0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nội dung các khoản trích theo lơng trong Doanh nghiệp

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

những nhu vật chất và văn hoá của tầng lớp ngời lao động trong xã hội, càng đòi hỏi quản lí tiền lơng và các khoản tính theo lơng ngày càng phải cao hơn. Nền sản xuất xã hội phát triển càng cao thì sự phân công lao động xã hội diễn ra ngày càng sâu sắc và chặt chẽ. Việc xã hội hoá nền sản xuất càng cao thì tính chất xã hội hoá sức lao động con ngời ngày càng nhiều hơn. Vấn đề đặt ra công tác quản lí lao động trong sản xuất kinh doanh phải thực hiện thế nào sao cho hợp lí nhất. Do đó quản lí sức lao động hay quản lí nhân sự thực chất là quản lí con ngời mà quản lí con ngơì là cả một nghệ thuật và là một vấn đề cần thiết do đó ngời quản lí phải quyết định hợp lí. Hiện nay quản lí lao động trong sản xuất kinh doanh là vấn đề trong yếu nhất của quá trình sản xuất kinh doanh vì chất lợng sản phẩm hàng hoá tạo ra là phụ thuộc vào chính ngời lao động. Mà chất lợng đó thì chỉ có ngời lao động quyết định thông qua hiệu quả kinh tế do chất lợng lao động mang lại. Công tác quản lí lao động là cơ sở của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lí của doanh nghiệp lực lợng lao động đợc phân chia thành:
 • 27
KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.07

KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.07

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, phụ, vật liệu khác, công cụ dụng cụ… đợc sử dụng trực tiếp để sản xuất, chế tạo sản phẩm ,cung cấp lao vụ dịch vụ. - Chi phí nhân công trực tiếp: là các khoản phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thi công các công trình, trực tiếp thực hiện các lao vụ dịch vụ nh tiền lơng, tiền công, các khoản phụ cấp. Riêng đối với hoạt động xây lắp, chi phí này không bao gồm khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính trên quỹ l- ơng nhân công trực tiếp của hoạt động xây lắp.
 • 30
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIẢI PHÓNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIẢI PHÓNG

doanh, quản lý vốn đúng chếa độ của Nhà nớc và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh. - Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp: Dới sự chỉ đạo của 2 Phó giám đốc, căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch đợc giao, lập kế hoạch công tác của phòng để thực hiện tốt kế hoạch thờng kỳ cũng nh kế hoạch thực hiện các đề tài tiến bộ kx thuật. Thiết kế sản phẩm mới phù hợp với tổ chức và điều kiện thiết bị của Nhà máy. Theo dõi quá trình chế tạo sản phẩm, kiểm tra thiết kế xử lý, thông báo thay đổi về kỹ thuật. Theo dõi giám sát kiểm tra thực hiện công nghệ sản xuất tại các phân xởng sản xuất, đảm bảo duy trì chất lợng các sản phẩm do Nhà máy sản xuất. Tham gia cùng các phòng nghiệp vụ khác xây dựng các quy chế quản lý. Cung cấp kịp thời các loại vật t sản phẩm. Tham mu đề xuất tính toán hợp lý các loại hợp đồng sản xuất cho Giám đốc ký với khách hàng.
 • 35
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc

b) Những yêu cầu trong công tác tổ chức tiền lơng trong các doanh nghiệp: + Thứ nhất, đảm bảo tái sản xuất sức lao động và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngời lao động. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện đúng chức năng và vai trò của tiền lơng trong đời sống xã hội. Tiền l- ơng với t cách là nguồn thu nhập chủ yếu nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho ngời lao động. Với tiền lơng xứng đáng ngời lao động sẽ hang hái làm việc, phát huy đ- ợc tính sáng tạo của mình, từ đó ngày càng nâng cao năng suất lao động, góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu này cũng đặt ra những đòi hỏi cần thiết khi xây dựng các chính sách tiền lơng.
 • 87
X1175

X1175

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 32
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ - SỐ 46A- PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ - SỐ 46A- PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM -HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 30
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 30
TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ SỐ 46A PHỐ HÀNG KHOAI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ SỐ 46A PHỐ HÀNG KHOAI HOÀN KIẾM HÀ NỘI

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN L ƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƠNG : Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán phải thực hiện những nh[r]
 • 38
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

Qua thời gian thực tập tại c ông ty TNHH Hồng Hng Hà đợc tìm hiểu về tổ chức quản lý lao động công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng, với kiến thức đợc học tập tại trờng cùng với sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Quỳnh Nh và sự chỉ bảo hết lòng của các anh chị ở phòng tài vụ công ty đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập của mình. Song do thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế cha nhiều nên báo cáo thực tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận đợc sự chỉ bảo đóng góp và động viên của thầy cô giáo cùng các anh chị ở phòng tài vụ Công ty TNHH Hồng H- ng Hà để báo cáo đợc hoàn thiện hơn.
 • 32
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

Nh đã trình bày ở trên, mặc dù hiện nay Công ty đã mở rộng qui mô sản xuất song về tổng quát Công ty vẫn thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, số vốn không cao, số lợng công nhân ít, sản xuất chủ yếu theo đơn đặt hàng của khách nên toàn bộ sản phẩm sản xuất ra đều đợc giao trả ngay cho khách hàng. Từ những điều kiện cụ thể đó thực tế cho thấy rằng hầu nh Công ty không phát sinh chi phí trả trớc. Do vậy tại Công ty in Bộ Lao Động-Thơng Binh-Xã Hội không tập hợp chi phí trả trớc.
 • 27
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng,bhxh, bhyt, kpcđ còn phản ánh khoản trích trớc lơng nghỉ phép của công nhân nếu có; bảng này đợc lập hàng tháng trên cơ sở [r]
 • 55
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

Thông thờng, vào thời điểm cuối tháng kế toán TSCĐ tiến hành tính khấu hao TSCĐ dựa trên các chứng từ mua, bán, thanh lý TSCĐ (nếu có) trong tháng, khấu hao TSCĐ trích trong tháng trớc, để tính ra giá trị còn lại của TSCĐ trong tháng này. Nhng ở đây số khấu hao tăng, giảm trong tháng ít đợc tính đến vì các máy móc thiết bị của công ty đều còn mới, công ty ít mua bán thanh lý TSCĐ trong tháng. Do vậy mức khấu hao TSCĐ hàng tháng là tơng đối ổn định, cuối tháng kế toán TSCĐ tiến hành vào sổ chi tiết TSCĐ cho từng loại tài sản thuộc các nguồn khác nhau: Nguồn ngân sách , nguồn vốn vay, nguồn vốn tự bổ sung... Đồng thời kế toán TSCĐ chuyển số liệu cho kế toán chi phí để tính khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất chung và ghi vào sổ kế toán chi tiết tài khoản 627 theo định khoản
 • 26
 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY CP DƯỢC KIM BẢNG

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY CP DƯỢC KIM BẢNG

PHẦN INHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÁC DOANH NGHIỆP.I. Khái niệm-Bản chất và Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích t
 • 77
191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY._ SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ * Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 334: Phải [r]
 • 47
ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

a.Sức lao động hàng hóa Phải coi sức lao động là một loại hàng hóa của thị trờng yếu tố sản xuất. Tính chất hàng hoá của sức lao động có thể bao gồm không chỉ lực lợng lao động trong khu vực kinh tế t nhân, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc sơ hữu nhà nớc mà cả đối với công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý nhà nớc quản lý xã hội. Tuy nhiên do những đặc thù riêng trong việc sử dụng lao động trong từng khu vức kinh tế và quản lý, mà các quan hệ thuê mớn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau, các thỏa thuận về cơ chế quản lý tiền lơng đợc thức hiện các hình thức khác nhau. b.Tiền lơng là giá cả sức lao động
 • 37
162 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

162 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 50
KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 49
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Tiền lơng là yếu tố cơ bản để quyêt định thu nhập tăng hay giảm của ngời lao động, quyết định mức sống vật chất của ngời lao động làm công ăn lơng trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lơng một cách công bằng chính xác, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của ngời lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Có thể nói hạch toán chính xác đúng đắn tiền lơng là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con ngời, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của ngời lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.
 • 22
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

Tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lơng làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp tiền lơng phải trả cho ngời lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra hay nói cách khác nó là yếu tố của chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Do vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí lao động trong đơn vị sản phẩm, công việc dịch vụ và lu chuyển hàng hoá.
 • 21
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lơng, đảm bảo việc trả lơng và khoản trích theo lơng theo đúng nguyên tắc, kích thích ngời lao động hoàn thành n[r]
 • 22
NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

1.3. ý nghĩa của hạch toán tiền lơng trong doanh nghiệp Tiền lơng là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của ngời lao động, quyết định mức sống vật chất của ngời lao động làm công ăn lơng trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lơng một cách công bằng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của ngời lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp có thể nói hạch toán chính xác, đúng đắn tiền lơng là đòn bảy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con ngời, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tinh của ngời lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.
 • 22
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Quản lý tiền lơng và bảo hiểm nó quyết định đến kết quả của việc hạch toán giá thành. Do đó để hạch toán giá thành một cách chính xác trớc hết phải hạch toán đúng, đủ, chi tiết về tiền lơng, bảo hiểm, việc hạch toán chi tiết về lao động sống thể hiện bản chất của tiền lơng trong giá thành thì phải dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy dộng sử dụng vốn, sử dụng lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. ngợc lại việc tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản tiền lơng, và các khoản tính theo lơng, các khoản phải trả cho ngời lao động vừa kích thích ngời lao động quan tâm đến chất lợng và kết quả lao động của họ, mặt khác thúc đẩy việc sử dụng lao động một cách hợp lý và có hiệu quả.
 • 25
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DOC

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DOC

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Phòng tài chính kế toán: thực hiện nhiệm vụ quản lý tàI chính đúng chế độ, tài chính của nhà nớc để phân tích tổng hợp dánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty........................................................................16 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty..........................................................16 Kế toán trởng: là ngời giúp việc giấm đốc, phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kế toán và quản lý tài chính ở công ty nh: thông tin kinh tế, tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, giá cả và hạch toán kinh doanh theo pháp luật hiện hành......................................................................................16 Kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng: kế toán tiền mặt có nhiệm vụ theo dõi thu chi về tiền mặt phát sinh hàng ngày ở công ty và theo dõi các khoản tiền vay, tiền gửi tạI ngân hàng, thanh toán công nợ với ngân hàng, chuyển séc, mở L/C.................................................................................................16 Kế toán nhập xuất NVL kiêm kế toán tiền lơng: kế toán nhập xuất NVL theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho, của các loạI nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trong kỳ. Hàng ngày nhận từ kho các phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu lĩnh vật t theo định mức, hoá đơn để tập hợp vào các đối t … ợng sử dụng. đồng thời thực hiện tính lơng,phụ cấp và các khoản trích nộp theo tiền lơng cho toàn bộ công nhân viên trong công ty............................................16 Kế toán TSCĐ kiêm thủ quỹ: có nhiệm vụ tập hợp chứng từ gốc tiến hành lập phiếu thu chi tiền mặt để thanh toán cho cán bộ công nhân viên của công ty, cũng nh khách hàng ngoàI công ty đến giao dịch. Theo dõi toàn bộ tàI sản, hiện vật thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của công ty..................17 Kế toán tổng hợp giá thành, tiêu thụ: có nhiệm vụ tập hợp toàn bộ chi phí sẽ phát sinh trong kỳ và tính giấthnhf cho từng loạI sản phẩm. Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm, thu nhập các chứng từ về tiêu thụ sản phẩm để tiến hành ghi sổ và thanh toán các khoản nợ đối với khách hàng...17
 • 39
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

TRANG 1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 2.1.. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH T[r]
 • 38
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Việc huy động vốn, tổ chức quản lý và sử dụng vốn khoa học hợp lý tác động tích cực đến lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh. Nếu huy động và xác định nhu cầu vốn cần thiết cho từng hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hợp lý sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng đợc các cơ hội kinh doanh có hiệu quả. Việc phân phối, sử dụng vốn hợp lý, sử dụng tối đa vốn hiện có; tăng cờng kiểm tra giám sát sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp…Từ đó có thể giảm thiệt hại do ứ đọng vốn, giảm nhu cầu vốn vay, tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần tích cực hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đối với vốn cố định, doanh nghiệp làm tốt công tác khấu hao tài sản cố định cũng nh sử dụng quỹ khấu hao có hiệu quả sẽ nâng cao hiệu quả việc sử dụng loại vốn này. Đối với vốn lu động cần xác định nhu cầu và huy động vốn kịp thời, hợp lý quản lý chặt chẽ sẽ giúp quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhịp nhàng, ăn khớp với nhau, tác
 • 33
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
42 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

42 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

Doanh nghiệp cần phải tăng cờng công tác quản lý lao động, công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng chính xác kịp thời để đảm bảo quyền lợi của ngời lao động và là điều ki[r]
 • 37
Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thuốc thú y Minh Long

Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thuốc thú y Minh Long

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
CTY TNHH THÀNH CÔNG

CTY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY II  HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY II HẢI DƯƠNG

Thanh toán BHXH, KPCĐ với CNV. Trong tháng khi có CNV nộp giấy, hoá đơn chứng từ có xác nhận của bác sĩ hoặc bộ phận y tế thuộc diện nghỉ BHXH: con ốm, ốm đau, số ngày nghỉ, mức u tiên thì kế toán tiền lơng và BHXH tính toán để lập phiếu thanh toán trợ cấp BHXH cho từng cá nhân theo chế độ quy định. Để lập phiếu thanh toán BHXH thì phải có chứng từ phản ánh hợp lệ nội dung hởng BHXH trong đó có tên tổ chức chịu trách nhiệm theo phiếu, lý do nghỉ, số ngày nghỉ sau đó đối chiếu với chế độ quy định của Công ty để xác định số ngày nghỉ theo chế độ đợc hởng trợ cấp BHXH trong năm của CNV.
 • 38
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ iithực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũcông ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiđặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển chức năng nhiệm vụ của công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãnghạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ