0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Tổng hợp ưu nhược điểm của hoạt động quản trị nguồn nhân lực của cơng ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 78 -80 )

của Cơng ty TNHH CJ Vina Agri

Nội dung Ưu điểm Nhược điểm

Hoạt động thu hút nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực

Cơ cấu lao động tại cơng ty nĩi chung và các phịng ban nĩi riêng phù hợp với tình hình sản xuất cũng như đặc thù của ngành kinh doanh.

Chưa xây dựng được chiến lược hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực trong dài hạn gây khĩ khăn cho cơng tác tuyển dụng cũng như đảm bảo nguồn nhân lực cho tất cả các hoạt động của cơng ty.

Phân tích cơng việc

Xây dựng được bảng mơ tả cơng việc cụ thể cho từng vị trí.

Bảng mơ tả cơng việc cho từng vị trí cơng việc nhưng chưa kèm theo tiêu chuẩn đánh giá mức độ hồn thành gây khĩ khăn cho việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, đề bạt nhân viên giỏi.

64

Tuyển dụng

Xây dựng được quy trình tuyển dụng một cách chặt chẽ và cĩ khoa học giúp đảm bảo hoạt động cơng ty diễn ra một cách suơng sẻ.

Cơng tác tuyển dụng chưa dựa trên cơng tác hoạch định nguồn nhân lực để thực hiện.

Chưa chú trọng chọn và huấn luyện lực lượng nhân viên làm cơng tác tuyển chọn. Hoạt động đào tạo và phát triển Đào tạo và phát triển

Xây dựng được quy trình đào tạo một cách cĩ hệ thống chi tiết. Các bước thực hiện được trình bày cụ thể, đảm bảo cho quá trình thực hiện cơng tác đào tạo luơn luơn được chi tiết, tránh sai sĩt. Người lao động được đào tạo đầy đủ các kỹ năng chuyên mơn khi tiếp nhận cơng việc được giao.

Việc xác định nhu cầu đào tạo cịn thực hiện khá đơn giản. Các trưởng bộ phận xác định nhu cầu đào tạo chỉ dựa trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện cơng việc của từng nhân viên theo cảm tính là chính.

Các hình thức đào tạo cịn ít, chưa khuyến khích người lao động tự học tập nâng cao kiến thức bằng cách tham gia vào các lớp học bên ngồi cơng ty như các lớp đào tạo dài hạn

Cơng ty chỉ chú trọng đào tạo người lao động các kỹ năng chuyên mơn khơng chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm. Hoạt động duy trì Đánh giá thực hiện cơng việc Xây dựng bảng đánh giá thực hiện cơng việc để đo lường kết

Việc đánh giá mức độ thực hiện chưa xem xét đến đặc điểm của từng loại cơng việc.

65

nguồn nhân lực

quả làm việc của nhân viên.

Việc đánh giá nhân viên được thực hiện một phần do nhận xét chủ quan, cảm tính dựa trên kinh nghiệm là chủ yếu của cấp trên.

Chính sách đãi ngộ

Mức thu nhập bình quân của nhân viên cơng ty là cao hơn so với các cơng ty sản xuất khác giúp đảm bảo đời sống nhân viên.

Chưa cĩ quy chế xét tăng bậc lương một cách rõ ràng, cách tính lương rất khĩ cho lao động đàm phán tăng lương.

Quan hệ lao động

Thực hiện đầy đủ các quy chế về quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo chưa thật sự hịa nhã.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 78 -80 )

×