0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Trình tự nhập xuất kho vật liệu

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

- CP CCDC dùng chung cho phân xưởng như khuôn cối ,giá đowx,mũi khoan…Các chi phí này nh ỏ n ên khi xu ất dùng được phân bổ một lần to àn b ộ giá tr ị v ào s ản phẩm v à được thể hiện tr ên b ảng phân bổ số 2 ( xem 1 ) - CP ti ền lương nhân viên quản lý phân xưởng l à kho ản tiền trả cho qu ản đốc ,phó quản đốc ,nhân vi ên kinh t ế phân xưởng và được áp dụng h ình thcs tr ả lương theo thời gian có gắn với mức độ ho àn thành s ản phẩ m .N ếu nhi ều hơn định mức th ì kho ản tiền n ày có th ể cao hơn giá tiền lương định m ức.Căn cứ v ào b ảng chấm công v à b ảng thanh toán tiền lương của pghân xưởng kế toán ttập hợp v à ghi vào b ảng phân bổ số 1 (xem 3 )
 • 119
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NVL Mỗi DN sử dụng những loại NVL khác nhau, phục vụ cho những hoạt động sản xuất khác nhau. Tuỳ theo đặc điểm NVL của từng DN mà các DN có các phương thức kiểm kê khác nhau. Có DN thực hiện kiểm kê theo từng nghiệp vụ nhập, xuất kho (tức là mỗi lần nhập kho, xuất kho đều có cân, đo, đong, đếm), nhưng cũng có những DN chỉ kiểm kê một lần vào thời điểm cuối kỳ bằng cách cân, đo, đong, đếm, ước lượng NVL tồn kho cuối kỳ. Theo đó, trong kế toán NVL nói riêng và kế toán hàng tồn kho nói chung có 2 phương pháp hạch toán tổng hợp là kê khai thường xuyên (KKTX) và kiểm kê định kỳ (KKĐK).
 • 28
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

* ở phòng kế toán: Kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình hình nhập - xuất - tồn kho của từng loại vật liệu ở từng kho dùng cho cả năm nhng mỗi tháng chỉ ghi một lần vào cuối tháng. Để có số liệu ghi vào sổ đối chiếu luân chuyển, kế toán phải lập các bảng kê nhập, bảng kê xuất. Trên cơ sở các chứng từ nhập xuất định kỳ thủ kho gửi lên, sổ đối chiếu luân chuyển cũng đợc theo dõi cả về chỉ tiêu số lợng và chỉ tiêu giá trị. Cuối tháng tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho và số liệu kế toán tổng hợp.
 • 25
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

Theo phơng pháp này trớc hết phải xác định đơn giá nhập kho của từng lànn nhập, sau đó căn cứ vào số lợng xuất kho để tính ra giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá thực tế nhập trớc đối với lợng xuất kho thực tế, số còn lạI đợc tính theo đơn giá lần nhập tiếp theo. Thông thờng công ty nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ về đến đâu thì xuất đến đó, khi gần hết mới nhập tiếp. Do vậy giá thực tế NVL, CCDC tồn cuối kỳ chính là giá của số vật liệu nhập lần cuối cùng.
 • 30
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vật liệu Trong doanh nghiệp xây dựng vật liệu là đối tợng lao động, một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là cơ sở vật chất cấu thành lên thực thể sản phẩm xây dựng. Trên thực tế vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất, bị tiêu hao toàn bộ và chuyển dịch giá trị một lần vào giá trị công trình mới tạo ra. Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp xây dựng là chi phí vật liệu thờng chiếm tỉ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, từ 70 đến 80%, do đó việc quản lý và sử dụng tiết kiệm, hợp lý vật liệu là vấn đề đợc các nhà quản lý luôn quan tâm hàng đầu nhất là trong môi trờng cạnh tranh khốc liệt nh hiện nay. Quy luật đào thải khắc nghiệt của nền kinh tế thị trờng buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi cách nâng cao chất lợng và hạ giá thành sản phẩm trong đó có việc giảm mức tiêu hao vật liệu. Tuy nhiên đây không phải là một công việc đơn giản bởi vì giảm chi phí vật liệu nhng vẫn phải đảm bảo tiến độ thi công, đảm bảo chất lợng cho các công trình.
 • 20
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 693

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 693

Giá thực tế vật liệu xuất kho = Khối lượng vật liệu xuất kho x Đơn giá bình quân Đơn giá thực tế bình quân = Giá thực tế tồn đầu kỳ + giá thực tế nhập trong kỳ Số lượng tồn đầu kỳ + Số l[r]
 • 57
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ

- Cơ sở lập : Các hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn mua hàng, biên bản bàn giao vật tư công trình chuyển về và tình hình thực tế vật liệu nhập kho - Phương pháp lập : Khi viết phiếu nhập kho,bộ phận thu mua ghi các chỉ tiêu bên ngoài bảng và các chỉ tiêu từ cột mã kho tới cột đơn vị tính. Khi nguyên vật liệu nhập kho căn cứ vào số thực nhập mà thủ kho ghi vào cột số lượng . Cuối ngày thủ kho chuyển phiếu nhập kho cho kế toán vật tư, kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan đến thu mua vật liệu để ghi vào cột đơn giá , thành tiền và các dòng còn lại trên phiếu nhập.Phiếu nhập kho phải có đủ chủ ký của : phụ trách kế toán,phụ trách cung tiêu, người lập phiếu,thủ kho
 • 25
TÀI LIỆU CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PDF

TÀI LIỆU CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PDF

- RM. Nguyên vật liệu (lấy 2 chữ cái của từ Raw materials) Khi cĩ nhu cầu sản xuất từ phịng kế hoạch đưa ra. Phịng sản xuất xem xét rồi rồi chuyển dự trù nguyên vật liệu cho bộ phận kho tiến hành xuất kho nguyên vật liệu khi nhận phiếu lệnh sản xuất kiêm phiếu xuất kho vật tư- bao bì. (Phiếu đính kèm). Việc xuất kho nguyên vật liệu được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và địi hỏi kế tốn vật tư xuất số liệu phải thật chính xác từng gam.
 • 44
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG

3. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng Đông Hưng. Kiểm kê nguyên vật liệu nhằm xác định một cách chính xác số lượng từng thứ, từng loại nguyên vật liệu hiện có trong kho của Công ty. Đồng thời công tác kiểm kê còn nhằm mục đích đôn đốc và kiểm tra tình hình bảo quản, phát hiện và xử lý kịp thời, các trường hợp hao hụt, hư hỏng,…nguyên vật liệu tại các kho. Trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm của từng người bảo quản và sử dụng vật tư, chấn chỉnh và đưa vào nề nếp công tác quản lý, hạch toán nguyên vật liệu ở công ty, đề cao công tác đối chiếu chéo giữa thủ kho và kế toán nguyên vật liệu, giữakế toán các thành phần khác.
 • 41
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

2.Tổ chức kho tàng về nhập xuất vật liệu. Vấn đề sắp xếp kho tàng cho phù hợp là điều kiện rất cần thiết cho việc quản lý và sử dụng vật liệu. ở Công ty có kho cô Lợi là một kho lớn đại diện cho trụ sở phía Bắc, còn một kho tại chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó nhà máy nhựa có một kho riêng, hàng ngày khi vật liệu về được nhập vào kho cô Lợi sau đó theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thì số vật liệu đó sẽ được xuất từ kho cô Lợi sang kho Nhà máy nhựa để đơn vị sản xuất tiến hành sản xuất ra sản phẩm.Nhwngcos trường hợp nguyên liệu mới về nhập kho, thì có nhu cầu sử dụng ngay nên ngay sau khi nhập kho cô Lợi nguyên vật lệu lại phải xuất sang kho Nhà máy nhựa, do đó lại phải thêm một lần vận chuyển bốc xếp vật liệu. Trong quá trình này không thể không tránh khỏi những hao hụt mất mát mà khoản này lại được tính vaò giá trị vật tư. Do đó làm tăng chi phí về nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh sản phẩm sẽ dẫn đến tăng giá thành sản phẩm.
 • 37
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG.

sản phẩm. Bao gồm các nguyên vật liệu sau: Sắt, thép, xi măng, cát, sỏi Trong mỗi … loại chia thành nhiều thứ khác nhau nh: Thép tròn phi 6, phi 8. - Nguyên vật liệu phụ: Bao gồm nhiều loại khác nhau, tuy không cấu thành nên thực thể sản phẩm song vật liệu phụ có những tác dụng nhất định rất cần thiết cho quá trình sản xuất nh: ốc vít, que hàn, phông bạt, …
 • 41
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Do giá gốc của nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ nhập kho từ các nguồn nhập khác nhau đã trình bày ở trên, để tính giá gốc hàng xuất kho, kế toán có thể sử dụng một trong các phơn[r]
 • 41
NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI

Nguyên vật liệu của công ty không những chỉ có ở thị trường trong nước như đường muối m công ty ph à ải nhập một số nguyên vật liệu của nước ngo i nh à ư bột mì, sữa, tinh dầu v các lo à ại bơ... Nguyên vật liệu của công ty l s à ản phẩm của ng nh nông nghi à ệp v công nghi à ệp chế biến. Đã l s à ản phẩm của ng nh nông nghi à ệp thì mang tính chất thời vụ v ch à ịu sự tác động của thiên nhiên do đó có tính phức tạp. Do sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ nên đến thời vụ l công ty ph à ải mua nguyên vật liệu dể dự trữ cho sản xuất như đường. Mặt khác do sản xuất nông nghiệp chịu sự tác động của thiên nhiên nên giá cả sản phẩm nông nghiệp nói chung l thay à đổi dẫn đến giá nguyên vật liệu của công ty mua v o c à ũng thay đổi theo.
 • 37
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN B ẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN B ẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Liên 3: Báo cáo viên tại Ngọc Hồi giữ để lập “Bảng kê chứng từ xuất vật liệu” tại Ngọc Hồi. Cuối tháng, bảng kê này được gửi về phòng kế toán của công ty để tiến hành hạch toán nguyên vật liệu. * Trong công tác kế toán tổng hợp xuất NVL, NVL được xuất dùng chủ yếu cho hai mục đích là sản xuất và tự gia công chế biến. Tuy nhiên lại có loại NVL tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất và giúp cho quá trình sản xuất vận hành đến khâu cuối cùng một cách tốt nhất. Chính vì vậy, tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng loại NVL và mục đích xuất dùng, kế toán tổng hợp xuất NVL được tiến hành như sau:
 • 36
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG IV DOCX

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG IV DOCX

Nguyên tắc kế toán: trị giá, hoạt động liên tục, khách quan, nhất quán, thận trọng…đã được trình bày. Chính sách quản lý nhà nước về mặt vĩ mô. Ảnh hưởng mức giá chung thay đổi: Nguyên tắc giá phí phải đòi hỏi hạch toán tài sản theo giá thực tế khi phát sinh và không được đánh giá lại tài sản mà phải phản ánh theo giá lịch sử. Tuy nhiên nếu mức giá chung trong nến kinh tế thay đổi (lạm phát hoặc giảm phát) sẽ dẫn đến làm thay đổi giá cá biệt của các loại tài sản. Trong trường này, đòi hỏi doanh nghiệp phải định giá lại tất cả các loại tài sản hiện có để đánh giá lại năng lực hoạt động của mình, nhưng thông thường việc đánh giá này khi có quyết định của nhà nước. Yêu cầu quản lý nội bộ và đơn giản hóa công tác kế toán: Trong thực tế hoạt động có trường hợp nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà doanh nghiệp không thể xác định được ngay giá thực tế của chúng ngay tại thời điểm đó, như giá xuất kho vật tư, hàng hoá hay thành phẩm nhập kho… hoặc có những đối tượng kế toán mà giá thực tế luôn biến động như ngoại tệ. Vì vậy, ghi chép kịp thời ngay khi chúng phát sinh với mục đích đơn giản hóa công tác kế toán và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý nội bộ, kế toán có thể sử dụng giá tạm tính (giá tính trước hoặc giá hạch toán) để phản ánh. Giá tạm tính được xác định ngay từ đầu niên độ hoặc kỳ kế toán, và ổn định trong suốt kỳ đó, cuối kỳ sẽ được điều chỉnh lại.
 • 4
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Căn cứ vào nguồn nhập, vật liệu được chia thành vật liệu nhập do mua ngoài, tự gia công chế biến, nhận vốn góp… 2.2. Đánh giá vật liệu Đánh giá vật liệu là xác định giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định. Theo quy định hiện hành kế toán nhập, xuất, tồn kho vật liệu phải phản ánh theo giá trị thực tế, có nghĩa là khi nhập kho phải tính toán phản ánh theo giá trị thực tế, khi xuất kho cũng phải xác định giá thực tế xuất kho theo đúng phương pháp quy định. Tuy nhiên để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi chép , tính toán hàng ngày không ít doanh nghiệp đã sử dụng giá hạch toán để hạch toán tình hình nhập, xuất vật liệu. Song dù đánh giá theo giá hạch toán, kế toán vẫn phải đảm bảo việc phản ánh tình hình nhập, xuất vật liệu trên các tài khoản, sổ kế toán tổng hợp theo giá thực tế.
 • 22
Quy trình nghiệm thu

Quy trình nghiệm thu

Quy trình nghiệm thu, Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng, Biên bản lấy mẫu vật liệu, Các tài liệu cần thiết trước khi lấy mẫu, Phiếu nhập kho, xuất kho (hoặc biên bản giao nhận hàng hóa), Chứng chỉ chất lượng, xuất xứ hàng hóa (nhà cung cấpsản xuất).
 • 9
TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

2.2.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. - Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng và giá trị thực tế của từng loại, tùng thứ NVL - CCDC, lập các chứng từ liên quan đến việc nhập xuất, tồn kho, sử dụng tiêu hao cho sản xuất.
 • 44
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 1-2006.

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 1-2006.

Giá trị thực tế của hàng hoá nhập trong kỳ VI. kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kqkd, ppln 1. Khái niệm thành phẩm Thành phẩm là những sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công chế biến đã đợc kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã hoàn thành kết thúc quy trình công nghệ sản xuất và đã đợc nhập kho hoặc đem tiêu thụ ngay.
 • 47
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Trị giỏ vốn nguyờn vật liệu xuất kho được tớnh theo đơn giỏ thực tế bỡnh quõn sau mỗi lần nhập tại mỗi kho cú một thủ kho cú nhiệm vụ bảo quản hàng húa trong kho và theo dừi việc nhập – [r]
 • 23
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

2.3.1.4. Chứng từ và luân chuyển chứng từ. Chứng từ hạch toán là các hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, biên bản bàn giao tài sản, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ… Quá trình luân chuyển chứng từ: Khi mua (bán) TSCĐ, Kế toán vật liệu,công cụ dụng cụ kiêm TSCĐ sẽ nhận hóa đơn GTGT từ đơn vị bán (trong trường hợp mua) hoặc lập hóa đơn GTGT (trong trường hợp bán). Trong hóa đơn có ghi rõ : giá bán chưa thuế, thuế suất GTGT, tiền thuế, tổng giá thanh toán. Sau khi có đủ chữ kí trong hóa đơn, kế toán sẽ lập phiếu chi (nếu mua) hoặc phiếu thu (nếu bán). Phiếu thu được lập thành 3 liên: liên 1 lưu tại quyển, liên 2 giao cho người nộp, liên 3 giao cho thủ quỹ thu tiền và ghi sổ. Phiếu chi được lập thành 2 liên: liên 1 lưu tại quyển, liên 2 giao cho thủ quỹ chi tiền. Thủ quỹ căn cứ vào chứng từ gốc đã được Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt làm căn cứ thu chi.
 • 32
LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ” TẠI CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NINH

LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ” TẠI CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NINH

2. Phương pháp kiểm kê định kỳ. Là phương páhp không theo dõi thường xuyên liên tục về tinh fhình động của các loại vật tư, hàng hoá, sản phảm mà chỉ phản ánh giá trị tồn đầu kỳ và cuối kỳ của chúng trên cơ sở kiểm kê cuối kỳ xác định lượng tồn kho thực tế, chưa xuất dùng cho sản xuất kinh doanh và các mục đích khác. Phương pháp này chỉ thích hợp cho các đơn vị không tiến hành đồng thời hai hoạt động sản xuất kinh doanh trở lên, chỉ sản xuất một loại sản phẩm, số lượng vùa phải, giá trị không cao.
 • 84
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Vật liệu chiếm một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Tỷ trọng chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm chiếm khoảng 65% - 75% nên sự biến động của vật liệu có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Quản lý có hiệu quả là một biện pháp để kiểm soát được chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho công ty, duy trì sản xuất một cách liên tục. Tại công ty POLYCO, công tác quản lý được tiến hành ngay từ khâu thu mua.
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

Sau khi NVL được kiểm tra, thủ kho cho nhập kho những NVL đạt yờu cầu vào kho. Trường hợp kiểm nhận vật tư thừa hay thiếu, sai phẩm chất, quy cỏch thỡ 2 bờn sẽ lập biờn bản để kế toỏn cú căn cứ ghi sổ. Tuy nhiờn trường hợp này ớt khi xẩy ra. Cỏn bộ cung ứng của phũng kế hoạch vật tư căn cứ vào hoỏ đơn của người bỏn, biờn bản kiểm nghiệm vật tư và số lượng thực nhập để viết phiếu nhập kho (Biểu số 2-3). Phiếu nhập kho được lập thành 3 liờn, cú đầy đủ chữ kớ của người lập phiếu, người giao hàng, thủ kho, kế toỏn trưởng.
 • 34
PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

mà cuối tháng cha nhập kho, kế toán sẽ tiến hành hạch toán vào TK 151 “Hàng mua đang đi đờng”. Song hiện nay, ở công ty kế toán vật t không sử dụng tài khoản này trong khi thờng xuyên có một khối lợng lớn vật liệu mua từ nớc ngoài phải chờ thủ tục hải quan, chờ thủ tục nhập kho... điều đó cũng đồng nghĩa với việc một số lợng lớn tài sản của công ty không đợc phản ánh vào sổ sách trong một thời gian, cho dù đó là tạm thời nhng cũng sẽ gây ra sự thiếu chính xác về số lợng, về thông tin tài chính cho các đối tợng sử dụng. Thêm nữa công tác lu giữ chứng từ cho đến khi nhập kho mới hạch toán nếu thực hiện không tốt sẽ gây ra nhầm lẫn và mất mát chứng từ.
 • 16
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

Chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất bị tiêu hao toàn bộ và khi tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu vật liệu thay đổi hoàn toàn hình thái vật chất ban đầu và giá trị đợc chuyển toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh. Yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu xuất phát từ vai trò, đặc điểm của nguyên liệu. Trong quá trình sản xuất nguyên liệu vật liệu cần đợc theo dõi, quản lý chặt chẽ về các mặt hiện vật và giá trị ở tất cả các khâu:
 • 21
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Trung tâm Tư vấn Kiến trúc xây dựng 2.1.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Trung tâm Đối với công tác quản lý nguyên vật liệu thì một trong những yêu cầu đòi hỏi là phải phản ánh theo dõi chặt chẽ tình hình nhập- xuất- tồn kho vật liệu theo từng loại vật liệu về số lượng, chất lượng, chủng loại. Với việc tổ chức hạch toán chi tiết vật liệu đã đáp ứng được yêu cầu này. Công việc hạch toán chi tiết được thực hiện đồng thời ở kho, ở phòng kế toán theo phương pháp thẻ song song. Hạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song là phương pháp mà ở phòng kế toán và ở kho cùng sử dụng thẻ kho để ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu. Các chứng từ kế toán về vật liệu của Trung tâm được tổ chức theo trình tự thời gian do kế toán vật liệu phụ trách quy định, gắn liền với quá trình nhập khoxuất kho vật liệu.
 • 35
CHUYENDENVL PPS

CHUYENDENVL PPS

Các loại thuế không hoàn lại như:Thuế nhập khẩu,thuế tiêu thụ đặc biệt… Chi phí thu mua hàng:hoa hồng phí,phí vận chuyển … Các khoản giảm trừ:chiết khấu thanh toán,khách hàng giảm giá… Đối với vật liệu mua bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá thực tế liên ngân hàng do nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
 • 5
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Nguyên vật liệu sử dụng trong doanh nghiệp có nhiều loại, có vai trò công dụng khác nhau trong quá trình sản xuất – kinh doanh. Theo đặc trưng này, nguyên vật liệu ở doanh nghiệp được phân ra các loại sau đây: - Nguyên liệu và vật liệu chính (NVLC): là những nguyên liệu, vật liệu sẽ cấu thành hình thái vật chất của sản phẩm sau khi trải qua quá trình gia công chế biến của người lao động. Nguyên vật liệu chính của doanh nghiệp là bao bì, bi thép, quặng thô Manhêtít (Fe 3 O 4 )...Trong đó, quặng thô Manhêtít phải đảm bảo tiêu chuẩn: Hàm lượng từ ≥90%, cỡ hạt mịn ≤0,1mm ≥ 95%, độ ẩm 10%.
 • 43
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

2.1. Đặc điểm, đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 2.1.1. Đặc điểm chi phí Công ty Cổ phần S.K.Y là một doanh nghiệp sản xuất, ngoài đặc thù riêng là sản xuất các loại vòng bi thì Công ty còn sản xuất các loại dũa, các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm phụ tùng Honda. Với những nét đặc thù về mặt hàng sản xuất của Công ty, ngoài yêu cầu quản lý và quy trình sản xuất công nghệ của mình thì chi phí sản xuất còn được tập hợp theo mục đích, công dụng của các chi phí bao gồm: Chi phí nguyên vật liêu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
 • 49
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

Trong quá trình sản xuất chi phí trực tiếp ảnh hưởng lớn đến giá thành chính là chi phí nguyên liệu vật liệu. Nếu giảm được chi phí này dẫn đến việc hạ giá thành thì doanh nghiệp mới thu được lợi nhuận cao. Muốn làm được điều đó các nhà quản lý doanh nghiệp phải có trình độ thực sự, kinh nghiệm của bản thân và hơn hết là phải có chiến lược hạch toán chi phí nguyên liệu vật liệu. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên liệu vật liệu để giảm thiểu chi phí sản xuất, giá bán nâng cao sức cạnh tranh ( Cần phải nói thêm là sự cạnh tranh của sản phẩm chính là điều kiện thúc đẩy xã hội tiến lên). Thấy được tầm quan trọng của nguyên liệu vật liệu trong sản xuất nên trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần VPP Cửu Long em đã chọn đề tài “Kế toán nguyên liệu vật liệu” nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu.
 • 16
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ DỆT HÀ TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ DỆT HÀ TÂY

Các phiếu xuất kho khác được lập tương tự. Sau đó kế toán vật liệu căn cứ vào các phiếu xuất kho ghi vào sổ kho vật liệu – hàng hoá để theo dõi chi tiết số nhậpxuất – tồn trong tháng của từng nhóm vật liệu và gửi một liên phiếu xuất vật liệu sang kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. Trên phiếu xuất nguyên vật liệu có ghi nguyên vật liệu xuất kho cho sản xuất của từng mã hàng để làm cơ sở cho việc tính giá thành. Tài khoản để hạch toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu là TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”.
 • 41
THỦ TỤC LẬP TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TIỀN MẶT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

THỦ TỤC LẬP TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TIỀN MẶT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Hàng ngay căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hoá, phiếu nhập kho kế toán vào sổ kế toán có liên quan. + Kế toán chi tiết vật liệu: Công ty dùng phương pháp thẻ song song để quản lý vật liệu, công cụ, dụng cụ ở kho: thủ kho dùng thẻ song song để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn vật liệu, dụng cụ về mặt số lượng. Mỗi chứng từ nhập, xuất, vật tư được ghi một dòng vào thể kho, thể kho được mở cho từng danh điểm vật tư. Cuối tháng thủ kho tiến hành tổng cộng số nhập, xuất, tính ra tồn kho về mặt lượng theo từng danh điểm vật tư.
 • 35
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

1.1.1 Đặc điểm nền kinh tế thị trờng Việt Nam. Qua quá trình phát triển và hội nhập quốc tế nhà nớc Việt Nam chủ động xây dựng nền kinh tế thị trờng trong đó kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa là hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội đã tồn tại trong lịch sử. Trong nền kinh tế tự nhiên, ngời sản xuất cũng đồng thời là ngời tiêu d ự ng, các quan hệ kinh tế đều mang hình thá i hiện vật, bớc sang nền kinh tế thị trờng, mục đích của sản xuất là trao đổi (để bán), sản xuất là để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của thị trờng. Chính nhu cầu ngày càng cao của thị trờng, đã làm hình thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ hàng hóa, tiền tệ ngày càng mở rộng cho nên sản phẩm hàng hóa ngày càng phong phú và đa dạng góp phần giao lu văn hóa giữa các vùng và các địa phơng.
 • 138
1 CƠ SỞ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1 CƠ SỞ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Bên cạnh đó, tuỳ thuộc vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động, thành phần kinh tế khác nhau mà kế toán sử dụng các chứng từ khác nhau. Đối với các chứng từ kế toán thống nhất, bắt buộc phải đƣợc lập kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định về mẫu biểu, nội dung phƣơng pháp lập và phải đƣợc tổ chức luân chuyển theo trình tự thời gian do kế toán trƣởng quy định, phục vụ cho việc ghi chép kế toán tổng hợp và các bộ phận liên quan. Đồng thời ngƣời lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 100
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HIỆN NAY

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HIỆN NAY

c. Phơng pháp sổ số d: * Nội dung của phơng pháp sổ số d: - ở phòng kế toán: Kế toán mở sổ số d theo từng kho chung cho cả năm để ghi chép tình hình nhập xuất vật liệu, hàng ngày hay định kỳ. Từ các bảng kê nhập, bảng kê xuất kế toán lập các bảng luỹ kế nhập, luỹ kế xuất, rồi từ các bảng luỹ kế này lập bảng tổng hợp nhậpxuất tồn kho theo từng nhóm, loại vật liệu theo dõi chỉ tiêu giá trị. Cuối tháng khi nhận sổ số d do thủ kho gửi lên, kế toán căn cứ vào số tồn kho cuối tháng do thủ kho tính đã ghi ở sổ số d (về số lợng) và đơn giá hạch toán để tính ra số tồn kho của từng nhóm, loại vật liệu theo chỉ tiêu giá trị để ghi vào cột số tiền ở sổ số d. Việc kiểm tra đối chiếu đợc tiến hành vào cuối tháng căn cứ vào cột số tiền tồn kho nên sổ số d để đối chiếu với cột số tiền tốn kho trên bảng kê tổng hợp nhậpxuất – tồn và số liệu của kế toán tổng hợp.
 • 33
KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL – CCDC

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL – CCDC

Cuối mỗi ngày hoặc định kỳ thủ kho tiến hành phân loại chứng từ sau khi ghi vào thẻ kho, thủ kho phải chuyển toàn bộ chứng từ nhập, xuất kho về phòng kế toán. Thủ kho luôn đối chiếu số tồn kho trên thẻ kho và thực tế tồn kho trong kho. Cuối tháng tiến hành khóa thẻ kho, xác định số tồn kho của từng loại vật liệu để đối chiếu với sổ kế toán. Nếu có sai sót thì phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.
 • 25
HOÀN THIỆN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY XÂY DỰNG THỐNG NHẤT  3 PPT

HOÀN THIỆN KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY XÂY DỰNG THỐNG NHẤT 3 PPT

Ngoài ra, trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như: TK 133, 331, 111, 112…. Căn cứ vào giấy nhận hàng, nếu xét thấy cần thiết thì khi hàng về đến nơI có thể lập ban kiểm nhận vật liệu cả về số lượng, chất lượng, quy cách. Ban kiểm nhận căn cứ vào kết quả thực tế để ghi vào “Biển bản kiểm kê vật tư” sau đó bộ phận cung ứng sẽ lập “Phiếu nhập kho” vật tư trên cơ sở hoá đơn, giấy báo nhận hàng và biên bản kiểm nhận rồi giao cho thủ kho. Thủ kho sẽ ghi số thực nhập vào phiếu rồi chuyển cho phòng kế toán làm căn cứ ghi sổ. Trường hợp phát hiện thừa thiếu, sai quy cách, thủ kho phải báo cho bộ phận cung ứng biết và cùng người giao lập biên bản.
 • 7
KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL CCDC

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL CCDC

Phải mở sổ kế toán chi tiết cho từng danh điểm vật liệu tương ứng với thẻ kho mở ở kho. Sổ kế toán chi tiết vật liệu có nội dung giống thẻ kho nhưng chỉ khác là theo dõi cả giá trị và số lượng vật liệu. Hàng ngày (hoặc định kỳ) khi nhận được các chứng từ nhập, xuất kho đưa lên, kế toán vật liệu phải kiểm tra chứng từ, đối chiếu các chứng từ nhập, xuất kho với các chứng từ có liên quan như: hóa đơn mua hàng, hợp đồng vận chuyển, … Ghi đơn giá vào phiếu và tính thành tiền trên từng chứng từ.
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức báo cáo kế toán nguyên vật liệutổ chức chứng từ kế toán nguyên vật liệutổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụhoan thien to chuc cong tac ke toan nguyen vat lieu tai xi nghiep co khi hang hai 131tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2 docxbáo cáo thự tập chuyên đề tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp xuân trungtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cp sông hồng 25tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty đóng tàu phà rừngtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất thiết bị điệnsự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuấtphần ii thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư trường thànhtổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí 30 4một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhthực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần bê tông và xây dựng thái nguyêntổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tai doanh nghiệp sản xuấtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ