các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân theo quy định của pháp luật hình sự việt nam từ năm 1945 đến trước khi ban hành bộ luật hình sự năm 1999

Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thạc sĩ - Cao học

... 2.1 Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân theo quy định pháp luật hình Việt Nam từ năm 1945 đến tr-ớc ban hành Bộ luật hình năm 1999 Tr-ớc năm 1985, Nhà n-ớc ta ch-a có Bộ luật hình Các ... tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân Quy định Chương XI Phần tội phạm Bộ luật hình Việt Nam năm 1985 Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân số hạn chế 2.2 Các tội xâm phạm nghĩa ... nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân theo quy định Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 Trong Bộ luật hình năm 1999, tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân đ-ợc quy định Ch-ơng XXIII, bao gồm 27 tội phạm...
 • 21
 • 1,141
 • 1
Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Luan an tien sy

Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Luan an tien sy

Luật

... nhiệm quân nhân Bộ luật hình năm 1985 27 tội phạm cụ thể xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân Bộ luật hình năm 1999 Việc quy định trách nhiệm hình hành vi xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân ... hiệu tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân định nghĩa khác tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân; nêu khái niệm tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân sau: Các tội xâm phạm nghĩa ... phạm tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân ghi nhận luật hình 1.2.2 Cấu thành tội phạm tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân Cấu thành tội phạm tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân...
 • 220
 • 1,300
 • 1
Slide bài giảng pháp luật chương 29 các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân

Slide bài giảng pháp luật chương 29 các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân

Mẫu Slide - Template

... tranh chống tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân Sắc lệnh 163 ngày 23/08/1946 tổ chức TA binh lâm thời quy định 12 tội danh Sắc lệnh 264 ngày 01/02/1948 bổ khuyết số tội phạm sắc lƯnh ... mkq Hành vi HĐ phạm tội KHĐ phạm tội đa dạng Nhiều tội có tính chất nguy hiĨm lín vµ cã CTTP HT 1.Mét Métsè sè vấn vấn đề đề chung chung mcq 1.2 Khái niệm tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân ... nhận diện tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân NGT, ThS Trần Đức Thìn Néi dung Mét sè vÊn đề chung Các tội phạm cụ thể 1.Một Mộtsố số vấn vấn đề đề chung chung 1.1 Lịch sử lập pháp HS đấu...
 • 41
 • 255
 • 0
Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh bắc ninh (demo)

Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh bắc ninh (demo)

Thạc sĩ - Cao học

... dự, nhân phẩm người quy định Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Từ việc tìm hiểu khái niệm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người theo Từ điển tiếng Việt, Từ điển Bách khoa theo tinh thần Bộ Luật Hình ... tình hình tội phạm ẩn Theo thống kê Công an tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2000 đến năm 2005, địa bàn tỉnh xảy 6.028 vụ phạm tội, số vụ điều tra, khám phá 4.569 vụ chiếm 76.16% Số vụ phạm tội xâm phạm tính ... (1991), Tội phạm Luật hình Việt nam, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 15 Nguyễn Ngọc Hoà, Lê Thị Sơn (2006), Từ điển pháp luật hình sự, Nxb T- Pháp, Hà Nội 16 Trịnh Thị Thu H-ơng (2004), Các tội xâm phạm...
 • 17
 • 1,510
 • 7
Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Luật

... người Bộ luật hình năm 1999 có nhiều thay đổi so với ch-ơng II Bộ luật hình năm 1985 Nếu nh- Bộ luật hình năm 1985 gồm 20 điều luật tội danh Đến Bộ luật hình năm 1999 30 điều t-ơng ứng với 30 tội ... Tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm Biểu đồ số 2.2a: So sánh số vụ loại tội phạm xâm phạm TMSKDDNP ng-ời (trong năm) 46 24.12% 16.32% Tội phạm xâm phạm tính mạng Tội phạm xâm phạm sức khoẻ Tội ... nguyên nhân điều kiện tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm ng-ời) biện pháp pháp luật (Biện pháp pháp luật biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hình tố tụng hình sự; ban...
 • 109
 • 1,505
 • 7
Các tội xâm phạm sở hữu không có tính chiếm đoạt theo bộ luật hình sự năm 1999 (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử của ngành tòa án hà nội giai đoạn 2007  2012)  luận văn ths luật 60 38 40 pdf

Các tội xâm phạm sở hữu không có tính chiếm đoạt theo bộ luật hình sự năm 1999 (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử của ngành tòa án hà nội giai đoạn 2007 2012) luận văn ths luật 60 38 40 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Tám 1945 đến trƣớc ban hành Bộ luật hình Việt Nam năm 1985 16 1.2.2 Giai đoạn từ sau ban hành Bộ luật hình năm 1985 đến trƣớc ban hành Bộ luật hình năm 1999 23 1.3 QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI ... LỊCH SỬ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN TRƢỚC KHI BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU KHƠNG CĨ TÍNH CHIẾM ĐOẠT 16 1.2.1 Giai đoạn từ sau Cách mạng ... ba: Về hình phạt: So với Bộ luật hình năm 1985, Bộ luật hình năm 1999 quy định hình phạt tội xâm phạm sở hữu nhẹ hình phạt tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa nặng hình phạt tội xâm phạm tài...
 • 114
 • 522
 • 0
Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... nhiệm nhà nƣớc cá nhân xã hội Do vậy, có hành vi xâm phạm đến quy n ngƣời bị trừng phạt nghiêm khắc Bộ luật hình năm 1999 dành chƣơng riêng quy định trách nhiệm hình tội xâm phạm tính mạng, sức ... (1991), Tội phạm Luật hình Việt nam, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 15 Nguyễn Ngọc Hoà, Lê Thị Sơn (2006), Từ điển pháp luật hình sự, Nxb T- Pháp, Hà Nội 16 Trịnh Thị Thu H-ơng (2004), Các tội xâm phạm ... Ninh từ năm 2000 đến 2005 2.2.1 Số liệu tình hình tội phạm bị phát 38 38 55 2.2.2 Tình hình tội phạm ẩn 2.3 Kết phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính 58 mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người từ năm...
 • 14
 • 211
 • 2
Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đấu tranh, phòng chống các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quản trị kinh doanh

... thứ ba, hành vi buôn lậu loại tội phạm đ-ợc quy định Bộ luật Hình Việt Nam; gian lận th-ơng mại có nhiều loại hành vi nh-ng có số hành vi bị coi tội phạm, đ-ợc quy định Bộ luật Hình nh-: Tội sản ... thứ ba, hành vi buôn lậu loại tội phạm đ-ợc quy định Bộ luật Hình Việt Nam; gian lận th-ơng mại có nhiều loại hành vi nh-ng có số hành vi bị coi tội phạm, đ-ợc quy định Bộ luật Hình nh-: Tội sản ... kết năm thực Chỉ thị 853/1997/CT-TTg Thủ t-ớng Chính phủ (năm 1999) Bộ luật Hình n-ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985 Bộ luật Hình n-ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 Bộ...
 • 52
 • 227
 • 0
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm của công ty bảo hiểm việt nam

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm của công ty bảo hiểm việt nam

Kinh tế

... lý, vi phạm ngời bảo hiểm có quy n từ bỏ hợp đồng với hợp đồng rõ "từ cảng quy định" trách nhiệm bảo hiểm phát sinh tàu khởi hành từ cảng đến nơi khác theo quy định hành trình Nếu thay đổi hành ... phi nhân thọ năm 2002 Bảo Việt 40.39% II Thực tế triển khai nghiệp vụ thân tàu trách nhiệm chủ tàu Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) Một vài nét giới thiệu Bảo Việt Quá trình hình thành ... bảo hiểm Việt Nam tiền thân ban đầu công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) đợc thành lập theo định số 179/CP ngày 17/12/1964 Thủ tớng Chính phủ định số 02/TCQĐ-TCCP ngày 04/01/1965 Bộ trởng Bộ tài...
 • 64
 • 345
 • 0
Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế

Tiến sĩ

... Chính sách hình tội phạm hoá tội xâm phạm TTQLKT (quy định tội danh bị coi xâm phạm TTQLKT) trách nhiệm hình tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Việt Nam hình hố tội xâm phạm TTQLKT (quy định dấu ... điểm VIỆT NAM NĂM 1999 đối tượng tác động mô tả cấu thành tội phạm nhiều Điều có nghĩa, việc xác định trách nhiệm hình tội xâm 2.1 Cơ sở trách nhiệm hình tội xâm phạm trật phạm TTQLKT(có phạm tội ... dụng pháp luật hình tội - Cơ sở TNHS tội xâm phạm TTQLKT, quy định dấu hiệu pháp lý có ý nghĩa định tội tội xâm phạm TTQLKT; - Hình thức TNHS tội xâm phạm TTQLKT, phổ biến chủ yếu hình phạt xâm phạm...
 • 14
 • 1,715
 • 5
[ Bản Full ] Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam

[ Bản Full ] Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam

Luật

... từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 17 trước ban hành Bộ luật hình năm 1985 1.2.2 Giai đoạn từ sau ban hành Bộ luật hình năm 1985 đến 21 trước ban hành Bộ luật hình năm 1999 1.2.3 Giai đoạn từ ... 2: Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu tính chất chiếm đoạt tài sản luật hình Việt Nam thực tiễn xét xử Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quy định Bộ luật hình hành trách nhiệm hình tội xâm phạm ... miền Nam Việt Nam ban hành Sắc luật số 03/SL-76 quy định tội phạm hình phạt áp dụng miền Nam Việt Nam, có quy định tội xâm phạm sở hữu Nội dung Sắc luật hai Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài...
 • 92
 • 698
 • 1
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh nguyễn xuân hà trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh nguyễn xuân hà trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

Tiến sĩ

... THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUY N TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CƠNG DÂN 4.1.1 Dự báo tình hình tội xâm phạm quy n TDDC công dân năm tới ... sách nhân đạo pháp luật hình nước ta Chương HỒN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUY N TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ... pháp hình Chương TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUY N TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CƠNG DÂN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 3.1 CƠ SỞ CỦA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC...
 • 24
 • 348
 • 3
Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân luận án TS luật

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân luận án TS luật

Tiến sĩ

... TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUY N TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN Lịch sử phát triển quy định pháp luật hình tội xâm phạm quy n ... ý nghĩa việc quy định TNHS tội xâm phạm quy n TDDC công dân, lịch sử quy định pháp luật hình Việt Nam 13 TNHS tội xâm phạm quy n TDDC công dân, quy định pháp luật hình số nước TNHS tội xâm phạm ... VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUY N TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với quy định tội xâm phạm quy n TDDC...
 • 178
 • 630
 • 2
Hình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội phạm về chức vụ trong Luật hình sự Việt Nam

Hình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội phạm về chức vụ trong Luật hình sự Việt Nam

Luật

... pháp nhân tội phạm chức vụ Luật hình Việt Nam Chương NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰCỦA PHÁP NHÂNCÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀVỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ... TNHS pháp nhân cáctội phạm chức vụtrong Luật hình Việt Nam - Chương 2:Những đòi hỏi việc quy địnhTNHS pháp nhân tội phạm chức vụ Luật hình Việt Nam - Chương 3: Kiến nghị hình hóa trách nhiệm pháp ... CỦA VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN ĐỐI VỚI CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2.1 NHỮNG ĐỒI HỎI CỦA VIỆC HỘI NHẬP QUỐC TẾ THEO CÁC CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM...
 • 72
 • 359
 • 1
Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh yên bái)

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh yên bái)

Thạc sĩ - Cao học

... Các hình thức trách nhiệm hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người Error! Bookmark not defined 1.3 Lịch sử hình thành phát triển quy phạm pháp luật hình Việt Nam trách nhiệm hình tội xâm phạm ... 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 HIỆN HÀNH VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH NÀY TRÊN ĐỊA ... Bộ luật Hình năm 1985 ban hành Error! Bookmark not defined 1.3.2 Các quy phạm pháp luật hình Việt Nam tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người thời kỳ từ Bộ luật Hình năm 1985 ban hành nayError!...
 • 17
 • 386
 • 0
Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

Luật

... pháp hình Chương TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUY N TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CƠNG DÂN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 3.1 CƠ SỞ CỦA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC ... phạm 3.4 THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUY N TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN 3.4.1 Thực trạng áp dụng quy định BLHS năm ... NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUY N TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 4.1 HỒN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH...
 • 24
 • 537
 • 0
Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quảnhành chính

Luật

... QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢNHÀNH CHÍNH 4.3.1 Nâng cao hiệu hoạt động áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội xâm phạm ... QUẢNHÀNH CHÍNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢNHÀNH CHÍNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 10 ... PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢNHÀNH CHÍNH 14 2.4.1 Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trƣớc pháp điển...
 • 27
 • 603
 • 0

Xem thêm