0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Phương pháp phân tích dữ liệu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 62 -63 )

Các dữ liệu thu thập được trong nghiên cứu này sẽ được sử dụng để tạo ra các thống kê mô tả, các biến phụ thuộc và độc lập cho kiểm định giả thuyết sử dụng phương pháp thống kê đa biến. Các phương pháp thống kê mô tả sử dụng những bảng phân phối tần suất, đo lường sự tập trung và đo lường sự phân tán của dữ liệu.

Cuối cùng, một phương pháp phân tích hồi qui logistic sẽ được sử dụng để nghiên cứu tác động đồng thời của các mối quan hệ giữa tất cả các biến độc lập với biến phụ thuộc. Hồi qui logistic là một loại hồi qui đặc biệt dùng cho một biến phụ thuộc không thể đo đếm cụ thể được. Vì biến phụ thuộc và biến độc lập sử dụng trong giả thuyết ở hình thức không thể đo đếm chính xác nên hội qui logistic là phương pháp thích hợp nhất cho phân tích đa biến. Các mô hình phương trình cụ thể cho giả thuyết và các kết quả từ phân tích này sẽ được trình bày sau.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương này tác giả đã trình bày thực trạng việc tổ chức kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các công ty điện lực trên địa bàn TP.HCM, tác giả đã trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu, qui trình nghiên cứu của luận văn. Đầu tiên là việc xây dựng khung nghiên cứu, tiếp theo là tác giả đã trình bày cụ thể từng phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, phương pháp định tính và phương pháp định lượng để kiểm định các giả thuyết được đưa ra, mô tả mẫu nghiên cứu, lựa chọn thang đo cho quá trình nghiên cứu, mã hóa dữ liệu và trình bày phương pháp phân tích dữ liệu.

Tóm lại thông qua chương này tác giả đã cho thấy chi tiết của quá trình nghiên cứu, từ đó khẳng định được độ tin cậy của kết quả nghiên cứu sẽ trình bày ở chương sau.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 62 -63 )

×