0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Tổ chức công tác kế toán phù hợp với việc thu thập thông tin để lập hệ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 102 -107 )

lập hệ thống KTTN

5.1.6 Xây dựng các loại sổ sách kế toán phù hợp

Như tôi đã trình bày ở trên, cơ sở số liệu để lập hầu hết các báo cáo trách nhiệm là các sổ chi tiết chi phí, doanh thu, đặc biệt các báo cáo thường có 2 cột số liệu: kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch nhằm để đánh giá mức độ thực hiện so với dự toán hoặc để tính chêch lệch giữa số liệu kỳ thực hiện so với kỳ kế hoạch nhằm phân tích các biến động về doanh thu, chi phí cũng như các chỉ tiêu cần báo cáo. Mặt khác, các báo cáo lợi tức có thể được trình bày trên cơ sở tách chi phí thành biến phí và định phí nhằm đánh giá chính xác phần đóng góp của các bộ phận vào lợi tức chung của toàn công ty. Do vậy, ngoài việc sử dụng hệ thống sổ chi tiết được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-BTC, các DNTM cần thiết kế thêm một số sổ kế toán để theo dõi chi tiết các khoản chi phí, doanh thu cả kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch; riêng các khoản chi phí cần theo dõi theo cách ứng xử chi phí. Tôi xin được đề nghị DN cần thiết kế và sử dụng một số sổ chi tiết nhằm phục vụ lập các báo cáo trách nhiệm sau đây:

(1) Sổ chi tiết chi phí bán hàng.

(2) Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp (3) Sổ chi tiết giá vốn hàng bán.

(4) Sổ chi tiết doanh thu.

5.1.7Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán theo mã trách nhiệm quản trị

Về bản chất, tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phản ánh và theo dõi một cách liên tục và có hệ thống từng đối tượng kế toán riêng biệt qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của một DN.

Số liệu ghi chép trên các tài khoản là một trong những nguồn số liệu quan trọng nhất để xây dựng các chỉ tiêu khi lập các báo cáo kế toán.

Về cơ bản việc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán theo mã trách nhiệm quản trị vẫn phải dựa trên hệ thống tài khoản kế toán được ban hành theo Thông tư 200/TT-BTC. Tuy nhiên, đặc điểm của KTTN là thích hợp với hệ thống quản lý có sự phân cấp và khả năng kiểm soát chi phí phát sinh của nhà quản trị trong phạm vi bộ phận của mình, vì vậy các DN cần thiết kế hệ thống tài khoản kế toán cho việc ghi chép dữ liệu theo từng trung tâm trách nhiệm để có thể trích lọc các dữ liệu lập các báo cáo nhằm đánh giá trách nhiệm quản trị của từng nhà quản lý chịu trách nhiệm cao nhất đối với từng trung tâm trách nhiệm.

Để đảm bảo được yêu cầu trên, hệ thống tài khoản cần được xây dựng chi tiết hơn các khoản chi phí, doanh thu gắn với mã số của từng trung tâm trách nhiệm nhằm giúp kế toán có thể tổng hợp được số liệu thực hiện cũng như dự toán theo từng trung tâm trách nhiệm hoặc theo từng tài khoản chi phí, doanh thu của toàn công ty . Đồng thời, đối với các tài khoản chi phí, cần phân loại và mã hóa các tài khoản này theo cách ứng xử của từng yếu tố chi phí với mức độ hoạt động nhằm phục vụ mục đích kiểm soát, phân tích chi phí, trên cơ sở đó tìm kiếm biện pháp quản lý chi phí có hiệu quả nhất.

Như vậy, xây dựng hệ thống tài khoản phục vụ thu thập, xử lý thông tin của KTTN nhằm lập hệ thống báo cáo trách nhiệm cho các DN cần được thực hiện như sau:

Cấu trúc mã số tài khoản được xây dựng từ sự kết hợp giữa một số hiệu tài khoản với một cấp độ trách nhiệm. Chúng ta có thể xây dựng hệ thống Tài khoản có dạng:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X X X X

Số hiệu Tài khoản Mã quản lý (QL)

Tài khoản cấp 1 Cấp 2 Mã QL 1 Mã QL 2 Mã QL 3 Mã QL 4

Theo đó:

- Nhóm thứ nhất gồm ba (hoặc bốn) ký tự số dùng để chỉ số hiệu tài khoản cấp 1 (hoặc cấp 2) thuộc hệ thống Tài khoản kế toán ban hành theo Quyết định 15/QĐ- BTC và Thông tư 200/TT-BTC. Đồng thời, chúng ta có thể thêm một ký tự B hoặc Đ vào sau nhóm thứ nhất để phân loại yếu tố chi phí đó là biến phí hay định phí.

- Nhóm thứ hai (Mã QL 1): gồm một ký tự chữ dùng để cho biết chi phí là biến phí hay định phí.Chẳng hạn, có thể gán ký chữ B để chỉ chi phí là biến phí và ký chữ Đ để chỉ phí là định phí (chỉ dùng cho các tài khoản chi phí).

- Nhóm thứ ba(Mã QL 2): gồm một ký tự số dùng để cho biết đó là tài khoản phản ánh số thực tế phát sinh hay số dự toán. Chẳng hạn, có thể gán ký số 0 để chỉ số liệu thực tế và ký số 9 để chỉ số liệu dự toán.

- Nhóm thứ tư (Mã QL 3): gồm năm ký tự số dùng để cho biết mã trách nhiệm của từng cấp quản trị gắn với từng trung tâm trách nhiệm.

- Nhóm thứ năm (Mã QL 4): gồm một ký tự số dùng để biểu diễn về tính kiểm soát được hay không kiểm soát được của khoản chi phí, doanh thu đối với cấp độ trách nhiệm tương ứng.

Quy định mã kiểm soát: ký tự số 0 là không kiểm soát được; ký số 1 là kiểm soát được.

Trên cơ sở danh mục mã trách nhiệm quản trị ở trên, có thể lập danh mục chi tiết cho các tài khoản chi phí và doanh thu theo từng trung tâm trách nhiệm với cấu trúc mã tài khoản đã thiết kế ở trên.

Bảng 5.2: Danh mục mã số trách nhiệm quản trị

Mã số trách nhiệm

Cấp quản trị Đơn vị (bộ phận) Trung tâm trách nhiệm

10000 Phó Tổng giám đốc Điều hành

Ban tổng giám đốc

Trung tâm chi phí của Tổng công ty

… … …

11000 Phó TGĐ kinh doanh Khối kinh doanh Trung tâm chi phí dự toán khối kinh doanh của

Tổng công ty 11100 Giám đốc Công ty điện Khu vực 1 Trung tâm chi phí dự toán

lực KV1 cấp 1

11200 Giám đốc Công ty điện

lực KV2 Khu vực 2

Trung tâm chi phí dự toán cấp 1

… … … …

12000

PTGĐ Điều hành Khối quản lý

Trung tâm chi phí dự toán khối quản lý của

Tổng công ty 12100

PTGĐ tài chính Ban tài chính Trung tâm chi phí dự toán cấp 1

12300

PTGĐ kỹ thuật Ban kỹ thuật Trung tâm chi phí dự toán cấp 1

12110

Trưởng ban TCKT Ban TCKT Trung tâm chi phí dự toán cấp 2

12120 Trưởng phòng kế hoạch

Phòng kế hoạch Trung tâm chi phí dự toán cấp 2 … … … … 20000 P.Giám đốc kinh doanh Phòng kinh doanh

Trung tâm doanh thu của Tổng công ty 21000 Giám đốc Khu vực 1 Khu vực 1 Trung tâm doanh thu cấp 1

22000 Giám đốc Khu vực 2 Khu vực 2 Trung tâm doanh thu cấp 1

… … … …

… … … …

30000 Tổng Giám đốc Ban Tổng giám

đốc

Trung tâm lợi nhuận của Tổng công ty 31000 PTGĐ điều hành Ban tổng giám đốc Trung tâm lợi nhuận cấp 1

31100 Giám đốc Khu vực 1 Khu vực 1 Trung tâm lợi nhuận cấp 2

31200 Giám đốc Khu vực 2 Khu vực 2 Trung tâm lợi nhuận cấp 2

… … … …

40000 Chủ tịch HĐQT HĐQT Trung tâm đầu tư của

Tổng công ty

41000 Tổng Giám đốc Ban Tổng giám

đốc

42000 PTGĐ kinh doanh tổng công ty

Bộ phận kinh doanh của Tổng

công ty

Trung tâm đầu tư cấp 1

42100 Giám đốc Khu vực 1 Khu vực 1 Trung tâm đầu tư cấp 2

42200 Giám đốc Khu vực 2 Khu vực 2 Trung tâm đầu tư cấp 2

Bảng 5.3 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán trách nhiệm hoạt động theo mô hình Tổng công ty Số hiệu TK theo QĐ15 Tên tài khoản Mã số tài khoản trách nhiệm Diễn giải 641 642 CP bán hàng CP QLDN 641.0.12000.1 641.0.12100.16 41.0.12110.1 … 641.9.12000.1 641.9.12100.1 641.9.12110.1 … 642.0.13000.1 642.0.13100.1 642.0.13110.1 … 642.9.13000.1 642.9.13100.1

CP bán hàng thực tế của trung tâm doanh thu (Kiểm soát được)

CP bán hàng thực tế của công ty điện lực Khu vực 1 (KS được)

CP bán hàng thực tế của Chi nhánh 1 thuộc Công ty Khu vực 1 (KS được)

CP bán hàng dự toán của trung tâm doanh thu (KS được)

CP bán hàng dự toán của Công ty Khu vực 1 (KS được)

CP bán hàng dự toán của Chi nhánh 1 thuộc Công ty Khu vực 1 (KS được)

CP QLDN thực tế của trung tâm chi phí dự toán (KS)

CP QLDN thực tế của bộ phận tài chính (KS được) CP QLDN thực tế của phòng kế toán (KS được) …

CP QLDN dự toán của trung tâm chi phí dự toán (KS được)

511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 642.9.13110.1 … 511.0.20000 511.0.21000 511.0.21100 … 511.9.20000 511.9.21000 511.9.21100 …

CP QLDN dự toán của Ban tài chính (KS được) CP QLDN dự toán của phòng kế toán (KS được) …

Doanh thu thực tế của trung tâm doanh thu Doanh thu thực tế của Công ty Khu vực 1

Doanh thu thực tế của Chi nhánh 1 thuộc Khu vực

Doanh thu dự toán của trung tâm doanh thu Doanh thu dự toán của Công ty Khu vực 1

Doanh thu dự toán của Chi nhánh 1 thuộc công ty Khu vực

Qua mô hình hồi qui chuẩn hóa cho thấy các yếu tố thuộc về đặc điểm doanh nghiệp có tỷ lệ ảnh hưởng 11,50% đến công tác KTTN và điều này cho thấy ngoài việc xây dựng mô hình quản lý chặt chẽ, một chính sách khen thưởng hiệu quả và công tác đo lường hữu hiệu thì việc xây dựng các qui trình, qui định, hệ thống tài khoản phù hợp với hoạt động và mục tiêu trách nhiệm của từng công ty cũng ảnh hưởng đến công tác KTTN.

Với các giải pháp ở trên đối với việc cải tiến, bổ sung các yếu tố thuộc về đặc điểm của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng tích cực đến công tác KTTN, cụ thể từ hệ số hồi qui chưa chuẩn hóa ở trên là (+ 0.133) của biến DD tác động cùng chiều với biến phụ thuộc, tác giả nhận thấy trong điều kiện các nhân tố khác không đổi thì việc rà soát và xây dựng bộ qui trình, qui định, hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với hoạt động và mục tiêu, trách nhiệm của công ty tăng thêm một điểm thì hiệu quả của hệ thống KTTN sẽ tăng thêm 0,133 điểm..


Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 102 -107 )

×