0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Xây dựng quy chế nâng bậc lương một cách rõ ràng cụ thể

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 98 -99 )

Mức xếp loại hồn thành nhiệm vụ được nới rộng khoảng cách giữa các mức, tạo động lực cho nhân viên cố gắng hồn thành nhiệm vụ xuất sắc để được hưởng mức lương cao hơn và ngược lại đối với những viên khơng hồn thành nhiệm vụ thì mức hạ lương cũng cao hơn (trước đề xuất mức 1 = 110%, mức 2 = 100%, mức 3 = 80%, mức 4 = 60% lương)

Xây dựng quy chế nâng bậc lương một cách rõ ràng cụ thể như sau:

Nâng lương định kỳ

Tất cả nhân viên trong cơng ty cĩ đủ điều kiện sẽ được cơng ty xét nâng lương định kỳ 02 năm một lần. Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ:

- Cĩ thời gian làm việc liên tục tại cơng ty ít nhất 01 năm từ ngày được xếp lương lần cuối.

84

- Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc. - Hồn thành tốt nhiệm vụ, khơng cĩ sai sĩt gây hậu quả lớn.

- Khơng vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt, khơng làm ảnh hưởng đến uy tính và quyền lợi của cơng ty.

Nâng lương đặc cách:

- Trong quá trình hoạt động, những nhân viên cĩ thành tích nổi bật, cĩ những cống hiến xuất sắc, đưa ra và thực hiện được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơng nghệ, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh cĩ giá trị. Ngồi việc được khen thưởng, sẽ cịn được Ban Giám đốc cơng ty nâng lương đặc cách cho cá nhân đĩ trước thời hạn.

- Nhân viên cĩ thể được cơng ty xét nâng lương vượt bậc thứ tự, nhưng tối đa khơng quá 2 bậc trong thang bậc lương.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 98 -99 )

×