0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Tổ chức KTTN tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 48 -50 )

Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức Tổng công ty Điện Lực TP Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát

Ban Tổng giám đốc gồm: Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh: Chỉ đạo trức tiếp Ban kinh doanh, và công tác kinh doanh của Toàn Tổng công ty

Phó Tổng Giám đốc Phụ kỹ thuật: Chỉ đạo trực tiếp Ban kỹ thuật và toàn bộ công tác kỹ thuật toàn Tổng công ty.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách tài chính: Chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính Ban tài chính kế toán, chỉ đạo công tác lập kế hoạch tài chính toàn Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT

Ban kiểm soát Tổng Giám đốc Phó TGĐ Kinh doanh Phó TGĐ Tài chính Phó TGĐ Kỹ thuật Phó TGĐ Đầu tư xây

dựng Các Ban Chức Năng Tổng Công ty Các công ty điện lực khu vực

Phó Tổng giám đốc đầu tư: Chỉ đạo trực tiếp ban kế hoạch và toàn bộ công tác ĐTXD toàn Tổng công ty, chỉ đạo đầu tư, xây dựng và lập sơ đồ, kế hoạch phát triển điện toàn thành phố.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư. Một số ban tham mưu trong Tổng công ty: Ban kiểm soát nội bộ

Ban Tổ chức và nhân sự Ban Kế hoạch

Ban Thanh tra bảo vệ Ban Tài Chính kế toán Ban quản lý đầu tư Ban Vật tư

Ban hợp tác quốc tế Ban An toàn

Ban quan hệ công đồng Ban Giám sát điện năng Văn phòng Tổng công ty.

Cấp tổng công ty: Tổng giám đốc (hoặc chủ tịch) của tổng công ty là người chịu trách nhiệm về lợi nhuận được tạo ra trong tổng công ty, đồng thời cũng chịu trách nhiệm về vốn đầu tư của tổng công ty. Tổng giám đốc có quyền trong việc ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận và vốn đầu tư trong tổng công ty.Toàn bộ tổng công ty được xem là một trung tâm đầu tư.

Cấp các công ty điện lực : Giám đốc các công ty điện lực trong tổng công ty là người chịu trách nhiệm và có quyền ra các quyết định ảnh hưởng đến lợi nhuận và vốn đầu tư của đơn vị mình phụ trách. Đối với các các công ty điện lực được ra quyết định đầu tư với mức phân cấp đầu tư được qui định trong quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty. Mỗi công ty điện lực của tổng công ty cũng được xem là một trung tâm đầu tư.

Căn cứ vào tính phổ biến về tình hình tổ chức KTTN ở một số quốc gia trên thế giới, khảo sát tình hình tổ chức báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị tại các Công ty Điện lực trên địa bàn TP.HCM, hệ thống KTTN sẽ được xác lập 4 loại

trung tâm trách nhiệm mang tính phổ biến: Trung tâm Chi phí, Trung tâm Doanh thu, Trung tâm Lợi nhuận, Trung tâm đầu tư.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 48 -50 )

×