0

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

37 407 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

Báo Cáo Thực Tập MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN I. NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÔNG TY. 1. Ưu điểm. Hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp đều hướng tới mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Để đạt được mục đích này mỗi doanh nghiệp có một bước đi khác nhau và sử dụng những biện pháp khác nhau. Song một trong nhữngbiện pháp cơ bản được nhiều doanh nghiệp quan tâm là không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Trong doanh nghiệp sản xuất xây dựng cơ bản, tổ chức kế toánmột yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, việc tăng cường quản lý Công tyhoàn thiện tổ chức công tác kế toánmột trong những biện pháp hạ giá thành sản phẩm.ở Công ty Xây dựng Bưu Điện đây cũng là một vấn đề đang được ban lãnh đạo Công ty quan tâm sâu sắc. Qua thời gian thực tập tại Công ty Xây dựng Bưu Điện vận dụng lý luận vào thực tiễn của công tác kế toán, tôi thấy có những mặt nổi bật sau. • Về tổ chức bộ máy quản lý : Công ty đã xác định được bộ máy quản lý khoa học, cán bộ lãnh đạo có năng lực và có trình độ chuyên môn cao, có uy tín. •Về tổ chức hoạt động sản xuất : Bộ máy tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gọn nhẹ, các phòng ban chức năng phục vụ có hiệu quả cho lãnh đạo công ty trong việc giám sát thi công xây lắp, quản lý kinh tế, tổ chức sản xuất được tiến hành hợp lý, đạt kết quả tốt và phù hợp với khoa học hiện nay, •Về bộ máy kế toán : Được phân công chức năng, nhiệm vụ từng người rất rõ ràng, cụ thể cộng với trình độ năng lực nhiệt tùnh, sự trung thực trong công tác của cán bộ phòng kế toán đã góp phần đắc lực vào công tác hạch toán và quản lý tài chính của công ty. •Về tổ chức sổ kế toán : Công ty áp dụng hình thức Chứng từ - ghi sổ , hình thức này rất phù hợp quy mô, loại hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Mặt khác hình thức này rất thuận tiện cho việc cho việc sử dụng kế toán máy. Công ty đã trang bị đầy đủ máy vi tính cho cán bộ phòng kế toán làm việc. 1 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 1 Báo Cáo Thực Tập Kế toán sử dụng máy vi tính dã giảm bớt được việc ghi chép và tính toán, tạo điều kiện thuận lợi trong thu thập xử lý và cung cấp thông tin kế toán nhanh chóng kịp thời cũng như tăng thêm niềm tin trong các báo cáo tài chính. •Về công tác tổ chức kế toán : Công ty xác định được mô hình hạch toán khoa học, hợp lý, phù hợp với nền kinh tế thị trường. Từ công tác hạch toán ban đầu việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ được tiến hành khá cẩn thận, đảm bảo số liệu hạch toán có căn cứ pháp lý, tránh được sự phản ánh sai lệch nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bên cạnh đó ban kiểm toán nội bộ của công ty hoạt động chặt chẽ, có hiệu quả đảm bảo tính hợp lý trung thực của thông tin kế toán. - Cùng với sự lớn mạnh của Công ty, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán vật liệu nói riêng dã không ngừng được hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính thống nhất về phạm vi, phương pháp tính toán, các chỉ tiêu kinh tế giữa bộ phận kế toán với các bộ phận có liên quan. Đồng thời số liệu kế toán được phản ánh một cách trung thực, chính xác rõ ràng tình hình hiện có và sự biến động của vật liệu. Do đó về cơ bản tổ chức kế toán vật liệu Công ty đã phù hợp với các điều kiện cụ thể của Công ty với quy mô sản xuất lớn phục vụ ngành BCVT, công nghiệp dân dụng trong nền kinh tế, phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường. - Công ty đã tiến hành phân loại vật liệu và xây dựng hệ thống danh điểm vật liệu rõ ràng thống nhất trong toàn Công ty, phục vụ tốt cho công tác quản lý vật liệu và thực hiện chương trình kế toán trên máy. - Việc tổ chức thu mua vật liệu Công ty do phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu đảm nhận, với một đội ngũ thu mua nhanh nhẹn hoạt bát, trong việc nắm bắt giá cả thị trường tìm nguồn nguyên liệu và thu mua đầy đủ kịp thời các loại nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo đúng tiến độ sản xuất cũng như việc tiết kiệm chi phí ngày càng mở rộng được mặt hàng sản xuất. - Khâu bảo quản vật liệu: Công tymột hệ thống kho tàng bến bãi bảo quản vật liệu khá tốt, tránh được những hư hỏng mất mát gây thiệt hại cho Công ty. Giúp cho quá trình quản lý vật liệu được dễ dàng. Công ty lập kế hoạch thu mua vật liệu một cách khoa học do đó việc dự trữ vật liệu cũng rất phù hợp với tình hình sử dụng vật liệu các đơn vị sản xuất kinh doanh, tránh lãng phí ứ 2 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 2 Báo Cáo Thực Tập đọng vốn, giải phóng được một số vốn lưu động đáng kể do giảm bớt được số vật liệu dự trữ tồn kho không cần thiết. - Việc sử dụng chứng từ cũng như luân chuyển chứng từ của Công ty cũng được tuân theo một trình tự hợp lý, các chứng từ được ghi chép một cách khoa học đảm bảo tính chính xác của số liệu, đảm bảo cho chứng từ được lập ra dựa trên cơ sở thực tế và cơ sở pháp lý, giúp cho công tác kế toán vật liệu Công ty được kịp thời, lãnh đạo Công ty có thể nắm bắt được tình hình công nợ chiếm dụng vật tư của người bán hàng một cách dễ dàng. - Trong khâu sử dụng: Vật liệu mua về được sử dụng vào đúng mục đích sản xuất và phục vụ quản lý sản xuất. Công ty đã xây dựng được hạn mức vật tư tương đối sát với tình hình sử dụng thực tế của từng đơn vị vào sản xuất từng loại sản phẩm, giúp được giảm đáng kể số vật liệu bị lãng phí. - Hệ thống sổ kế toán: Công ty đã có một hệ thống sổ kế toán khá đầy dủ rõ ràng, phù hợp với hình thức chứng từ ghi sổ. Công ty thực hiện một cách nghiêm túc chế độ sổ sách kế toán do Bộ Tài Chính ban hành, điều đó giúp cho công tác kế toán được phản ánh một cách chính xác và đầy đủ. - Công tymột đọi ngũ chuyên môn kế toán với một trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm swr dụng thành thạo chương trình kế toán trên máy, đem lại hiệu quả cao trong công tác kế toán, giảm bớt được công việc tính toán ghi chép, hơn nữa quá trình tính toán nhanh kết quả chính xác. Công việc kế toán được tiến hành khẩn trương đều đặn thường xuyên trong niên độ kế toán và có sự phối hợp chặt chẽ, đối chiếu kiểm tra chính xác giữa các bộ phận kế toán có liên quan. Do đó đảm bảo cho công tác kế toán được thực hiện một cách nhanh chóng, mọi công việc đều được hoàn thành trong niên độ kế toán đồng thời tránh được những sai sót đáng tiếc xảy ra. Như vậy nhìn chung công tác kế toán vật liêụ Công ty Xây Dựng Bưu Điện được thực hiện một cách khoa học nhịp nhàng từ khâu thu mua bảo quản dự trữ cho đến khâu sản xuất và tiêu thụ. Công việc nhập xuất diễn ra một cách gọn nhẹ đáp ứng được yêu cầu quản lý, tạo điều kiện để tính toán phân bổ chính xác cho từng đối tượng sử dụng, đảm bảo đúng giá trị vật liệu trong giá thành sản phẩm, giúp cho công tác tập hợp chi phí sản xuất được kịp thời đầy đủ. 2. Hạn chế. 3 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 3 Báo Cáo Thực Tập Bên cạnh những mặt tích cực trên, công tác kế toán tại công ty còn có một số vấn đề cần hoàn thiện sau:  Tài khoản sử dụng.  Tồn tại về việc hạch toán thiệt hại trong sản xuất.  Tồn tại trong việc xác định đối tượng tính giá thành.  Tồn tại trong việc luân chuyển chứng từ.  Hệ thống sổ sách kế toán. Cụ thể chẳng hạn như công tác tổ chức kế toán vật liệu Công ty co mốt số hạn chế cụ thể sau: Thứ nhất việc kiểm dánh giá hàng tồn kho Công ty được tiến hành một cách áng chừng, không cân đong đo đếm cụ thể không có sự đối chiếu giữa số liệu thực tế kho với số liệu trên trên sổ sách kế toán tương ứng. Do đó việc phản ánh số liệu thực dùng trong tháng thiếu chính xác. Thứ hai với một Công ty có quy mô sản xuất kinh doanh lớn, vật liệu phong phú đa dạng về chủng loại, nghiệp vụ nhập xuất diễn ra thường xuyên liên tục. Trong khi đó Công ty lại hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp ghi thẻ song song, mà phương pháp này chỉ thích hợp với những doanh nghiệp có quy mô vừa, ít chủng loại hàng tồn kho, nghiệp vụ nhập xuất diễn ra không thường xuyên liên tục. Thứ ba Công ty không tiến hành trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trong khddod giá cả vật liệu trên thị trường thường xuyên biến động, đo đó vật liệu do Công ty thu mua lúc giá cao lúc giá thấp ảnh hưởng tới chi phí vật liệu, hơn nữa những loại vật liệu nhập khẩu Công ty thường dự trữ với khối lượng lớn do đó khó tránh khỏi những thiệt hại về mặt giá trị gây ảnh hưởng tới giá thành sản xuất sản phẩm và vấn đề tài chính của Công ty. Thứ tư việc áp dụng chương trình kế toán trên máy chưa được áp dụng một cách triệt để vì có những công việc kế toán vẫn phải làm thủ công bằng tay như định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập chứng từ ghi sổ , kế toán phải tự tính toán số liệu để phản ánh vào các sổ cho phù hợp với từng chứng từ ghi sổ có liên quan và từ chứng từ ghi sổ ghi voà sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để quản lý chứng từ ghi sổ đó cho phù hợp. 4 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 4 Báo Cáo Thực Tập Thứ năm một số sổ sách kế toán kế toán do Công ty tự lập không theo đúng chế độ kế toán quy định,việc gọi tên các sổ kế toán còn nhiều trùng lắp và không phản ánh đúng nội dung của nó. Chẳng hạn như trong chế độ kế toán có quy định phương pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp ghi thẻ song song, kho thủ kho sử dụng thẻ kho để phản ánh số lượng vật liệu nhập xuất, còn phòng kế toán, kế toán sử dụng sổ chi tiết hàng tồn kho để theo dõi tình hình nhập xuất vật liệu cả về số lượng và thành tiền, nhưng phòng kế toán của Công ty lại gọi sổ chi tiết hàng tồn kho là Thẻ kho vật tư nó trùng với tên gọi của Thẻ kho mà thủ kho sử dụng, điều này sẽ gây ra sự nhầm lẫn trong công tác kế toán. Thứ sáu đánh giá vật liệu xuất kho theo giá thực tế. Để sản xuất các loại sản phẩm nhựa và xây dựng các công trình thông tin phục vụ ngành BCVT, thì Công ty phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau, việc nhập xuất diễn ra thường xuyên liên tục mỗi ngày vỡi một giá cả luôn biến động mà Công ty chỉ sử dụng một loại giá thực tế để đánh giá vật liệu hàng ngày. Do đó việc tính toán tốn nhiều công sức chưa phù hợp cho việc áp dụng máy vi tính, không đảm bảo kịp thời cho công tác kế toán vật liệu, làm ảnh hưởng tới tính chính xác kịp thời trong công tác tính giá thành. Vì vậy Công ty nên xem xét lại và nên sử dụng giá hạch toán để đánh giá vật liệu cho phù hợp với đặc điểm của Công ty. II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÔNG TY: Xuất phát từ thực trạng của công tác kế toán, với mục đích hoàn thiện hơn nữa vai trò của công tác kế toán, đảm bảo tuân thủ hệ thống kế toán doanh nghiệp hiện hành và phù hợp với đặc điểm quy rình công nghệ, đặc điểm sản phẩm và yêu cầu quản lý của Công ty. Qua thời gian thực tập tại Công ty trên cơ sở vận dụng lý luận vào thực tiễn, Tôi xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán của Công ty. 1.Về quản lý vật liệu. -Trong khâu cung cấp vật liệu ngoài những bạn hàng lâu năm, Công ty nên mở rộng quy mô ra cả những bạn hàng gần, có khả năng cung cấp vật liệu thường xuyên cho Công ty để trở thành những đối tác tín nhiệm, điều này sẽ đảm bảo có lợi cho Công ty về tiết kiệm chi phí vận chuyển, khả năng dự trữ…. và còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thnah toán chiếm dụng vốn. 5 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 5 Báo Cáo Thực Tập -Ngoài các hình thức thu mua vật liệu mà Công ty đang thực hiện, Công ty nên mở rộng quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi như hình thức đối lưu sản phẩm hay hợp tác liên doanh. Trường hợp mua vật tư từ nước ngoài Công ty nên mở văn phòng đại diện Hải Phòng để đến khi hàng về đại diện đứng ra nhận, giảm bớt được chi phí đi lại, thuê bến bãi không cần thiết. -Trong khâu nhập xuất bảo quán vật liệu Công ty nên có những quy định về bảo quản, cấp phát để từ đó có cơ sở hay hướng giải quyết thoả đáng tránh tình trạng hạch toán vào thiệt hại sản xuất, nên có chế độ thưởng phạt thích hợp để khuyến khích mọi người có trách nhiệm trong việc bảo quản vật liệu. 2.Tổ chức kho tàng về nhập xuất vật liệu. Vấn đề sắp xếp kho tàng cho phù hợp là điều kiện rất cần thiết cho việc quản lý và sử dụng vật liệu. Công ty có kho cô Lợi là một kho lớn đại diện cho trụ sở phía Bắc, còn một kho tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó nhà máy nhựa có một kho riêng, hàng ngày khi vật liệu về được nhập vào kho cô Lợi sau đó theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thì số vật liệu đó sẽ được xuất từ kho cô Lợi sang kho Nhà máy nhựa để đơn vị sản xuất tiến hành sản xuất ra sản phẩm.Nhwngcos trường hợp nguyên liệu mới về nhập kho, thì có nhu cầu sử dụng ngay nên ngay sau khi nhập kho cô Lợi nguyên vật lệu lại phải xuất sang kho Nhà máy nhựa, do đó lại phải thêm một lần vận chuyển bốc xếp vật liệu. Trong quá trình này không thể không tránh khỏi những hao hụt mất mát mà khoản này lại được tính vaò giá trị vật tư. Do đó làm tăng chi phí về nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh sản phẩm sẽ dẫn đến tăng giá thành sản phẩm. Tôi nghĩ rằng không cần thiết phải nhập vào kho cô Lợi ma có thể giao trực tiếp vật liệu về kho Nhà máy nhựa theo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Do đó sẽ giảm đi những chi phí đáng kể về vận chuyển bốc xếp va những hao hụt mất mát không đáng có. 3.Kiểm hàng tồn kho: Cuối tháng Công ty nên tổ chức thành một đội kiểm tất cả số hàng thực tế còn lại trong kho. Sau đó đối chiếu với số lượng trên thẻ kho của thủ kho, để xác định được số lượng thực tế vật liệu tồn kho cuối tháng, đảm bảo tính chính xác, giúp cho việc quản lý vật liệu trong kho có hiệu quả hơn. 4.Sử dụng giá hạch toán để đánh giá vật liệu nhập xuất kho. 6 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 6 Báo Cáo Thực Tập Kế toán vật liệu nên sử dụng giá hạch toan để đánh giá vật liệu theo từng nghiệp vụ nhập xuất vật liệu hàng ngày. Việc sử dụng giá hạch toán giúp cho kế toán có thể hạch toán nghiệp vụ nhập xuất vật liệu hàng ngày theo chỉ tiêu giá trị, cung cấp những thông tin quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm nhẹ được công việc tính oán hàng ngày tạo ra những thuận lợi cho việc tăng cường chức năng kiểm tra của kế toán góp phần sử dụng hợp lý tiết kiệm có hiệu quả vật liệu trong sản xuất kinh doanh, giảm thấp giá thành sản phẩm. Hàng tháng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty lập kế hoạch thu mua vật liệu cả về số lươngj và đơn giá, vì vậy Công ty có thể dùng giá kế hoạch làm giá hạch toán ổn định trong một thời gian dài. Giá hạch toán được thể hiện trên sổ danh điểm vật liệu. ( Mời xem biểu 20 ) Biểu 16: SỔ DANH ĐIỂM VẬT LIỆU Mã số Tên vật liệu ĐVT Đơn giá hạch toán Ghi chú 1 2 3 4 5 . 10102027 10102028 . 11201001 112011002 Lõi thép 38 x 85 Lõi thép 15 x 35 . Bột CaCO 3 Bột PVC . . kg kg . . kg kg . 8.074,5 7.458,6 . 3.458,6 7.092,52 . . . Để đảm bảo phản ánh chính xác trung thực giá trị của vật liệu nhập xuất tồn kho phục vụ kế toán tổng hợp và kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, phục vụ quản lý vật liệu theo đúng giá vốn thực tế của vật liệu thì sử dụng giá hạch toán, nhưng cuối tháng phải tính chuyển giá hạch toán của vật liệu thành giá thực tế. Việc tính chuyển được xác định theo công thức sau: Trị giá vốn thực tế vật liệu xuất kho = Trị giá HTVL xuất kho x Hệ số giá Giá TT VL liệu tồn đầu kỳ + Giá TT VL nhập trong kỳ Hệ số giá = Giá HTVL tồn đầu kỳ + Giá HT VL nhập trong kỳ 7 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 7 Báo Cáo Thực Tập Ví dụ: Theo sổ danh điểm vật liệu Biểu 25 ta có: - Giá hạch toán của bột CaCO3 là 3458,6 đ - (Theo Biểu 9 ) Đầu kỳ bột CaCO3 tồn với số lượng là 14422 kg, đơn gía 5419,55, thành tiền 78160721đ - Trong tháng số lượng CaCo3 nhập là 114000, đơn giá 3218,5 dd, thành tiền 366.909.000 đ. Số lượng bột CaCo3 xuất là 99.080 kg. Ta có 78.160.721 + 366.909.000 Hệ số giá = = 1,128 3.458,6 + ( 114.000 x 3.458,6 ) Vậy gía thực tế vật liệu xuất kho là: 1,128 x 3.458,6 = 3.901,3008 Hệ số giá này được tính theo từng loại hoặc từng nhóm vật liệu 5.Hạch toán chi tiết vật liệu tồn kho: Việc sử dụng phương pháp ghi thẻ song song để hạch toán chi tiết hàng tồn kho la chưa thiachs hợp với tình hình cụ thể của Công ty hiện nay. Hơn nữa với việc áp dụng phương pháp này kế toán phải ghi chép với số lượng lớn, việc ghi chép trùng lắp chỉ tiêu số lượng giữa thủ kho và kế toán. Phương pháp này chỉ thích hợp với những doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho, khối lượng các nghiệp vụ nhập xuất ít phát sinh không thường xuyên, trình độ của nhân viên kế toán chưa cao. Đối chiếu với điều kiện cụ thể của Công ty thì Công ty nên sử dụng phương pháp “ Sổ số dư “ để hạch toán chi tiết hàng tồn kho. Vì theo phương pháp này sẽ giảm bớt được khối lượng công việc, đồng thời kế toán thực hiện việc kiểm tra thường xuyên đối với ghi chép của thủ kho trên thẻ ko và kiểm tra thường xuyêneecj bảo quản hàng trong kho của thủ kho. Với phương pháp này việc hạch toán chi tiết hàng tồn kho có thể được thực hiện như sau. Căn cứ vào phiếu nhập xuất kho trong tháng 12 năm 2002 như Biểu 3, Biểu 4, Biểu 6, Biểu 8, đã nêu trên. kho: thủ kho cũng sử dụng thẻ kho ( Mời xem Biểu 7 và Biểu 5 ) để phản ánh tình hình nhập xuất tồn kho của nguyên vật liệu, theo từng thứ nhóm hàng của từng chứng từ nhập xuất tương ứng. Sau đó thủ kho sắp xếp lại chứng từ và lập “ Phiếu giao nhận chứng từ “, ghi số lượng của từng nhóm thứ vật liệu 8 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 8 Báo Cáo Thực Tập riêng cho từng chứng từ nhập xuất, và phiếu này được đính kèm với phiếu nhập kho và phiếu xuất kho sau đó giao cho phòng kế toán. ( Mời xem Biểu 26 )Đồng thời sử dụng sổ sốđể theo dõi cho từng nhóm thứ vật liệu ( Mời xem Biểu 27 ) 9 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 9 Báo Cáo Thực Tập Biểu 17: Phiếu giao nhận chứng từ Từ 1/12 đến 31/12/99 Mã số Nhập kho Xuất kho SL chứng từ SH chứng từ Tiền SL chứng từ SH chứng từ Tiền 10102028 . Cộng 11201002 . 192 190 4.516.928,16 8.090.000 138.344.000 . 040219 023373 040219 . 4.287.023,28 2.476.855,2 . 34.586.000 . phòng kế toán: Định kỳ nhân viên kế toán xuống kho để kiểm tra việc ghi chép của thủ kho và trực tiếp nhận các chứng từ nhập xuất kho. Sau đó kế toán tính gía cho các chứng từ theo giá hạch toán để ghi vào cột thành tiền của phiếu giao nhận chứng từ. Số liệu thành tiền trên phiếu này sẽ được ghi vào “ Bảng luỹ kế nhập “ và “ Bảng luỹ kế xuất “ của hàng tồn kho ( Mời xem Biểu 28 và Biểu 29 ). Biểu 18: BẢNG LUỸ KẾ NHẬP VẬT LIỆU Mã số Từ ngày 1-5 Từ ngày 5- 10 Từ ngày 25- 31 Cộng 10102028 11201002 . 4.51.6.928,16 . 138.344.000 . 6.456.928 . 162.008.000 Cộng 49.058.000 80.000.000 . 198.814.000 10 Lê Quang Dũng Lớp - Kiểm toán 43A 10 [...]... xin đề xuất công ty nên xây dựng hệ thống định mức trên cơ sở điều kiện tổ chức sản xuất, kỹ năng kỹ thuật công nghệ hiện có của mình Đồng thời đơn giá dự toán phải được xác định trên cơ sở giá cả thị trường tại thời điểm lập dự toán và tại địa bàn thi công công trình do công ty chủ yếu thi công công trình đâu thì tiến hành mua vật tư và thuê nhân công cũng tại địa bàn đó 13 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG... tiền điện thoại, điện nước sử dụng các xí nghiệp là tương đối lớn và nhiều khi còn lãng phí nên cần tiết kiệm khoản chi phí này 20 Lê Quang Dũng 43A 20 Lớp - Kiểm toán Báo Cáo Thực Tập KẾT LUẬN Tổ chức hệ thống kế toán một trong yếu tố không thể thiếu được trong quá trình sản xuất của Công ty Xây dựng Bưu điện Vì vậy công tác kế toán tổ chức quản lý và kế toán một nội dung quan trọng trong công. .. tôi đã được học trường Song bên cạnh đó tôi cũng nhận thấy được vài điều chưa thật sự phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty và tôi đã mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến với mong muốn góp sức mình vào việc xây dựng tổ chức công tác kế toán tại Công ty Từ cơ sở lý luận đã nêu trong báo cáo dã góp phần làm sáng tỏ hơn những tồn tại trong công tác kế toán và quản lý Công ty được nêu phần cuối của... hạch toán kế toán trong doanh nghiệp xây lắp công ty nếu chủ nhiệm công trình thuê máy thi công thì khi nhận được chứng từ có liên quan kế toán xí nghiệp ghi: Nợ TK 623 Nợ TK 133 14 Lê Quang Dũng 43A 14 Lớp - Kiểm toán Báo Cáo Thực Tập Có TK 141 Còn công ty thì toàn bộ chi phí liên quan đến sử dụng máy thi công các xí nghiệp không kể là thuê ngoài hay sử dụng máy thi công của công ty đều hạch toán. .. thập và xử lý thông tin kế toán 12 HOÀN THIỆN VỀ HỆ THỐNG GIÁ DỰ TOÁN Giá thành dự toán được xác định trên cơ sở định mức chi phí ban hành và đơn giá dự toán Giá thành dự toán là cơ sở hình thành giá đấu thầu của công ty, là căn cứ để ghi nhận doanh thu Nhưng chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất chỉ lấy giá dự toán làm thước đo chứ không phụ thuộc vào giá dự toán Như vậy nếu công tác xác... tiến hành thi công Công ty có thể đứng ra vay vốn cho các xí nghiệp mới mức hợp lý, đủ để tiến độ thi công các công trình không bị ảnh hưởng nhưng cũng không bị lãng phí vì cấp quá số cần thiết Mặt khác nếu hàng quý hoặc 6 tháng kế toán gửi báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành cho công ty theo dõi thì công ty có thể nắm được tiến độ công việc của từng xí nghiệp, công tác kiểm toán nội bộ đựơc... Bảng tổng hợp nhập xuất tồn phòng kế toán: sau khi nhận được Sổ số dư do thủ kho chuyển lên, kế toán căn cứ vào số lượng tồn cuối tháng và đơn giá hạch toán để tính thành tiền Cuối tháng kế toán kiểm tra đối chiếu số liệu giữa Sổ số dư và Bảng tổng hợp nhập xuất tồn thấy khớp như lõi thép 15 x 35 trên cả 2 sổ đều có số dư cuối tháng là 67.739.587,54 đồng và Bột CaCO3 cũng đều có số dư cuối tháng... quyết toán năm sẽ rất vất vả cho cả kế toán và kiểm toán viên 17 Lê Quang Dũng 43A 17 Lớp - Kiểm toán Báo Cáo Thực Tập Do vậy, em xin đề xuất ý kiến công ty nên theo dõi tình hình biến động chi phí các xí nghiệp không chỉ vào dịp cuối năm mà theo từng quý hoặc 6 tháng để các thông tin kiểm kế toán thực sự phản ánh chính xác, kịp thời tình hình tài chính của công ty nói chung và chi phí sản xuất, ... quản lý, nếu quản lý tốt Công tác kế toán sẽ góp phần tiết kiệm chi phí, sử dụng hợp lý có hiệu quả nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng sản phẩm tăng lợi nhuận cho Công ty Công tác quản lý kế toán công tác lớn và phức tạp đòi hỏi phải có thời gian Sau một thời gian thực tập tại Công ty tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và nhiều điều bổ ích để củng cố thêm những kiến thức về lý... theo hạng mục công trình tạo điều kiện tính giá thành nhanh chóng khi công trình hoàn thành Để khắc phục khó khăn và đạt được những thuận lợi trên theo em các xí nghiệp nên xác định đối tượng tính giá thành là các hạng mục công trình Còn trong các báo cáo tổng hợp lên công ty mới tính theo công trình 11 HOÀN THIỆN VỀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ Công ty Xây dựng Bưu điện, hàng quý các chủ nhiệm công trình sẽ . Thực Tập MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN I. NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY. 1. Ưu. giá hạch toán để đánh giá vật liệu cho phù hợp với đặc điểm của Công ty. II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY: Xuất phát
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN,

Hình ảnh liên quan

BẢNG LUỸ KẾ NHẬP VẬT LIỆU - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
BẢNG LUỸ KẾ NHẬP VẬT LIỆU Xem tại trang 10 của tài liệu.
BẢNG LUỸ KẾ NHẬP VẬT LIỆU - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
BẢNG LUỸ KẾ NHẬP VẬT LIỆU Xem tại trang 10 của tài liệu.
Các bảng này mở theo từng kho hoặc nhiều kho. Cuối tháng cộng số liệu trên các “ Bảng kê luỹ kế nhập “và “ Bảng kê luỹ kế xuất “ để ghi vào phần “nhập “ “ xuất “ trên “ Bảng tổng hợp nhập xuất lưu kho “ - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

c.

bảng này mở theo từng kho hoặc nhiều kho. Cuối tháng cộng số liệu trên các “ Bảng kê luỹ kế nhập “và “ Bảng kê luỹ kế xuất “ để ghi vào phần “nhập “ “ xuất “ trên “ Bảng tổng hợp nhập xuất lưu kho “ Xem tại trang 11 của tài liệu.
Tháng 12 năm 2002 Bảng kê tổng hợp nhập xuất lưu kho Mã sốLưu kho đầu - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

h.

áng 12 năm 2002 Bảng kê tổng hợp nhập xuất lưu kho Mã sốLưu kho đầu Xem tại trang 11 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2001 - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

2001.

Xem tại trang 22 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 211 16.955.338.805 14.723.655.481 a. Nguyên giá212 27.199.502.203 27.440.651.663 b - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

1..

Tài sản cố định hữu hình 211 16.955.338.805 14.723.655.481 a. Nguyên giá212 27.199.502.203 27.440.651.663 b Xem tại trang 23 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 211 14.723.655.481 16.111.800.096 - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

1..

Tài sản cố định hữu hình 211 14.723.655.481 16.111.800.096 Xem tại trang 25 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2003 - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

2003.

Xem tại trang 27 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 211 16.111.800.096 18.022.587.654 a. Nguyên giá212 29.913.913.123 35.403.388.406 b - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

1..

Tài sản cố định hữu hình 211 16.111.800.096 18.022.587.654 a. Nguyên giá212 29.913.913.123 35.403.388.406 b Xem tại trang 28 của tài liệu.
BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2002 - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

2002.

Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 05: - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Bảng 05.

Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐChứng từ ghi sổ - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Bảng t.

ổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐChứng từ ghi sổ Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng tổng hợp - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Bảng t.

ổng hợp Xem tại trang 33 của tài liệu.
BẢNG KÊ TÀI KHOẢN 152 - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

152.

Xem tại trang 35 của tài liệu.
BẢNG KÊ TÀI KHOẢN 152 - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

152.

Xem tại trang 35 của tài liệu.
BẢNG KÊ TÀI KHOẢN 152 - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

152.

Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan