0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Cơ sở đề xuất giải pháp hồn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Cơng ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 86 -88 )

Cơng ty TNHH CJ Vina Agri đến năm 2020.

Dựa vào tình hình thực tế cơng tác quản trị nguồn nhân lực tại cơng ty, các giải pháp đưa ra đều xuất phát từ nhược điểm của các hoạt động quản trị nhân lực.

Nội dung Nhược điểm Giải pháp

Hoạt động thu hút nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực

Chưa xây dựng được chiến lược hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực trong dài hạn gây khĩ khăn cho cơng tác tuyển dụng cũng như đảm bảo nguồn nhân lực cho các hoạt động của cơng ty.

Thực hiện hoạch định nguồn nhân lực trong dài hạn, dự báo cung cần nhân lực để đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh

Phân tích cơng việc

Bảng mơ tả cơng việc cho từng vị trí cơng việc nhưng chưa kèm theo tiêu chuẩn đánh giá mức độ hồn thành

Thành lập bộ phận phân tích cơng việc, hồn chỉnh bảng mơ tả cơng việc và bảng

72

gây khĩ khăn cho việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, đề bạt nhân viên giỏi.

tiêu chuẩn cơng việc

Tuyển dụng

Cơng tác tuyển dụng chưa dựa trên cơng tác hoạch định nguồn nhân lực để thực hiện. Chưa chú trọng chọn và huấn luyện lực lượng nhân viên làm cơng tác tuyển chọn.

Dựa vào hoạch định để tuyển dụng, đặt yếu tố năng lực lên hàng đầu và chú trọng đào tạo cán bộ làm cơng tác tuyển dụng Hoạt động đào tạo phát triển Đào tạo và phát triển

Việc xác định nhu cầu đào tạo cịn thực hiện khá đơn giản. Các trưởng bộ phận xác định nhu cầu đào tạo chỉ dựa trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện cơng việc của từng nhân viên theo cảm tính là chính.

Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực cho từng vị trí cơng việc Hoạt động duy trì nguồn nhân lực Đánh giá thực hiện cơng việc Việc đánh giá mức độ thực hiện chưa xem xét đến đặc điểm của từng loại cơng việc.Việc đánh giá nhân viên được thực hiện một phần do nhận xét chủ quan, cảm tính dựa trên kinh nghiệm là chủ yếu của cấp trên.

Áp dụng chỉ số đánh thực hiện (KPI) vào hoạt động đánh giá thực hiện cơng việc của nhân viên

73

Chính sách đãi ngộ

Chưa cĩ quy chế xét tăng bậc lương một cách rõ ràng, cách tính lương rất khĩ cho lao động đàm phán tăng lương. Xây dựng quy chế nâng bậc lương một cách rõ ràng cụ thể

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 86 -88 )

×