0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Thành lập bộ phận phân tích cơng việc, hồn chỉnh bảng mơ tả cơng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 88 -89 )

cơng việc và bảng tiêu chuẩn cơng việc.

Thứ nhất, thành lập một bộ phận phân tích cơng việc.

Thu thập thơng tin về cơng việc, thiết kế cơng việc, xây dựng bảng mơ tả cơng việc, bảng tiêu chuẩn cơng việc. Kết quả phân tích cơng việc chính là cơng ty phải xây dựng được hệ thống bảng mơ tả cơng việc và bảng tiêu chuẩn cho từng vị trí . Làm tốt cơng tác này sẽ giúp các nhà lãnh đạo của CJ Vina Agri đưa ra quyết định đúng đắn về tuyển dụng, cũng như các chính sách về lương, thưởng nhằm khuyến khích, động viên người lao động một cách kịp thời. Phân tích cơng việc thiếu chính xác, thiếu căn cứ khoa học sẽ làm cho các hoạt động cịn lại của quản trị nhân lực sẽ mang tính hình thức, khơng chính xác, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của cơng tác quản trị nguồn nhân lực. Do đĩ, cơng ty cần thành lập một bộ phận chuyên trách về hoạt động phân tích cơng việc. Cán bộ phân tích cơng việc phải là người am hiểu về các cơng việc của cơng ty, cĩ kiến thức và kỹ năng về phân tích cơng việc, cĩ uy tín và kinh nghiệm lâu năm, cĩ như vậy cơng tác phân tích cơng việc của cơng ty mới đạt hiệu quả cao.

Thứ hai, xây dựng bảng mơ tả cơng việc cĩ kèm các tiêu chí đo lường đánh giá.

Các tiêu chí đo lường đánh giá này cơng ty cĩ thể áp dụng hệ thống đánh giá theo năng suất KPI, mỗi vị trí chức danh khơng nên sử dụng quá 03 KPI vì sử dụng

74

quá nhiều sẽ khơng cĩ chất lượng hoặc sẽ khơng khả thi. Việc chọn KPI nào thì tùy vào phịng ban nào thực hiện nhưng ở đây cần sự thể hiện vai trị tư vấn của phịng nhân sự.

Thứ ba, cơng ty cần tách riêng bảng tiêu chuẩn cơng việc ra khỏi bảng mơ tả cơng việc và đồng thời xây dựng bảng tiêu chuẩn cơng việc rõ ràng hơn.

Trong bảng tiêu chuẩn cơng việc cần phải liệt kê những yếu tố như: trình độ văn hĩa, kỹ năng làm việc, kinh nghiệm làm việc, phẩm chất cá nhân, thể lực, tuổi tác, đặc điểm cá nhân. Yêu cầu bản tiêu chuẩn cơng việc cho từng vị trí phải rõ ràng, cụ thể và chính xác cĩ như vậy mới phát huy được hiệu quả cao. Nội dung của bảng tiêu chuẩn cơng việc như sau:

- Trình độ học vấn: bao gồm cĩ trình độ văn hĩa, trình độ ngoại ngữ, tin học... - Kỹ năng làm việc: bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và tạo lập mối quan hệ, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng tổ chức cơng việc hiệu quả, kỹ năng sử dụng cơng nghệ…

- Kinh nghiệm làm việc: nắm vững và thực hiện tốt một số kỹ năng, cĩ kinh nghiệm cơng tác và đạt thành tích tốt.

- Phẩm chất và đặc điểm cá nhân: các phẩm chất cần thiết để thực hiện cơng việc như điềm tỉnh, chính chắn, trung thực, cầu tiến, cĩ tinh thần trách nhiệm cao…và các yêu cầu về đặc điểm cá nhân như về tuổi tác, giới tính, thể lực…

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 88 -89 )

×