0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Vị trí và vai trò của ngành điện đối với sự phát triển kinh tế xã hội TP.HCM

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 64 -65 )

TP.HCM

Tình hình kinh tế năm 2015 cả nước nói chung và Thành phố nói riêng có nhiều khởi sắc: doanh nghiệp mới thành lập tăng cao cả về số lượng và vốn đăng ký, sản xuất công nghiệp tăng khá, tiêu thụ bất động sản ổn định ,… Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GDP) tăng 9,85% so năm trước (là mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm gần đây, cụ thể năm 2012: 9,2%; năm 2013: 9,3%; năm 2014: 9,6%), tăng 0,26% so với mức tăng của năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt 7,9% (năm 2014 đạt 7,0%). Đồng thời, lạm phát đã được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm giảm 0,2% so với năm 2014 (năm 2014: tăng 1,65% và năm 2013: tăng 5,2%) có thể nói kinh tế Thành phố đã ổn định, vượt qua giai đoạn hồi phục và bắt đầu khởi sắc.

Tương ứng với tình hình này, năm 2015 điện thương phẩm Thành phố tăng trưởng 8,46%, cao nhất trong vòng 4 năm gần đây (năm 2011: 5,12%; năm 2012: 6,17%; năm 2013: 5,54%; năm 2014: 5,42%). Cùng với các yếu tố thuận lợi như: giá bán điện bình quân được điều chỉnh, khắc phục yếu tố suy giảm so với cùng kỳ; kế hoạch tối ưu hóa chi phí được triển khai năm thứ 2 với nhiều kinh nghiệm và giải pháp triệt để được phổ biến, cập nhật kịp thời trong các hội nghị của Tập đoàn,… đã góp phần quan trọng giúp cho Tổng công ty cân đối tài chính vững mạnh, tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, năm 2015 cũng là năm không ít khó khăn để Tổng công ty nỗ lực giải quyết nốt các tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2011-2015, đặc biệt là các chỉ tiêu ngày càng đòi hỏi cao như tổn thất điện năng, độ tin cậy lưới điện, chỉ số tiếp cận điện năng, năng suất lao động,... nhằm tích cực chuẩn bị tốt cho thời kỳ phát triển quan trọng giai đoạn 2016-2020.

Sản lượng điện nhận năm 2015 là 21,193 tỷ kWh (bình quân là 58,06 triệu kWh/ngày), tăng 8,04% so với năm 2014.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2015 đạt 20,182 tỷ kWh, tăng 8,46% so với năm 2014 và đạt 102,4% kế hoạch EVN giao là 19,7 tỷ kWh (chiếm tỷ lệ 14,28% điện thương phẩm nội địa của EVN là 141,34 tỷ kWh). Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là: điện phục vụ cho công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 40,11% và có mức tăng trưởng 7,10%; điện cho tiêu dùng dân cư chiếm tỷ trọng 40,30% với mức tăng trưởng 9,13%.

Hệ số đàn hồi điện của TP.HCM năm 2015 là 0,86 (tương ứng với tăng trưởng GDP của Thành phố năm 2015 là 9,85%).

(Trích báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 Tổng công ty điện lực TP.HCM)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 64 -65 )

×