0

Báo cáo trách nhiệm của các trung tâm đầu tư

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 42-43 )

Để đánh giá trách nhiệm của trung tâm đầu tư, nhà quản trị thường sử dụng báo cáo thông qua các chỉ tiêu cơ bản như tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI); Lãi thặng dư (RI). Sau đây là mẫu báo cáo trách nhiệm của trung tâm đầu tư.

Bảng 2.4: Báo cáo trách nhiệm của trung tâm đầu tư

Nội dung Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch

1. Doanh thu thuần 2. Biến phí

3. Số dư đảm phí 4. Định phí bộ phận

5. Số dư bộ phận

6. Chi phí chung phân bổ

7. Lợi nhuận trước thuế

9. Lợi nhuận sau thuế TNDN

10. Vốn đầu tư

11. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) 12. Thu nhập thặng dư (RI)

Như vậy, báo cáo trách nhiệm là sản phẩm cuối cùng và cao cấp nhất của hệ thống KTTN; là một bộ phận quan trọng trong hệ thống báo cáo KTQT của DN. Mỗi trung tâm trách nhiệm, mỗi bộ phận sẽ có các báo cáo riêng mang tính chất đặc thù, trong đó nội dung báo cáo gắn liền với các chỉ tiêu nhằm đánh giá kết quả hoạt động của từng trung tâm trách nhiệm hay bộ phận đó. Trong thực tế không có mẫu biểu chính xác và chi tiết của một bảng báo cáo kết quả hoạt động của từng bộ phận trong các DN, mà vấn đề này phụ thuộc vào đặc thù của từng tổ chức kinh tế, từng DN cụ thể và bản chất của trung tâm trách nhiệm .

Qua nội dung trình bày trên, có thể thấy rằng, hệ thống báo cáo KTTN (gọi tắt là báo cáo trách nhiệm) là hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị chứa đựng nội dung các chỉ tiêu kế toán, tài chính nhằm đánh giá trách nhiệm quản trị của các cá nhân, bộ phận trong đơn vị.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 42 -43 )

Mục lục

×