0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 27 -29 )

Tuyển dụng là một quá trình thu hút, nghiên cứu, lựa chọn và quyết định tiếp nhận một cá nhân vào một vị trí của tổ chức. Mục đích của một cuộc tuyển dụng là rất rõ ràng: trong số những người tham gia dự tuyển, doanh nghiệp sẽ tìm chọn một hoặc một số người phù hợp nhất với các tiêu chuẩn và yêu cầu của các vị trí cần tuyển.

Khi cĩ nhu cầu tuyển người, thì các tổ chức cĩ thể tuyển mộ từ lực lượng lao động ở bên trong tổ chức cũng như từ thị trường lao động ở bên ngồi. Nguồn lao động ở bên trong thường được ưu tiên hơn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp tuyển dụng từ nguồn bên ngồi cĩ ý nghĩa hơn.

Tuyển dụng nội bộ được thực hiện cơng khai, với các tiêu chuẩn rõ ràng đối với tất cả các ứng viên từ bên trong doanh nghiệp. Hình thức tuyển các nhân viên từ trong nội bộ cĩ nhiều ưu điểm. Nhân viên đã được thử thách lịng trung thành, thái độ nghiêm túc, trung thực, tinh thần trách nhiệm và ít bỏ việc. Nhân viên thuận lợi hơn trong việc thực hiện cơng việc, nhất là trong thời gian đầu ở cương vị mới. Đồng thời tạo ra sự thi đua rộng rãi giữa các nhân viên, kích thích họ làm việc tích cực, sang tạo và tạo ra hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên tuyển dung nội bộ cũng gây ra một số khĩ khăn. Việc tuyển dụng này gây hiện tượng chay lỳ, xơ cứng do các nhân viên quen với cách làm việc của cấp trên trước đây họ sẽ rập khơn theo cách làm việc đĩ, thiếu sang tạo. Những ứng viên khơng được tuyển chọn sẽ cĩ tâm lý khơng phục lãnh đạo, bất hợp tác, chia bè phái, mất đồn kết.

Đối với nguồn ứng viên tuyển từ bên ngồi doanh nghiệp phải dựa trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế nĩi chung, điều kiện thị trường địa phương và điều kiện thị trường nghề nghiệp. Thơng thường tỷ lệ lao động thất nghiệp càng cao thì nguồn cung cấp ứng viên cho doanh nghiệp càng nhiều và doanh nghiệp càng dễ tuyển nhân viên.

Tùy theo thực trạng của mỗi doanh nghiệp mà quy trình tuyển dụng cĩ khác nhau, sau đây là quy trình chung:

13

Bộ phận liên quan Lưu đồ Tài liệu – Dữ liệu

1 BP cĩ nhu cầu tuyển dụng

Phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân sự

2 Nhân viên phụ trách nhu cầu tuyển dụng 3 Giám đốc nhân sự

Kế hoạch nhân sự cơng ty năm…

4 Tổng giám đốc

5 Nhân viên phụ trách tuyển dụng

6 Giám đốc đơn vị Phiếu yêu cầu tuyển

dụng 7 Nhân viên phụ trách

tuyển dụng

Kế hoạch nhân sự quý..

8 Tổng giám đốc nhân sự

Thơng tin nội bộ Thư mời phỏng vấn Đơn xin dự tuyển Bảng kê khai lý lịch Kết quả phỏng vấn ứng viên -Phiếu chấp nhận tuyển dụng 9 Nhân viên phụ trách TD, GĐ các bộ phận, GĐ nhân sự 10 Tổng giám đốc 11 Nhân viên phụ trách tuyển dụng

(Nguồn: Trần Kim Dung (2015). Quản trị nguồn nhân lực. NXB Kinh Tế TP. HCM, Tr.43)

khơng khơng khơng Đề xuất nhu cầu tuyển dụng nhân sự

Lập và lưu hồ sơ nhân sự Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng

Thơng báo kế hoạch năm và chỉ tiêu nhân sự cho các đơn vị

Lập kế hoạch tuyển dụng năm

Đề xuất nhu cầu tuyển dụng trong quý

Lập kế hoạch thực hiện quý

Thực hiện tuyển dụng Phê duyệt kế hoạch

Xét duyệt

Xem xétvà phê duyệt

Thơng báo lý do

Hình 1.3: Nội dung và trình tự của quá trình tuyển dụng

14

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 27 -29 )

×