0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Phân hệ Quản lý

ĐỀ TÀI  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANH  POT

ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANH POT

Nguyên nhân chủ yếu là trả lương cho các lập trình viên, phân tích và thiết kế hệ thống tăng cao. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tương đối lớn 95% và 74% thể hiện công ty đã quan tâm đến việc chăm sóc khách hàng, đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ, nắm bắt được công nghệ mới. Bên cạnh đó, công ty cần có các biện pháp tăng doanh thu nhưng cũng phải tiết kiệm chi phí một cách hợp lý nhất.
 • 57
BÁO CÁO HỆ THỐNG THU PHÁT THÔNG TIN VỆ TINH

BÁO CÁO HỆ THỐNG THU PHÁT THÔNG TIN VỆ TINH

Các phân hệ phụ trở gồm: - Khung vệ tinh - Phân hệ cung cấp năng lượng - Phân hệ điều khiển nhiệt độ - Phân hệ điều khiển quỹ đạo và tư thế của vệ tinh - Phân hệ đẩy - Thiết bị TT&C PHÂN[r]
 • 36
GIỚI THIỆU PHÂN HỆ QUẢN LÝ THƯ VIỆN

GIỚI THIỆU PHÂN HỆ QUẢN THƯ VIỆN

4 Báo cáo tổng hợp X X Tình huống sử dụng 1: Sử dụng phân hệ QLTV thực hiện được các chức năng sau đây: 1 học sinh đến mượn sách tại thư viện, phải làm gì(1)?sau khi mượn sách họ phải làm gì (2) không trả sách -> làm mất sách -> đền sách
 • 26
NGHIÊN CỨU XÁC LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI

NGHIÊN CỨU XÁC LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI

PHÂN HỆ TỰ NHIÊN: - Năng lƣợng mặt trời - Địa chất - địa hình - Khí hậu - thủy văn - Thổ nhƣỡng - sinh vật PHÂN HỆ XÃ HỘI: - Dân cƣ, dân tộc - Khoa học kỹ thuật - Chính sách quản lý - Th[r]
 • 127
NGHIÊN CỨU XÁC LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI

NGHIÊN CỨU XÁC LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH HỆ KINH TẾ SINH THÁI PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ XÃ AYUN PA, TỈNH GIA LAI

Ở thị xã Ayun Pa hoạt động sản xuất chủ yếu vẫn là nông - lâm - ngƣ nghiệp, trong đó phƣơng thức chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, lao động tập trung 74,5% trong ngành này, trình độ sản xuất thấp nên mức thu nhập và hiệu quả kinh tế của các mô hình không cao, kiểu mô hình có mức thu nhập trung bình và thấp chiếm tỷ lệ chính. Các nguồn thu chủ yếu của mô hình là từ trồng trọt và chăn nuôi, thu nhập từ rừng không ổn định vì rừng thƣờng trồng 5 - 10 năm sau mới bắt đầu cho thu hoạch. Qua phân tích 43 phiếu điều tra kinh tế sinh thái dành cho cán bộ quản lý (03 phiếu) và hộ gia đình (40 phiếu) tại Ayun Pa cho thấy, các hợp phần chủ đạo trong mô hình là rừng (ký hiệu R), ruộng (Rg), vƣờn (V), nƣơng rẫy (NR), ao (A), chuồng (C), thủ công nghiệp (TCN) và các hợp phần phi nông lâm nghiệp khác (K).
 • 28
Thiết kế hệ thống thông tin công ty FPT thành phố Hồ Chí Minh

Thiết kế hệ thống thông tin công ty FPT thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống phần mềm Quản Lý Nguồn Nhân Lực – FPT.HCM bao gồm các phân hệ chính sau:+Quản lý hồ sơ thông tin nhân viên+Quản lý hợp đồng lao động
 • 20
GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (2009): PHẦN 2

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (2009): PHẦN 2

Quản lý Chuổi Cung ứng là một phân hệ tích hợp nhiều khâu trong quản lý như Marketing, sản xuất, mua hàng, phân phối, hệ thống thông tin trong quản lý… Quản lý toàn bộ quá trình cung ứng[r]
 • 249
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN POT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG - CHƯƠNG TRÌNH QUẢN ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN POT

Mở ĐầU Từ năm 1995 Trường Đại học Thủy sản bắt đầu tổ chức đào tạo theo học chế học phần triệt để (còn gọi là học chế tín chỉ) . Phần mềm “Hệ THốNG CHƯƠNG TRÌNH QUảN LÝ Hệ TÍN CHỉ” do tác giả Thạc sỹ Võ Tấn Quân – ĐKBK Tp. Hồ Chí Minh được dùng để phục vụ cho việc tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên theo học chế tín chỉ. Phần mềm này được viết hoạt động ở môi trường DOS với phiên bản FOXPRO LAN 2.6. Chương trình được khai thác trên mạng Novell NetWare hay Windows NT.
 • 340
Hướng dẫn thực hiện phân hệ Quản lý giảng dạy

Hướng dẫn thực hiện phân hệ Quản giảng dạy

- DỰ KIẾN CÁC FORM MẪU THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRANG 5 NẾU SỬ DỤNG DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỪ PMIS: • Chạy chương trình “Quản lý các phân hệ” • Thực hiện đăng nhập hệ thống với quyền cao nhất sup[r]
 • 48
HỆ THỐNG HỖ TRỢ CVHT TƯ VẤN NHÓM SINH VIÊN TƯƠNG ĐỒNG VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CVHT TƯ VẤN NHÓM SINH VIÊN TƯƠNG ĐỒNG VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

 Quản lý cộng – trừ điểm rèn luyện: - Quản lý khen thưởng, kỷ luật cấp Khoa: - Quản lý kết quả rèn luyện sinh viên  PHÂN HỆ 3: DÀNH CHO CỐ VẤN HỌC TẬP Người dùng đăng nhập hệ thống với[r]
 • 105
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH MTV GIA ĐỨC

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH MTV GIA ĐỨC

Giao diện phần mêm FAST ACCOUNTING hình ảnh Các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm: - Phân hệ hệ thống, Phân hệ kế toán tổng hợp, Phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân; Phân hệ kế toán b[r]
 • 44
MẠNG INTERNET KHÔNG DÂY SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TIN

MẠNG INTERNET KHÔNG DÂY SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TIN

 Phân hệ phụ trở gồm: - Khung vệ tinh - Phân hệ cung cấp năng lượng - Phân hệ điều khiển nhiệt độ - Phân hệ điều khiển quỹ đạo và tư thế của vệ tinh - Phân hệ đẩy - Thiết bị TT&C PHÂN H[r]
 • 27
ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Y KHOA.NET TẠI BỆNH VIỆN

ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Y KHOA.NET TẠI BỆNH VIỆN

1.2 Gi ới thiệu sơ lược về phần nềm YKHOA.NET : YKHOA.NET là ph ần mềm d ùng qu ản lý bệnh nhân v à ngu ồn lực của bệnh viện nhằm đạt hi ệu quả tốt nhất đối với b ệnh viện cũng nhân bệnh nhân. H ệ thống phần mềm quản lý bệ nh vi ện ( YKHOA.NET) chia th ành nhi ều phân hệ, vừa độc lập, vừa li ên hồn, tùy bi ến phối hợp. Giúp bệnh viện quản l ý gi ữa các ph ịng ban, thơng tin, c ũng như bệnh án của bệnh nhân được d ễ d àng. Giúp b ệnh nhân chuẩn đốn b ệnh chính xác hơn, khám bệnh một cách nhanh chĩng, đỡ tốn thời gian .
 • 33
B4D9ED523CE3A92F3847E1E3078337B51__HUONG_DAN_CAI_DAT

B4D9ED523CE3A92F3847E1E3078337B51__HUONG_DAN_CAI_DAT

– ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CHÍNH ĐỐI VỚI TÀI LIỆU NÀY LÀ: O CKT-KĐCLGD sẽ sử dụng phần mềm tạo mạng riêng ảo để thực hiện kết nối ĐẾN HỆ THỐNG ĐỂ QUẢN LÝ CHUNG CÁC PHÂN HỆ QUẢN LÝ PHIẾU ĐĂNG KÝ[r]
 • 13
THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI  BÀI 1 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ WEBSITE

THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI BÀI 1 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ WEBSITE

1. Xác Định Yêu Cầu Cấu trúc hoàn chỉnh của một siêu thị hoặc gian hàng online : Danh mục sản phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, quản lý thuế, quản lý khuyến mãi, quản lý xuất - nhập - tồn, quản lý thành viên, quản trị web cùng các tính năng quản lý banner quảng cáo, bảng biểu, thông tin mua bán, truy cập ,...
 • 23
Xây dựng chương trình quản lý đào tạo

Xây dựng chương trình quản lý đào tạo

Phần mềm “Chương trình quản lý đào tạo” có 12 phân hệ : Quản Lý Sinh Viên, Quản Lý CBCNV, Quản Lý Điểm, Học Bổng Miễn Giảm Học Phí, Xếp Thời Khóa Biểu, Quản Lý Phòng Học, Quản Lý Học Phí Tài Vụ, Quản Lý Chư¬ơng Trình Đào Tạo, Quản Lý Khối Lư¬ợng Giảng Dạy, Đăng Ký Môn Học, Tuyển Sinh, Thông Tin Phục Vụ Lãnh Đạo.
 • 111
Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lương tại Công ty TNHH một thành viên điện cơ - hóa chất 15, Thái Nguyên

Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lương tại Công ty TNHH một thành viên điện cơ - hóa chất 15, Thái Nguyên

Luận văn: Xây dựng phân hệ kế toán tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lương tại Công ty TNHH một thành viên điện cơ - hóa chất 15, Thái Nguyên
 • 36
HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP THEO SỞ THÍCH, TÍNH CÁCH

HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP THEO SỞ THÍCH, TÍNH CÁCH

(data warehouse) – là kho chứa dữ liệu của tổ chức có liên đới đến vấn đề ra quyết định. Phân hệ quản lý mô hình còn được gọi là hệ quản trị cơ sở mô hình (MBMS – model base management system) là gói phần mềm gồm các thành phần về thống kê, tài chánh, khoa học quản lý hay các phương pháp định lượng nhằm trang bị cho hệ thống năng lực phân tích; cũng có thể có các ngôn ngữ mô hình hóa ở đây. Thành phần này có thể kết nối với các kho chứa mô hình của tổ chức hay ở bên ngoài nào khác.
 • 40
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA NHNO &PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

NHỮNG LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN CỦA NHNO &PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

cũng không thể để một nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về một việc nào đó nếu anh ta không có đủ quyền hạn để thực hiện nó 4.2 Các loại quyền hạn trong cơ cấu tổ chức Quyền hạn là chất kết dính trong cơ cấu tổ chức, là sợi dây liên kết các bộ phận với nhau, là phương tiện mà nhờ đó các nhóm hoạt động được đặt dưới sự chỉ huy của một nhà quản lý, và sự phối hợp giữa các đơn vị có thể được nâng cấp dần. Nó chính là công cụ để nhà quản lý có thể thực hiện quyền tự chủ và tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng người. Trong tổ chức quyền hạn chia làm ba loại: Quyền hạn trực tuyến, quyền hạn tham mưu và quyền hạn chức năng, được phân biệt chủ yếu bằng mối quan hệ với quá trình quyết định
 • 21
HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ QUẢN LÝ THƯ VIỆN

HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ QUẢN THƯ VIỆN

Chú ý: Hạn sử dụng thẻ đọc được xác định trong khoảng giá trị Từ ngày - Đến ngày, NSD xác nhận giá trị của hạn thẻ, khi thực hiện việc Mượn - Trả ấn phẩm, chỉ những thẻ còn hạn sử dụng mới có thể thực hiện được các yêu cầu mượn - trả Đối với những thẻ đọc vi phạm quy định của thư viện (mượn quá nhiều chưa trả, quá hạn phải trả, làm mất ẩn phẩm,...), NSD có thể ghi nhận để đánh dấu các trạng thái của thẻ, tiện cho việc quản lý thẻ đọc và mượn ấn phẩm.
 • 42
TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

2) Là một bản qui tắc bao gồm các thao tác qui định công việc cho lập trình viên và các thao tác viên khi quản lý dự án phần mềm giải quyết một một bài toán hay một nhiệm vụ nào đó. 3) Là một bản hớng dẫn bao gồm một số hữu hạn các mệnh lệnh qui định chính xác những phép toán và động tác cần thực hiện theo một trình tự đã vạch rõ để giải quyết một loại bài toán hay một nhiệm vụ nào đó.
 • 18
PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ PHÂN PHỐI

PHÂN HỆ QUẢN BÁN HÀNG VÀ PHÂN PHỐI

Phân hệ quản lý bán hàng và phân phối
 • 105
TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2 DOCX

TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2 DOCX

nhiều người và nhiều mục đích quản lý khác nhau. Trong ngân hàng dữ liệu không nhất thiết phải sử dụng máy tính điện tử. 4) Cả hai phương án 1 và 2 đều đúng. 0305 Khi phân chia một hệ thống thông tin quản lý tổng hợp thành các phân hệ theo hoạt động hay mức quản lý thì sẽ có các phân hệ:
 • 6
ÔN TẬP VÀ THI THỬ TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 1

ÔN TẬP VÀ THI THỬ TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 1

2) Là một bản qui tắc bao gồm các thao tác qui định công việc cho lập trình viên và các thao tác viên khi quản lý dự án phần mềm giải quyết một một bài toán hay một nhiệm vụ nào đó. 3) Là một bản hớng dẫn bao gồm một số hữu hạn các mệnh lệnh qui định chính xác những phép toán và động tác cần thực hiện theo một trình tự đã vạch rõ để giải quyết một loại bài toán hay một nhiệm vụ nào đó.
 • 18
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TÂM HỒN VIỆT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TÂM HỒN VIỆT

2.3.2. Hạch toỏn tổng hợp xuất nguyờn vật liệu Quản lý vật tư khụng chỉ quản lý tỡnh hỡnh thu mua, bảo quản và dự trữ vật tư mà cũn phải quản lý việc xuất dựng vật tư. Đõy là khõu quản lý cuối cựng rất quan trọng trước khi vật liệu chuyển giỏ trị của nú vào giỏ trị sản phẩm chế tạo. Chi phớ vật tư chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ thành sản xuất cho nờn kế toỏn phải xỏc định chớnh xỏc giỏ trị từng loại vật tư sử dụng là bao nhiờu và theo dừi được võt liệu xuất dựng cho từng đối tượng. Bởi vậy, hạch toỏn tổng hợp vật liệu phải phản ỏnh kịp thời, tớnh toỏn và phõn bổ chớnh xỏc đỳng đối tượng giỏ trị thực tế của vật liệu xuất dựng cho từng bộ phận, từng đối tượng sử dụng. Tổ chức tụt khõu hạch toỏn xuất dựng vật liệu là tiền đề cơ bản để hạch toỏn chớnh xỏc, đầy đủ giỏ thành sản phẩm đặc biệt là khõu tớnh giỏ.
 • 45
GIỚI THIỆU VÀ TỐI ƯU HÓA CÂU LỆNH SQL TRONG HỆ TÍNH HÓA ĐƠN VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CÔNG TY CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIỚI THIỆU VÀ TỐI ƯU HÓA CÂU LỆNH SQL TRONG HỆ TÍNH HÓA ĐƠN VÀ QUẢN KHÁCH HÀNG CÔNG TY CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Phân tích bài toán Các khách hàng của WSC đợc các nhân viên theo dõi và quản lý việc thanh toán dịch vụ thông qua các hoá đơn. Trên hoá đơn ghi rõ ngày viết hoá đơn, tên khách hàng, số lợng nớc đã sử dụng, đơn giá tính trên một đơn vị tính, số tiền khách hàng phải trả và tên nhân viên đã viết hoá đơn kiêm thu tiền. Hoá đơn này đ ợc sao làm nhiều bản trong đó một bản khách hàng giữ, một bản thủ quĩ giữ, một bản kế toán giữ. Kế toán phải báo cáo cho lãnh đạo về doanh thu trong tháng, số tiền thu về quĩ, số tiền khách hàng còn nợ, danh sách khách hàng ch a thanh toán hoá đơn để có biện pháp xử lý. Ngoài ra ban lãnh đạo cũng cần đợc biết mức độ sử dụng nớc ở mỗi khu và sự chênh lệnh về mức độ giữa các khu với nhau để có sự điều chỉnh hợp lý trong việc cung cấp nớc.
 • 30
TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP 3SERP

TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP 3SERP

1.1.1. 3S ERP 3S ERP là bộ giải pháp ERP được phát triển bài bản, công phu trong nhiều năm trên cơ sở kế thừa những thành tựu của các giải pháp ERP lớn trên thế giới như SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, ... và kinh nghiệm của đội ngũ nghiên cứu phát triển dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp. Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP có nhiều chức năng có khả năng đáp ứng được nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình và ngành nghề khác nhau, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất và thương mại phân phối, bán lẻ. Năm 2010 phần mềm đạt giải Sao Khuê 2010 và “phần mềm ưu việt
 • 28
HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ QUẢN TÀI CHÍNH

Khi dịnh khoản tài khoản nợ hoặc có liên quan đến quản lý nguồn vốn (trong bảng danh mục tài khoản cột Qlý NV được chọn) cụ thể ở đây thông thường là tài khoản 4612 và có 6612 khi đó sẽ cho phép chọn nguồn vốn tương ứng như sau : Chỉ khi định khoản liên quan đến nguồn kinh phí thì những nội dung trên mới hiện lên và tuỳ tính chất của nghiệp vụ mà chọn nguồn tương ứng.
 • 37
HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỌC SINH

HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ QUẢN HỌC SINH

Dự án Hỗ trợ Đổi mới Quản lý giáo dục SREM - Hà Nội, tháng 7 năm 2009 PHẦN THỨ NHẤT : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG........................................................................................26 A) THIẾT LẬP HỆ THỐNG.........................................................................................................................26 1) ĐĂNG KÍ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG 27 2) CHỌN THAM SỐ CHO NĂM HỌC. 30 B) QUẢN LÍ HỌC SINH................................................................................................................................30
 • 51
nghiên cứu chuyển mạch tổng đài

nghiên cứu chuyển mạch tổng đài

Phân hệ vận hành và quản lý bảo dưởng. OA&MS
 • 40
THIẾT KẾ GIAO DIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN

THIẾT KẾ GIAO DIỆN PHẦN MỀM QUẢN THƯ VIỆN

TRANG 5 I.SƠ ĐỒ GIAO DIỆN CHÍNH: TRANG 6 TRANG 7 III.MỘT SỐ PHÂN HỆ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM: _1.Phân hệ hệ thống_:_ _ _2.Phân hệ danh muc:_ TRANG 8 TRANG 9 _5.Phân hệ quản lý kho sá[r]
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ