0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Thực trạng việc áp dụng công tác KTTN tại các công ty Điện lực trên địa bàn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 65 -66 )

bàn TP.HCM.

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán độc lập, chỉ đạo hạch toán xuyên suốt toàn thể các công ty điện lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình công ty mẹ và công ty con.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM không có bộ máy kế toán quản trị riêng, tuy nhiên công tác kế toán quản trị đã được thực hiện từ rất sớm thông qua hệ thống báo cáo chuyên ngành, các tiêu chuẩn đo lường và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác KTTN luôn được xem trọng và là một công cụ không thể thiếu phục vụ công tác điều hành cho các cấp lãnh đạo.

Tổng công ty Điện lực và các công ty điện lực áp dụng xây dựng mô hình kế toán theo mô hình kết hợp giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính, đây là mô hình được nhiều nước khác vận dụng. Theo mô hình này kế toán trưởng chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp từ việc tổ chức xây dựng bộ

máy kế toán, lưu chuyển chứng từ, vận dụng tài khoản, hệ thống báo cáo…nhằm cung thông tin cho nhà quản trị. Các bộ phận kế toán có chức năng thu thập và cung cấp thông tin kế toán vừa tổng hợp, vừa chi tiết...đồng thời lập dự toán tổng hợp và chi tiết theo yêu cầu quản lý. Như vậy qua mô hình này ta có thể thấy sự kết hợp chặt chẽ thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị, giúp tiết kiệm chi phí, thu thập thông tin nhanh. Đây là đặc trưng cơ bản của mô hình kế toán Mỹ , có sự kết hợp giữa Kế toán tài chính và kế toán quản trị trong cùng một bộ máy kế toán. Kế toán tài chính và kế toán quản trị cùng sử dụng một hệ thông tài khoản, trong đó kế toán tài chính sử dụng các tài khoản tổng hợp, còn kế toán quản trị sử dụng các tài khoản chi tiết. Việc sử dụng chung một tài khoản kế toán giúp cho công tác thu thập, phân tích thông tin của công tác KTTN rất thuận lợi và phản ánh chính xác tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Để hạn chế việc chậm thông tin của kế toán tài chính vì kế toán tài chính thường cho thông tin thuộc về quá khứ, công ty thiết lập hệ thống phần mềm tích hợp toàn bộ từ khâu kinh doanh, quản lý tồn kho, tài sản, đầu tư và lưu chuyển tiền tệ trên cùng một hệ thống thông tin và có thể cung cấp các báo cáo tức thời, báo cáo tuần, báo cáo tháng một cách đày đủ từ các trung tâm chi phí để giúp nhà quản trị có thể đánh giá và ra quyết định điều hành kịp thời.

Qua mô hình này nhận thấy ưu điểm chính của mô hình là giúp tiết kiệm được chi phí vận hành hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp vì kế toán tài chính và kế toán quản trị nói chung và KTTN nói riêng đều sử dụng chung hệ thống kế toán, KTTN không sử dụng hệ thống kế toán riêng, có sự kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị nói chung và KTTN nói riêng.

Tổng công ty quản lý 16 công ty điện lực trên địa bàn TP.HCM. Các công ty điện lực có bộ máy kế toán riêng hạch toán phụ thuộc và đang dần từng bước

chuyển sang hạch toán độc lập.

Tổng công ty có 4 Công ty phụ trợ cho hoạt động của Tổng công ty và các công ty cổ phần, liên doanh liên kết.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 65 -66 )

×