0

Đặc điểm của ngành sản xuất thức ăn chăn nuơi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 38-39 )

Sản phẩm của ngành chế biến thức ăn chăn nuơi bao gồm các loại thức ăn cơng nghiệp phục vụ cho ngành chăn nuơi và là nhân tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ vật nuơi, giá thành sản phẩm chăn nuơi, và chất lượng dinh dưỡng của

24

sản phẩm chăn nuơi. Và đĩ cũng chính là nhân tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng sản phẩm chăn nuơi, vệ sinh an tồn thực phẩm và mơi trường sinh thái.

Các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuơi phải chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với sản phẩm hàng hĩa do mình sản xuất, trong đĩ bộ Nơng nghiệp và phát triển nơng thơn là cơ quan Nhà nước trực tiếp quản lý tồn bộ hoạt động của ngành từ khâu cấp phép sản xuất kinh doanh đến khâu quản lý chất lượng, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Ngành chế biến thức ăn chăn nuơi là ngành cơng nghiệp hỗ trợ cho ngành chăn nuơi, nguồn nguyên liệu chủ yếu là sản phẩm từ ngành sản xuất nơng nghiệp, ngành thủy sản, ngành dược phẩm, do vậy nĩ tác động và chịu sự tác động rất lớn từ các ngành sản xuất khác. Chính vì thế mà ngành chế biến thức chăn nuơi phát triển gắn liền với việc phát triển cơng nghệ và kỹ thuật của ngành sản xuất khác.

Cơng tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đổi mới cơng nghệ sản xuất luơn được các doanh nghiệp và Nhà nước thực hiện một cách đồng bộ trong mối quan hệ tương hỗ. Đối với các doanh nghiệp, quá trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các cơng thức pha trộn và sản xuất thức ăn nhằm tạo ra các bí quyết riêng trong vịêc đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành. Đối với Nhà nước, quá trình nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và cơng nghệ chế biến thức ăn chăn nuơi nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước bắt kịp với xu hướng thế giới, tiếp cận với khoa học hiện đại. Đưa ra các giải pháp khoa học phát triển chăn nuơi trong mối quan hệ phát triển bền vững với các ngành khác nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên một các hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, giảm bớt các di hại do nguồn thức ăn chăn nuơi gây nên. Từ đĩ nghiên cứu các cơ chế chính sách phát triển chăn nuơi phù hợp với xu thế hội nhập và tồn cầu hĩa nền kinh tế.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 38 -39 )

Mục lục

×