0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Ưu điểm và nhược điểm của chức năng thu hút nguồn lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 58 -59 )

Ưu điểm:

(1) Nhân viên cơng ty được bố trí cơng việc phù hợp với chuyên mơn được đào tạo, việc phân cơng cơng việc phù hợp giúp họ sử dụng tốt các năng lực cá nhân.

44

(2) Cơ cấu lao động tại cơng ty nĩi chung và các phịng ban nĩi riêng phù hợp với tình hình sản xuất cũng như đặc thù của ngành kinh doanh.

(3) Xây dựng được bảng mơ tả cơng việc cụ thể cho từng vị trí.

(4) Tận dụng tốt các ưu thế cũng như các hiểu biết để lựa chọn kênh tuyển dụng phù hợp, giảm được chi phí trong quá trình tuyển dụng

(5) Xây dựng được quy trình tuyển dụng một cách chặt chẽ và cĩ khoa học giúp đảm bảo hoạt động cơng ty diễn ra một cách suơng sẻ.

Nhược điểm:

(1) Cơng ty chưa xây dựng được chiến lược hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực trong dài hạn gây khĩ khăn cho cơng tác tuyển dụng cũng như đảm bảo nguồn nhân lực cho tất cả các hoạt động của cơng ty.

(2) Cơng ty xây dựng các bảng mơ tả cơng việc một chi tiết cho từng vị trí cơng việc nhưng chưa kèm theo tiêu chuẩn đánh giá mức độ hồn thành gây khĩ khăn cho việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, đề bạt nhân viên giỏi.

(3) Bảng tiêu chuẩn cho từng vị trí chưa chi tiết lồng ghép vào bảng mơ tả cơng việc làm cho quá trình tuyển dụng khĩ sàn lọc những ứng viên đủ tiêu chuẩn, mất thời gian kiểm tra những hồ sơ tuyển dụng khơng phù hợp.

(4) Số lượng nhân viên tại các phịng ban chưa đáp ứng được nhu cầu cơng việc, số nhân viên cảm thấy làm việc quá tải cao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 58 -59 )

×