0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Thực hiện hoạch định nguồn nhân lực trong dài hạn, dự báo cung cần

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 89 -92 )

cung cần nhân lực để đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh

Khi Việt Nam gia nhập vào hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TTP) thì chăn nuơi là một lĩnh vực bị đánh giá là sẽ gặp nhiều khĩ khăn nhất, tuy nhiên nĩ cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Do đĩ, cơng ty cần chuẩn bị tốt cơng tác hoạch định nguồn nhân lực để giải quyết những khĩ khăn và đồng thời nắm bắt những cơ hội mới. Cơng tác hoạch định nguồn nhân lực của cơng ty vẫn cịn một số hạn chế để là tốt cơng tác này cần thực hiện tốt những đĩng gĩp sau:

Thứ nhất, ban lãnh đạo và phịng nhân sự cần thực hiện việc lập kế hoạch nguồn nhân lực. Việc đĩ cần theo một quy trình rõ ràng với ban đầu là việc phân

75

tích mơi trường, xác định mục tiêu chiến lược của CJ Vina Agri. Trên cơ sở đĩ, ban lãnh đạo cần phải xác định được mục tiêu chiến lược nguồn nhân lực. Tiếp theo, phịng nhân sự cần phải phân tích được hiện trạng nguồn nhân lực về số lượng, chất lượng, cơ cấu tuổi, giới tính, để cĩ thể hồn thành cơng việc một cách tốt nhất, phẩm chất cá nhân, mức độ nhiệt tình trong cơng việc… Kết hợp các yếu tố bên ngồi và bên trong CJ Vina Agri để xác định được kế hoạch nguồn nhân lực một cách cụ thể.

Thứ hai, hiện nay cơng tác dự báo nhu cầu nhân lực trong dài hạn của cơng ty chưa được thực hiện cơng ty cần đặc biệt quan tâm và phải thực hiện cơng tác này. Để nâng cao sự chính xác và sát thực của hoạch định nguồn nhân lực, dự báo nên áp dụng các phương pháp phân tích khoa học như: xu hướng, tương quan, chuyên gia…Cần sử dụng sự trợ giúp của khoa học cơng nghệ giúp dự báo vừa tiết kiệm thời gian và đảm bảo chính xác. Để cĩ kết quả dự báo chính xác, nên sử dụng phối hợp nhiều phương pháp để thu được kết quả chính xác nhất.

Thứ ba, cơng ty cần dự báo cầu, cung nhân lực và phải đưa ra các biện pháp điều tiết mối quan hệ này. Dựa vào việc xác định mục tiêu, định hướng trong lai cùng với việc xác định nguồn nhân lực hiện tại của CJ Vina Agri để đưa ra dự báo về vấn đề nguồn nhân lực trong tương lai tại đây. Dựa vào cơng tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai để ban lãnh đạo với sự giúp sức của phịng nhân sự sẽ đưa ra kế hoạch để đảm bảo nguồn nhân lực trong tương lai. Cơng ty cần phải dự báo được cung nguồn nhân lực trong tương lai. Giải quyết được vấn đề này sẽ đảm bảo cho nguồn nhân lực khơng bị thiếu hụt và chất lượng nhân viên được đảm bảo. Từ việc xác định cân đối giữa cung và cầu nhân lực, ban lãnh đạo sẽ đưa ra các kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển, thăng chức hay tinh giảm biên chế phù hợp tình hình của cơng ty. Đây là vấn đề cốt lõi đảm bảo cho mọi hoạt động cịn lại trong cơng tác quản trị nguồn nhân lực được diễn ra một cách hiệu quả.

76

3.4.1.3 Dựa vào hoạch định để tuyển dụng, đặt yếu tố năng lực lên hàng đầu và chú trọng đào tạo cán bộ làm cơng tác tuyển dụng

Cơng tác tuyển dụng là một yếu tố tạo nên sự thành cơng của CJ Vina Agri. Quá trình tuyển dụng thành cơng sẽ mang lại nguồn nhân lực đảm bảo về chất lượng và đủ về số lượng để hồn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đĩng gĩp tích cực vào sự tồn tại và phát triển của cơng ty. Thực hiện tốt cơng tác tuyển dụng cũng gĩp phần làm giảm bớt chi phí đào tạo. Vì vậy, cơng tác này cần được thực hiện một cách nghiêm túc, cơng khai dân chủ, cĩ chất lượng và cơng bằng. Tuy nhiên, cơng tác tuyển dụng của CJ Vina Agri cũng bộc lộ nhiều hạn chế . Để hồn thiện hơn cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực, cơng ty cần:

Một là, phải dựa vào hoạch định nguồn nhân lực để làm nền cho hoạt động tuyển dụng. Cơng tác tuyển dụng cần dựa trên cơng tác hoạch định nguồn nhân lực để thực hiện. Hoạch định nguồn nhân lực sẽ giúp cho xác định nhu cầu, cung của nguồn nhân lực cho cơng ty khơng chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai. Do đĩ, hoạt động tuyển dụng sẽ dựa vào đây để xây dựng các kế hoạch tuyển dụng cho phù hợp. Cơng tác tuyển dụng vơ cùng quan trọng, nĩ tạo ra nguồn nhân lực mới cĩ đủ số lượng, chất lượng phù hợp với cơng việc. Vì vậy, cơng tác này cần được xây dựng nghiêm túc chặt chẽ dựa trên nền tảng hoạch định nguồn nhân lực.

Hai là, đặt yếu tố năng lực người lao động lên hàng đầu trong số các chỉ tiêu tuyển chọn: Đầu tiên, cần xác định rõ, tuyển dụng nhân lực là cơng tác quan trọng, quyết định tới số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, quyết định sự phát triển của của CJ Vina Agri. Tuyển dụng khơng chỉ là giải pháp để bù đắp sự thiếu hụt về nguồn nhân lực mà cịn là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cơng ty. Do vậy, tuyển dụng nên theo nguyên tắc “việc chọn người” chứ khơng phải “người chọn việc”.

Ba là, chú trọng chọn và huấn luyện lực lượng nhân viên làm cơng tác tuyển chọn. Thơng qua việc mời, thuê chuyên gia hoặc nhân viên đĩ trong cơng ty cĩ kinh nghiệm và kiến thức trong tuyển chọn lao động để làm cơng tác huấn luyện.

77

Chương trình huấn luyện phục vụ tuyển dụng cần phải cĩ sự kết hợp lý thuyết với thực hành để các nhân viên thực hiện để cĩ thể áp dụng vào thực tế tốt hơn.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc khâu phỏng vấn, kiểm tra trong quá trình tổ chức phỏng vấn tuyển dụng, tránh tình trạng làm theo hình thức, khơng cĩ tính cạnh tranh và khơng thể hiện tính sàn lọc để tuyển chọn người tài giỏi. Hạn chế tình trạng tuyển dụng nhân sự theo cơ chế “xin cho” do mối quan hệ quen biết.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 89 -92 )

×