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung A PhÇn më ®Çu: NhËn líp: - Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu tiÕt häc Khởi động: - Xoay c¸c khíp cæ tay, c« ch©n, xoay khíp ®Çu gèi, h«ng… - Ôn số động tác bài thể dôc ph¸t triÓn chung - Ch¹y nhÑ nhµng thµnh mét hµng däc - Trß ch¬i: Cã chóng em §Þnh lîng 6-7' Ph¬ng ph¸p §HTT: X X X X X X X X X X X X X X X  C¸n sù ®iÒu khiÓn (198) b PhÇn c¬ b¶n: - §i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay chèng h«ng - §i thêng theo v¹ch kÎ tay dang ngang - Trß ch¬i: Nh¶y « 2-3 lÇn - Gi¸o viªn lµm mÉu 2-3 lÇn 3-4 lÇn - GV nªu tªn trß ch¬i - Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i - TËp luyÖn theo tæ C PhÇn kÕt thóc: - Đi – hàng dọc và hát 2' - GV ®iÒu khiÓn - Một số động tác thả lỏng 1' - NhËn xÐt – giao bµi 1' _ TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) Mét trÝ kh«n h¬n tr¨m trÝ kh«n §· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt Ngµy so¹n : 20-1-2013 Ngµy d¹y : 22-1-2013 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I môc tiªu: - Giúp HS biết kể tên sô nghề và nói đợc hoạt động sinh sống ngời dân địa phơng mình - HS cã thøc g¾n bã vµ yªu mÕn quª h¬ng II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Bè, mÑ em lµm nghÒ g×? Nªu Ých lîi cña nghÒ - 5- HS tr¶ lêi miÖng đó? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §¸nh dÊu x vµo chç chÊm tríc ý kiÕn em chän: Ngêi d©n c¸c vïng kh¸c cã c¸c nghÒ kh¸c Nh÷ng nghÒ ë n«ng th«n thêng g¾n víi m¸y móc, đồng ruộng Tất các ngành nghề đợc tôn trọng - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi, làm vë - HS đọc bài làm - HS kh¸c nhËn xÐt (199) - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bµi 2: Lớn lên em thích làm nghề gì? Hãy kể - HS đọc yêu cầu công việc nghề đó? - HS kÓ nhãm - 5- 10 HS kÓ tríc líp - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t ND bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS việc ghi nhớ các bảng nhân đã học thực hành tính và giải toán; Củng tên gọi thành phần, kết phép nhân; Tính fđộ dài đờng gấp khúc II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS đọc thuộc lòng bảng nhân 2, 3, 4, - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh: 2x3= 3x8= 4x6= 5x3= 2x9= 3x6= 4x8= 5x9= 2x7= 3x10= 4x5= 5x6= - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: Sè? T.sè 2 4 5 T.sè 4 5 TÝch 12 20 5 - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 3: Tính độ dài đờng gấp khúc ABCDE biết AB=BC=CD=DE=2cm? - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm Hoạt động học - 5- 10 HS đọc bảng nhân - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm miÖng - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm; ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - HS đổi vở, kiểm tra bài - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Văn nghệ ca ngợi quê hơng đất nớc , đảng ,bác hồ I.Môc tiªu (200) -Qua giê GV tæ chøc cho HS sinh ho¹t v¨n nghÖ ,nh÷ng bµi h¸t ca ngîi vÒ quª h¬ng đất nớc ,ca ngợi Đảng ,Bác Hồ -RÌn kÜ n¨ng v¨n nghÖ cho HS -Giáo dục cho HS tình yêu quê hơng ,đất nớc ,yêu Đảng và Bác Hồ II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học *KiÓm tra bµi cò: -HS h¸t bµi : "Quª h¬ng em Cho HS h¸t bµi " * Bµi míi 1.GVnªu néi dung yªu cÇu giê häc -Các nhóm ,tổ chọn các bài hát với các chủ đề :ca -HS tìm theo nhóm ngợi quê hơng ,đất nớc ,ca ngợi Đảng ,Bác Hồ -Gọi nhóm khác nhận xét xem bài hát đó có phù -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh hợp với nội dung chủ đề mà nhóm đã chọn chdiễn a;phong cách biểu diễn nào ?Hát đã hay cha ? -GV nhËn xÐt Chẳng hạn:Các bài hát ca ngợi quê hơng ,đất nớc -HS nªu ,gäi HS kh¸c nh¾c l¹i Bãng d¸ng mét ng«i trêng ;Ban mai xanh ; -Bµi h¸t ca ngîi §¶ng ,B¸c Hå :Em lµ mÇm non Đảng ;Nh có Bác Hồ ngày vui đại thắng;Ai yêu cá nhi đông Bác Hồ Chí Minh 5/Cñng cè – dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê _ Ngµy so¹n : 20-1-2013 Ngµy d¹y : 24-1-2013 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè tõ ng÷ vÒ loµi chim; KÜ n¨ng sö dông dÊu chÊm, dÊu phÈy II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c loµi chim mµ em biÕt? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: - 2- HS kÓ miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (201) Bài1: Kể tên các loài chim em đã học các - HS đọc yêu cầu bài trớc? Trong các loài chim đó em thích - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS ch÷a miÖng bµi loµi nµo? T¹i sao? - HS kh¸c nhËn xÐt + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 2: Viết 2- câu nói hình dáng tiếng - HS đọc yêu cầu - HS làm HS nối tiếp đọc hãt cña loµi chim mµ em thÝch bµi lµm - HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) - HS l¾ng nghe Bài 3: Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ chấm - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi vµo vë đoạn văn viết lại cho đúng chính tả: Chim ho¹ mi chim s¬n ca lµ hai loµi chim cã - HS lµm b¶ng giäng hãt rÊt hay giäng ho¹ mi bay bæng vang xa giäng s¬n ca cao vót - HS nhËn xÐt suèt tiÕng hãt cña chóng lµm cho c¶nh lµng quª thªm yªn ¶ b×nh + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe - HS đọc lại bài sau đã điền dÊu c©u * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS việc ghi nhớ bảng chia qua thực hành tính, giải toán đơn II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng chia GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë : Bµi 1: TÝnh nhÈm (theo mÉu): 2 10 12 14 16 18 20 - GV nhận xét, chốt kết đúng Hoạt động học - HS nối tiếp thi đọc thuộc lßng b¶ng chia - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - HS lµm miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe (202) Bµi 2: Sè? :2=5 :2=3 12:2= 10:2= 6:2= :2=6 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bài3: Có 18 cái kẹo chia cho bạn Hỏi bạn đợc cái kẹo? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë HS lªn b¶ng lµm - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: ThÓ dôc : Thùc hµnh ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng (dang ngang) trß ch¬i "kÕt b¹n" I Môc tiªu: KiÕn thøc - Học động tác theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông (dang ngang) - ¤n trß ch¬i: "KÕt b¹n" Kü n¨ng: - Thực động tác tơng đối đúng - BiÕt c¸ch ch¬i vµ bíc ®Çu tham gia trß ch¬i Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: §êng kÎ th¼ng, kÎ « cho trß ch¬ III Néi dung - ph¬ng ph¸p: Néi dung A phÇn Më ®Çu: NhËn líp: - Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ sè - Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung tiÕt häc Khởi động: - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng… - Ch¹y nhÑ nhµng hµng däc - Ôn số động tác bài thể dục ph¸t triÓn chung B PhÇn c¬ b¶n: - Ôn đứng hai chân rộng vai - §i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay dang ngang §Þnh lîng 6' Ph¬ng ph¸p §HTT: X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X  X X X X X X X X X X - C¸n sù ®iÒu khiÓn 24' LÇn 1: GV lµm mÉu LÇn 2: C¸n sù ®iÒu khiÓn (203) - Trß ch¬i: "KÕt b¹n" 5' c PhÇn kÕt thóc: - Cói l¾c ngêi th¶ láng 1-2' - Trß ch¬i: Lµm theo hiÖu lÖnh 1-2' - GV ®iÒu khiÓn - NhËn xÐt giao bµi 1-2' _ Ngµy so¹n : 20-1-2013 Ngµy d¹y : 25-1-2013 TiÕt 1: TiÕng ViÖt: LuyÖn viÕt ch÷ hoa: S I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ S viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng, nghiêng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: R H§1 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ S viÕt nghiªng khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2:MÜ thuËt :Thùc hµnh TËp nÆn t¹o d¸ng tù do: (204) Nặn vẽ hình dáng ngời đơn giản I/ môc tiªu: - HS tËp quan s¸t, nhËn biÕt c¸c bé phËn chÝnh cña ngêi (®Çu, m×nh, ch©n, tay) - BiÕt c¸ch nÆn hoÆc vÏ d¸ng ngêi - Nặn vẽ đợc dáng ngời II/ chuÈn bÞ: - GV : Su tÇm tranh, ¶nh mét sè bµi vÏ h×nh d¸ng ngêi; Mét sè bµi tËp nÆn, vÏ h×nh d¸ng ngêi cña HS n¨m tríc; §Êt nÆn, mµu vÏ - HS: Vở tập vẽ, chì ,màu, tẩy, đất nặn, III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học Quan s¸t, nhËn xÐt: - GV giới thiệu số bài nặn, tranh vẽ -HS lắng nghe, quan sát tranh để hình dáng ngời để HS nhận biết các nhận biết phËn chÝnh cña ngêi: + §Çu; + M×nh; + Ch©n, tay - GV trên tranh ảnh để HS nhận biết các - HS quan sát, nhận biết h×nh d¸ng kh¸c ë c¸c t thÕ cña ngêi - GV kÕt luËn nh SGV trang 140 - HS l¾ng nghe C¸ch nÆn, c¸ch vÏ: - C¸ch nÆn: NÆn ®Çu, m×nh, tay, ch©n; GhÐp - HS quan s¸t, nhËn biÕt c¸c bé phËn l¹i thµnh h×nh ngêi; GV t¹o dáng ngời thành: ngời đứng, ngời đi, ngời ngåi, ngêi ch¹y nh¶y - C¸ch vÏ: GV vÏ ph¸c h×nh ngêi lªn b¶ng - HS quan s¸t, nhËn biÕt thành các dáng: đứng, đi, chạy, nhảy; GV vÏ thªm mét sè chi tiÕt phï hîp cho c¸c chi tiết cụ thể nh: đá bóng, nhảy dây Thùc hµnh: - GV híng dÉn HS lµm bµi, gîi ý HS c¸ch - HS thùc hµnh nÆn , vÏ d¸ng ngêi t¹o d¸ng ngêi theo nội dung đã lựa chọn - GV động viên để HS hoàn thành bài tập Nhận xét ,đánh giá: - HS trng bµy s¶n phÈm - GV cho HS trng bµy s¶n phÈm - HS quan s¸t, nhËn xÐt, b×nh chän - GV gợi ý để HS tìm bài hoàn thành tốt - HS lắng nghe - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 22 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn (205) võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức,thực tôt an toàn giao thông dịp TÕt * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tËp thÓ KÝ duyÖt ngµy (206) TuÇn 23 Ngµy so¹n : 27-1-2013 Ngµy d¹y : 28-1-2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng d¸p lêi xin lçi; T¶ ng¾n vÒ loµi chim II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể tên loài chim em biết và nêu rõ đặc ®iÓm tõng loµi? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Viết lời đáp các trờng hợp sau: a Mét b¹n v« ý giÉm vµo ch©n em, véi nãi: Xin lçi b¹n M×nh v« ý qu¸ b Một bạn quên không trả em hộp bút đúng hÑn, nãi: Xin lçi cËu M×nh quªn mang hép bót tr¶ cËu - GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: a Chim bå c©u cã bé l«ng mµu g×? b Chóng thêng lµm g× trªn bÇu trêi xanh? c Chim bå c©u thêng sèng ë ®©u? d Chim bồ câu còn đợc gọi là gì? - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt Bµi 3: H·y viÕt 4- c©u kÓ vÒ chim bå c©u - GV chÊm bµi, nhËn xÐt, cho ®iÓm * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - 3-5 HS kÓ - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS nối tiếp nói lời đáp tõng t×nh huèng - HS nhËn xÐt - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi - HS lµm miÖng tríc líp - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu HS làm - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt : ThÓ dôc (ChuyÓn ) trß ch¬i: "KÕt b¹n" I Môc tiªu: KiÕn thøc: - ¤n ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng vµ ®i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay dang ngang - Häc trß ch¬i: KÕt b¹n Kü n¨ng: - Thực tơng đối chính xác (207) - Biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II địa điểm – phơng tiện: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng - Ph¬ng tiÖn: KÎ v¹ch cho bµi tËp thÓ dôc tËp RLTTCB Iii Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p A PhÇn më ®Çu: 6-7' NhËn líp: §HTT: X X X X X - Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ X X X X X sè X X X X X - GV nhËn líp, phæ biÕn néi  dung yªu cÇu buæi tËp Khởi động: C¸n sù ®iÒu khiÓn - Xoay c¸c khíp cæ tay, c« ch©n, xoay khíp ®Çu gèi, h«ng… + - Đi thờng theo vòng tròn sau đó quay vµo t©m tËp bµi thÓ dôc - Ôn các động tác bài thể 2x8 nhÞp - C¸n sù ®iÒu khiÓn dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i: Cã chóng em b PhÇn c¬ b¶n: 20-22' - §i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay lÇn chèng h«ng - §i theo v¹h kÎ th¼ng hai tay - GV ®iÒu khiÓn dang ngang C PhÇn kÕt thóc: 4-5' - Đứng vỗ tay – 1-2' - C¸n sù ®iÒu khiÓn hµng däc - Một động tác thả lỏng 1' - NhËn xÐt – giao bµi 1' TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) Bác sĩ Sói §· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt Ngµy so¹n : 27-1-2013 Ngµy d¹y : 29-1-2013 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t Chó chim nhá dÔ th¬ng I/ môc tiªu: - HS hát đúng giai điệu , thuộc lời ca -Hát kêt hợp múa đơn giản (208) II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t, - Nh¹c cô, quen dïng -Mét vµi déng t¸c móa phô ho¹ III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học H§ 1: ¤n tËp bµi h¸t : Chó chim nhá dÔ th¬ng -¤n tËp theo tæ ,nhãm -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV - Hát kết hợp gõ đệm - HS h¸t theo bµn, tæ -Hát kết hợp múa đơn giản -TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ph¸ch -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời tiÕt tÊu lêi ca: ca - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng - GV tổ chức cho HS thi hát các tổ.GV - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc nhận xét, bình chọn tổ hát hay để líp tuyªn d¬ng tríc líp * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS viÖc ghi nhí tªn gäi theo vÞ trÝ, thµnh phÇn vµ kÕt qu¶ cña phÐp chia - Cñng cè c¸ch t×m kÕt qu¶ cña phÐp chia II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS đọc thuộc lòng bảngr chia - 5- 10 HS đọc bảng chia - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: Sè? (theo mÉu): - HS đọc yêu cầu - 3HS lµm b¶ng, líp lµm vë PhÐp chia Sè bÞ chia Sè chia Th¬ng - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi 6:2=3 12 : = 16 : = 4:2 = - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS nªu yªu cÇu Bµi 2: Sè? - HS lµm vë HS lªn b¶ng PhÐp trõ Sè bÞ trõ Sè trõ HiÖu lµm; ch÷a bµi 14 - = (209) 18 - = 20 - = - GV nhËn xÐt Bµi 3: Sè? PhÐp chia Sè bÞ chia Sè chia 14 : = 18 : = 20 : = - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS đổi vở, kiểm tra bài - HS l¾ng nghe Th¬ng * Cñng cè, dÆn dß:- Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt3: Gi¸o dôc ngoµi giê Gi¸o dôc an toµn giao th«ng (kÜ n¨ng ®I bé) I/Môc tiªu : - Qua học giúp HS nắm đợc nào là an toàn trên đờng có tín hiệu đèn giao thông , nơi có vạch qua đờng , nơi không có vạch qua đờng II.Néi dung an toµn giao th«ng 1.Vạch kẻ đờng Cọc tiêu và đờng bảo vệ 3.Hµng rµo ch¾n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học *KiÓm tra bµi cò: -HS h¸t bµi : "§êng vµ ch©n Cho HS h¸t bµi " * Bµi míi 1/ Giíi thiÖu bµi : GV nêu mục đích , yêu cầu học -HS nghe 2//Hoạt động 1: Đi an toàn trên đờng - Kiểm tra nhận thức HS cách qua đờng -HS thực hành qua đờng an toµn - HS biết xử lí tình gặp trơ ngại trên đờng +C¸ch tiÕn hµnh : GV kiÓm tra tõng HS b»ng sè c©u hái vÒ luËt ®i trên đờng GV kÕt luËn chung 3/ Hoạt động 2:Bài tập thực hành - HS lµm bµi tËp vµo phiÕu thùc hµnh - HS tù lµm theo nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ trªn b¶ng - GV cïng c¶ líp ch÷a bµi -HS nªu ,gäi HS kh¸c nh¾c l¹i - GV tuyªn d¬ng nh÷ng nhãm lµm bµi tèt - GV kÕt luËn chung 4./Cñng cè – dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt (210) -GV nhËn xÐt giê -HS tù ph¸t biÓu theo suy nghÜ cña m×nh Ngµy so¹n : 27-1-2013 Ngµy d¹y : 31-1-2013 TiÕt TiÕng ViÖt: ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố từ ngữ muông thú; Kĩ đặt và trả lời câu hỏi: Nh nào? II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Hái: Tr©u bß lµm g×? Ngùa lµm g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Viết tên các vật mà em biết qua các - HS đọc yêu cầu bài em đã học, qua phim ảnh và quan sát thực - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi tÕ? HS lµm miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt + GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe Bài 2: Đặt câu hỏi có cụm từ Nh nào cho - HS đọc yêu cầu mçi c©u sau: - HS làm HS nối tiếp đọc a KhØ lµm trß rÊt hay bµi lµm, nªu c¸ch lµm b GÊu ¨n rÊt khoÎ - HS kh¸c nhËn xÐt c S tö gÇm vang c¶ nói rõng d B¹n Lan cêi t¬i nh hoa + GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) - HS l¾ng nghe Bµi 3: §Æt c©u hái cã côm tõ Nh thÕ nµo? - HS đọc yêu cầu - HS làm bài miệng theo nhóm đôi, nối tiếp đọc bài làm - HS nhËn xÐt + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS việc ghi nhớ bảng chia qua thực hành tính, giải toán đơn II các hoạt động dạy học: (211) Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng chia GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë : Bµi 1: TÝnh nhÈm (theo mÉu): 3 12 15 18 21 24 27 30 - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: Sè? 3x4= 3x5= 3x7= 3x8= 12 : = 15 : = 21 : = 24 : = - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bài3: Trồng 18 cây thành hàng Hỏi mçi hµng cã mÊy c©y? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm Hoạt động học - HS nối tiếp thi đọc thuộc lßng b¶ng chia - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - HS lµm miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Thñ c«ng Thùc hµnh :gÊp, c¾t, d¸n phong b× I/ môc tiªu - HS biÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n phong b× - Gấp, cắt, dán đợc phong bì - Thích làm phong bì để sử dụng II/ GV chuÈn bÞ: - Mét sè phong b× mÉu; ThiÕp chóc mõng - Quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n phong b× cã h×nh minh ho¹ cho tõng bíc - GiÊy tr¾ng A4, kÐo, ch×, thíc, hå d¸n III/ các hoạt động dạy- học chủ yếu: Thêi gian Néi dung Hoạt động dạy H§1 *KiÓm tra: - KÓ tªn c¸c bíc gÊp, c¾t, d¸n phong b×? - GV nhËn xÐt H§2*GV híng dÉn HS thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n phong b× theo c¸c bíc: - Bíc 1: GÊp phong b× - Bíc 2: C¾t phong b× - Bíc 3: D¸n thµnh phong b× * GV tæ chøc cho HS thùc 5' Hoạt động học - 1HS nh¾c l¹i c¸c bíc gÊp, c¾t, d¸n phong b× - HS l¾ng nghe - HS thùc hµnh theo tõng bíc (212) 22' hµnh; Nh¾c HS d¸n th¼ng, miÕt phẳng, cân đối Gợi ý cho các em trang trÝ s¶n phÈm * GV quan sát, giúp đỡ HS hoµn thµnh s¶n phÈm - Cho HS trng bµy s¶n - Cho HS trng bµy s¶n phÈm,GV chän nh÷ng s¶n phÈm phẩm đẹp để tuyên dơng -§¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS - HS l¾ng nghe 3' H§3* Cñng cè, -NhËn xÐt tinh thÇn häc tËp , kÜ dÆn dß: n¨ng thùc hµnh vµ s¶n phÈm - HS l¾ng nghe cña HS -DÆn HS chuÈn bÞ giê sau «n - HS l¾ng nghe tËp ch¬ng GÊp, c¾t, d¸n h×nh Ngµy so¹n :27-1-2013 Ngµy d¹y : 1-2-2013 TiÕt TiÕng ViÖt: LuyÖn viÕt ch÷ hoa: T I Môc tiªu: - HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ T viết hoa và viết thờng và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng, nghiêng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: S H§1 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ T viÕt nghiªng khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë dưíi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe (213) * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ Tiết 2: Đạo đức ¤n tËp: Tr¶ l¹i cña r¬i I Môc tiªu: - HS hiểu: Nhặt đợc rơi cần tìm cách trả lại cho ngời mất; Trả lại rơi là thật thà, đợc ngời quý trọng - HS trả lại rơi nhặt đợc - HS có thái độ quý trọng ngời thật thà, không tham rơi II Ph¬ng ph¸p/kü thuËt d¹y häc: - Th¶o luËn nhãm - §éng n·o - §ãng vai - Xö lý t×nh huèng III Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - Đồ dùng để thực trò chơi sắm vai VI các hoạt động dạy học: H§ H§1 Nội dung- Hoạt động GV Hoạt động HS * §ãng vai xö lÝ t×nh huèng: - GV chia lớp thành nhóm, giao cho - HS thảo luận nhóm, đóng vai nhóm thảo luận, đóng vai xử lí tình xử lí tình huèng BT3, VBT - Gọi đại diện nhóm lên trình - GV đặt câu hỏi cho lớp thảo luận: bµy + Các em có đồng tình với cách ứng xử - HS thảo luận lớp, TLCH các bạn vừa lên đóng vai không? Vỡ em lại làm nhặt rơi? Em có suy nghĩ gì bạn trả lại đồ đánh mất? Em nghĩ gì nhận lời khuyên -HS nghe bạn? - GV kÕt luËn (214) H§2 * Liªn hÖ:H·y kÓ mét tÊm g¬ng tèt mµ em -HS nèi tiÕp kÓ biết việc nhặt đợc rơi ,trả ngời đánh mÊt - HS nghe - GV nhận xét, đánh giá *Cñng cè,dÆn dß: H§3 -Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS nghe -DÆn chuÈn bÞ bµi sau _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 23 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tập thể * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy (215) TuÇn 24 Ngµy so¹n :3-2-2013 Ngµy d¹y : 4-2-2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời khẳng định; viết nội quy II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ vÒ mét loµi chim thÝch - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Viết lời đáp các trờng hợp sau: a Bè ¬i, quyÓn truyÖn nµy bè mua cho ph¶i kh«ng ¹? - Phải đấy, b Tha cô, tháng này lớp ta có đợc khen thởng kh«ng ¹? - Có chứ, lớp ta xếp thứ khối c Mẹ ơi, mèo nhà ta đã bắt đợc chuột cha? - Đợc rồi, hôm qua nó đã bắt đợc chuét nh¾t + GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: Dùa vµo néi quy cña trêng, em h·y viÕt 3, ®iÒu néi quy häc tËp cña nhãm - Gọi HS đọc bài làm - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt - HS kÓ - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS nối tiếp nói lời đáp tõng t×nh huèng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi vµo vë - 3- HS lµm miÖng tríc líp - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß:- Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt : ThÓ dôc (ChuyÓn ) ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y Trß ch¬i: KÕt b¹n I Môc tiªu: KiÕn thøc: - ¤n ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y - ¤n trß ch¬i kÕt b¹n Kü n¨ng: - Thực động tác tơng đối chính xác (216) - Biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động nhanh nhẹn Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II §Þa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng - Ph¬ng tiÖn: cßi, kÎ v¹ch Iii Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p A PhÇn më ®Çu: 6-7' NhËn líp: §HTT: X X X X X - Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ X X X X X sè X X X X X - GV nhËn líp, phæ biÕn néi  dung yªu cÇu buæi tËp Khởi động: C¸n sù ®iÒu khiÓn - Xoay c¸c khíp cæ tay, c« ch©n, xoay khíp ®Çu gèi, h«ng… - GiËm ch©n t¹i chç - Ôn các động tác bài thể 2x8 nhÞp - C¸n sù ®iÒu khiÓn dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i: DiÖt c¸c vËt cã - GV ®iÒu khiÓn h¹i b PhÇn c¬ b¶n: - §i theo v¹ch kÎ th¼ng tay 1-2 lÇn chèng h«ng - §i theo v¹ch kÎ th¼ng tay 1-2' dang ngang - §i nhanh chuyÓn sang ch¹y - Trß ch¬i: KÕt b¹n 2-3 lÇn C PhÇn kÕt thóc: - Đi 2-4 hàng dọc và hát 2' - GV ®iÒu khiÓn - HÖ thèng bµi - NhËn xÐt tiÕt häc _ TiÕt : KÓ chuyÖn (chuyÓn ) Qu¶ tim khØ (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt ) _ Ngµy so¹n :3-2-2013 Ngµy d¹y : 5-2-2013 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố và khắc sâu kiến thức chủ đề Xã hội (217) - Kể với bạn bè, người xung quanh gia đình, trường học và sống xung quanh - Có tình cảm yêu mến, gắn bó với gia đình, trường học - Có ý thức giữ gìn môi trường gia đình, trường học và xây dựng sống xung quanh tốt đẹp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Bè, mÑ em lµm nghÒ g×? Nªu Ých lîi cña nghÒ - 5- HS tr¶ lêi miÖng đó? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Hóy giới thiệu gia đỡnh thõn yờu - HS đọc yêu cầu em? - HS kÓ nhãm a) Gia đình em có ai? - 5- 10 HS kÓ tríc líp b)Công việc chính người gia đình em là ai? - Gọi HS trả lời- GV nhận xét, đánh giá Bµi 2: §¸nh dÊu x vµo chç chÊm tríc ý kiÕn em - HS l¾ng nghe chän: - HS đọc yêu cầu a) Trường học là nơi: - HS làm bài theo nhãm ….Em đến để học tập - HS chữa bài trên bảng ….Em đến để vui chơi ….Em đến để b) Trường học em có: ….4 khối lớp ….5 khối lớp ….3 khối lớp c) Giữ trường học tức là: …Giữ lớp mình …Giữ lớp học, sân trường và khu vực quanh - HS l¾ng nghe trường - GV nhËn xÐt, bæ sung * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t ND bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp T×m mét thõa sè cha biÕt; gi¶i to¸n cã phÐp chia (218) II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS đọc thuộc lòng bảng chia - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: Sè? x = 10 x = 12 x = x = 10 x = 21 x = 30 Hoạt động học - 5- 10 HS đọc bảng chia - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm b¶ng, líp lµm miÖng - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: T×m x: - HS nªu yªu cÇu a x + = 10 x + = 30 x +3 = 30 - HS lµm vë HS lªn b¶ng b x x = 20 x x = 30 xx3=3 lµm; ch÷a bµi, nªu c¸ch lµm - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe - HS đổi vở, kiểm tra bài Bài 3: Ngời ta lắp 24 bống điện vào các phòng, - HS đọc bài toán, tóm tắt phòng có bóng điện Hỏi có phòng đợc - HS làm l¾p bãng ®iÖn? - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Giáo dục an toàn giao thông –Giao thông đờng sắt I.Môc tiªu : - Qua học giúp HS nắm đợc đặc điểm giao thông đờng sắt và nắm đợc số qui định đI trên đờng có đờng sắt cắt ngang -Gi¸o dôc ý thøc cho HS gi÷ g×n an toan giao th«ng II.Néi dung an toµn giao th«ng 1.Vạch kẻ đờng Cọc tiêu và đờng bảo vệ 3.Hµng rµo ch¾n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra bµi cò: - HS h¸t bµi : "§êng vµ Cho HS h¸t bµi ch©n " Bài mới: *Giíi thiÖu bµi: GV nêu mục đích, yêu cầu học - HS thực hành qua đa/Hoạt động 1: êng Tìm hiểu đặc điểm giao thông đờng sắt GV cho HS quan s¸t bøc tranh (219) HS quan s¸t vµ nhËn xÐt - Bøc tranh vÏ g×? - §êng s¾t dµnh cho lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng nµo? - HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt chèt ý: b/ Hoạt động 2:Những qui định trên đờng có đờng sắt cắt ngang - HS nªu ,gäi HS kh¸c nh¾c GV: đừng sắt qua nhiều thành phố ,thị xã ,thị trấn lại cắt ngang đờng nên thờng dễ xảy tai nạn Vì ta cần phải làm gì qua đờng sắt - GV cho HS quan s¸t c¸c bøc tranh cßn l¹i - HS tr¶ lêi-GV ghi b¶ng - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i - HS đọc phần ghi nhớ - HS tù ph¸t biÓu theo suy Cñng cè dÆn dß : nghÜ cña m×nh -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê _ Ngµy so¹n : 3/2/2013 Ngµy d¹y : 7/2/2013 TiÕt TiÕng ViÖt: ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè tõ ng÷ vÒ loµi chim; KÜ n¨ng sö dông dÊu chÊm, dÊu phÈy II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c loµi thó mµ em biÕt? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Hãy xếp tên các vật qua các bài đã häc vµo nhãm: Thó d÷ sèng Thó Ýt nguy Thó nu«i hoang d· hiÓm sèng nhµ hoang d· + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: a GÊu tr¾ng sèng ë ®©u? Lµ vËt nh thÕ nµo? b C¸ s©u sèng ë ®©u? Da c¸ sÊu nh thÕ nµo? c Trong tiÕt môc xiÕc, bµy khØ lµm trß nh thÕ - 2- HS kÓ miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS ch÷a miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm HS nối tiếp đọc bµi lµm - HS kh¸c nhËn xÐt (220) nµo? + GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) Bµi 3: §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo chç chÊm đoạn văn viết lại cho đúng chính tả: ChiÒu h«m qua trªn s©n trêng chóng em ch¬i trß bÞt m¾t b¾t dª b¹n Lan b¹n Hµ lµ ngêi bÞ bÞt m¾t H¶i Hång Hoa ThÞnh lµ dê chúng em đứng quây quanh cổ động + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi vµo vë - HS lµm b¶ng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc lại bài sau đã điền dÊu c©u * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS việc ghi nhớ bảng chia qua thực hành tính, giải toán đơn II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng chia - HS nối tiếp thi đọc thuộc lßng b¶ng chia GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: TÝnh nhÈm (theo mÉu): - HS nªu yªu cÇu 4 12 16 20 24 28 32 36 40 - HS lµm miÖng - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS đọc yêu cầu Bµi 2: Sè? - HS lµm b¶ng, líp lµm vë, ch÷a 4x3= 4x6= 4x2= 4x9= bµi 12 : = 24 : = 8:4= 36 : = - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bài 3: Có 16 cái bánh đợc chia hộp Hỏi - HS đọc bài toán mçi hép cã mÊy c¸i? - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi - HS l¾ng nghe - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: ThÓ dôc Thùc hµnh : ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y Trß ch¬i: NHẢY Ô (221) I Môc tiªu: KiÕn thøc: - ¤n ®i nhanh chuyÓn sang ch¹y - ¤n trß ch¬i : “Nhảy ô” Kü n¨ng: - Thực động tác tơng đối chính xác - Biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động nhanh nhẹn Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II ĐÞa ®iÓm – ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng - Ph¬ng tiÖn: cßi, kÎ v¹ch Iii Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p A PhÇn më ®Çu: 6-7' NhËn líp: §HTT: X X X X X - Líp trëng tËp trung b¸o c¸o sÜ X X X X X sè X X X X X - GV nhËn líp, phæ biÕn néi  dung yªu cÇu buæi tËp Khởi động: C¸n sù ®iÒu khiÓn - Xoay c¸c khíp cæ tay, c« ch©n, xoay khíp ®Çu gèi, h«ng… - GiËm ch©n t¹i chç - Ôn các động tác bài thể 2x8 nhÞp - C¸n sù ®iÒu khiÓn dôc ph¸t triÓn chung - Trß ch¬i: lµm theo hiÖu lÖnh - GV ®iÒu khiÓn b PhÇn c¬ b¶n: - §i theo v¹ch kÎ th¼ng tay 1-2 lÇn chèng h«ng - §i theo v¹ch kÎ th¼ng tay 1-2' dang ngang - §i nhanh chuyÓn sang ch¹y - Trß ch¬i: “Nhảy ô” 2-3 lÇn C PhÇn kÕt thóc: - Đi 2-4 hàng dọc và hát 2' - GV ®iÒu khiÓn - HÖ thèng bµi - NhËn xÐt tiÕt häc _ Ngµy so¹n :3/2/2013 Ngµy d¹y : 8/2/2013 TiÕt :TiÕng ViÖt ¤n tËp (222) I Môc tiªu: - Cñng cè kÜ n¨ng lµm bµi tËp chÝnh t¶ d¹ng ®iÒn vµo chç chÊm: s/ x; ut/ uc II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: H§1 - T×m vµ viÕt tiÕng cã vÇn ut, tiÕng cã vÇn uc? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Chọn chữ nào ngoặc đơn để điền vµo chç chÊm ? ( x©u, s©u): bä; kim (s¾n, x¾n): cñ ; tay ¸o ( sinh, xinh): sống; đẹp (sat, x¸t): g¹o; bªn c¹nh H§2 + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng: s hay x? ay sa; ay lóa «ng lªn; dßng «ng - HS viÕt b¶ng, líp viÕt vë nh¸p - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS ch÷a miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng HS nèi tiÕp tr¶ lêi miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe + GV nhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2:mÜ thuËt Thùc hµnh :VÏ tranh đề tài mẹ cô giáo I/ Môc tiªu: - HS hiểu đợc nội dung đề tài - Biết vẽ và vẽ đợc tranh đề tài mẹ cô giáo - Thªm yªu quý mÑ vµ c« gi¸o II/ ChuÈn bÞ: - GV: Su tÇm tranh, ¶nh vÒ mÑ hoÆc c« gi¸o; Bµi vÏ cña HS n¨m tríc - HS: Su tÇm tranh, ¶nh vÒ mÑ hoÆc c« gi¸o, vë tËp vÏ, ch×, mµu III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Tìm , chọn nội dung đề tài: - GV gợi ý để HS kể mẹ và cô giáo Hoạt độnghọc - HS kÓ vÒ mÑ vµ c« gi¸o (223) - GV dùng tranh , ảnh giới thiệu để HS tiếp cận với đề tài C¸ch vÏ tranh : - GV nêu yêu cầu để HS nhận biết, muốn vẽ đợc tranh đẹp mẹ, cô giáo cần: nhớ lại đặc điểm, công việc mẹ c« gi¸o - GV híng dÉn HS c¸ch vÏ: +VÏ h×nh chÝnh tríc cho râ néi dung +Vẽ các hình phụ cho bài vẽ sinh động +VÏ mµu t¬i s¸ng, cã ®Ëm nh¹t Thùc hµnh: - GV cho HS xem số bài vẽ đề tài nµy - GV quan s¸t líp vµ gîi ý HS chän néi dung vµ vÏ, t« mµu Nhận xét ,đánh giá: -GV chän vµ cho HS xem mét sè bµi vÏ đã hoàn thành, gợi ý HS nhận xét về: nội dung, hình vẽ có thể đợc các hoạt động không? Màu sắc tranh nh nµo? -GV tãm t¾t vµ yªu cÇu HS tù xÕp lo¹i c¸c bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng cña m×nh DÆn dß: - Quan s¸t c¸c vËt quen thuéc - HS l¾ng nghe, quan s¸t tranh vµ nªu nhËn xÐt -HS suy nghÜ vµ lùa chän néi dung đề tài - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t - HS thùc hµnh vÏ -HS quan s¸t vµ nhËn xÐt -HS l¾ng nghe vµ xÕp lo¹i bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng cña m×nh -HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 24 I Môc tiªu: - Sau bµi häc hs biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm (224) + KhuyÕt ®iÓm - GV chØ râ nh÷ng häc sinh vi ph¹m khuyÕt điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + TiÕp tôc tr× mäi nÒ nÕp thi ®ua cña líp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc - Dới lớp HS tự đánh giá hành vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Mỗi học sinh tự đề phơng hớng phấn đắu cho cá nhân và tËp thÓ KÝ duyÖt ngµy TuÇn 25 Ngµy so¹n :17/2/2013 Ngµy d¹y : 18/2/2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp (225) I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời phủ định; Nghe, trả lời câu hỏi II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ l¹i c©u chuyÖn Qu¶ tim KhØ - 3-5 HS kÓ - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Viết lời đáp các trờng hợp sau: - HS đọc yêu cầu a Tha bác, bạn Hoa có nhà không ạ? Cháu đến - HS làm miệng theo nhóm đôi tr¶ Hoa quyÓ s¸ch - HS nối tiếp nói lời đáp - Hoa võa vÒ quª th¨m bµ ngo¹i råi ch¸u ¹ tõng t×nh huèng b Bè ¬i, chñ nhËt nµy bè ®a vÒ quª th¨m - HS nhËn xÐt bµ néi nhÐ - HS viÕt bµi vµo vë - Chñ nhËt nµy bè bËn råi - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe Bài 2: Dựa vao nội dung câu chuyện Quả tim - HS đọc yêu cầu KhØ, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - HS làm bài theo nhóm đôi Khi KhØ hái C¸ SÊu v× b¹n khãc, C¸ SÊu - HS lµm miÖng tríc líp đã trả lời bạn nh nào? Khỉ đã kết bạn và đối - HS khác nhận xét xử với Cá Sấu sao? Khi bơi đã xa bờ, Cá Sấu đã nói gì với Khỉ? Vì Khỉ lại hoảng - HS lắng nghe sợ?Thoát nạn, Khỉ đã mắng Cá Sấu nh nào? - HS đọc yêu cầu, làm miệng - ViÕt nh÷ng c©u tr¶ lêi trªn thµnh ®o¹n v¨n theo n ng¾n 4- c©u - HS lµm vë - GV cho ®iÓm mét sè HS lµm bµi tèt Bµi 3: H·y viÕt 4- c©u kÓ vÒ chim bå c©u - HS l¾ng nghe - GV chÊm bµi, nhËn xÐt, cho ®iÓm * Cñng cè, dÆn dß:- Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) ¤n mét sè bµi tËp RLTTCB Trò chơi : Nhảy đúng, nhảy nhanh I/ Môc tiªu: KiÕn thøc: - TiÕp tôc «n mét sè bµi RLTTCB - Ôn trò chơi : Nhảy đúng, nhảy nhanh KÜ n¨ng: - Thực động tác tơng đối chính xác - Biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động Thái độ: (226) - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II/ §Þa ®iÓm ph¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm : Trªn s©n trêng - KÎ c¸c v¹ch tËp bài TD - C¸c « cho trß ch¬i III/ Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p A PhÇn më ®Çu: NhËn líp: - TËp hîp líp 1-2' + + + + + §iÓm danh + + + +  + B¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc 2.Khởi động: O O O O - Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay, 1' O O O O ®Çu gèi  - Ôn số động tác bài TD 1' C¸n sù ®iÒu khiÓn ph¸t triÓn chung B PhÇn c¬ b¶n: -§i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay lÇn chèng h«ng - C¸n sù ®iÒu khiÓn - §i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay dang ngang lÇn - §i chuyÓn sang ch¹y 2-3 lÇn - Trò chơi nhảy đúng nhảy nhanh lÇn C PhÇn kÕt thóc: - Đi và hát -NhËn xÐt giao bµi TiÕt : KÓ chuyÖn (chuyÓn ) S¬n Tinh ,Thuû Tinh (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt _ Ngµy so¹n :17/2/2013 Ngµy d¹y : 19/2/2013 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t Trên đờng đến trờng ;Hoa lá mùa xuân; Chó chim nhá dÔ th¬ng I/ môc tiªu: - HS hát đúng giai điệu , thuộc lời ca - Hát kêt hợp múa đơn giản II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: (227) - Häc thuéc bµi h¸t, - Nh¹c cô, quen dïng - Mét vµi déng t¸c móa phô ho¹ III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ 1: Ôn tập bài hát : Trên đờng đến tr êng ;Hoa l¸ mïa xu©n; Chó chim nhá dÔ th¬ng -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV -¤n tËp theo tæ ,nhãm - HS h¸t theo bµn, tæ - Hát kết hợp gõ đệm -TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t -Hát kết hợp múa đơn giản HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS sử dụng nhạc cụ gõ đệm -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách theo bµi h¸t -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời tiÕt tÊu lêi ca: ca - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng - GV tổ chức cho HS thi hát các tổ.GV - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc nhận xét, bình chọn tổ hát hay để líp tuyªn d¬ng tríc líp H§3: Nghe nh¹c :Chän mét b¶n nh¹c thiÕu nhi cho HS nghe * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ _ TiÕt :To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS việc ghi nhớ các bảng chia đã học thực hành tính và giải toán; Cñng cè kÜ n¨ng t×m thõa sè cha biÕt II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS đọc thuộc lòng bảng nhân 2, 3, 4, - 5- 10 HS đọc bảng nhân - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh (theo mÉu): - HS đọc yêu cầu 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 - 1HS lµm b¶ng, líp lµm vë - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS nªu yªu cÇu Bµi 2: T×m x: - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm; ch÷a x x = 28 + 17 x x = 44 - 29 bµi, nªu c¸ch lµm - HS đổi vở, kiểm tra bài - GV nhận xét, chốt kết đúng (228) Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: - HS l¾ng nghe Líp 2A cã : 35 b¹n - HS đọc bài toán Chia thành : tổ - HS lµm vë Mçi tæ cã : b¹n? - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bµi4: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: Líp 2A cã : 30 b¹n - HS đọc yêu cầu Mçi tæ cã : b¹n - HS lµm bµi vµo vë Líp 2A cã : tæ? - HS đổi kiểm tra chéo - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi * Cñng cè, dÆn dß:- Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Giáo dục an toàn giao thông : và qua đờng an toµn I/Môc tiªu : - Qua học giúp HS nắm đợc nào là an toàn trên đờng có tín hiệu đèn giao thông ,nơi có vạch qua đờng , nơi không có vạch qua đờng - HS có thói quen quan sát đờng ,chú ý qua đờng II.Néi dung an toµn giao th«ng 1.Vạch kẻ đờng Cọc tiêu và đờng bảo vệ 3.Hµng rµo ch¾n III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học *KiÓm tra bµi cò: -HS h¸t bµi : "§êng vµ ch©n Cho HS h¸t bµi " * Bµi míi 1/ Giíi thiÖu bµi : GV nêu mục đích , yêu cầu học -HS nghe 2//Hoạt động 1: Đi an toàn trên đờng - Kiểm tra nhận thức HS cách qua đờng -HS thực hành qua đờng an toµn - HS biết xử lí tình gặp trở ngại trên đờng +C¸ch tiÕn hµnh : GV kiÓm tra tõng HS b»ng sè c©u hái vÒ luËt ®i trên đờng GV kÕt luËn chung c/ Hoạt động 2:Bài tập thực hành - HS lµm bµi tËp vµo phiÕu thùc hµnh - HS tù lµm theo nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ trªn b¶ng - GV cïng c¶ líp ch÷a bµi -HS nªu ,gäi HS kh¸c nh¾c l¹i (229) - GV tuyªn d¬ng nh÷ng nhãm lµm bµi tèt - GV kÕt luËn chung * Củng cố- dặn dò: -HS tù ph¸t biÓu theo suy - Nhắc lại nội dung bài nghÜ cña m×nh _ Ngµy so¹n :17/2/2013 Ngµy d¹y : 21/2/2013 TiÕt TiÕng ViÖt: ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố từ ngữ sông biển; đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? II các hoạt động dạy học: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe (230) TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS biÓu tîng vÒ thêi gian vµ vËn dông lµm tÝnh, gi¶i to¸n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng chia - HS nối tiếp thi đọc thuộc lßng b¶ng chia GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: TÝnh: - HS nªu yªu cÇu giê + giê = phót + phót = - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm, giê + giê = phót + phót = ch÷a bµi 12 giê - giê = 25 phót - 18 phót = - HS nhËn xÐt 10 giê - giê = 45 phót - 15 phót = - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: Ô tô từ A đến B hết giờ, từ B đến C hết - HS đọc bài toán Hỏi ô tô từ A đến C hết giờ? - GV híng dÉn HS tãm t¾t, lµm bµi - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: Thñ c«ng Thùc hµnh :gÊp, c¾t, d¸n h×nh I/ môc tiªu: - Củng cố cho HS kiến thức, kĩ gấp, cắt, dán sản phẩm đã học II/ GV chuÈn bÞ: - C¸c h×nh mÉu cña bµi 7, 8, 10, 11, 12 III/ các hoạt động dạy- học chủ yếu: Thêi gian Néi dung H§1* KiÓm tra: 5' H§2* GV híng dÉn HS thùc hµnh nhãm gÊp, c¾t, d¸n phong b×, Hoạt động dạy - KÓ tªn c¸c s¶n phÈm gÊp, cắt, dán đã học và nêu các bíc thùc hµnh tõng s¶n phÈm? - GV nhËn xÐt - Cho HS thùc hµnh nhãm HS, mçi nhãm thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n mét s¶n phẩm đã học mà mình yêu Hoạt động học - HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS th¶o luËn nhóm để lựa chọn sản phÈm m×nh thÝch - HS thùc hµnh theo (231) h×nh trßn, biÓn báo giao thông đã häc, thiÕp chóc mõng, phong b× th: thÝch nhÊt nhãm 22' - GV quan sát, giúp đỡ HS hoµn thµnh s¶n phÈm - Cho HS trng bµy s¶n - Cho HS trng bµy s¶n phÈm,GV chän nh÷ng s¶n phÈm phẩm đẹp để tuyên dơng - §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS - HS l¾ng nghe H§3* Cñng cè, - NhËn xÐt tinh thÇn häc tËp , 3' dÆn dß: kÜ n¨ng thùc hµnh vµ s¶n - HS l¾ng nghe phÈm cña HS - DÆn HS chuÈn bÞ giê sau - HS l¾ng nghe _ Ngµy so¹n : 17/2/2013 Ngµy d¹y : 22/2/2013 TiÕng ViÖt: ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời đồng ý II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Kể tên loài thú em biết và nêu rõ đặc điểm H§1 tõng loµi? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Nói lời đáp các trờng hợp sau: a Tha chÞ, chÞ cã thÓ cho em xem quyÓn truyÖn tranh đợc không ạ? - §©y, em cÇm lÊy mµ xem H§2 b MÑ ¬i, chñ nhËt nµy mÑ cho vÒ quª th¨m bµ ngo¹i nhÐ? - Nếu đợc nhiều điểm tốt mẹ cho c S¸ng mai, Hµ qua nhµ rñ m×nh ®i häc víi nhÐ? - Nhất trí, đúng giờ, mình có mặt nhà cậu - GV nhËn xÐt, bæ sung Bài 2: Viết lời đáp em tình trªn - GV chÊm bµi GV nhËn xÐt Hoạt động học - 3-5 HS kÓ - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng theo nhãm đôi - HS nèi tiÕp nãi lêi đáp tình - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe (232) * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe Tiết 2:Đạo đức ¤n tËp I mục tiêu: Ôn tập để HS thấy được: - Cần nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp các tình khác Lời yêu cầu, đề nghÞ phï hîp thÓ hiÖn sù tù träng vµ t«n träng ngưêi kh¸c - HS biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp giao tiếp hàng ngày - HS có thái độ quý trọng người biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò:- H·y nãi lêi cña em em muèn nhê b¹n gi¶ng cho em bµi to¸n khã - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: đánh dấu cộng vào chỗ chấm trớc ý kiÕn mµ em t¸n thµnh: Em c¶m thÊy ng¹i ngÇn ph¶i nãi lêi yªu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người th©n lµ kh«ng cÇn thiÕt Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lín tuæi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhê viÖc quan träng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch là tự träng vµ t«n träng ngưêi kh¸c + GV nhận xét, chốt ý đúng Bµi 2: §ãng vai theo t×nh huèng sau: a Em muèn hái th¨m chó c«ng an ®ưêng ®i đến nhà người quen Hoạt động học - 2- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi - HS ch÷a bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS th¶o luËn nhãm t×m c¸ch øng xử và thể đóng vai t×nh huèng (233) b Em muèn nhê em bÐ lÊy hé chiÕc bót + GV nhận xét, chốt cách ứng xử đúng * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - Gäi mét sè nhãm thÓ hiÖn c¸ch øng xö Nhãm kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 25 I Môc tiªu: - Sau bµi häc HS biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tập thể * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy TuÇn 26 Ngµy so¹n :24/2/2013 Ngµy d¹y : 25/2/2013 TiÕt :TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời đồng ý II Các hoạt động dạy học: (234) Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể tên loài thú em biết và nêu rõ đặc điểm - 3-5 HS kể tõng loµi? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Nói lời đáp các trờng hợp sau: a Tha chÞ, chÞ cã thÓ cho em xem quyÓn truyÖn tranh đợc không ạ? - §©y, em cÇm lÊy mµ xem b MÑ ¬i, chñ nhËt nµy mÑ cho vÒ quª th¨m bµ ngo¹i nhÐ? - Nếu đợc nhiều điểm tốt mẹ cho c S¸ng mai, Hµ qua nhµ rñ m×nh ®i häc víi nhÐ? - Nhất trí, đúng giờ, mình có mặt nhà cậu - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng theo nhãm đôi - HS nèi tiÕp nãi lêi đáp tình - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bài 2: Viết lời đáp em tình - HS viết bài vào huèng trªn - GV chÊm bµi GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) «n mét sè bµi tËp RLTTCb Trß ch¬i: KÕt b¹n I Môc tiªu: KiÕn thøc: - Bíc ®Çu hoµn thiÖn sè bµi tËp RLTTCB - ¤n trß ch¬i kÕt b¹n Kü n¨ng: - Thực động tác tơng đối chính xác - Biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động nhanh nhẹn Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II địa điểm - phơng tiện: - §Þa ®iÓm : Trªn s©n trêng - Ph¬ng tiÖn: KÎ c¸c v¹ch Iii Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p (235) A PhÇn më ®Çu: NhËn líp: - §iÓm danh - B¸o c¸o sÜ sè 1' - GVnhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu buæi tËp Khởi động: - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, xoay khíp ®Çu gèi, h«ng - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc 80-90m - Ôn các động tác tay, chân, lờn, bông, toµn th©n, nh¶y KiÓm tra bµi cò b PhÇn c¬ b¶n: - §i theo v¹ch kÎ th¼ng tay chèng h«ng - §i theo v¹ch kÎ th¼ng tay dang ngang - §i kiÔng gãt tay chèng h«ng - §i nhanh chuyÓn sang ch¹y - Trß ch¬i : KÕt b¹n C PhÇn kÕt thóc: - Đi 2-4 hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - HÖ thèng bµi - NhËn xÐt tiÕt häc §HTT: X X X X X X X X X X X X X X X  2' C¸n sù ®iÒu khiÓn 2x8 nhÞp 1' - C¸n sù ®iÒu khiÓn - GV ®iÒu khiÓn 1-2 lÇn 1-2 lÇn lÇn 4-5' 2-3' 1-2' - GV ®iÓu khiÓn GV lµm mÉu gi¶i thÝch c¸ch ch¬i - GV ®iÒu khiÓn _ TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) T«m Cµng vµ C¸ Con (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt ) _ Ngµy so¹n :24/2/2013 Ngµy d¹y :26/322013 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I môc tiªu: - HS biết đợc cây có thể sống đợc khắp nơi: trên cạn, dới nớc, cây có rễ hút đợc chất bổ dìng kh«ng khÝ - HS yªu thÝch, su tÇm c©y cèi - HS biÕt b¶o vÖ c©y cèi (236) II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể tên nghề nghiệp ngời gia đình em? - 5- HS trả lời miệng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: H·y kÓ tªn 10 c©y xanh mµ em biÕt? - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi, làm miÖng - HS nèi tiÕp lµm miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: Ghi tên 10 loài cây vào chỗ trống cho phù hợp nơi - HS đọc yêu cầu sèng: - HS kÓ nhãm a C©y sèng trªn c¹n: - 5- 10 HS kÓ tríc líp b C©y sèng díi níc: - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t ND bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt : To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Giúp HS rèn kĩ xem đồng hồ (khi kim phút số số 6); Củng cố nhận biết các đơn vị đo thời gian: giờ, phút; Phát triển biểu tợng các khoảng thời gian 15 phót vµ 30 phót II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV quay kim đồng hồ cho HS đọc: giờ, 15 - HS đọc trên đồng hồ phót - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: (237) Bài 1: Đọc trên đồng hồ: - HS l¾ng nghe - GV quay kim đồng hồ để HS đọc: giờ, giờ, - HS nối tiếp đọc giê, giê 15 phót, giê 30 phót trên đồng hồ - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: Ô tô từ A đến B hết giờ, từ B đến C hết - HS đọc bài toán Hỏi ô tô từ A đến C hết giờ? - HS lµm vë HS lµm b¶ng - HS nhËn xÐt - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 3: Anh học xong bài hết Em học bài ít - HS đọc bài toán anh giê Hái em häc xong bµi hÕt mÊy giê? - HS lµm bµi vµo vë - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Phát động thi đua học chăm, làm nhiều viÖc tèt chµo mõng ngµy 8-3vµ 26-3 I.Môc tiªu -Qua GD cho các em có ý thức nh việc làm tốt để chào mừng ngày 83và 26-3 -Tæ chøc cho HS héi thi häc tËp -GD cho HS thÊy ý nghÜa cña nh÷ng ngµy lÔ nµy II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy 1.GV nªu ý nghÜa cña ngµy 8-3 vµ 26-3 Phát động phong trào thi đua học tập tốt ;lao động tốt để chào mừng ngày 8-3,và 26-3 -GV đề tiêu thi đua Häc tËp :§Èy m¹nh phong trµo HT n©ng cao ®iÓm kh¸ ,giái NÒ nÕp :duy tr× gi÷ v÷ng vµ cñng cè nÒ nÕp vß líp … Đạo đức :Phấn đấu đạt 100%học sinh thực đầy đủ 3.HS nêu việc đã làm để chào mừng ngµy 8-3 vµ 26-3 -HS nªu Hoạt động học -HS nghe -HS tr¶ lêi -HS nghe c¸c chØ tiªu thi ®ua -Häc sinh nghe HS tù tr¶ lêi (238) -Gäi HS kh¸c nhËn xÐt -GV chốt lại việc làm tốt cần đợc phát huy 4.Tæ chøc cho HS héi vui häc tËp theo nhãm với các chủ đề đã cho -Các nhóm hoạt động theo đơn vị nhóm -HS nghe -GV đạo chung 3.Cñng cè – dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê _ Ngµy so¹n:24/2/2013 Ngµy d¹y :28/2/2013 TiÕt :TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè tõ ng÷ vÒ s«ng biÓn; LuyÖn tËp vÒ dÊu phÈy II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c loµi c¸ sèng ë níc ngät mµ em biÕt? - 2- HS kÓ miÖng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - HS đọc yêu cầu a, C¸ níc mÆn sèng ë ®©u? - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi b, C¸ níc ngät sèng ë ®©u? HS ch÷a miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt + GV nhận xét, chốt ý đúng - HS l¾ng nghe Bài 2: Hãy phân loại các loài cá sau đây và ghi - HS đọc yêu cầu vào đúng cột: cá rô, cá thu, cá chép, cá chim, cá - HS làm mÌ, c¸ trª, c¸ chuån, c¸ rãi, c¸ nôc, c¸ voi C¸ níc mÆn C¸ níc ngät - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu (239) + GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS lµm bµi vµo vë Bµi 3: Thªm dÊu phÈy vµo c©u sau cho phï hîp: - HS lµm b¶ng g phiªn c Trong phiªn chî chiÒu d©n chµi bµy b¸n rÊt nhiÒu c¸ biÓn: c¸ thu c¸ chim c¸ nôc c¸ song c¸ - HS l¾ng nghe hång * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Gióp HS cñng cè vÒ c¸ch tÝnh chu vi tam gi¸c, chu vi h×nh tø gi¸c II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, chu vi h×nh tø gi¸c? GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë : Bµi 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lÇn lît lµ: a, cm; cm; cm b, cm, cm, cm - GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh lÇn lît lµ: a, cm; cm; cm; cm b, cm; cm; cm; cm - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt Bµi 3: Tính chu vi hình tứ giác biết độ dài các cạnh và cm? - GV nhận xét, chốt lời giải đúng Hoạt động học - HS tr¶ lêi - HS l¾ng nghe - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS tãm t¾t, lµm bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS lµm bµi vµo vë - HS lµm b¶ng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3: ThÓ dôc (240) Thùc hµnh : mét sè bµi tËp RLTTCb I Môc tiªu: KiÕn thøc: - Tiếp tục ôn số động tác rèn luyện TTCB Kü n¨ng: - Thực động tác tơng đối chính xác Thái độ: - Tù gi¸c tÝch cùc häc m«n thÓ dôc II địa điểm - phơng tiện: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n trêng, vÖ sinh an toµn n¬i tËp - Ph¬ng tiÖn: KÎ c¸c v¹ch, cßi III Néi dung - ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p A phÇn Më ®Çu: 1- 2' X X X X X - TËp hîp líp + §iÓm danh X X X X X  + B¸o c¸o sÜ sè X X X X X - Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi 1' dung tiÕt häc X X X X X Khởi động: 1' X X X X X - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, X X X X X ®Çu gèi, h«ng…  Ôn các động tác tay, chân, lờn, 1-2 lÇn C¸n sù ®iÒu khiÓn bông, nh¶y Trß ch¬i : Cã chóng em 1-2 lÇn B PhÇn c¬ b¶n: - §i theo v¹ch kÎ th¼ng tay 1-2 lÇn chèng h«ng - C¸n sù ®iÒu khiÓn - §i theo v¹ch kÎ th¼ng tay dang ngang - §i kiÕng gãt hai tay chèng h«ng - §i nhanh chuyÓn sang ch¹y 2-3 lÇn - KiÓm tra thö 6-8 phót - GV ®iÒu khiÓn * Trß ch¬i : Nh¶y « - GV biÕn c¸ch ch¬i c PhÇn kÕt thóc: - Đi và hát - Một số động tác thả lỏng - NhËn xÐt vµ giao bµi vÒ nhµ _ Ngµy so¹n :24/2/2013 Ngµy d¹y : 1/3/2013 TiÕt :TiÕng ViÖt LuyÖn viÕt ch÷ hoa: X I Môc tiªu: - Củng cố cho HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ hoa X và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng, nghiêng (241) - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ X - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: V, theo mÉu ch÷ - HS viÕt b¶ng HĐ1 đứng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ X viÕt nghiªng khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch ch÷ viÕt tõng ch÷ H§2 + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn - HS viÕt b¶ng n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ - HS l¾ng nghe vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña - HS viÕt bµi vµo vë GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ TiÕt :MÜ thuËt Thùc hµnh -VÏ tranh : đề tài vật I/ môc tiªu: - HS nhận biết đặc điểm và hình dáng các vật nuôi quen thuộc - Biết vẽ và vẽ đợc tranh đề tài vật II/ chuÈn bÞ: - GV: Su tÇm tranh, ¶nh vÒ c¸c vËt quen thuéc; Bµi vÏ cña HS n¨m tríc; H×nh minh ho¹ c¸ch vÏ - HS: Su tÇm tranh, ¶nh vÒ c¸c vËt, vë tËp vÏ, ch×, mµu III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Tìm , chọn nội dung đề tài: - GV gợi ý để HS kể tên, nêu đặc điểm, h×nh d¸ng, mµu s¾c c¸c vËt quen thuéc - GV dùng tranh , ảnh giới thiệu để HS tiếp cận với đề tài C¸ch vÏ vËt : - GV giới thiệu hình minh hoạ để HS Hoạt động học - HS kÓ vÒ c¸c vËt - HS l¾ng nghe, quan s¸t tranh vµ nªu nhËn xÐt - HS suy nghÜ vµ lùa chän néi dung (242) thÊy: đề tài + VÏ bé phËn lín tríc: ®Çu, m×nh - HS l¾ng nghe + VÏ bé phËn nhá sau: ch©n, ®u«i, tai + VÏ d¸ng vËt: ®i, ch¹y + VÏ thªm c¶nh: c©y, nhµ, nói, s«ng +VÏ mµu t¬i s¸ng, cã ®Ëm nh¹t Thùc hµnh: - GV cho HS xem số bài vẽ đề tài - HS quan sát nµy - HS thùc hµnh vÏ - GV quan s¸t líp vµ gîi ý HS chän néi dung vµ vÏ, t« mµu Nhận xét ,đánh giá: -GV chän vµ cho HS xem mét sè bµi vÏ -HS quan s¸t vµ nhËn xÐt đã hoàn thành, gợi ý HS nhận xét vÒ:h×nh vÏ, d¸ng vËt, c¸c h×nh ¶nh phô? Mµu s¾c cña tranh nh thÕ nµo? -GV tãm t¾t vµ yªu cÇu HS tù xÕp lo¹i -HS l¾ng nghe vµ xÕp lo¹i bµi vÏ c¸c bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng cña theo c¶m nhËn riªng cña m×nh m×nh DÆn dß: - Quan s¸t c¸c lo¹i cÆp s¸ch -HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 26 I Môc tiªu: - Sau bµi häc HS biÕt : - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và (243) + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tập thể +¤n luyªn thi gi÷a k× II * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy TuÇn 27 Ngµy so¹n :3/3/2013 Ngµy d¹y : 4/3/2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời đồng ý; tả ngắn biển II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Thực hành đáp lời đồng ý: (tự nêu tình huống) - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Nói lời đáp các trờng hợp sau: a Em hẹn bạn sáng chủ nhật đến nhà bạn đánh cờ Bạn nhận lời: " ừ, mình đợi cậu" b Nhµ em tù nhiªn bÞ mÊt ®iÖn Em nhê chó söa gióp Chó em nhËn lêi: "chó sÏ sang ngay" - GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 2: Viết lời đáp em tình cña bµi tËp - GV chÊm bµi GV nhËn xÐt Bµi 3: Em h·y viÕt 4- c©u t¶ ng¾n vÒ biÓn - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Hoạt động học - HS thùc hµnh tríc líp - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm miÖng theo nhãm đôi - HS nèi tiÕp nãi lêi đáp tình - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tù lµm bµi vµo vë - 3- HS đọc bài làm - HS l¾ng nghe (244) * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) tratËp bµirÌn tËpluyÖn rÌn luyÖn TTCB KiÓmKiÓm tra bµi TTCB I Môc tiªu: KiÕn thøc: - KiÓm tra bµi tËp RLTTCB Kü n¨ng: - Biết và thực động tác tơng đối chính xác Thái độ: - Cã ý thøc giê häc II địa điểm – phơng tiện: - §Þa ®iÓm : Trªn s©n trêng - Ph¬ng tiÖn: KÎ c¸c v¹ch Iii Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: Néi dung §Þnh lîng A PhÇn më ®Çu: NhËn líp: - §iÓm danh 6-7' - B¸o c¸o sÜ sè - GVnhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu buæi tËp Khởi động: Đứng vỗ tay hát - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, xoay khíp ®Çu gèi, h«ng, vai, «n ®i 1-5 l theo v¹ch kÎ th¼ng, tay chèng h«ng (2- hµng däc) ®i xong quay mÆt l¹i, ®i theo v¹ch kÎ th¼ng tay dang 10m ngan b PhÇn c¬ b¶n: 18-20' - Néi dung kiÓm tra: §i theo v¹ch kÎ th¼ng, hai tay chèng h«ng hoÆc dang ngang - T/chøc vµ ph¬ng ph¸p kiÓm: Kiểm tra nhiều đợt 4-6 HS (chuẩn bị b¾t ®Çu) Theo động tác GV yêu cầu Ph¬ng ph¸p §HTT: X X X X X X X X X X X X X X X  C¸n sù ®iÒu khiÓn x x x x … xxxx… x x x x … x x x x … (245) * Cách đánh giá : + Hoµn thµnh + Cha hoµn thµnh ( Thực động tác mức tơng đối đúng trở lên) C PhÇn kÕt thóc - Đi theo 2-4 hàng dọc và hát - GV nhận xét đánh giá công bố ®iÓm tra lÇn 3-4' X X X X X X X X X X X X X X X  - HÖ thèng bµi - NhËn xÐt tiÕt häc TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) ¤n tËp (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt) Ngµy so¹n :3/3/2013 Ngµy d¹y :5/3/2013 TiÕt 1: H¸t nh¹c ¤n luyÖn bµi h¸t Chim chÝch b«ng I/ môc tiªu: - HS hát đúng giai điệu , thuộc lời ca - Hát kêt hợp múa đơn giản II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t, - Nh¹c cô, quen dïng - Mét vµi déng t¸c móa phô ho¹ III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy H§ 1: ¤n tËp bµi h¸t : Chim chÝch b«ng -¤n tËp theo tæ ,nhãm - Hát kết hợp gõ đệm -Hát kết hợp múa đơn giản HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo bµi h¸t -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo tiÕt tÊu lêi ca: Hoạt động học -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV - HS h¸t theo bµn, tæ -TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca (246) - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng - GV tổ chức cho HS thi hát các tổ.GV - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc nhận xét, bình chọn tổ hát hay để líp tuyªn d¬ng tríc líp H§3: Nghe nh¹c :Chän mét b¶n nh¹c thiÕu nhi cho HS nghe * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ TiÕt 2:To¸n ¤n tËp I mục tiêu: Củng cố để HS biết: - Số nhân với số nào chính số đó; Số nào nhân với chính số đó - Số nào chia cho chính số đó II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS lµm : x = x = - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: TÝnh nhÈm: 1x2= 1x4= x 5= 2x1= 4x1= 5x1= 2:1= 4:1= 5:1= 2:2= 4:4= 5:5= * GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 2: T×m x: xx1=3 1xx=4 1xx=1 x:2=1 x:1=3 x:1=1 * GV nhận xét, chốt kết đúng Bµi 3: TÝnh: 1x2x3= 5:1x4= 8:1:2= 1x7:1= 6:1x1= 9:1:1= * GV chÊm bµi, nhËn xÐt Hoạt động học - HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS độc yêu cầu - HS nèi tiÕp lµm miÖng - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi vµo vë HS lµm b¶ng - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS nªu yªu cÇu - HS lµm bµi vµo vë - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (247) _ TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng ngày 8-3vµ 26-3.tæ chøc kØ niÖm ngµy 8-3vµ 26-3 I.Môc tiªu - Qua giờGv tổ chức cho HS các hoạt động văn hoá ,văn nghệ nh kể chuyện ,ngâm thơ ,hát múa chủ đề ngày 8-3 và 26-3 - GD cho c¸c em chuÈn bÞ mét sè tiÕt môc chµo mõng ngµy 8-3vµ 26-3 II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.GV cho HS nªu l¹i ý nghÜa cña ngµy 8-3 vµ -HS nghe 26-3 theo sù hiÓu biÕt cña m×nh -HS tr¶ lêi Gv tæ chøc cho HS mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chµo mõng 8-3,vµ 26-3 -GV tæ chøc cho HS c¸c nhãm chän c¸c bµi -HS nghe vµ ph©n c«ng c¸c nhãm h¸t ,bµi th¬ ,c©u chuyÖn phï hîp víi tõng chñ th¶o luËn vµ tham gia tiÕt môc đề biÓu diÔn -C¸c nhãm th¶o luËn -§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt +Bài hát ,bài thơ đã phù hợp với chủ đề cha? -Học sinh nghe -Phong c¸ch biÓu diÔn cña b¹n nh thÕ nµo ? -GV nhËn xÐt chung 3.GV chän mét sè tiÕt môc xuÊt s¾c ,tiªu biÓu HS tù tr¶ lêi để HS luyện tập chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 26-3 -GV đạo chung 3.Cñng cè – dÆn dß -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt -GV nhËn xÐt giê -HS nghe _ Ngµy so¹n :3/3/2013 Ngµy d¹y : 7/3/2013 TiÕt 1: TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Nghe- viÕt chÝnh x¸c mét ®o¹n bµi VÌ chim - Làm đúng các bài tập phân biệt: g/ gh; ng/ ngh II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học (248) * KiÓm tra bµi cò: - GV đọc cho HS viết: ăn no, lo lắng, cầu tre, che n¾ng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bài 1: GV đọc cho HS viết đoạn từ " Hay ch¹y lon xon Lµ cËu ch×a v«i" bµi VÌ chim GV chÊm bµi, nhËn xÐt + Bài 2: Tìm loại tiếng và ghi vào đúng dßng: TiÕng cã ©m ®Çu g: TiÕng cã ©m ®Çu gh: TiÕng cã ©m ®Çu ng: TiÕng cã ©m ®Çu ngh: - GV chÊm bµi, nhËn xÐt + Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng: g/ gh Con µ, Õ nhùa, i bµi, Ët ï, Õ ç GV nhận xét, chốt lời giải đúng - HS viÕt vë nh¸p - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS viết bài theo lời đọc GV - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS viÕt bµi vµo vë - HS nối tiếp đọc bài lµm - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng t×m thõa sè, t×m sè bÞ chia; gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp nh©n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Đọc thuộc các bảng nhân, chia đã học - HS nối tiếp đọc bảng nhân, chia đã học - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: Sè? - HS đọc yêu cầu 2x4= 3x5= 5x4= x = - HS lµm vë, HS lµm b¶ng 8:2= 15 : = 20 : = : = - HS nhËn xÐt (249) 8:4= 15 : = 20 : = 4:4= - GV nhận xét,khẳng định kết đúng Bµi : TÝnh nhÈm: 30 x = 20 x = 30 x = 20 x = 60 : = 90 : = - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 3: Mçi cç xe tam m· cã ngùa kÐo Hái cç xe tam m· cã bao nhiªu ngùa kÐo? - GV chÊm bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm T i Õ t : T i Õ t : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi vµo vë - HS đổi kiểm tra bài - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS lµm bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (250) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T i Õ t : T h ñ c « n g T h ù c h µ n h L µ m (251) d © y x ó c x Ý c h t r a n g t r Ý I / M ô c t i ª u : + H S b i Õ t (252) c ¸ c h l µ m d © y x ó c x Ý c h b » n g g i Ê y t h ñ c « n g (253) + L µ m ® î c d © y x ó c x Ý c h ® Ó t r a n g t r Ý + (254) T h Ý c h l µ m ® å c h ¬ i , y ª u t h Ý c h s ¶ n p h È m l a o (255) ® é n g c ñ a m × n h I I / § å d ï n g d ¹ y h ä c : + M É u (256) g i © y x ó c x Ý c h b » n g g i Ê y t h ñ c « n g h o Æ c g i Ê y (257) m µ u + H × n h v Ï m i n h h o ¹ q u y t r × n h l µ m d © y (258) x ó c x Ý c h + G i Ê y m µ u , k Ð o , h å d ¸ n I I I / C ¸ (259) c h o ¹ t ® é n g d ¹ y h ä c : TG 5' 2' 20' (260) TG 3' _ Ngµy so¹n :3/3/2013 Ngµy d¹y : 8/3/2013 TiÕt 1: TiÕng ViÖt Luyện viết các chữ hoa đã học I Môc tiªu: - Củng cố cho HS nắm đợc cấu tạo, cách viết các chữ hoa đã học và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng, nghiêng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ hoa - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: V, X, M, theo mÉu HĐ1 chữ đứng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan s¸t, nhËn xÐt cÊu t¹o ch÷ hoa đã học viết đứng, nghiêng khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng H§2 ch÷ + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - NhËn xÐt giê häc Hoạt động học - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷ - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (261) - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe Tiết Đạo đức: Ôn tập I mục tiêu: Ôn tập để HS thấy đợc: - Lịch nhận và gọi điện thoại là nói rõ ràng, từ tốn, lễ phép; nhấc và đặt máy ®iÖn tho¹i nhÑ nhµng; LÞch sù nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i lµ thÓ hiÖn sù t«n träng ngêi kh¸c vµ chÝnh b¶n th©n m×nh - Biết phân biệt hành vi đúng và hành vi sai nhận và gọi điện thoại; thực nhận vµ gäi ®iÖn tho¹i lÞch sù - Tôn trọng, từ tốn, lễ phép nói chuyện điện thoại; đồng tình với các bạn có thái độ đúng và không đồng tình với các bạn có thái độ sai nói chuyện điện thoại II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ nh÷ng viÖc cÇn lµm nhËn vµ gäi ®iÖn - 3- HS kÓ miÖng tho¹i - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS l¾ng nghe * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Em làm gì tình dới - HS đọc yêu cầu ®©y, v× sao? - HS th¶o luËn nhãm, t×m c¸ch xö a Em ®ang ch¬i ë nhµ b¹n, b¹n võa ngoµi lÝ tõng t×nh huèng th× cã chu«ng ®iÖn tho¹i - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý b Cã ngêi gäi ®iÖn tho¹i cho chÞ nhng chÞ kiÕn kh«ng cã nhµ - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung + GV nhận xét, chốt cách ứng xử đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: §ãng vai theo t×nh huèng sau: a Ngời khác gọi nhầm số máy đến nhà Nam - HS thảo luận nhóm tìm cách ứng b Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhng lại xử và thể đóng vai bÊm nhÇm sè m¸y nhµ ngêi kh¸c t×nh huèng - Gäi mét sè nhãm thÓ hiÖn c¸ch + GV nhận xét, chốt cách ứng xử đúng øng xö Nhãm kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 27 I Môc tiªu: - Sau bµi häc HS biÕt: - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: (262) - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tập thể * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy TuÇn 28 Ngµy so¹n :10/3/2013 Ngµy d¹y : 11/3/2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng t×m bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Khi nµo? ë ®©u? Nh thÕ nµo? II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học (263) * KiÓm tra bµi cò: - §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái cã côm tõ Khi nµo? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: G¹ch díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái Khi nµo? a Mïa xu©n vÒ, tr¨m hoa ®ua në, c©y cèi tèt t¬i b Thêi tiÕt m¸t mÎ mïa thu vÒ c Cô giáo vui lớp đợc điểm tốt + GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: G¹ch díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái ë ®©u? a Trong chơi, trên sân trờng, các bạn nam đá cÇu, c¸c b¹n n÷ nh¶y d©y b Xe cộ tấp nập ngợc xuôi trên đờng c Trong th viện, ngời chăm chú đọc sách + GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 3: §Æt c©u hái cho bé phËn g¹ch ch©n: a Nét chữ Hoa vừa mềm mại, vừa đúng mẫu b Sách bạn Hải đợc giữ gìn cẩn thận c Cánh đồng lúa làng em xanh tốt bời bời + GV chÊm bµi, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS thực hành hỏi đáp - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, - Gäi HS nèi tiÕp lµm miÖng HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi - HS nèi tiÕp lµm miÖng - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) KiÓm tra bµi tËp rÌn luyÖn TTCB Trò chơi tung vòng vào đích I Môc tiªu: - Tiếp tục làm quen với: tung vòng vào đích - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động II địa điểm – phơng tiện: - §Þa ®iÓm : Trªn s©n trêng , cßi, - Phơng tiện: Tung vòng vào đích Iii Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: (264) Néi dung A PhÇn më ®Çu: NhËn líp: - §iÓm danh - B¸o c¸o sÜ sè - GVnhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu buæi tËp Khởi động: - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, xoay khíp ®Çu gèi, h«ng, vai, «n ®i theo v¹ch kÎ th¼ng, tay chèng h«ng (2- hµng däc) ®i xong quay mÆt l¹i, ®i theo vßng trßn §Þnh lîng 6-7' b PhÇn c¬ b¶n: - Ôn động tác, chân, lờn, bụng, và nh¶y cña bµi thÓ dôc PTC - Trò chơi: Tung vòng vào đích - GV nªu trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, chia tổ luyện tập sau đó xem tổ nào C PhÇn kÕt thóc - Đứng chỗ vỗ tay hát theo 2-4 hµng däc vµ h¸t 20-22' 2x8 Ph¬ng ph¸p §HTT: X X X X X X X X X X X X X X X  C¸n sù ®iÒu khiÓn 1-5 l x x x x … 10m x x x x … 4' - Mỗi tổ đại diện nam n÷ X X X X X X X X X X X X X X X  - Một số động tác thả lỏng - Trß ch¬i håi tÜnh - NhËn xÐt tiÕt häc, giao bµi tËp vÒ nhµ _ TiÕt :KÓ chuyÖn (chuyÓn ) Kho b¸u (§· so¹n ë KHDH TiÕng ViÖt) _ Ngµy so¹n :10/3/2013 Ngµy d¹y : 12/3/2013 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I môc tiªu: - Giúp HS nêu đợc tên và ích lợi số loài cây sống dới nớc - Phân biết đợc nhóm cây sống trôi trên mặt nớc và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn đất - H×nh thµnh kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn xÐt, m« t¶ - ThÝch su tÇm, yªu thiªn nhiªn vµ cã ý thøc b¶o vÖ c©y cèi (265) II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn, nªu Ých lîi cña mét s« loµi c©y sèng trªn - 5- HS tr¶ lêi miÖng c¹n? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §¸nh dÊu x vµo chç chÊm tríc ý nãi vÒ c©y sèng díi níc: §a sè c©y th©n mÒm Cã t¸n l¸ réng lµm bãng m¸t Cây có thể lấy đợc ô xi từ nớc - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: H·y S¾p xÕp c¸c lo¹i c©y sau vµo cét: Rau rót, bÐo t©y, hoa sen, rong rªu, hoa sóng, bÌo tÊm C©y sèng tr«i næi trªn C©y cã rÔ b¸m vµo mÆt níc bïn - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi, làm vë - HS đọc bài làm - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS kÓ nhãm Lµm phiÕu bµi tËp - 2- HS đọc bài làm - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, bæ sung * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t ND bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng t×m thõa sè, t×m sè bÞ chia; gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp nh©n II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Đọc thuộc các bảng nhân, chia đã học - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi tËp ë : Bµi 1: Sè? 2x4= 3x5= 5x4= 8:2= 15 : = 20 : = Hoạt động học - HS nối tiếp đọc bảng nhân, chia đã học - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu x = - HS lµm vë, HS lµm b¶ng : = - HS nhËn xÐt (266) 8:4= 15 : = 20 : = 4:4= - GV nhận xét,khẳng định kết đúng Bµi : TÝnh nhÈm: 30 x = 20 x = 30 x = 20 x = 60 : = 90 : = - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi vµo vë - HS đổi kiểm tra bài - HS nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc bài toán - HS lµm bµi vµo vë - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 3: Mçi cç xe tam m· cã ngùa kÐo Hái cç xe tam m· cã bao nhiªu ngùa kÐo? - GV chÊm bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Gi¸o dôc quyÒn vµ bæn phËn trÎ em I.Môc tiªu - Qua giê GV cho HS thÊy trÎ em cã nh÷ng quyÒn vµ bæn phËn g×? - HS cã thãi quen nãi lªn ý kiÕn cña b¶n th©n m×nh tríc ngêi kh¸c II.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy GV nªu quyÒn trÎ em - TrÎ em cã quyÒn nªu ý kiÕn cña m×nh + Quyền đợc chăm sóc + Quyền đợc bảo vệ + Quyền đợc học tập Trong quyền đó ,Gv nên cho HS tự nêu ý kiÕn cña m×nh mçi trêng hîp - C¶ líp nhËn xÐt - GV chốt lại ý kiến đúng 2.Gv nªu bæn phËn cña trÎ em - TrÎ em ph¶i cã nh÷ng bæn phËn g× ? - HS nªu -C¶ líp nhËn xÐt GV chốt lại ý kiến đúng Ch¼ng h¹n :Bæn phËn hiÕu th¶o víi «ng bµ ,cha ,mÑ - LÔ phÐp víi thÇy ,c« gi¸o - LÔ phÐp víi ngêi lín tuæi 3.Cñng cè - dÆn dß - Hái l¹i ND bµi Hoạt động học - HS nghe - HS tr¶ lêi - HS nghe vµ nªu ý kiÕn - Häc sinh nghe HS tù tr¶ lêi - HS nghe (267) - HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt Ngµy so¹n :10/3/2013 Ngµy d¹y : 14/3/2013 TiÕt TiÕng ViÖt: ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố từ ngữ cây cối, cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?; Cách dùng dấu chÊm, dÊu phÈy II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái cã côm tõ §Ó lµm g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Đặt câu hỏi cho phận đợc gạch chân: a, Ngời ta trồng lúa để lấy lơng thực b, Ngời ta trồng cây cam để lấy ăn c, Ngời ta trồng cây bàng để lấy bóng mát d, Em cố gắng học tập để lấy điểm cao + GV nhận xét, chốt ý đúng Bài 2: Tìm loại từ xếp vào đúng nhóm: a, C©y l¬ng thùc: b, C©y ¨n qu¶: c, C©y lÊy gç: d, C©y bãng m¸t: ®, C©y hoa: + GV chÊm bµi, nhËn xÐt Bµi 3: Thªm dÊu chÊm, phÈy vµo c©u sau cho phï hîp: ong phiªn c Vờn cây nhà bạn Hà thật đẹp và phong phú () khu trång c©y ¨n qu¶ gåm na () t¸o () nh·n () cam () mïa nµo thøc nÊy () qu¶ nÆng trÜu cµnh Hoạt động học - 2HS thực hành hỏi đáp - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS ch÷a miÖng bµi - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm bµi vµo vë - HS lµm b¶ng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ (268) TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I Môc tiªu: - Giúp HS củng cố cách đọc, viết các số tròn chục từ 110 đến 200 - So sánh đợc các số tròn chục Nắm đợc thứ tự các số tròn chục - HS hoà nhập làm các phép tính đơn giản II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Đọc các số tròn chục từ 110 đến 200? - HS tr¶ lêi GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë : Bµi 1: ViÕt theo mÉu: - HS đọc yêu cầu, đọc mẫu ViÕt sè §äc sè - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm, 110 Mét tr¨m mêi ch÷a bµi 130 - HS kh¸c nhËn xÐt Mét tr¨m n¨m m¬i Mét tr¨m t¸m m¬i 200 - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS đổi vở, kiểm tra - HS đọc yêu cầu Bµi 2: >, <, =? - HS lµm vë 110 100 180 200 120 150 170 190 160 130 140 140 - HS l¾ng nghe - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt Bµi 3: Sè? - HS đọc yêu cầu 110; ; 130; ; ; 160; ; 180; - HS tù lµm bµi vµo vë HS lµm b¶ng - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe _TiÕt 3: ThÓ dôc Thùc hµnh Trò chơi : tung vòng vào đích Chạy đổi chỗ vỗ tay I Môc tiªu: KiÕn thøc: - Ôn trò chơi: Tung vòng vào đích chạy đổi chỗ vỗ tay KN: - Tham gia chơi chủ động và đạt thành tích cao - Tham gia chơi tơng đối chủ động Thái độ: Tự giác tích tham gia tích cực tham gia tập luyện II địa điểm – phơng tiện: (269) - Trªn s©n trêng, kÎ v¹ch s½n III Néi dung - ph¬ng ph¸p: Néi dung A phÇn Më ®Çu: - TËp hîp líp + §iÓm danh + B¸o c¸o sÜ sè - Gi¸o viªn nhËn líp phæ biÕn néi dung tiÕt häc Khởi động: Giậm chân chỗ xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng… Ôn các động tác tay, chân, lờn, bụng, nh¶y, «n bµi thÓ dôc PTC B PhÇn c¬ b¶n: -Trò chơi: Tung vòng vào đích (nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch lµm mÉu c¸ch ch¬i) - Trò chơi : Chạy đổi chỗ vỗ tay (chia tæ tËp luyÖn, tæ ch¬i trß chơi : Tung vòng vào đích) - tổ còn lại chơi trò chơi: Chạy đổi chç vç tay c PhÇn kÕt thóc: - Đi theo 2-4 hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - trß ch¬i håi tÜnh - HÖ thèng nhËn xÐt - Giao bµi tËp vÒ nhµ - TËp thÓ dôc buæi s¸ng §Þnh lîng 6-7' 2x8 nhÞp 18-20' 9-10' Ph¬ng ph¸p X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X 9-10' 4-6' _ Ngµy so¹n :10/3/2013 Ngµy d¹y : 15/3/2013 TiÕt 1: TiÕng ViÖt ¤n tËp I Môc tiªu: - Nghe- viÕt chÝnh x¸c mét ®o¹n bµi VÌ chim - Làm đúng các bài tập phân biệt: g/ gh; ng/ ngh II Các hoạt động dạy học: H§ Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - GV đọc cho HS viết: ăn no, lo lắng, - HS viÕt vë nh¸p H§1 cÇu tre, che n¾ng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe (270) - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bài 1: GV đọc cho HS viết đoạn từ " Hay ch¹y lon xon Lµ cËu ch×a v«i" bµi VÌ chim GV chÊm bµi, nhËn xÐt H§2 + Bµi 2: T×m mçi lo¹i tiÕng vµ ghi vµo đúng dòng: TiÕng cã ©m ®Çu g: TiÕng cã ©m ®Çu gh: TiÕng cã ©m ®Çu ng: TiÕng cã ©m ®Çu ngh: - GV chÊm bµi, nhËn xÐt + Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng: g/ gh Con µ, Õ nhùa, i bµi, Ët ï, Õ ç - GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Cñng cè, dÆn dß: H§3 - Nh¾c l¹i néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS viết bài theo lời đọc GV - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS viÕt bµi vµo vë - HS nối tiếp đọc bài lµm - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe TiÕt :MÜ thuËt Thùc hµnh :VÏ cÆp s¸ch häc sinh I/ môc tiªu: - HS nhận biết đợc hình dáng, đặc điểm cái cặp - Biết cách vẽ và vẽ đợc cái cặp sách - Vẽ đợc vật theo ý thích; II/ chuÈn bÞ: - GV: Su tÇm mét vµi c¸i cÆp cã h×nh d¸ng, trang trÝ kh¸c nhau; H×nh minh ho¹, híng dÉn c¸ch vÏ; Bµi vÏ cña HS n¨m tríc - HS: Vë tËp vÏ, ch× ,tÈy, mµu III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt độnghọc Quan s¸t, nhËn xÐt: - GV giíi thiÖu cho HS xem h×nh ¶nh - HS l¾ng nghe vài cặp sách khác nhau, gợi ý để HS - HS quan sát tranh và nêu nhận xét nhËn biÕt: Cã nhiÒu lo¹i cÆp s¸ch kh¸c nhau; CÆp gåm c¸c bé phËn: th©n, n¾p, quai, d©y ®eo ; Trang trÝ kh¸c nh hoa, l¸, vËt - HS lựa chọn cặp sách để vẽ - GV cho HS chän cÆp s¸ch m×nh thÝch để vẽ C¸ch vÏ c¸i cÆp s¸ch: - GV giới thiệu hình minh hoạ để HS - HS quan sát, nhận biết nhËn c¸ch vÏ: + Ph¸c nÐt h×nh c¸i cÆp võa víi phÇn (271) giÊy + T×m phÇn n¾p, quai, + VÏ ho¹ tiÕt trang trÝ, t« mµu theo ý - HS quan s¸t, nhËn biÕt thÝch - GV vÏ ph¸c lªn b¶ng mét sè vËt Thùc hµnh: - GV cho HS xem số bài vẽ đề tài - HS quan sát nµy - HS thùc hµnh vÏ - GV quan s¸t líp vµ gîi ý HS chän néi dung vµ vÏ, t« mµu Nhận xét ,đánh giá: - GV chän vµ cho HS xem mét sè bµi vÏ -HS quan s¸t vµ nhËn xÐt đã hoàn thành, gợi ý HS nhận xét, tìm bài vẽ đẹp -GV yªu cÇu HS tù xÕp lo¹i c¸c bµi vÏ -HS l¾ng nghe vµ xÕp lo¹i bµi vÏ theo theo c¶m nhËn riªng cña m×nh c¶m nhËn riªng cña m×nh DÆn dß: - Hoµn thµnh phÇn trang trÝ (nÕu cha vÏ -HS l¾ng nghe xong) _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 28 I Môc tiªu: - Sau bµi häc HS biÕt : - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học KÝ duyÖt ngµy (272) TuÇn 29 Ngµy so¹n :17/3/2013 Ngµy d¹y : 18/3/2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Cñng cè cho HS kÜ n¨ng miªu t¶ vÒ qu¶ - Cñng cè bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt: l/ n II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Thực hành đáp cảm ơn: (tự nêu tình huống) - HS thùc hµnh tríc líp - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §iÒn vµo chç chÊm: - HS đọc yêu cầu a Lì hay nì: - HS lµm miÖng theo nhãm bớc, hội, không từ chối, dở, thời đôi b, L¬i hay n¬i: - HS nèi tiÕp lµm láng, chèn, ¨n ë, l¶ , hi väng anh miÖng - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe Bµi 2: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Qu¶ vµi h×nh g×? Qu¶ to chõng nµo? Gièng vËt - HS tr¶ lêi tõng c©u hái gì? Quả màu gì? Quả vải kết thành chùm nh theo nhóm đôi nµo? Cïi v¶i mµu g×? H¹t v¶i mµu g×? Mïi vÞ v¶i - HS nèi tiÕp lµm thiÒu nh thÕ nµo? miÖng tríc líp - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe Bài 3: Dựa vào các câu trả lời bài 2, viết thành - HS đọc yêu cầu bµi v¨n hoµn chØnh - HS tù lµm bµi vµo vë - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe TiÕt 2: ThÓ dôc (ChuyÓn ) Trò chơi: Con cóc là cậu ông Trời và Tâng cầu I Mục tiêu: KT: Ôn tâng cầu Tiếp tục học trò chơi : Con cóc là cậu ông Trời KN: - Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao trước - Biết cách tham gia trò chơi , chơi tương đối chủ động TĐ: Tự giác tích cực học môn thể dục (273) II Địa điểm – phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường , còi, - Phương tiện: còi, cầu III Nội dung - phương pháp: Nội dung Phương phápA phần Mở đầu: Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học Khởi động: - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông… - Chạy nhẹ nhàng 2-4 hàng dọc - Đi thường theo vòng hít thở sâu - Ôn số động tác bài thể dục phát triển chung B Phần bản: Trò chơi :Con cóc là cậu ông trời - GV nêu trò chơi, HS đọc vần điệu 1-2 lần sau đó chơi trò chơi có kết hợp đọc vần điệu - Tâng cầu + GV nêu tên trò chơi làm mẫu cách tâng cầu, em tâng câu vợt gỗ c Phần kết thúc: - Đi – hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Hệ thống bài - Nhận xét giao bài Định 6-7' 1' 1-2' 90-100m lượng ĐHTT: X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X  X X X X X X X X X X - Cán điều khiển x nhịp 8-10' 8-10' - Chia tổ HS chơi theo quản lí tổ trưởng 2-3' 1-2' 1' 1-2' Tiết 3: Kể chuyện( Chuyển) Những đào Đã soạn KHDH Tiếng Việt _ Ngày soạn: 17/3/2013 Ngày dạy: 19/3/2013 Tiết 1: Hát nhạc (274) Ôn luyện bài hát Chó Õch I/ môc tiªu: - HS hát đúng giai điệu , thuộc lời ca - Hát kêt hợp múa đơn giản II/ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Häc thuéc bµi h¸t, - Nh¹c cô, quen dïng -Mét vµi déng t¸c móa phô ho¹ III/ các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học H§ 1: ¤n tËp bµi h¸t : Chó Õch -¤n tËp theo tæ ,nhãm -HS h¸t díi sù ®iÒu khiÓn cña GV - Hát kết hợp gõ đệm - HS h¸t theo bµn, tæ -Hát kết hợp múa đơn giản -TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: -GVhớng dẫn HS sử dụng nhạc cụ gõ đệm -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách theo bµi h¸t -GV hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời tiÕt tÊu lêi ca: ca - §øng h¸t vµ nhón ch©n nhÞp nhµng - GV tổ chức cho HS thi hát các tổ.GV - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trớc nhận xét, bình chọn tổ hát hay để líp tuyªn d¬ng tríc líp H§3: Nghe nh¹c :Chän mét b¶n nh¹c thiÕu nhi cho HS nghe * Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - DÆn HS luyÖn h¸t thªm ë nhµ _ TiÕt 2: To¸n ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đọc, viết thành thạo các số từ 111 đến 200; So sánh đợc các số từ 111 đến 200; Nắm đợc thứ tự các số trên II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Đếm các số từ 111 đến 200? - HS nối tiếp đếm - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp: Bµi 1: ViÕt theo mÉu: - HS đọc yêu cầu và mẫu - HS lµm vë HS lµm ViÕt sè Tr¨m Chôc §¬n vÞ §äc sè b¶ng 115 1 Mét tr¨m mêi l¨m - HS nhËn xÐt, ch÷a bµi 127 (275) - HS l¾ng nghe 199 - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS đọc yêu cầu Bµi 2: >; <; =? - HS lµm vë HS lµm 121 111 174 177 b¶ng; HS nhËn xÐt 115 120 135 135 - HS l¾ng nghe 146 136 189 198 - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS đọc yêu cầu Bµi 3: Sè? - HS lµm bµi vµo vë 111, , 113, , , 116, , , ., 120 125, 126, ., , 129, , 131, ., , 134 - HS l¾ng nghe 150, 151, ., ., , ., 156, , , - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Gi¸o dôc ngoµi giê Gi¸o dôc m«i trêng I-Mục đích yêu cầu: -HS nắm đợc cáh bảo vệ môi trờng xung quanh mình nôi công cộng -Giáo dục cho HSkhông đợc vứt rác bữa bãi sân trờng lớp học ngoài đờng đại tiểu tiện đúng qui định -Không đợc hái hoa bẻ cành II-Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động 1:GV nêu nội dung bài -HS nghe GV yªu cÇu HS nªu nh÷ng hiÓu biÕt cua m×nh -HS tr¶ lêi vÒ viÖc b¶o vÖ m«i trêng 2.Hoạt động 2:Những biện pháp để bảo vệ m«i trêng -HS nghe vµ nªu ý kiÕn -Thùc hiÖn tèt néi qui b¶o vÖ m«i trêng -Không đợc hái hoa bể cành các loại cây -Đi đại tiểu tiện đúng nôi qui định -T¨ng cêng trång c©y xanh xung quanh nhµ vµ HS tù tr¶ lêi líp häc -H»ng ngµy ph¶i trùc nhËt líp Hoạt động 3:Củng cố - dặn dò : -HS nghe -Hái l¹i ND bµi -DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn cho tèt Ngµy so¹n :17/3/2013 Ngµy d¹y : 21/3/2013 TiÕt TiÕng ViÖt ¤n tËp (276) LuyÖn viÕt ch÷ I Môc tiªu: - Củng cố cho HS nắm đợc cấu tạo, cách viết chữ hoa E, O, K và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp nh mẫu chữ bài 49 - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - HS viÕt b¶ng con: Ninh B×nh - HS viÕt b¶ng - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV giíi thiÖu vµ treo ch÷ mÉu vµ cho HS quan sát, nhận xét cấu tạo chữ E, O, K đứng khung ch÷ + GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷ + GV híng dÉn HS viÕt b¶ng con, uèn n¾n cho HS - GV giíi thiÖu vµ gióp HS hiÓu nghÜa tõ vµ c©u øng dông - HS viÕt bµi vµo vë díi sù híng dÉn cña GV - GV chÊm bµi, nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS quan s¸t, nªu nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Nh¾c l¹i c¸ch viÕt tõng ch÷ - HS viÕt b¶ng - HS l¾ng nghe - HS viÕt bµi vµo vë - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS l¾ng nghe _ TiÕt 2: To¸n: ¤n tËp I Môc tiªu: - Giúp HS củng cố so sánh các số có ba chữ số; Nắm đợc thứ tự các số (không qu¸ 1000); §äc, viÕt c¸c sè cã ch÷ sè II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - ViÕt c¸c sè: 631; 192; 388; 602 theo thø tù tõ - HS lµm b¶ng Líp lµm vë bé đến lớn? GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Bµi tËp ë líp : Bµi 1: ViÕt theo mÉu: - HS đọc yêu cầu, đọc mẫu - HS lµm vë HS lªn b¶ng lµm, ViÕt sè Tr¨m Chôc §¬n vÞ §äc sè ch÷a bµi 500 0 N¨m tr¨m 105 - HS kh¸c nhËn xÐt (277) - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS đọc yêu cầu Bµi 2: >; <; =? - HS lµm vë 521 512 102 110 301 299 261 260 + 899 900 777 787 - GV thu vë chÊm, nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu Bµi 3: Sè ? a, 105; 106; ; ; ; ; .; .;113; - HS lµm bµi vµo vë b, 901; ; .; 904; ; ; .; .; 909; - HS lµm b¶ng - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS l¾ng nghe TiÕt 3: Thñ c«ng Thùc hµnh làm đồng hồ đeo tay I/ môc tiªu: - HS biết cách làm đồng hồ giấy thủ công - Làm đợc đồng hồ đeo tay - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động mình II/ GV chuÈn bÞ: - Dây đồng hồ giấy - Quy trình làm đồng hồ, có hình minh hoạ cho bớc - GiÊy thñ c«ng, giÊy mµu, kÐo, ch×, thíc, hå d¸n III/ các hoạt động dạy- học chủ yếu: Thêi Néi dung Hoạt động dạy gian HĐ1 *Kiểm - Kể tên các làm đồng hồ đeo tay? 5' tra: - GV nhËn xÐt 20' H§2*GV híng dÉn HS thùc hµnh làm đồng hồ ®eo tay theo c¸c bíc: Hoạt động học - 1HS nh¾c l¹i c¸c b làm đồng hồ đeo tay - HS l¾ng nghe - Bíc 1: C¾t thµnh c¸c nan giÊy - Bớc 2: Làm mặt đồng hồ - Bớc 3: Gài dây đeo đồng hồ - HS nh¾c l¹i c¸c b - Bớc 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ: * GV tæ chøc cho HS thùc hµnh; Nh¾c HS cắt các nan giấy cho thẳng với đờng kÎ - HS thùc hµnh theo * GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng bớc (278) tóng hoµn thµnh s¶n phÈm - Cho HS trng bµy s¶n phÈm, GV chän - Cho HS trng bµy s¶n sản phẩm đẹp để tuyên dơng phÈm - §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS - HS l¾ng nghe H§3* Cñng - NhËn xÐt tinh thÇn häc tËp, kÜ n¨ng cè, dÆn dß: thùc hµnh vµ s¶n phÈm cña HS - HS l¾ng nghe 5' - DÆn HS chuÈn bÞ giê sau: mang giÊy thñ c«ng, ch×, mµu, tÈy, thíc kÎ, hå - HS l¾ng nghe dán, để học bài: Làm vòng đeo tay Ngµy so¹n : 17/3/2013 Ngµy d¹y : 22/3/2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời chia vui; Trả lời câu hỏi II.các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Thực hành đáp lời chia vui: (tự nêu tình huống) - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS thùc hµnh tríc líp - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Nói lời đáp các trờng hợp sau: - HS đọc yêu cầu a Bè mÑ tÆng quµ nh©n ngµy sinh nhËt cña em - HS lµm miÖng theo nhãm b, Bạn đến chúc tết gia đình em đôi c, Nh©n ngµy tæng kÕt n¨m häc, c« gi¸o chóc - HS nèi tiÕp nãi lêi mõng thµnh tÝch líp em đáp tình d, Em đợc điểm cao kì thi kì II, bạn - HS lắng nghe chóc mõng em - HS viÕt bµi vµo vë - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe Bµi 2: Dùa vµo truyÖn Kho b¸u, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - HS đọc yêu cầu a, Hai vợ chồng ngời nông dân đã làm lụng nh - HS tự làm bài vào nµo? - 3- HS đọc bài làm b, Hai ngêi trai cña hä lµm ¨n sao? c, Tríc mÊt, ngêi n«ng d©n dÆn ®iÒu g×? d, Theo lời cha, hai ngời đã làm gì? ®, V× mÊy vô liÒn lóa béi thu? - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe (279) Tiết :Đạo đức I môc tiªu: Ôn tập để HS thấy đợc: - Một số quy tắc ứng xử đến nhà ngời khác và ý nghĩa các quy tắc ứng xử đó - Biết c xử lịch đến nhà bạn bè, ngời quen - Có thái độ đồng tình, quý trọng ngời biết c xử lịch đến nhà ngời khác II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Lịch đến nhà ngời khác có lợi gì? - 4-5 HS tr¶ lêi miÖng - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS l¾ng nghe * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Ghi Đ (đúng), S (sai) vào chỗ chấm trớc - HS đọc yêu cầu mçi ý kiÕn sau: Khi đén nhà ngời khác gõ cửa bấm - HS làm bài theo nhóm đôi chu«ng tríc vµo nhµ - HS ch÷a bµi Lễ phép chào hỏi đến nhà ngời khác - HS kh¸c nhËn xÐt Kh«ng cÇm xin phÐp chñ nhµ muèn xö dụng đồ vật nhà Ra vÒ kh«ng chµo chñ nhµ Mọi ngời cần lịch đến nhà ngời kh¸c + GV đánh giá bài làm HS - HS l¾ng nghe Bµi 2: Em sÏ lµm g× mçi t×nh huèng sau: - HS đọc yêu cầu a Em sang nhµ b¹n ch¬i vµ thÊy nhµ b¹n cã rÊt - HS th¶o luËn nhãm, t×m c¸ch nhiều đồ ăn ngon xö lÝ tõng t×nh huèng b B¹n ®ang cïng mÑ dän nhµ nhng em muèn - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý rñ b¹n ®i ch¬i kiÕn.; - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung + GV nhận xét, chốt ý đúng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe _ TiÕt 3:Gi¸o dôc tËp thÓ Sinh ho¹t líp tuÇn 29 I Môc tiªu: - Sau bµi häc HS biÕt - Tù tæ chøc mét buæi sinh ho¹t líp (280) - Biết tự đánh giá u khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học KiÓm tra: SÜ sè häc sinh Sinh ho¹t líp: - GV nhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm - HS chó ý l¾ng nghe chÝnh cña tõng tæ , tõng c¸ nh©n tuÇn võa qua + ¦u ®iÓm + KhuyÕt ®iÓm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi vµ kÕt qu¶ tu dìng cña m×nh khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc - Cả lớp chú ý lắng nghe b¶n kiÓm ®iÓm tríc líp - GV th«ng b¸o kÕt qu¶ thi ®ua cña líp tuÇn võa qua - C¶ líp chó ý l¾ng nghe - Đề phơng hớng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp - Mỗi học sinh tự đề phơng +Tích cực luyện chữ đẹp hớng phấn đắu cho cá nhân và + Tích cực tự giác học tập, tu dỡng đạo đức tập thể * Tæng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc KÝ duyÖt ngµy Ngày soạn : 24 - - 2013 Ngày dạy: 25 - - 2013 TUẦN 30 Tiết 1:Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời chia vui; Trả lời câu hỏi II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Thực hành đáp lời chia vui: (tự nêu tình huống) - GV nhận xét, cho điểm - HS thực hành trước lớp - HS lắng nghe *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - HS lắng nghe (281) - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Nói lời đáp các trường hợp sau: - HS đọc yêu cầu a Bố mẹ tặng quà nhân ngày sinh nhật em - HS làm miệng theo nhóm b, Bạn đến chúc tết gia đình em đôi c, Nhân ngày tổng kết năm học, cô giáo chúc - HS nối tiếp nói lời mừng thành tích lớp em đáp tình d, Em điểm cao kì thi kì II, bạn - HS lắng nghe chúc mừng em - HS viết bài vào - GV nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe Bài 2: Dựa vào truyện Kho báu, trả lời các câu hỏi sau: - HS đọc yêu cầu a, Hai vợ chồng người nông dân đã làm lụng - HS tự làm bài vào nào? - 3- HS đọc bài làm b, Hai người trai họ làm ăn sao? c, Trước mất, người nông dân dặn điều gì? d, Theo lời cha, hai người đã làm gì? - HS lắng nghe đ, Vì vụ liền lúa bội thu? - GV nhận xét, cho điểm * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết : Thể dục (Chuyển ) KIỂM TRA BÀI TẬP RÈN LUYỆN TTCB TÂNG CẦU - TRÒ CHƠI TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH I Mục tiêu: KT: Ôn tâng cầu - Tiếp tục học trò chơi : Tung vào đích hình thức tung bóng vào đích KN: - Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao trước - Biết cách tham gia chơi tương đối chủ động TĐ: Tự giác tích cực học môn thể dục II Địa điểm – phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường , còi, - Phương tiện: còi,bóng, cầu III Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng A Phần mở đầu: Nhận lớp: - Điểm danh 6-7' - Báo cáo sĩ số - GVnhận lớp, phổ biến nội 1' dung yêu cầu buổi tập Khởi động: x nhịp Phương pháp ĐHTT: X X X X X X X X X X X X X X X  (282) - Giận chân chỗ, xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay khớp đầu gối, hông, vai, tay, chân, lườn, bụng b Phần bản: - Tâng cầu tay bảng nhỏ - Trò chơi: Ném bóng trúng đích XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXXX 6-8' XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXX X - Trò chơi: Tung vòng vào đích 10 - 12' (GV nêu tên trò chơi làm mẫu và giải thích cách chơi) + Cho HS chơi thử 1-2 lần sau đó chơi chính thức C Phần kết thúc - Đứng chỗ vỗ tay hát 2-3' theo 2-4 hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng 1-2' X X X X X - Trò chơi hồi tĩnh 1' X X X X X - Hệ thống toàn bài X X X X X - Nhận xét học  - Giao bài tập 1' Tiết 3: Kể chuyện (chuyển): AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG Ngày soạn : 24 - - 2013 Ngày dạy: 26 - - 2013 TiÕt 1: Tù nhiªn vµ x· h«i ¤n tËp I mục tiêu:- Giúp HS nêu đợc tên và ích lợi số loài vật sống trên cạn; Phân biết đợc vật nuôi nhà và vật sống hoang dã; Hình thành kĩ quan sát, nhận xét, mô tả;Yêu quý và bảo vệ các vật, đặc biệt là động vật quý II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn, nªu Ých lîi cña mét s« loµi v©y sèng - 5- HS tr¶ lêi miÖng trªn c¹n? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe (283) - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi1: §¸nh dÊu x vµo chç chÊm tríc c©u tr¶ lêi đúng nhất: a, §èi víi vËt nu«i nhµ chóng ta cÇn: §Ó chóng tù kiÕm ¨n Yªu th¬ng ch¨m sãc chóng b, Khi ®i th¨m vên thó chóng ta: Không đợc trêu chọc các vật Cho vËt ¨n thøc ¨n c, Mét sè loµi vËt cã thÓ võa sèng trªn c¹n, võa sèng díi níc: §óng Sai - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: H·y s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt sau vµo cét: lîn, h¬u cao cæ, vÞt, ngùa, hµ m·, mÌo, r¾n, khØ, nai VËt nu«i gia đình VËt sèng hoang d¹i hoÆc nu«i vên thó - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi, làm vë - HS đọc bài làm - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS kÓ nhãm Lµm phiÕu bµi tËp - 2- HS đọc bài làm - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, bæ sung Bµi 3: H·y kÓ mét sè Ých lîi cña loµi vËt sèng - HS đọc yêu cầu trªn c¹n: - HS nối tiếp kể - GV cho HS kể - HS l¾ng nghe - GV nhận xét, đánh giá cõu trả lời HS * Cñng cè, dÆn dß:- Tãm t¾t ND bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe Tiết 2:Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố quan hệ các đơn vị đo độ dài; Biết làm các phép tính cộng, trừ (có nhớ) trên các số đo với đơn vị là km; Giải bài toán có lời văn liên quan đến km (284) II Các hoạt động dạy học: Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Số? 5m = dm; 30dm = m; 1dm = cm - GV nhận xét, cho điểm * Bài tập lớp: Bài 1: Số? km = .m 1000 m = km 1m = dm dm = cm 20 dm = m 50 cm = .dm - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 2: Quãng đường từ Hà Nội Cao Bằng dài 285 km Đường từ Hà Nội Lạng Sơn dài 169 km Hỏi hai quãng đường dài bao nhiêu km? - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 3: Tính: 15 km + 27 km = km x = 38 km + 54 km = km x = 43 km - 26 km = 16 km : = 82 km - 69 km = 40 km : = - GV thu chấm, nhận xét - HS nối tiếp làm miệng - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu, làm - HS làm bảng - HS nhận xét, chữa bài - HS lắng nghe - HS đọc bài toán - HS làm HS làm bảng - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe _ Tiết 3: Giáo dục ngoài TỔ CHỨC CHO HỌC SINH SƯU TẦM TRANH, ẢNH VỀ CUỘC SỐNG CỦA CÁC EM THIẾU NHI TRÊN THẾ GIỚI I-Mục đích yêu cầu : -Qua HS hiểu biết thêm sống các em thiếu nhi trên giới II-Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy 1.GV kiểm tra phần sưu tầm tranh ảnh HS -Gọi HS nêu tên tranh hay tư liệu đã sưu tầm nói nội dung gì?của nước nào -GV chốt lại: Tất các tranh hay tư liệu nói sống các em thiếu nhi giới, ta thấy nước các em có phong Hoạt động học -HS để phần chuẩn bị, GV kiểm tra -HS nghe -HS trả lời -HS nghe và nêu ý kiến (285) tục tập quán khác nhau, sống các em có nhu cầu học tập và vui chơi 2.GV nêu lên số hoạt động các em thiếu nhi số nước khác nhau.Hỏi HS sống các hàng ngày là gì GV gọi nhiều HS phát biểu, GV nhận xét, chốt lại HS tự trả lời 3.Củng cố - dặn dò học tập, vui chơi, lao động với -Hỏi lại ND bài công việc phù hợp -Dặn HS nhà thực cho tốt -HS nghe _ Ngày soạn: 24/3/2013 Ngày dạy: 28/3/2013 I Mục tiêu: - Củng cố từ ngữ Bác Hồ - Củng cố kĩ đặt câu II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Tiết 1: Tiếng Việt ÔN TẬP Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - HS làm miệng - Hãy đặt câu nói lên tình cảm Thiếu nhi Bác Hồ? - HS lắng nghe - GV nhận xét, cho điểm (286) *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - HS lắng nghe - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Ghi lại hoạt động Bác Hồ - HS đọc yêu cầu tranh trang 102- SGK câu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS chữa miệng bài - HS khác nhận xét + GV nhận xét, chốt ý đúng - HS lắng nghe Bài 2: Xếp các từ sau vào nhóm cho phù hợp: - HS đọc yêu cầu Kính yêu, thương yêu, nhớ ơn, nhớ thương, - HS làm vâng lời, hi vọng, tin tưởng, chăm sóc Từ nói lên tình cảm, Từ nói lên tình cảm thái độ Bác Hồ Thiếu nhi đối vơi Thiếu nhi - HS lắng nghe + GV chấm bài, nhận xét Chọn - Bài 3: Chọn từ bài tập 2, đặt câu, câu - HS đọc yêu cầu có từ: + GV nhận xét, chữa bài - HS làm bài vào - HS làm bảng - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết 2: Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố cách viết số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Đọc các số sau: 203, 184, 340 - HS trả lời GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài tập : Bài 1: Viết theo mẫu: - HS làm HS lên bảng làm, chữa bài 264 trăm, chục, đơn vị 264=200+60+4 - HS khác nhận xét 831 203 350 - HS lắng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng (287) Bài 2: Viết số thành tổng: 367 = 300 + 60 + 666 = 428 = 501 = 905 = 710 = - GV thu chấm, nhận xét Bài 3: Tính tổng các số sau: 700 + 90 + 9= 200 + 30 = 500 + 70 + = 800 + = - HS đọc yêu cầu - HS làm - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào - HS làm bảng - HS lắng nghe - GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe Tiết 3: Thể dục THỰC HÀNH Trò chơi : Con cóc là cậu ông Trời Tâng cầu I Mục tiêu: Kiến thức Tiếp tục trò chơi: Tâng cầu KN : Yêu cầu biết cách chơi, biết đọc vần điệu và thời gian chơi có kết hợp vần điệu mức ban đầu - Biết thể động tác và đạt số lần tâng cầu liên tục II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị em cầu III Nội dung - phương pháp: Nội dung Định lượng Phương phápA phần Mở đầu: 6-7' Nhận lớp: 1' ĐHTT: X X X X X - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ X X X X X số X X X X X  - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học Khởi động: X X X X X  - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, 1-2' X X X X X đầu gối, hông… X X X X X Cán điều khiển - Chạy nhẹ nhàng 2-4 hàng dọc - Đi thường theo vòng hít 90-100m thở sâu (288) - Ôn số động tác bà thể dục phát triển chung B Phần bản: Trò chơi :Con cóc là cậu ông trời 8-10' - GV nêu trò chơi, HS đọc vần điệu 1-2 lần sau đó chơi trò chơi có kết hợp đọc vần điệu - Tâng cầu 8-10' + GV nêu tên trò chơi làm mẫu u cách tâng cầu, em tâng c vợt gỗ - Chia tổ HS chơi theo quản lí tổ trưởng c Phần kết thúc: 2-3' - Đi – hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng 1-2' - Hệ thống bài 1' - Nhận xét giao bài 1-2' Ngày soạn:24 /3/2013 Ngày dạy :29/3/2013 Tiết 1:Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ trả lời câu hỏi và kĩ viết thành bài văn - Củng cố kĩ làm bài tập chính tả dạng phân biệt s/ x II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - GV đọc cho HS viết: chim sẻ, xẻ gỗ, xanh xao - GV nhận xét, cho điểm *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Điền vào chỗ chấm hay xao: Trăng , xôn , chép, lại thế, xuyến, nhãng, động - GV nhận xét, bổ sung Bài 2: Dựa vào truyện Ai ngoan thưởng, trả lời các câu hỏi sau: a, Bác Hồ cùng các em thăm nơi nào trại nhi đồng? b, Bác Hồ hỏi các em gì? - HS viết bảng, lớp viết nháp - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS nối tiếp làm miệng - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi HS làm miệng trước lớp (289) c, Các em đề nghị Bác Hồ chia kẹo cho ai? d, Tại bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác chia? Bác nói với Tộ điều gì? - HS lắng nghe - GV nhận xét, bổ sung Bài 3: Em hãy viết các câu trả lời bài thành - HS đọc yêu cầu đoạn văn - HS tự làm bài vào - HS lắng nghe - GV chấm bài, nhận xét * Củng cố, dặn dò:- Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe _ Tiết 2: Mĩ thuật VẼ TRANH : ĐỀ TÀI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG I/ Mục tiêu: - HS hiểu vệ sinh môi trường - Biết cách vẽ tranh - Vẽ tranh đề tài Vệ sinh môi trường II/ Chuẩn bị: - GV: Sưu tầm tranh, ảnh vệ sinh môi trường; Bài vẽ HS năm trước; - HS: Sưu tầm tranh, ảnh phong cảnh, tập vẽ, chì, màu III/ các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Tìm , chọn nội dung đề tài: - GV giới thiệu tranh ảnh phong cảnh để HS thấy: Vẻ đẹp môi trtường xung quanh; Sự cần thiết phải giữ môi trường xung quanh xanh- sạch- đẹp - GV đặt câu hỏi để HS thấy công việc cần làm để môi trường xanh- sạchđẹp - Cho HS xem tranh HS năm trước Cách vẽ tranh: - GV gợi ý để HS chọn nội dung vẽ: Vẽ cảnh làm vệ sinh, lao động trồng cây - GV gợi ý cho HS chọn hình ảnh cần vẽ: người làm việc, vẽ thêm nhà, đường, cây - GV gợi ý cách vẽ tranh: Vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau, vẽ màu tươi, sáng Thực hành: - GV cho HS xem số bài vẽ đề tài này - GV quan sát lớp và gợi ý HS chọn nội dung và vẽ, tô màu Hoạt động học - HS quan sát, nhận biết - HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi - HS lắng nghe - HS quan sát, lựa chọn - HS quan sát, lựa chọn - HS lắng nghe - HS quan sát - HS thực hành vẽ tranh, tô màu (290) Nhận xét ,đánh giá: -GV chọn và cho HS xem số bài vẽ -HS quan sát và nhận xét đã hoàn thành, gợi ý HS nhận xét về:hình vẽ? Màu sắc tranh nào? -HS lắng nghe và xếp loại bài vẽ -GV yêu cầu HS tự xếp loại các bài vẽ theo cảm nhận riêng mình theo cảm nhận riêng mình Dặn dò:- Tiếp tục hoàn thành bài vẽ -HS lắng nghe _ Tiết 3:Giáo dục tập thể SINH HOẠT LỚP TUẦN 30 I Mục tiêu: - Sau bài học HS biết: - Tự tổ chức buổi sinh hoạt lớp - Biết tự đánh giá ưu khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Kiểm tra: Sĩ số học sinh Sinh hoạt lớp: - GV nhận xét ưu khuyết điểm chính tổ , cá nhân tuần vừa qua + Ưu điểm + Khuyết điểm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc kiểm điểm trước lớp - GV thông báo kết thi đua lớp tuần vừa qua - Đề phương hướng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức * Tổng kết: GV nhận xét học Hoạt động học - HS chú ý lắng nghe - Dưới lớp HS tự đánh giá hành vi và kết tu dưỡng mình - Cả lớp chú ý lắng nghe - Cả lớp chú ý lắng nghe - Mỗi học sinh tự đề phương hướng phấn đắu cho cá nhân và tập thể Kí duyệt ngày TUẦN 31 (291) Ngày soạn:31 /3/2013 Ngày dạy :01/4/2013 Tiết 1:Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ trả lời câu hỏi và kĩ viết thành bài văn - Củng cố kĩ làm bài tập chính tả dạng phân biệt s/ x II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - GV đọc cho HS viết: chim sẻ, xẻ gỗ, xanh xao - GV nhận xét, cho điểm *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Điền vào chỗ chấm hay xao: Trăng , xôn , chép, lại thế, xuyến, nhãng, động - GV nhận xét, bổ sung Bài 2: Dựa vào truyện Ai ngoan thưởng, trả lời các câu hỏi sau: a, Bác Hồ cùng các em thăm nơi nào trại nhi đồng? b, Bác Hồ hỏi các em gì? c, Các em đề nghị Bác Hồ chia kẹo cho ai? d, Tại bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác chia? Bác nói với Tộ điều gì? - GV nhận xét, bổ sung Bài 3: Em hãy viết các câu trả lời bài thành đoạn văn - HS viết bảng, lớp viết nháp - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS nối tiếp làm miệng - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi HS làm miệng trước lớp - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tự làm bài vào - GV chấm bài, nhận xét - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò:- Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết 2: Thể dục (Chuyển ) CHUYỀN CẦU :TRÒ CHƠI - NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn truyền cầu theo nhóm người - Làm quen với trò chơi: ném bóng trúng đích Kỹ năng: (292) - Yêu cầu nâng cao khả thực đón và truyền cầu cho bạn, biết cách chơi và tham gia chơi mức ban đầu II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: còi, bóng, cầu, kẻ vạch, vật đính cho trò chơi Iii Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp A Phần mở đầu: 6-7' Nhận lớp: ĐHTT: X X X X X - Lớp trưởng tập trung báo cáo X X X X X sĩ số X X X X X - GV nhận lớp, phổ biến nội  dung yêu cầu buổi tập Khởi động: Cán điều khiển - Xoay các khớp cổ tay, cô chân, xoay khớp đầu gối, hông, theo vòng tròn hít thở sâu - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Ôn các động tác bài thể 2x8 nhịp dục phát triển chung b Phần bản: - Chuyền cầu theo nhóm người (cho HS quay mặt vào thành đôi cách 23m) - Đôi cách đôi 2m - Tro chơi: Ném bóng trúng Chia tổ đích 8-10' (nêu tên trò chơi, gt làm mẫu) * Chia tổ cho HS chơi cùng địa điểm theo hiệu lệnh thống * Tổ chức an toàn không chạy nhảy sân C Phần kết thúc: - Đi 2-4 hàng dọc và hát 2' - Một số động tác thả lỏng - Hệ thống bài 1-2' X X X X X X X X X X X X X X X  - Nhận xét tiết học - Giao bài tập nhà 1' Tiết 3: Kể chuyện (chuyển) (293) CHIẾC RỄ ĐA TRÒN Ngày soạn:31 /3/2013 Ngày dạy :02/4/2013 Tiết 1: Hát nhạc Ôn luyện bài hát CHÚ ẾCH CON I/ MỤC TIÊU: - HS hát đúng giai điệu , thuộc lời ca -Hát kêt hợp múa đơn giản II/ GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Học thuộc bài hát, - Nhạc cụ, quen dùng -Một vài dộng tác múa phụ hoạ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ 1: Ôn tập bài hát : Chú ếch -Ôn tập theo tổ ,nhóm -HS hát điều khiển GV - Hát kết hợp gõ đệm - HS hát theo bàn, tổ -Hát kết hợp múa đơn giản -Tập biểu diễn các bài hát HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: -GVhướng dẫn HS sử dụng nhạc cụ gõ -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách đệm theo bài hát -GV hướng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời theo tiết tấu lời ca: ca - Đứng hát và nhún chân nhịp nhàng - GV tổ chức cho HS thi hát các - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn trước tổ.GV nhận xét, bình chọn tổ hát hay lớp để tuyên dương trước lớp HĐ3: Nghe nhạc :Chọn nhạc thiếu nhi cho HS nghe * Củng cố, dặn dò: -Nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS luyện hát thêm nhà Tiết 2:Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ cộng các số có ba chữ số (không nhớ) - Củng cố cách tìm số bị trừ; Giải toán có lời văn phép cộng II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Đặt tính tính: - HS đọc trên đồng hồ 233 + 152 832 + 55 231 + 435 - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe (294) * Bài tập lớp: Bài 1: Đặt tính tính: 231 + 537 183 + 614 452 + 326 244 + 653 - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào HS làm bảng - HS nhận xét, chữa bài - HS lắng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 2: Một cửa hàng có 346 kg gạo tẻ Số gạo nếp - HS đọc bài toán nhiều số gạo tẻ là 123 kg Hỏi cửa hàng đó có - HS làm HS làm bảng bao nhiêu kg gạo nếp? - HS nhận xét - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS lắng nghe Bài 3: Tìm y: - HS đọc yêu cầu y - 512 = 163 y - 93 = 805 - HS làm bài vào y - 346 = 53 y - 125 = 832 - HS lắng nghe - GV thu chấm, nhận xét * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe _ Tiết 3: Giáo dục ngoài TỔ CHỨC HỘI VUI HỌC TẬP, CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC, NGHỆ THUẬT I.Mục tiêu: - Tổ chức các hoạt động vui học tập, câu lạc khoa học, nghệ thuật - Qua giờ, học sinh có tinh thần hăng say học tập, ham học hỏi để hiểu biết thêm kiến thức khoa học, sống -Giáo dục tình yêu thương, đoàn kết các dân tộc trên toàn TG II-Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.GV kiểm tra phần sưu tầm tranh ảnh -HS để phần chuẩn bị, GV kiểm học sinh tra - HS trưng bày tranh ảnh lên bàn - Gọi học sinh nêu tên các tranh hay tư -HS trả lời liệu mà các em sưu tầm nói nội dung gì, nước nào? - GV chốt lại -HS nghe 2.GV nêu lên số hoạt động các em thiếu nhi số nước khác -HS nghe và nêu ý kiến Cuộc sống hàng ngày các em là gì? -HS tự trả lời : GV gọi học sinh phát biểu học tập, vui chơi, lao động với GV nhận xét và chốt lại công việc phù hợp 3.Củng cố - dặn dò -Hỏi lại ND bài -HS nghe -Dặn HS nhà thực cho tốt Ngày soạn:31 /3/2013 Ngày dạy :04/4/2012 (295) Tiết 1: Tiếng Việt: ÔN TẬP I MỤC TIÊU: - Củng cố từ ngữ từ ngữ Bác Hồ; Cách viết đoạn văn II Các hoạt động dạy học: * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài - Nhận xét học - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tiết 2: Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ thực tính cộng và trừ các số có ba chữ số - Củng cố cách tìm số hạng và giải toán có lời văn II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Đặt tính tính: - HS trả lời 636 - 213 874 - 34 456 - 132 (296) - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài tập : Bài 1: Đặt tính tính: 365 + 142 100 - 55 467 + 32 374 - 213 635 + 102 789 - 319 - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 2: Tìm y: y + 236 = 586 y + 438 = 759 155 + y = 967 y + 73 = 100 - GV thu chấm, nhận xét Bài 3: Nhà bạn Hà cách trường học 850 m, nhà bạn Mĩ cách trường học 630 m Hỏi nhà bạn nào gần trường và gần bao nhiêu mét? - GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS đọc yêu cầu - HS làm HS lên bảng làm, chữa bài - HS khác nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm - HS lắng nghe - HS đọc bài toán - HS làm bài vào - HS làm bảng - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tiết 3: Thủ công THỰC HÀNH LÀM VÒNG ĐEO TAY I/ Mục tiêu : + HS biết cách làm vòng đeo tay giấy + Làm vòng đeo tay + Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động mình II/ Đồ dùng dạy - học : + Mẫu vòng đeo tay giấy + Hình vẽ minh hoạ quy trình bớc làm vòng đeo tay + Giấy màu, kéo, hồ dán III/ Các hoạt động dạy - học Thời Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò gian 5’ A Bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm HS B Bài : Trong tiết học hôm nay, các em 1) Giới thiệu tiếp tục học cách làm vòng đeo tay 2’ bài : giấy Ghi đầu bài - Gọi HS nhắc lại quy trình làm - 3HS nhắc lại : 2) HS thực + Bước : Cắt thành các nan hành làm vòng vòng đeo tay giấy 20’ giấy (297) Thời gian 3’ Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò đeo tay giấy + Bước : Dán nối các nan giấy + Bước : Gấp các nan giấy + Bước : Hoàn chỉnh vòng đeo tay - Yêu cầu HS thực hành làm vòng - HS thực hành làm vòng đeo đeo tay giấy theo đúng quy tay giấy theo nhóm trình nhằm rèn luyện kĩ - GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS - Cho HS trưng bày sản phẩm - GV chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương - HS trả lời 3) Củng cố, - GV đánh giá sản phẩm HS Nhắc lại bước làm vòng đeo tay dặn dò : giấy - Nhận xét tiết học Ngày soạn:31 /3/2013 Ngày dạy:05/4/2013 Tiết 1: Tiếng Việt ÔN TẬP I MỤC TIÊU: - Củng cố từ ngữ từ ngữ Bác Hồ; Viết 3- câu nói ảnh Bác II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * Kiểm tra bài cũ: - Đặt câu có từ: Kính yêu - GV nhận xét, cho điểm *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài 1: Đặt câu nói Bác Hồ, câu có từ sau: giản dị, quan tâm, yêu quý, chăm sóc + GV nhận xét, chữa bài Bài 2: Tìm từ ngữ ca ngợi tình cảm cao đẹp, lối sống giản dị Bác Hồ: Từ ngữ ca ngợi tình Từ ngữ ca ngợi lối cảm Bác sống Bác + GV chấm bài, nhận xét Bài 3: Hãy viết đoạn văn ngắn (3- câu) nói Hoạt động học - HS làm bảng Lớp làm nháp - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào HS làm bảng - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm - HS lắng nghe (298) ảnh Bác Hồ + GV nhận xét, chữa bài * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài - Nhận xét học - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào - - HS đọc bài làm - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tiết : Đạo đức I Mục tiêu: Ôn tập để HS thấy đợc: - Vì cần giúp đỡ ngời khuyết tật; Cần làm gì để giúp đỡ ngời khuyết tật - Những việc làm thiết thực giúp đỡ ngời khuyết tật tuỳ theo khả mình; Có thái độ thông cảm với ngời khuyết tật II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể việc đã làm để giúp đỡ ngời - 3- HS kÓ miÖng khuyÕt tËt? - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS l¾ng nghe * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - HS l¾ng nghe - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài 1: Ghi chữ Đ vào chỗ chấm trớc việc - HS đọc yêu cầu nªn lµm, ch÷ S vµo tríc viÖc kh«ng nªn lµm - HS th¶o luËn nhãm §Èy xe cho ngêi bÞ liÖt - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý Trªu träc b¹n bÞ thät kiÕn Quyªn gãp tiÒn ñng hé ngêi tµn tËt - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung Dắt ngời hỏng mắt qua đờng L¸nh xa ngêi tµn tËt Mua c¸c s¶n phÈm ngêi tµn tËt lµm + GV nhận xét, chốt kết đúng - HS l¾ng nghe Bµi 2: a, Tại chúng ta phải giúp đỡ ngời khuyết - HS thảo luận nhóm tËt? - HS nèi tiÕp lµm miÖng tríc b, Nêu việc em đã làm, làm để giúp lớp đỡ ngời khuyết tật? + GV nhận xét, chốt cách ứng xử đúng - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe Tiết 3:Giáo dục tập thể (299) SINH HOẠT LỚP TUẦN31 I Mục tiêu: - Sau bài học HS biết: - Tự tổ chức buổi sinh hoạt lớp - Biết tự đánh giá ưu khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra: Sĩ số học sinh Sinh hoạt lớp: - GV nhận xét ưu khuyết điểm - HS chú ý lắng nghe chính tổ , cá nhân tuần vừa qua + Ưu điểm + Khuyết điểm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dưới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi và kết tu dưỡng khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa mình khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc kiểm điểm trước lớp - Cả lớp chú ý lắng nghe - GV thông báo kết thi đua lớp tuần vừa qua - Đề phương hướng phấn đấu cho tuần tới - Cả lớp chú ý lắng nghe + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp +Tích cực luyện chữ đẹp - Mỗi học sinh tự đề phương + Tích cực tự giác học tập, tu dưỡng đạo hướng phấn đắu cho cá nhân và đức tập thể * Tổng kết: GV nhận xét học Kí duyệt ngày Ngày soạn: 7/4/2013 TUẦN 32 (300) Ngày dạy: 8/4/2013 TiÕt 1:TiÕng ViÖt ¤n tËp I môc tiªu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời khen ngợi; Viết đoạn văn ngắn tả Bác Hồ II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Thực hành đáp lời khen ngợi: (tự nêu tình - HS thực hành trớc lớp huèng) - HS l¾ng nghe - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - HS l¾ng nghe - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Nói lời đáp các trờng hợp sau: - HS đọc yêu cầu a Em giúp ông rửa cốc chén, đợc ông khen - HS lµm miÖng theo nhãm b Em viết chữ đẹp đợc cô giáo khen đôi c Em giúp các bạn học hát, đợc các bạn khen - HS nèi tiÕp nãi lêi d Em đợc điểm cao, đợc bố mẹ khen đáp tình - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe Bµi 2: Viết lời đáp em tình - HS viết bài vào cña bµi tËp - GV chÊm bµi GV nhËn xÐt - HS l¾ng nghe Bµi 3: Em h·y viÕt 4- c©u t¶ ng¾n vÒ B¸c Hå (dùa vµo tranh- SGK trang 99) - HS đọc yêu cầu Gîi ý: Bøc tranh vÏ B¸c Hå ngåi víi ai? Tr«ng - HS tù lµm bµi vµo vë Bác nh nào? Bác Hồ làm gì? Các cháu - 3- HS đọc bài làm ®ang lµm g×? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi - HS l¾ng nghe - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe Tiết 2: Thể dục (Chuyển ) CHUYỀN CẦU - TRÒ CHƠI NHANH LÊN BẠN ƠI I Mục tiêu: Kiến thức: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm người - Ôn trò chơi: Nhanh lên bạn Kỹ năng: - Nâng cao khả đón và truyền cầu chính xác các trước - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi cách chủ động Thái độ: (301) - Tự giác tích cực học môn thể dục II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện: còi, cờ, cầu III Nội dung và phương pháp: Nội dung A Phần mở đầu: Nhận lớp: - Điểm danh - Báo cáo sĩ số - GVnhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập Khởi động: - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay khớp đầu gối, hông - Giậm chân chỗ - Ôn bài thể dục phát triển chung b Phần bản: - Truyền cầu theo nhóm người - Thi các tổ Trò chơi: Nhanh lên bạn Lần 1: Chơi thử Lần và lần chơi chính thức , C Phần kết thúc: - Đi 2-4 hàng dọc và hát Định lượng 6-7' Phương pháp ĐHTT: X X X X X X X X X X X X X X X  Cán điều khiển 2x8 nhịp - Cán điều khiển 18-20' - HS quay mặt vào đôi cách 2-3m 2-3 l 2-3l 5'-6' X X X X X X X X X X X X X X X  - Một số động tác thả lỏng 1-2' - Hệ thống bài - Nhận xét tiết học, giao BT nhà _ Tiết 3: Kể chuyện (chuyển) CHUYỆN QUẢ BẦU Ngày soạn: 7/4/2013 (302) Ngày dạy: 9/4/2013 Tiết :Tự nhiên và xã hội ÔN TẬP I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kiến thức đã học cây cối, các vật và nơi sống chúng - Hình thành kĩ quan sát, nhận xét, mô tả - HS yêu quý các loài cây, vật và có ý thức bảo vệ chúng II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Kể tên, nêu ích lợi sô loài cây sống - 5- HS trả lời miệng trên cạn, nước? - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - HS lắng nghe - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Hãy kể tên, nới sống 10 vật, 10 - HS đọc yêu cầu cây? - HS thảo luận nhóm đôi, làm nháp; HS đọc bài làm - HS khác nhận xét - GV chữa bài, nhận xét - HS lắng nghe Bài 2: Hãy Sắp xếp các loại cây sau vào nhóm: vịt, - HS đọc yêu cầu tre, hoa hồng, thỏ, cá, hến, sen, hổ, báo, rau rút, - HS làm phiếu bài tập bèo tây, cây chè, hoa súng, rau muống, trai, - HS lên bảng làm bài, chữa voi, lợn, cây cam, cây bưởi bài a, Cây sống trên cạn: b, Cây sống nước: c, Con vật sống trên cạn: d, Con vật sống nước: - GV nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt ND bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết 2: Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ sử dụng số loại giấy bạc loại 500 đồng, 200 đồng, 100 đồng, 1000 đồng Vận dụng giải toán có lời văn có liên quan đến tiền II Các hoạt động dạy học: (303) Hoạt động dạy * Kiểm tra bài cũ: - Tính: 500 đồng + 500 đồng = ; 700 đồng - 500 đồng = - GV nhận xét, cho điểm * Bài tập lớp: Bài 1: Số? 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 500 đồng + 200 đồng + 200 đông + 100 đồng = - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 2: Minh có 1000 đồng, Minh có tất ba loại tiền giấy: 500 đồng, 200 đồng, 100 đồng Hỏi Minh có thể có tờ giấy bạc loại? - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: Số tiền Số tờ giấy bạc loại 500 đồng 200 đồng 100 đồng 700 400 600 00 - GV thu chấm, nhận xét Hoạt động học - HS làm bảng Lớp làm nháp - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm HS làm bảng - HS nhận xét, chữa bài - HS lắng nghe - HS đọc bài toán - HS làm HS làm bảng - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe _ Tiết 3: Giáo dục ngoài VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 30 - VÀ - I.Mục tiêu: Qua Gv cho Hs thấy ý nghĩa ngày 30 - ngày giải phóng Miền Nam thống đất nước Thấy tầm quan trọng ngày Quốc tế Lao động 1-5 GD cho học sinh lòng kính yêu dân tộc, đất nước II-Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy GV nói ý nghĩa ngày 30-4 ngày Giải phóng MN và ngày 1-5 ngày Quốc tế Lao động * Ý nghĩa ngày 30 - - Cho hs ôn lại truyền thống hào hùng quân đội ta Hoạt động học -HS nghe (304) - Hs nghe kể các trận đánh lớn, thấy tinh thần anh dũng, mưu trí đội ta công giải phóng MN thống đất nước - Kể gương anh dũng trường kì kháng chiến dân tộc ta * ý nghĩa ngày 1-5 - Cho hs ôn lại truyền thống giai cấp công nhân quốc tế, họ đã anh dũng đứng lên đòi quyền lợi cho giai cấp - Hs thấy quyền lợi và nghĩa vụ giai cấp công nhân nghiệp xây dựng CNXH thời kì trước và xây dựng CNHHĐH đất nước giai đoạn Sinh hoạt văn nghệ -HS nghe và nêu ý kiến - HS tham gia các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 30 - và - Cho cá nhân, nhóm, tổ lên biểu diễn các 1- bài hát các ngày lễ lớn này 3.Củng cố - dặn dò - Hỏi lại ND bài - Dặn HS nhà thực cho tốt Ngày soạn: 7/4/2013 Ngày dạy: 11/4/2013 Tiết 1: Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS từ trái nghĩa; Cách sử dụng các dấu câu II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Tìm từ trái nghĩa với các từ sau: dưới, khen, - 2- HS kể miệng hiền, đen - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - HS lắng nghe - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: (305) Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với các từ sau: a Trắng: d Giỏi: b Nhanh nhẹn: e Bé: c Khoẻ mạnh: g Nắng: + GV nhận xét, chốt ý đúng Bài 2: Tìm từ trái nghĩa với từ: ngoài, tốt Hãy đặt câu, câu có cặp từ trái nghĩa đó + GV chấm bài, nhận xét Bài 3: Thêm dấu chấm, phẩy vào dấu () đoạn văn sau cho phù hợp: g phiên c Nước Việt Nam có nhiều dân tộc anh em () sống vùng xuôi có dân tộc Kinh () vùng núi phía Bắc có dân tộc Mông () Thái () Nùng ()Cao lan () Hà nhì () Tây Nguyên có dân tộc Ba- na () Gia Lai () Hmông () vùng đồng Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đồng bào Chăm và Khơ me sinh sống () nhận xét, - GV nhận xét, chữa bài * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài - Nhận xét học - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS chữa miệng bài - HS khác nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào - HS làm bảng - HS khác nhận xét - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tiết 2: Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố về: cách tính chu vi tam giác; kĩ tìm thành phần chưa biết phép cộng và phép trừ; cộng, trừ không nhớ phạm vi 1000 II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * Kiểm tra bài cũ: - Đặt tính tính: 468 + 221 532 + 450 GV nhận xét, cho điểm * Bài tập lớp: Bài 1: Đặt tính tính: 572 + 17 165 - 63 Hoạt động học 384 + 104 353 + 612 726 - 412 - HS lên bảng làm, lớp làm nháp - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm HS lên bảng làm, chữa bài (306) - HS khác nhận xét - HS lắng nghe - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 2: Tìm y: y + 375 = 586 y - 54 = 135 844 - y = 131 234 - y = 123 - GV thu chấm, nhận xét Bài 3: Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh và cm? - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào - HS lắng nghe - HS đọc bài toán - HS làm bài vào - HS làm bảng - HS lắng nghe - GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe Tiết 3: Thể dục ÔN TẬP CHUYỀN CẦU - Trò chơi : Ném bóng trúng đích I Mục tiêu: Kiến thức - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm người - Tiếp tục học trò chơi: Ném bóng chúng đích KN : + Yêu cầu nâng cao khả đón và chuyền cầu chính xác + Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: còi, bóng, vật đích, cầu, bảng tâng bóng III Nội dung - phương pháp: Nội dung A phần Mở đầu: Nhận lớp: - Lớp trưởng tập trung báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học Định lượng 1' Phương pháp ĐHTT: X X X X X X X X X X X X X X X  (307) Khởi động: - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông - Chạy nhẹ nhàng 2-4 hàng dọc - Đi thường theo vòng hít thở sâu - Ôn số động tác bài thể dục phát triển chung B Phần bản: - tổ tâng cầu - tổ ném bóng trúng đích (sau đổi chỗ ) - Ôn chuyển cầu theo nhóm (giải cách để học sinh có đủ chỗ đứng, chuyền cầu và đảm bảo an toàn ) - Ôn trò chơi: Ném bóng trúng đích - Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và yêu cầu kỉ luật, trật tự chơi đảm bảo an toàn c Phần kết thúc: - Đi – hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh - Hệ thống bài - Nhận xét giao bài - Giao bài tập nhà: Tập thể dục buổi sáng 5-6' X X X X X  X X X X X X X X X X - Cán điều khiển 90-100m x nhịp - Chia tổ 8-10' 8-10' 6-7' 3-4' 1-2' 1' 1-2' X X X X X X X X X X X X X X X  _ Ngày soạn: 7/4/2013 Ngày dạy: 12/4/2013 Tiết 1:Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời từ chối II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * Kiểm tra bài cũ: Hoạt động học (308) - Thực hành đáp lời từ chối: (tự nêu tình huống) - GV nhận xét, cho điểm *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Nói lời đáp các trường hợp sau: a Em muốn bạn cùng chơi sáng chủ nhật Bạn từ chối: "Chủ nhật này mình quê thăm bà ốm" b Em xin phép bố đến thăm bạn vào tối thứ bảy Bố bảo: "Tối rồi, để sáng mai" c Em mượn bạn hộp màu Bạn bảo: "Hộp màu này tớ mượn" - GV nhận xét, bổ sung Bài 2: Viết lời đáp em tình bài tập - GV chấm bài GV nhận xét Bài 3: Hãy tự nêu tình và câu trả lời em (có sử dụng lời từ chối) a Xin mẹ quê thăm bà b Nhờ bạn luyện cách chơi cờ - GV nhận xét, cho điểm - HS thực hành trước lớp - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS nối tiếp nói lời đáp tình - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS viết bài vào - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS tự làm bài vào - 3- HS đọc bài làm - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết 2: Mĩ thuật Thực hành :Vẽ trang trí Trang trí hình vuông I/ Mục tiêu: -HS biết cách trang trí hình vuông đơn giản - Trang trí hình vuông và vẽ màu theo ý thích - Bước đầu cảm nhận vẻ đẹp cân đối trang trí hình vuông II/ Chuẩn bị: - HS: Vở tập vẽ, sáp màu - GV: hình minh hoạ hướng dẫn cách trang trí hình vuông, phấn màu, số đồ vật có trang trí hình vuông III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Quan sát, nhận xét: (309) -GV cho HS xem số đồ vật dạng hình vuông Gợi ý để HS nhận biết: Vẻ đẹp hình vuông trang trí; Nhiều đồ vật sinh hoạt có thể sử dụng cách trang trí hình vuông; Các hoạ tiết dùng để trang trí hình vuông là hoa, lá, các vật ; Vẽ mảng chính thường giữa, mảng phụ góc và xung quanh, hoạ tiết giống vẽ và vẽ cùng màu -HS lắng nghe, quan sát đồ vật và nhận biết; HS nêu tác dụng việc trang trí hìnhvuông, cách trang trí , vẽ màu hình vuông Cách trang trí hình vuông: - GV hỏi: Em chọn hoạ tiết nào để trang trí - HS suy nghĩ, trả lời hình vuông? Cần phải xếp các hoạ tiết đó nào hình vuông? - GV nhắc nhở HS số điều cần lưu ý trang trí hình vuông - GV hướng dẫn HS vẽ màu - HS chọn màu, vẽ màu đều, vẽ màu 3.Thực hành: - GV gợi ý HS kẻ trục, chọn hoạ tiết trang trí - HS thực hành vẽ trang trí hình cho cân đối, vẽ màu gọn vuông vào tập vẽ 4.Nhận xét ,đánh giá: -GV cho HS xem số bài vẽ đã hoàn -HS quan sát và nhận xét: cách vẽ thành, gợi ý HS nhận xét về: vẽ hoạ tiết (đều màu, vẽ hoạ tiết, vẽ màu hay chưa đều), cách vẽ màu hoạ tiết, màu -HS tự xếp loại bài vẽ - GV gợi ý để HS tìm các bài vẽ đẹp 5.Dặn dò:- Tiếp tục hoàn thành bài nhà -HS lắng nghe - Sưu tầm ảnh chụp các loại tượng - HS lắng nghe Tiết 3:Giáo dục tập thể SINH HOẠT LỚP TUẦN 32 I Mục tiêu: - Sau bài học hs biết - Tự tổ chức buổi sinh hoạt lớp - Biết tự đánh giá ưu khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Kiểm tra: Sĩ số học sinh Hoạt động học (310) Sinh hoạt lớp: - GV nhận xét ưu khuyết điểm - HS chú ý lắng nghe chính tổ , cá nhân tuần vừa qua + Ưu điểm + Khuyết điểm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dưới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi và kết tu dưỡng khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa mình khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc kiểm điểm trước lớp - Cả lớp chú ý lắng nghe - GV thông báo kết thi đua lớp tuần vừa qua - Đề phương hướng phấn đấu cho tuần tới - Cả lớp chú ý lắng nghe + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp +Tích cực luyện chữ đẹp - Mỗi học sinh tự đề phương + Tích cực tự giác học tập, tu dưỡng đạo hướng phấn đắu cho cá nhân và đức tập thể * Tổng kết: GV nhận xét học Kí duyệt ngày TUẦN 33 Ngày soạn: 14/4/2013 Ngày dạy: 15/4/2013 Tiết 1:Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ đáp lời từ chối II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Thực hành đáp lời từ chối: (tự nêu tình huống) - GV nhận xét, cho điểm - HS thực hành trước lớp - HS lắng nghe *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - HS lắng nghe (311) - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài 1: Nói lời đáp các trường hợp sau: - HS đọc yêu cầu a Em muốn bạn cùng chơi sáng chủ nhật Bạn - HS làm miệng theo nhóm từ chối: "Chủ nhật này mình quê thăm bà ốm" đôi b Em xin phép bố đến thăm bạn vào tối thứ bảy - HS nối tiếp nói lời Bố bảo: "Tối rồi, để sáng mai" đáp tình c Em mượn bạn hộp màu Bạn bảo: "Hộp màu này tớ mượn" - GV nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe Bài 2: Viết lời đáp em tình - HS đọc yêu cầu bài tập - HS viết bài vào - GV chấm bài GV nhận xét - HS lắng nghe Bài 3: Hãy tự nêu tình và câu trả lời em (có sử dụng lời từ chối) - HS đọc yêu cầu a Xin mẹ quê thăm bà - HS tự làm bài vào b Nhờ bạn luyện cách chơi cờ - 3- HS đọc bài làm - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết : Thể dục (Chuyển ) CHUYỀN CẦU - TRÒ CHƠI NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH I Mục tiêu: KT: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm người - Ôn trò chơi: Ném bóng trúng đích KN: - Yêu cầu tiếp tục nâng cao khả đón và chuyền cầu chính xác - Yêu cầu nâng cao khả ném trúng đích Thái độ: - Tự giác tích cực học môn thể dục II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường Iii Nội dung và phương pháp: Nội dung A Phần mở đầu: Nhận lớp: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài tập Khởi động: Định lượng Phương pháp 6-7' ĐHTT: X X X X X 1' X X X X X X X X X X  x nhịp (312) - Giận chân chỗ, xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay khớp đầu gối, hông, vai, tay, chân, lườn, bụng B Phần bản: - Chuyền cầu theo nhóm người - Trò chơi ném bóng trúng đích 8-10' 8-10' X X X X X X X X X X X X X X X  C Phần kết thúc : - Đứng chỗ vỗ tay hát 2-3' theo 2-4 hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng 1-2' X X X X X - Trò chơi hồi tĩnh 1' X X X X X - Hệ thống toàn bài X X X X X - Nhận xét học  - Giao bài tập nhà 1' Tiết 3: Kể chuyện (chuyển) BÓP NÁT QUẢ CAM Ngày soạn: 14/4/2013 Ngày dạy: 16/4/2013 Tiết 1: Hát nhạc Ôn luyện bài hát CHIM CHÍCH BÔNG -CHÚ ẾCH CON I/ MỤC TIÊU: - HS hát đúng giai điệu , thuộc lời ca -Hát kêt hợp múa đơn giản II/ GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Học thuộc bài hát, - Nhạc cụ, quen dùng -Một vài dộng tác múa phụ hoạ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ 1: Ôn tập bài hát : Chim chích bông và Chú ếch -HS hát điều khiển GV -Ôn tập theo tổ ,nhóm - HS hát theo bàn, tổ - Hát kết hợp gõ đệm -Tập biểu diễn các bài hát -Hát kết hợp múa đơn giản HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: (313) -GVhướng dẫn HS sử dụng nhạc cụ gõ đệm -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách theo bài hát -GV hướng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời theo tiết tấu lời ca: ca - Đứng hát và nhún chân nhịp nhàng - GV tổ chức cho HS thi hát các tổ.GV - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn nhận xét, bình chọn tổ hát hay để tuyên trước lớp dương trước lớp HĐ3:Thi giọng hát hay :các cá nhân tham gia - lớp bình chọn * Củng cố, dặn dò: -Nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS luyện hát thêm nhà _ Tiết 2:Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Đọc các số sau: - HS đọc trên đồng hồ 239, 358, 502, 858 - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài tập lớp: Bài 1: Viết các số sau: - HS đọc yêu cầu Mười lăm: Ba trăm hai mươi hai: - HS nối tiếp đọc Hai trăm mười chín: Tám trăm linh ba: số Chín trăm bảy mươi mốt: Hai trăm chín mươi tư: - HS nhận xét, chữa bài - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS lắng nghe Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - HS đọc yêu cầu a, 125, 126, , ., ., ., ., .,133, , - HS làm HS làm bảng b, 400, 401, ., , ., ., , ., .,409, - HS nhận xét c, 100, 200, , , , , , , , ., - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS lắng nghe Bài 3: Cho ba chữ số: 8, 5, 0: - HS đọc yêu cầu a, Viết số có ba chữ số khác có giá trị lớnnhất - HS làm bài vào b, Viết số có ba chữ số khác có giá trị nhỏ nhất: - GV thu chấm, nhận xét - HS lắng nghe (314) * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe Tiết 3: Giáo dục ngoài GIAO LƯU VỀ QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM I/Mục tiêu : - Qua học giúp các em hiểu và bổn phận trẻ em.Trẻ em có và có bổn phận mình nào II-Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Giới thiệu bài : GV nêu mục đích , yêu cầu học 2/Hoạt động 1: Quyền trẻ em -HS nghe HS hoạt động nhóm :Tìm hiểu quyền trẻ em HS nhóm kể cho nghe quyền và bổn phận trẻ em Đai diện các nhóm trình bày kết thảo luận nhóm mình 3/ Hoạt động :Bổn phận trẻ em HS hoạt nhóm:HS kể cho nghe quyền và bổn phận trẻ em - Đại diện các nhóm kể -HS nghe và nêu ý kiến - Hs nhóm khá nhận xét bổ sung 3.Củng cố - dặn dò - Hỏi lại ND bài -HS nghe - Dặn HS nhà thực cho tốt Ngày soạn: 14/4/2013 Ngày dạy: 18/4/2013 Tiết 1: Tiếng Việt LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP BÀI 58 I Mục tiêu: - Củng cố cho HS nắm cấu tạo, cách viết chữ hoa U, X và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ nghiêng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp mẫu chữ - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học (315) * Kiểm tra bài cũ: - HS viết bảng con: Xuân Lộc, theo mẫu chữ đứng - GV nhận xét, cho điểm * Bài mới: - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng - GV giới thiệu và treo chữ mẫu và cho HS quan sát, nhận xét cấu tạo chữ U, X viết nghiêng khung chữ + GV viết mẫu, nhắc lại cách viết chữ + GV hướng dẫn HS viết bảng con, uốn nắn cho HS - GV giới thiệu và giúp HS hiểu nghĩa từ và câu ứng dụng - HS viết bài vào hướng dẫn GV - GV chấm bài, nhận xét * Củng cố, dặn dò: - Nhận xét học - Khen HS viết chữ đẹp - HS viết bảng - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS quan sát, nêu nhận xét - HS lắng nghe Nhắc lại cách viết chữ - HS viết bảng - HS lắng nghe - HS viết bài vào - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Tiết 2: Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS từ ngữ nghề nghiệp; Cách đặt câu II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * Kiểm tra bài cũ: - Kể tên các nghề mà em biết? - GV nhận xét, cho điểm *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Tìm từ nghề nghiệp người gia đình em và người em quen biết? + GV nhận xét, chốt ý đúng Bài 2: Chia các từ sau thành nhóm và ghi vào đúng cột: dệt vải, cày ải, xây nhà, cấy lúa, bón Hoạt động học - 2- HS kể miệng - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS làm miệng - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu (316) phân, lái xe, gặt, đào quặng, tuốt lúa, kéo sợi, - HS làm trồng màu, đốt lò Từ công việc Từ công việc nông dân công nhân - HS lắng nghe + GV chấm bài, nhận xét Bài 3: Đặt câu, mỗicâu có từ - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào sau: cần cù, dũng cảm, thông minh, can đảm - HS làm bảng - HS khác nhận xét -HS lắng nghe + GV nhận xét, chữa bài * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết 3: Thủ công THỰC HÀNH LÀM CON BƯỚM I/ Mục tiêu: - HS biết cách làm bướm giấy thủ công - Làm bướm - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động mình II/ GV chuẩn bị: - Con bướm làm giấy; Quy trình làm bướm, có hình minh hoạ cho bước; Giấy thủ công, giấy màu, kéo, chì, thước, hồ dán, sợi dây đồng dài 15 cm III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5' *Kiểm tra: - Kể tên các bước làm bướm? HS nêu các bước làm bướm - GV nhận xét - HS lắng nghe 22' *GV hướng - Bước 1: Cắt giấy dẫn HS thực - Bước 2: Gấp cánh bướm hành làm - Bước 3: Buộc thân bướm - HS nhắc lại (317) 3' bướm theo các - Bước 4: Làm râu bướm bước: * GV tổ chức cho HS thực hành; Nhắc HS các nếp gấp phải thẳng, đều, miết kĩ * GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng hoàn thành sản phẩm - Cho HS trưng bày sản phẩm, GV chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương - Đánh giá sản phẩm HS * Củng cố, - Nhận xét tinh thần học tập, kĩ dặn dò: thực hành và sản phẩm HS - Dặn HS chuẩn bị sau: Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích - HS thực hành theo bước - Cho HS trưng bày sản phẩm - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe Ngày soạn: 14/4/2013 Ngày dạy: 18/4/2013 Tiết 1:Tiếng Việt LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP BÀI 59 I Mục tiêu: - Củng cố cho HS nắm cấu tạo, cách viết chữ hoa Y và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ đứng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp mẫu chữ bài 59 - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - HS viết bảng con: U Minh - HS viết bảng - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài mới: - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng - HS lắng nghe - GV giới thiệu và treo chữ mẫu và cho - HS quan sát, nêu nhận xét HS quan sát, nhận xét cấu tạo chữ Y (318) đứng khung chữ + GV viết mẫu, nhắc lại cách viết - HS lắng nghe Nhắc lại cách viết chữ chữ + GV hướng dẫn HS viết bảng con, uốn - HS viết bảng nắn cho HS - GV giới thiệu và giúp HS hiểu nghĩa từ - HS lắng nghe và câu ứng dụng - HS viết bài vào hướng dẫn - HS viết bài vào GV - GV chấm bài, nhận xét - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhận xét học - HS lắng nghe - Khen HS viết chữ đẹp - HS lắng nghe _ Tiết 2: Đạo đức ÔN TẬP I Mục tiêu: Ôn tập để HS thấy được: - Ích lợi số loài vật sống người; cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường lành - Hành vi đúng, hành vi sai các loài vật; Biết bảo vệ loài vật có ích II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Kể việc cần làm để bảo vệ loài vật có - 3- HS kể miệng ích? - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS lắng nghe * Bài ôn: - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng - GV hướng dãn HS làm các bài tập sau: Bài 1: Em làm gì tình đây, vì sao? a Em sang nhà bạn chơi, thấy bạn phá tổ chim b Em cạnh bờ ao thấy chú gà rơi xuống nước c Trên đường học về, em gặp bạn trêu chọc bê non + GV nhận xét, chốt cách ứng xử đúng - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm, tìm cách xử lí tình - HS nối tiếp phát biểu ý kiến - HS khác nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe (319) Bài 2: Đóng vai theo tình bài tập 1: + GV nhận xét, chốt cách ứng xử đúng * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài - Nhận xét học - HS thảo luận nhóm đóng vai theo tình bài tập - Gọi số nhóm lên đóng vai Nhóm khác nhận xét - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe _ Tiết 3: Giáo dục tập thể SINH HOẠT LỚP TUẦN 33 I Mục tiêu: - Sau bài học hs biết - Tự tổ chức buổi sinh hoạt lớp - Biết tự đánh giá ưu khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra: Sĩ số học sinh Sinh hoạt lớp: - GV nhận xét ưu khuyết điểm - HS chú ý lắng nghe chính tổ , cá nhân tuần vừa qua + Ưu điểm + Khuyết điểm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dưới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi và kết tu dưỡng khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa mình khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc kiểm điểm trước lớp - Cả lớp chú ý lắng nghe - GV thông báo kết thi đua lớp tuần vừa qua - Đề phương hướng phấn đấu cho tuần tới - Cả lớp chú ý lắng nghe + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp +Tích cực luyện chữ đẹp - Mỗi học sinh tự đề phương + Tích cực tự giác học tập, tu dưỡng đạo hướng phấn đắu cho cá nhân và đức tập thể * Tổng kết: GV nhận xét học Kí duyệt ngày (320) TUẦN 34 Ngày soạn: 21/4/2013 Ngày dạy: 22/4/2013 Tiết 1:Tiếng Việt LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP BÀI 60 I Mục tiêu: - Củng cố cho HS nắm cấu tạo, cách viết chữ hoa Y và vận dụng viết từ, câu ứng dụng theo mẫu chữ nghiêng - Rèn kĩ viết nhanh, đúng, đẹp mẫu chữ bài 60 - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ sạch, đẹp II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - HS viết bảng con: U Minh - HS viết bảng - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài mới: - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng - HS lắng nghe - GV giới thiệu và treo chữ mẫu và cho - HS quan sát, nêu nhận xét HS quan sát, nhận xét cấu tạo chữ Y đứng khung chữ + GV viết mẫu, nhắc lại cách viết - HS lắng nghe Nhắc lại cách viết chữ chữ + GV hướng dẫn HS viết bảng con, uốn - HS viết bảng nắn cho HS - GV giới thiệu và giúp HS hiểu nghĩa từ - HS lắng nghe và câu ứng dụng - HS viết bài vào hướng dẫn - HS viết bài vào GV - GV chấm bài, nhận xét - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học Tiết 2: Thể dục (Chuyển ) CHUYỀN CẦU-TRÒ CHƠI – NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH (321) I Mục tiêu: Kiến thức: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm người - Ôn trò chơi: Ném bóng trúng đích Kỹ năng: - Nâng cao khả đón và truyền cầu chính xác các trước - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi cách chủ động Thái độ: - Tự giác tích cực học môn thể dục II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường - Phương tiện: còi, cờ, cầu III Nội dung và phương pháp: Nội dung Định Phương pháp lượng A Phần mở đầu: 6-7' Nhận lớp: ĐHTT: X X X X X - Điểm danh X X X X X - Báo cáo sĩ số X X X X X  - GVnhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập Khởi động: Cán điều khiển - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay khớp đầu gối, hông - Giậm chân chỗ - Ôn bài thể dục phát triển 2x8 nhịp - Cán điều khiển chung b Phần bản: 18-20' - Truyền cầu theo nhóm người - HS quay mặt vào - Thi các tổ đôi cách 2-3m Trò chơi: Nhanh lên bạn 2-3 l Lần 1: Chơi thử Lần và lần chơi chính thức , 2-3l C Phần kết thúc: 5'-6' - Đi 2- hàng dọc và hát X X X X X - Một số động tác thả lỏng X X X X X - Trò chơi hồi tĩnh X X X X X  - Hệ thống toàn bài - Nhận xét học - Giao bài tập nhà Tiết 1: Kể chuyện (Chuyển) (322) NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI _ Ngày soạn: 21/4/2013 Ngày dạy: 23/4/2013 Tiết 1: Tự nhiên và xã hôi ÔN TẬP I môc tiªu: - Gióp HS cñng cè vÒ nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ MÆt Tr¨ng vµ c¸c v× - HS biết quan sát vật xung quanh; phân biệt đợc trăng với và các đặc điểm mÆt tr¨ng II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy * KiÓm tra bµi cò: - Nêu đặc điểm mặt trăng và các vì sao? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm *Bµi tËp ë líp: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng - GV h¬ng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bài1: Đánh dấu x vào chỗ chấm trớc ý đúng: Ta trông thấy mặt trăng vào ban đêm lúc nào còng trßn C¸c v× còng lµ "qu¶ bãng löa" nh MÆt Trêi Mặt trăng sáng vào ban đêm Vào đêm rằm, trăng tròn - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bµi 2: §iÒn tõ ngoÆc vµo chç chÊm (MÆt Tr¨ng, c¸c v× sao) - Vào đêm Trung thu, em nhìn thấy tròn - lµ "nh÷ng qu¶ bãng löa" gièng nh MÆt Trêi - trßn gièng nh MÆt Trêi - Cả và xa Trái Đất - GV nhËn xÐt, bæ sung Hoạt động học - 5- HS tr¶ lêi miÖng - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi, làm vë - HS đọc bài làm - HS kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS lµm phiÕu bµi tËp - 2- HS đọc bài làm - HS l¾ng nghe * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t ND bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe (323) Tiết 2: Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS về: Kĩ nhân, chia nhẩm phạm vi các bảng nhân, bảng chia đã học; Giả toán chia thành phần II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Đọc thuộc lòng bảng chia, nhân đã học? - HS nối tiếp đọc thuộc lòng bảng nhân, chia đã học - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài tập lớp: Bài 1: Số? - HS đọc yêu cầu x = x = x = 27 - HS nối tiếp làm miệng : = 24 : = 27 : = cột 15 : = 24 : = : = - HS nhận xét, chữa bài - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS lắng nghe Bài 2: Tính: - HS đọc yêu cầu x + 25 = 32 : + 64 = - HS làm HS làm bảng x + 65 = 45 : :3 = - HS nhận xét - GV nhận xét, chốt kết đúng - HS lắng nghe Bài 3: Có 35 học sinh xếp thành hàng Hỏi - HS đọc bài toán hàng có bao nhiêu học sinh? - HS làm bài vào - GV thu chấm, nhận xét - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe Tiết 3: Giáo dục ngoài GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 30-4 VÀ 1-5 I.Mục tiêu: Qua Gv cho Hs thấy ý nghĩa ngày 30-4 ngày giải phóng Miền Nam thống đất nước (324) Thấy tầm quan trọng ngày Quốc tế Lao động 1-5 GD cho học sinh lòng kính yêu dân tộc, đất nước II-Hoạt động dạy và học : Hoạt động dạy Hoạt động học GV nói ý nghĩa ngày 30-4 ngày Giải phóng MN và ngày 1-5 ngày Quốc tế Lao -HS nghe động * Ý nghĩa ngày 30 - - Cho hs ôn lại truyền thống hào hùng quân đội ta - Hs nghe kể các trận đánh lớn, thấy tinh thần anh dũng, mưu trí đội ta công giải phóng MN thống đất nước - Kể gương anh dũng -HS nghe và nêu ý kiến trường kì kháng chiến dân tộc ta * Ýnghĩa ngày 1-5 - Cho hs ôn lại truyền thống giai cấp công nhân quốc tế, họ đã anh dũng đứng lên đòi quyền lợi cho giai cấp - Hs thấy quyền lợi và nghĩa vụ giai cấp công nhân nghiệp xây dựng CNXH thời kì trước và xây dựng CNHHĐH đất nước giai đoạn -HS tham gia các tiết mục văn Sinh hoạt văn nghệ nghệ chào mừng ngày 30 - và - GV cho cá nhân, nhóm, tổ lên biểu 1- diễn các bài hát ngày lễ lớn này - GV nhận xét, đánh giá 3.Củng cố - dặn dò -Hỏi lại ND bài -Dặn HS nhà thực cho tốt Ngày soạn: 22/4/2013 Ngày dạy: 25/4/2013 Tiết 1: Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS từ trái nghĩa, từ ngữ công việc; Cách đặt câu II Các hoạt động dạy học: (325) Hoạt động dạy * Kiểm tra bài cũ: - Tìm từ trái nghĩa với các từ sau: đói, dài, ngủ - GV nhận xét, cho điểm *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - GV hương dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Tìm từ trái nghĩa với từ sau: chết, chăm chỉ, can đảm, tốt, đẹp, thông minh, cao, to, đen, đầu Hoạt động học - HS làm miệng - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS chữa miệng bài - HS khác nhận xét + GV nhận xét, chốt ý đúng - HS lắng nghe Bài 2: Tìm và ghi từ ngữ công việc - HS đọc yêu cầu nghề nghiệp sau cho đúng cột: - HS làm Kĩ sư xây dựng Giáo viên - HS lắng nghe + GV chấm bài, nhận xét Bài 3: Hãy đặt câu, câu có từ công việc nghề nghiệp vừa tìm bài - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào tập - HS làm bảng - HS lắng nghe + Gv nhận xét, chữa bài * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe _ Tiết 2: Toán Ôn tập I Mục tiêu: - Giúp HS củng cố về: Kĩ vẽ đoạn thẳng, đường thẳng; cách tính chu vi tam giác, chu vi hình tứ giác II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học (326) * Kiểm tra bài cũ: - Nêu cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác? GV nhận xét, cho điểm * Bài tập : Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: a, 65 cm; 31 cm; 43 cm b, 30 cm, 15 cm, 26 cm - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 50 cm, 30 cm, 50 cm, 30 cm? - GV thu chấm, nhận xét Bài 3: Vẽ đường thẳng AB; Vẽ đoạn thẳng AB - HS trả lời - HS lắng nghe - HS làm HS lên bảng làm, chữa bài - HS khác nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc bài toán - HS đọc bài toán, làm bài vào - HS lắng nghe - HS đọc bài toán - HS làm bảng Lớp làm vở, chữa bài - HS nêu nhận xét giống và khác đường thẳng và đoạn thẳng - HS lắng nghe - GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe Tiết 3: Thể dục ÔN TẬP CHUYỀN CẦU-TRÒ CHƠI – NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH I Mục tiêu: KT: Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm người - Ôn trò chơi ném bóng trúng đích (327) KN: Nâng cao khả đón và chuyền cầu chính xác - Tham gia chơi tương đối chủ động 3.TĐ: Tự giác tích cực học môn thể dục II Địa điểm - phương tiện: - Trên sân trường, kẻ vạch sẵn, còi III Nội dung - phương pháp: Nội dung Định lượng A phần Mở đầu: 6-7' 1, Nhận lớp: Lớp trưởng tập chung báo cáo sĩ số GV phổ biến nội dung bài tập Khởi động: Giậm chân chỗ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông Phương pháp X X X X X X X X X X X X X X X  2' Ôn các động tác tay, chân, lườn, bụng, nhảy, ôn bài thể dục PTC 2x8 nhịp B Phần bản: - Chia tổ tập luyện - Chuyền cầu theo nhóm người 8-10' - Trò chơi : Con cóc là cậu ông trời c Phần kết thúc: - Đi theo 2-4 hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng 2' - trò chơi hồi tĩnh 1' - Hệ thống nhận xét 1-2' - Giao bài tập nhà 1' Ngày soạn: 21/4/2013 Ngày dạy: 26/4/2013 Tiết 1:Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Ở đâu?, Khi nào?, Để làm gì?; Cách viết đoạn văn nói cây bóng mát II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: (328) - Trả lời câu hỏi: Bông cúc trắng mọc đâu? Khi nào trường bạn nghỉ hè? - GV nhận xét, cho điểm * Bài mới: - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng - GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau: + Bài 1: Đặt câu hỏi cho phận câu gạch chân: a Mẹ thường khen em em điểm tốt b Tháng tám, học sinh tựu trường c Em làm thẻ mượn sách thư viện d Người ta trồng cây xoài để lấy ăn GV chấm bài, nhận xét + Bài 2: Trả lời câu hỏi sau: a Chim sơn ca bị nhốt đâu? b Người ta trồng cây xoan để làm gì? c Khi nào bạn cô giáo khen? - GV nhận xét, chữa bài + Bài 3: Hãy viết 4- câu kể cây bóng mát GV nhận xét, khen HS làm bài tốt - HS viết nháp HS làm bảng - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm miệng theo nhóm đôi - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm 3- HS đọc bài làm - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết :Mĩ thuật Thực hành: Vẽ tranh Đề tài phong cảnh I/ Mục tiêu: - HS nhận biết tranh phong cảnh - Cảm nhận vẻ đẹp đẽ phong cảnh thiên nhiên - Biết cách vẽ tranh phong cảnh - Nhớ lại và vẽ tranh phong cảnh theo ý thích II/ Chuẩn bị: - GV: Sưu tầm tranh, ảnh phong cảnh; Bài vẽ HS năm trước; - HS: Sưu tầm tranh, ảnh phong cảnh, tập vẽ, chì, màu III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Tìm , chọn nội dung đề tài: - GV giới thiệu tranh ảnh phong cảnh để HS thấy: tranh phong cảnh thường vẽ nhà, cây, cổng làng, đường, ao, hồ, người, vật - Cho HS xem tranh HS năm trước Cách vẽ tranh phong cảnh: - GV gợi ý để HS chọn nội dung vẽ: cảnh đường phố, công viên, trường học, làng quê, núi non, sông biển Hoạt động học - HS quan sát, nhận biết - HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi - HS lắng nghe - HS quan sát, lựa chọn (329) - GV gợi ý cách vẽ tranh: Vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau, vẽ màu theo ý - HS lắng nghe thích Thực hành: - GV cho HS xem số bài vẽ đề tài - HS quan sát này - HS thực hành vẽ tranh, tô màu - GV quan sát lớp và gợi ý HS chọn nội dung và vẽ, tô màu Nhận xét, đánh giá: - GV chọn và cho HS xem số bài vẽ đã -HS quan sát và nhận xét hoàn thành, gợi ý HS nhận xét về: hình vẽ? Màu sắc tranh nào? - GV yêu cầu HS tự xếp loại các bài vẽ theo -HS lắng nghe và xếp loại bài vẽ theo cảm nhận riêng mình cảm nhận riêng mình Dặn dò: - Tiếp tục hoàn thành bài vẽ -HS lắng nghe - Chuẩn bị sau trưng bày sản phẩm năm - HS lắng nghe học Tiết 3:Giáo dục tập thể I Mục tiêu: SINH HOẠT LỚP TUẦN 34 - Sau bài học hs biết - Tự tổ chức buổi sinh hoạt lớp - Biết tự đánh giá ưu khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra: Sĩ số học sinh Sinh hoạt lớp: - GV nhận xét ưu khuyết điểm - HS chú ý lắng nghe chính tổ , cá nhân tuần vừa qua + Ưu điểm + Khuyết điểm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết - Dưới lớp HS tự đánh giá hành điểm Yêu cầu học sinh đó vi và kết tu dưỡng khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa mình khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc kiểm điểm trước lớp - Cả lớp chú ý lắng nghe - GV thông báo kết thi đua lớp tuần vừa qua - Đề phương hướng phấn đấu cho tuần tới - Cả lớp chú ý lắng nghe + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp +Tích cực luyện chữ đẹp - Mỗi học sinh tự đề phương + Tích cực tự giác học tập, tu dưỡng đạo hướng phấn đắu cho cá nhân và đức tập thể * Tổng kết: GV nhận xét học Kí duyệt tuần 34 (330) Ngày soạn: 28/4/2013 Ngày dạy: 29/4/2013 TUẦN 35 Tiết 1:Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ đâu?, Khi nào?, Để làm gì? Cách viết đoạn văn nói cây ăn II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Trả lời câu hỏi: Chim sơn ca bị nhốt đâu? Khi - HS viết nháp HS làm nào học sinh tựu trừng ? bảng - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài mới: - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng - HS lắng nghe - GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau: + Bài 1: Đặt câu hỏi cho phận câu gạch - HS đọc yêu cầu chân: - HS làm bài vào a Mẹ thường khen em em cham học b Vào đầu tháng sáu , học sinh nghỉ hè c Em làm thẻ mượn sách thư viện d Người ta trồng cây bàng để lấy bóng mát GV chấm bài, nhận xét + Bài 2: Trả lời câu hỏi sau: - HS lắng nghe a Bông cúc trắng mọc đâu? - HS đọc yêu cầu b Người ta trồng cây cam để làm gì? - HS làm miệng theo nhóm đôi c Khi nào bạn quê thăm ông bà ngoại? - HS nối tiếp trả lời - GV nhận xét, chữa bài câu hỏi + Bài 3: Hãy viết 4- câu kể cây ăn - HS lắng nghe GV nhận xét, khen HS làm bài tốt - HS đọc yêu cầu - HS làm 3- HS đọc bài làm - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe _ Tiết 2: Thể dục (Chuyển ) CHUYỀN CẦU - TRÒ CHƠI NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH I Mục tiêu: KT: - Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm người - Ôn trò chơi: Ném bóng trúng đích KN: - Yêu cầu tiếp tục nâng cao khả đón và chuyền cầu chính xác (331) - Yêu cầu nâng cao khả ném trúng đích Thái độ: - Tự giác tích cực học môn thể dục II Địa điểm - phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường Iii Nội dung và phương pháp: Nội dung Định lượng Phương pháp A Phần mở đầu: 6-7' ĐHTT: X X X X X - GV nhận lớp, phổ biến nội dung 1' X X X X X bài tập X X X X X  Khởi động: - Giận chân chỗ, xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay khớp x nhịp đầu gối, hông, vai, tay, chân, lườn, bụng b Phần bản: - Chuyền cầu theo nhóm 8-10' X X X X X người X X X X X - Trò chơi ném bóng trúng đích 8-10' X X X X X  C Phần kết thúc - Đứng chỗ vỗ tay hát 2-3' theo 2-4 hàng dọc và hát - Một số động tác thả lỏng 1-2' X X X X X - Trò chơi hồi tĩnh 1' X X X X X - Hệ thống toàn bài X X X X X - Nhận xét học  - Giao bài tập nhà 1' _ Tiết 3: Kể chuyện (Chuyển) ÔN TẬP TIẾT _ Ngày soạn: 28/4/2013 Ngày dạy: 30/4/2013 Tiết 1: Hát nhạc ÔN LUYỆN VÀ BIỂU DIỄN BÀI HÁT I/ MỤC TIÊU: - Ôn tập số bài hát đã học học kì 2và tập biểu diễn số bài hát đó II/ GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Học thuộc bài hát, - Nhạc cụ, quen dùng (332) -Một vài dộng tác múa phụ hoạ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ 1: Ôn tập bài hát : Chim chích bông và Chú ếch -HS hát điều khiển GV - Ôn tập theo tổ ,nhóm - HS hát theo bàn, tổ - Hát kết hợp gõ đệm -Tập biểu diễn các bài hát -Hát kết hợp múa đơn giản HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm: -GVhướng dẫn HS sử dụng nhạc cụ gõ đệm -HS hát kết hợp gõ đệm theo phách theo bài hát -GV hướng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời theo tiết tấu lời ca: ca - Đứng hát và nhún chân nhịp nhàng - GV tổ chức cho HS thi hát các tổ.GV - Tổ cử đại diện thi hát và biểu diễn nhận xét, bình chọn tổ hát hay để tuyên trước lớp dương trước lớp HĐ3:Thi giọng hát hay :các cá nhân tham gia - lớp bình chọn * Củng cố, dặn dò: -Nhận xét học - HS lắng nghe - Dặn HS luyện hát thêm nhà Tiết : Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ đọc, viết các số phạm vi 1000; kĩ giải toán dạng nhiều hơn, ít II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: Đặt tính tính: - HS làm bảng, lớp làm 258- 45 620+ 356 - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài tập lớp: Bài 1: Số? - HS đọc yêu cầu a, 252, , 254, , , , , - HS làm vở, HS làm bảng, chữa b, 701, 703, , ., 709, , , , bài (333) c, 888, 890, , , , , , , * GV nhận xét, chữa bài - HS lắng nghe Bài 2: Viết các số sau thành tổng các trăm, - HS đọc yêu cầu chục, đơn vị: - HS làm bài vào HS làm 784 = 803 = bảng 310 = 999 = - HS khác nhận xét 605 = 530 = * GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 3: Hoàng cao 125 cm, Lan cao - HS đọc bài toán Hoàng 14 cm Hỏi Lan cao bao nhiêu xăng ti - HS làm bài vào mét? * GV chấm bài, nhận xét - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe Tiết 3: Giáo dục ngoài TỔ CHỨC CHO HỌC SINH SƯU TẦM TRANH, ẢNH VỀ CUỘC SỐNG CỦA CÁC EM THIẾU NHI TRÊN THẾ GIỚI I/Mục tiêu : -Qua HS hiểu biết thêm sống các em thiếu nhi trên giới II-Hoạt động dạy và học Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Giới thiệu bài : GV nêu mục đích , yêu cầu học 2/Hoạt động 1: GV kiểm tra phần sưu tầm -HS nghe tranh ảnh HS -HS để phần chuẩn bị, GV kiểm tra -Gọi HS nêu tên tranh hay tư liệu đã sưu tầm nói nội dung gì?của nước nào -GV chốt lại: Tất các tranh hay tư liệu nói sống các em thiếu nhi giới, ta thấy nước các em có phong tục tập quán khác nhau, sống các em có nhu cầu học tập và vui chơi 3/ Hoạt động : GV nêu lên số hoạt động các em thiếu nhi số nước khác nhau.Hỏi HS sống các hàng ngày -HS nghe và nêu ý kiến là gì HS phát biểu: học tập, vui chơi, lao động với công việc phù hợp GV gọi nhiều HS phát biểu, GV nhận xét, (334) chốt lại 3.Củng cố - dặn dò -Hỏi lại ND bài -Dặn HS nhà thực cho tốt -HS tham gia các tiết mục văn nghệ Ngày soạn: 28/4/2013 Ngày dạy: 02/5/2013 Tiết 1: Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? đâu? Như nào? II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào? - GV nhận xét, cho điểm *Bài tập lớp: - GV giới thiệu bài, ghi bảng - GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau: Bài1: Gạch phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? a Mùa xuân về, trăm hoa đua nở, cây cối tốt tươi b Thời tiết mát mẻ mùa thu c Cô giáo vui lớp điểm tốt + GV chữa bài, nhận xét Bài 2: Gạch phận trả lời cho câu hỏi đâu? a Trong chơi, trên sân trường, các bạn nam đá cầu, các bạn nữ nhảy dây b Xe cộ tấp nập ngược xuôi trên đường c Trong thư viện, người chăm chú đọc sách + GV nhận xét, bổ sung Bài 3: Đặt câu hỏi cho phận gạch chân: a Nét chữ Hoa vừa mềm mại, vừa đúng mẫu b Sách bạn Hải giữ gìn cẩn thận - HS thực hành hỏi đáp - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi, - Gọi HS nối tiếp làm miệng HS khác nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm đôi - HS nối tiếp làm miệng - HS khác nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS làm (335) c Cánh đồng lúa làng em xanh tốt bời bời + GV chấm bài, nhận xét - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết 2: Toán ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ tính phạm vi Toán 2; So sánh các số; Giải toán nhiều hơn, ít II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Đọc thuộc các bảng nhân, chia đã học - HS nối tiếp đọc bảng nhân, chia đã học - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài tập : Bài 1: Tìm y: - HS đọc yêu cầu y + 324 = 576 y - 420 = 163 - HS làm vở, HS làm bảng 628 - y = 163 y x = 24 - HS nhận xét - GV nhận xét,khẳng định kết đúng - HS lắng nghe Bài : Tính nhẩm: - HS đọc yêu cầu 50 x = 30 x = 30 x = - HS làm bài vào 10 x = 60 : = 90 : = - HS đổi kiểm tra bài - HS nhận xét - GV nhận xét, chữa bài Bài 3: Năm Hoà tuổi, mẹ Hoà 27 tuổi Hỏi năm mẹ bao nhiêu tuổi? - GV chấm bài, nhận xét bài làm học sinh - HS lắng nghe - HS đọc bài toán - HS làm bài vào - HS lắng nghe (336) * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Dặn HS xem lại các bài tập đã làm - HS lắng nghe _ Tiết 3: Thủ công THỰC HÀNH LÀM ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH I/ Mục tiêu: - Ôn tập ,củng cố kiến thức kĩ làm thủ công lớp -Làm ít sản phẩm thủ công - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động mình II/ GV chuẩn bị: - Con bướm làm giấy; Quy trình làm bướm, có hình minh hoạ cho bước; Giấy thủ công, giấy màu, kéo, chì, thước, hồ dán, sợi dây đồng dài 15 cm III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5' *Kiểm tra: - Kể tên các bước làm bướm? - 1HS nhắc lại các bước làm - GV nhận xét bướm - HS lắng nghe 22' *GV hướng - Bước 1: - HS nhắc lại các dẫn HS thực - Bước 2: bước hành làm - Bước 3: sản phẩm thủ - Bước 4: công theo ý * GV tổ chức cho HS thực hành; thích Nhắc HS các nếp gấp phải thẳng, - HS thực hành theo đều, miết kĩ bước * GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng hoàn thành sản phẩm - Cho HS trưng bày sản phẩm, GV chọn sản phẩm đẹp để tuyên - Cho HS trưng bày dương sản phẩm - Đánh giá sản phẩm HS - HS lắng nghe 3' * Củng cố, - Nhận xét tinh thần học tập, kĩ (337) dặn dò: thực hành và sản phẩm HS - HS lắng nghe - Dặn HS chuẩn bị sau: Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi - HS lắng nghe theo ý thích Ngày soạn: 28/4/2013 Ngày dạy: 3/5/2013 Tiết 1:Tiếng Việt ÔN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cho HS kĩ đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Ở đâu?, Khi nào?, Để làm gì? Vì sao? Như nào?; Cách viết đoạn văn nói cây hoa mà em yêu thích II Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * Kiểm tra bài cũ: - Trả lời câu hỏi: Các em chơi nhảy dây đâu ? Khi - HS viết nháp HS làm nào bạn làm xong bài tập này ? bảng - GV nhận xét, cho điểm - HS lắng nghe * Bài mới: - GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng - HS lắng nghe - GV hướng dẫn HS làm các bài tập sau: + Bài 1: Đặt câu hỏi cho phận câu gạch - HS đọc yêu cầu chân: - HS làm bài vào a Bút chì em để ngăn bàn - HS làm miệng theo nhóm đôi b Chúng em tham quan Viện Bảo tàng lịch sử - HS nối tiếp đặt câu vào ngày chủ nhật hỏi c Người ta trồng cây hoa cúc để lấy hoa - HS lắng nghe d Nội quy Đảo Khỉ rõ ràng,dễ hiểu e Bạn An nghỉ học vì bị ốm GV chữa bài, nhận xét + Bài 2: Hãy viết 4- câu kể cây hoa mà em - HS đọc yêu cầu yêu thích - HS làm 3- HS đọc bài GV nhận xét, khen HS làm bài tốt làm - HS lắng nghe * Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe - Nhận xét học - HS lắng nghe Tiết 2: Đạo đức ÔN TẬP I môc tiªu: Ôn tập để HS thấy đợc: (338) - ích lợi số loài vật sống ngời; cần phảibảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trờng lành - Hành vi đúng, hành vi sai các loài vật; Biết bảo vệ loài vật có ích II các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học * KiÓm tra bµi cò: - Kể việc cần làm để bảo vệ loài vật có - 3- HS kể miệng Ých? - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS - HS l¾ng nghe * Bµi «n: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng - GV híng d·n HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: Em sÏ lµm g× mçi t×nh huèng díi ®©y, v× sao? a Em sang nhµ b¹n ch¬i, thÊy b¹n ®ang bắt chim sâu b Em thấy bạn bắt chú gà bỏ xuống ao c Trên đờng học về, em gặp bạn bắt chú mèo + GV nhận xét, chốt cách ứng xử đúng Bµi 2: §ãng vai theo t×nh huèng bµi tËp 1: + GV nhận xét, chốt cách ứng xử đúng * Cñng cè, dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - HS l¾ng nghe - HS đọc yêu cầu - HS th¶o luËn nhãm, t×m c¸ch xö lÝ tõng t×nh huèng - HS nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - HS l¾ng nghe - HS thảo luận nhóm đóng vai theo t×nh huèng cña bµi tËp - Gọi số nhóm lên đóng vai Nhãm kh¸c nhËn xÐt - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe _ Tiết 3:Giáo dục tập thể SINH HOẠT LỚP TUẦN 35 I Mục tiêu: - Sau bài học hs biết - Tự tổ chức buổi sinh hoạt lớp - Biết tự đánh giá ưu khuyết điểm thân và tập thể II Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra: Sĩ số học sinh Sinh hoạt lớp: (339) - GV nhận xét ưu khuyết điểm chính tổ , cá nhân tuần vừa qua + Ưu điểm + Khuyết điểm - GV rõ học sinh vi phạm khuyết điểm Yêu cầu học sinh đó khuyết điểm và nêu biện pháp để sửa chữa khuyết điểm đó - Yêu cầu học sinh mắc khuyết điểm lên đọc kiểm điểm trước lớp - GV thông báo kết thi đua lớp tuần vừa qua - Đề phương hướng phấn đấu cho tuần tới + Tiếp tục trì nề nếp thi đua lớp +Tích cực luyện chữ đẹp + Tích cực tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức * Tổng kết: GV nhận xét học - HS chú ý lắng nghe - Dưới lớp HS tự đánh giá hành vi và kết tu dưỡng mình - Cả lớp chú ý lắng nghe - Cả lớp chú ý lắng nghe - Mỗi học sinh tự đề phương hướng phấn đắu cho cá nhân và tập thể Kí duyệt ngày (340) (341) (342) (343)
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH DAY HOC BUOI HAI, KE HOACH DAY HOC BUOI HAI