0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Các tổ chức đào tạo cung cấp nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 107 -108 )

Trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế cần chú trọng đào tạo KTTN không phải thông qua các bài lý thuyết mà phải ứng dụng được vào thực tế, trang bị cho người học phương pháp vận dụng kỹ năng KTTN trong mọi môi trường kinh doanh khác nhau.

Chương trình đào tạo KTQT hiện nay vẫn còn mang nặng tính lý thuyết, thời gian và nội dung dành cho chuyên đề KTTN rất ít không có tính thực tiễn làm người học nếu không có điều kiện áp dụng thực tế sẽ rất khó hiểu. Do đó cần đổi mới nội dung giảng dạy theo hướng cập nhật kiến thức hiện đại và nâng cao tính thực hành, tang thời lượng dành cho chuyên đề KTTN nhằm trang bị đủ kiến thức cơ bản để người học có thể áp dụng vào doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo cần liên kết với các trường đại học ở các nước phát triển để tận dụng được các chương trình đào tạo tiên tiến hoặc mời các chuyên gia hoặc các Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc tài chính đang áp dụng mô hình KTTN tại đơn vị của họ rất thành công đến giảng và nói chuyện chuyên đề nhằm tang tính thực tế; đây chính là mô hình đào tạo gắn kết giữa lý thuyết và thực hành, giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Phương pháp đào tạo cần nâng cao tính chủ động của người học, giúp người học chủ động vận dụng kiến thức để thích nghi với sự thay đổi nhu cầu cung cấp thông tin KTTN cho các nhà quản trị, ngoài ra người học còn có những sang tạo linh hoạt để tham mưu cho các nhà quản trị trong công tác quản lý.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 107 -108 )

×