0

NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG

48 48 0
  • NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ THỊ ÁI NHẬN XÉT VỀ THỐI HĨA KHỚP GỐI NGUN PHÁT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ THỊ ÁI NHẬN XÉT VỀ THỐI HĨA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Trung Quân HÀ NỘI - 2019 CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADA : American Diabetes Association (Hội đái tháo đường Mỹ) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối thể) BN : Bệnh nhân DBP : Diastolic blood pressure (Huyết áp thâm trương) ĐTĐ : Đái tháo đường MetS : Metabolic syndrome (Hội chứng chuyển hóa) SBP : Systolic blood pressure (Huyết áp tâm thu) THA : Tăng huyết áp THK : Thối hóa khớp WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế giới) MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân .3 DBP : Diastolic blood pressure (Huyết áp thâm trương) .3 ĐTĐ : Đái tháo đường MetS : Metabolic syndrome (Hội chứng chuyển hóa) SBP : Systolic blood pressure (Huyết áp tâm thu) THA : Tăng huyết áp THK : Thối hóa khớp WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế giới) ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cương ĐTĐ 1.1.1 Lịch sử ĐTĐ 1.1.2 Khái niệm ĐTĐ 1.1.3 Phân loại ĐTĐ 1.1.4 Đặc điểm ĐTĐ týp 1.1.5 Chẩn đoán ĐTĐ .7 1.1.6 Tình hình nghiên cứu ĐTĐ giới Việt Nam 1.2 Đại cương THK gối 1.2.1 Khái niệm THK .8 1.2.2 Phân loại THK: Bao gồm THK gối nguyên phát thứ phát 1.2.3 Chẩn đoán THK .10 1.2.4 Các yếu tố nguy 13 1.2.5 Tình hình nghiên cứu THK, tỷ lệ mắc THK giới Việt Nam.16 1.3 Mối liên quan sở sinh bệnh học THK ĐTĐ 17 CHƯƠNG 20 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: 20 2.1.2 Bệnh nhân chẩn đốn thối hóa khớp gối: .20 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: .21 2.1.4 Số lượng bệnh nhân: 21 2.2 Phương pháp nghiên cứu 21 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 21 2.2.2 Kỹ thuật công cụ thu thập số liệu 21 2.3 Xử lý số liệu .24 2.4 Đạo đức nghiên cứu 25 2.5 Protocol nghiên cứu 25 CHƯƠNG 26 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Một số đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 26 3.1.1 Số lượng bệnh nhân nghiên cứu: N= 26 3.1.2 Phân bố bệnh nhân ĐTĐ theo BMI: 26 3.1.3 Tỷ lệ bệnh kèm theo(các bệnh hội chứng chuyển hóa): 26 3.1.4 Đặc điểm sinh hóa nhóm BN ĐTĐ có THK gối ngun phát khơng có THK .27 3.2 Đặc điểm THK bệnh nhân ĐTĐ: 27 3.2.1 Tỷ lệ mắc THK gối nguyên phát bệnh nhân ĐTĐ: 27 3.2.2 Tỷ lệ tổn thương khớp gối X – Quang theo phân loại Xquang Kellgren Lawrence : 27 3.2.3 Đặc điểm bảng điểm WOMAC bệnh nhân THK: (Điểm trung bình WOMAC) hai nhóm ĐTĐ typ ĐTĐ typ 28 3.2.4 Đặc điểm sinh hóa nhóm THK khơng THK 28 3.2.5 Đặc điểm lâm sàng nhóm THK gối khơng THK gối 28 3.3 Một số yếu tố liên quan với THK bệnh nhân ĐTĐ 29 3.3.1 Mối liên quan THK nguyên phát giới bệnh nhân ĐTĐ: 29 3.3.2 Mối liên quan THK tuổi bệnh nhân ĐTĐ .29 3.3.3 Mối liên quan THK HbA1c 29 3.3.4 Mối liên quan THK số năm mắc ĐTĐ 30 CHƯƠNG 31 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 31 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 32 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố giới tính: 26 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân ĐTĐ theo tuổi: 26 Bảng 3.3 Phân bố bệnh nhân ĐTĐ theo BMI .26 Bảng 3.4 Tỷ lệ bệnh kèm theo 26 Bảng 3.5 Đặc điểm sinh hóa nhóm BN ĐTĐ có THK gối ngun phát khơng có THK .27 Bảng 3.6 Phân bố BN THK gối theo BMI: 27 Bảng 3.7 Vị trí khớp tổn thương XQ: (gối phải, trái, hai bên) 27 Bảng 3.8 Đặc điểm tổn thương khớp gối X – Quang theo phân loại Xquang Kellgren Lawrence 27 Bảng 3.9 Đặc điểm bảng điểm WOMAC bệnh nhân THK 28 Bảng 3.12 Đặc điểm sinh hóa nhóm THK không THK .28 Bảng 3.13 Một số đặc điểm lâm sàng nhóm THK gối không THK gối 29 Bảng 3.14: Mối liên quan THK nguyên phát giới bệnh nhân ĐTĐ 29 Bảng 3.15 Mối liên quan THK tuổi bệnh nhân ĐTĐ 29 Bảng 3.16 Mối liên quan THK HbA1c 29 Bảng 3.17 Mối liên quan THK số năm mắc ĐTĐ 30 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Các giai đoạn THK gối Xquang 13 ĐẶT VẤN ĐỀ Đái tháo đường thối hóa khớp gối hai bệnh phổ biến mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng Trong số bệnh nội tiết rối loạn chuyển hóa bệnh đái tháo đường trở thành bệnh phổ biến gia tăng nhanh giới nước phát triển nước phát triển Theo thơng báo Liên đồn đái tháo đường giới (IDF), năm 2017 tồn giới có 424,9 triệu người bị bệnh đái tháo đường (ở độ tuổi từ 20-79) tới năm 2045 số 629 triệu, tăng 48% Tổ chức y tế giới (WHO) dự đoán bệnh đái tháo đường vấn đề sức khỏe kỷ 21 ước tính 80% ca bệnh nước phát triển Tình hình nước phát triển nghiêm trọng tỷ lệ tử vong bệnh đái tháo đường nước thu nhập thấp thu nhập trung bình cao so với nước phát triển Thối hóa khớp (THK) bệnh xương khớp thường gặp dẫn đến đau khớp, cứng khớp khuyết tật Nó tình trạng thối hóa sụn khớp gây mòn, rách sụn khớp kèm theo thay đổi phần mềm xương sụn Thối hóa khớp xảy tất khớp hay gặp thối hóa khớp gối Ước tính tồn giới có 9,6% nam giới 18,0% phụ nữ độ tuổi ≥60 bị thối hóa khớp có triệu chứng Dự kiến nguyên nhân gây tàn tật thứ tư vào năm 2020 coi thách thức với sức khỏe cộng đồng năm tới [i] Không vậy, người ta thấy hai bệnh cịn có mối liên hệ với Các nghiên cứu gần cho thấy yếu tố chuyển hóa (béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp rối loạn lipid máu) hội chứng chuyển hóa (MetS) liên quan đến bệnh lý thối hóa khớp gối Nguy mắc THK gối người béo phì tăng gấp lần người bình thường [ ii] Sự tiến triển hẹp khe khớp nhóm có ĐTĐ typ nhiều so với nhóm khơng đái tháo đường Sự liên quan rõ sau điều chỉnh yếu tố giới tính, tuổi, BMI, tình trạng THA rối loạn mỡ máu [ iii] ĐTĐ thối hóa khớp có chung yếu tố nguy tuổi cao, hội chứng chuyển hóa, hoạt động thể lực, béo phì THK khơng phải ngun nhân ĐTĐ ngược lại Tuy nhiên người mắc ĐTĐ có triệu chứng đau khớp với lối sống vận động kèm theo béo phì góp phần làm cho vấn đề kiểm soát đường máu người bệnh gặp khó khăn [ iv] Bên cạnh đó, người bị thối hóa khớp mắc ĐTĐ có tình trạng giảm đáp ứng chống viêm chống thối hóa mơ hoạt dịch [v] Thậm chí, bệnh ĐTĐ týp coi yếu tố nguy bổ sung viêm khớp [vi] Tình trạng sử dụng thuốc giảm đau chống viêm bệnh nhân THK gây ảnh hưởng xấu tới chức thận vốn bị tổn hại bệnh lý ĐTĐ Trên giới, mối liên hệ hai bệnh quan tâm nghiên cứu Ở nước, vấn đề cịn chưa quan tâm nhiều Do để tìm hiểu rõ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nhận xét thối hóa khớp gối ngun phát bệnh nhân đái tháo đường” Mục tiêu đề tài: Xác định tỷ lệ thối hóa khớp gối ngun phát bệnh nhân ĐTĐ Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thối hóa khớp gối ngun phát bệnh nhân ĐTĐ 26 CHƯƠNG DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 3.1.1 Số lượng bệnh nhân nghiên cứu: N= Bảng 3.1 Phân bố giới tính: Số lượng Tỷ lệ % Nam Nữ Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân ĐTĐ theo tuổi: Tuổi Số lượng Tỷ lệ % 65 3.3.3 Mối liên quan THK HbA1c Bảng 3.16 Mối liên quan THK HbA1c P 30 HbA1c Thối hóa khớp Có khơng P < 6,5 % ≥ 6,5 % 3.3.4 Mối liên quan THK số năm mắc ĐTĐ Bảng 3.17 Mối liên quan THK số năm mắc ĐTĐ Số năm mắc ĐTĐ < năm ≥ năm Thối hóa khớp Có khơng P 31 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 32 DỰ KIẾN KẾT LUẬN DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO i [] Felson, David T "Epidemiology of osteoarthritis." (2003): 9-16 ii [] Barcelos, F., F Rosa, L Coelho, A Abreu, A Cardoso, R Fernandes, L Miranda et al "Obesity and cardiovascular risk factors in patients with osteoarthritis." In ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, vol 65, pp 223-223 BRITISH MED ASSOC HOUSE, TAVISTOCK SQUARE, LONDON WC1H 9JR, ENGLAND: BMJ PUBLISHING GROUP, 2006 iii [] British Med Assoc House, Tavistock Square, London Wc1h 9jr, England: Bmj Publishing Group, 2006 223iv [] Nguyễn Thị Tâm, ‘nghiên cứu đặc điểm thối hóa khớp gối đánh giá hiệu axit hyaluronic dạng uống điều trị thối hóa khớp gối bệnh nhân đai thái đường người cao tuổi v [] Stürmer, T., Brenner, H., Brenner, R E., & Günther, K P (2001) Non- insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) and patterns of osteoarthritis: the Ulm osteoarthritis study Scandinavian journal of rheumatology, 30(3), 169171 vi [] Schett, G., Kleyer, A., Perricone, C., Sahinbegovic, E., Iagnocco, A., Zwerina, J& Willeit, J (2013) Diabetes is an independent predictor for severe osteoarthritis: results from a longitudinal cohort study Diabetes care, 36(2), 403-409 vii [] Tạ Văn Bình (2006), Dịch tễ học bệnh Đái tháo đường Việt Nam, phương pháp điều trị biện pháp dự phòng, Nhà xuất Y học, Hà Nội viii [] Tạ Văn Bình (2007), Những nguyên lý tảng đái tháo đường-tăng glucose máu, Nhà xuất Y học, Hà Nội ix [] Wilmot E., Idris I (2014) Early onset type diabetes: risk factors, clinical impact and management Ther Adv Chronic Dis, 5(6), 234–244 x [] American Diabetes Association (2017) Classification and Diagnosis of Diabetes Diabetes Care, 40(1), S11–S24 xi [] Cersosimo E., Triplitt C., Mandarino L.J et al (2000) Pathogenesis ofType Diabetes Mellitus Endotext, South Dartmouth (MA) xii [] Ngô Quý Châu, Nguyễn Khoa Diệu Vân (2017) Bệnh đái tháo đường.Triệu chứng học nội khoa Nhà xuất Y học, 277–289 xiii [] Bệnh viện Nội tiết Trung Ương (2013), Báo cáo Hội nghị tổng kết hoạtđộng Dự án phòng chống đái tháo đường quốc gia năm 2012 triểnkhai kế hoạch năm 2013 xiv [] Loeser R.D (2010) Aged-related changes in the musculoskeletal system and development of osteoarthritis Clin Geriatr Med, 26(3), 371-386 xv [] Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bệnh học xương khớp nội khoa (dành cho bác sỹ học viên sau đại học), nhà xuất giáo dục Việt Nam, p140- 153 xvi [] Nguyễn Thị Ngọc Lan, et al (2010) Bệnh học xương khớp nội khoa Nhà xuất Giáo dục Việt nam xvii [] Abhishek A, Doherty M (2013) Diagnosis and clinical presentation of osteoarthritis Rheum Dis Clin N Am, 39, 45-66 xviii [] Crema M.D, Guermazi A, Sayre E.C, et al (2011) The association of magnetic resonance imaging (MRI) detected structural pathology of the knee with crepitus in a population-based cohort with knee pain: The MoDEKO study Osteoarthritis and Cartilage, 19, 1429-1432 xix [] Altman R.D, Ash E, Bloch D, et al (1986) Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis Classification of osteoarthritis of the knee Arthritis & Rheumatism, 29(8) xx [] Altman R.D (1991) Classification of disease: osteoarthritis Semin Arthritis Rheum, 20, 40-47 xxi [] Nguyễn Thị Ngọc Lan (1985) Giá trị chẩn đoán dịch khớp số bệnh khớp Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện, Trƣờng Đại học Y Hà Nội xxii [] Kellgren J.H, Jeffrey M.R, Dall J (1963) The epidemiology of chronic rheumatism Oxford: Black Well scientific publication xxiii [] Altman R.D, Gold G.E (2007) Atlas of individual radiographic feature in osteoarthritis, revised Osteoarthritis and cartilage, 15, A1-A56 xxiv [] Felson D.T, Zhang Y, Hannan M.T, et al (1997) Risk factors for incident radiographic knee osteoarthritis in the elderly: The framingham study Arthrits Rheum, 40, 728-733 xxv [] Lan T.H.P, Thai Q.L, Linh D.M (2014) Prevalence of radiographic osteoarthritis of the knee and its relationship to self-reported pain Plot One, 9, e94563 xxvi [] Lawrence J.S, Bremner J.M, Bier F (1966) Osteo-arthrosis prevalence in the population and relationship between symptoms and x ray changes Ann Rheum Dis, 25 xxvii [] Đinh Thị Diệu Hằng (2013) Nghiên cứu thực trạng bệnh thối hóa khớp gối hiệu nâng cao lực chẩn đốn xử trí cán y tế xã Hải Dương Luận án tiến sĩ y học, Trƣờng Đại học Y Hà Nội xxviii [] Srikanth V.K, Fryer J.L, Hosmer D, et al (2005) A meta analysis of sex differences prevalence, incidence and severity of osteoarthritis Osteoarthritis and cartilage, 15, 769-781 xxix [] Berenbaum F, J S (2008) Obesity and osteoarthritis: What are the links ? Joint Bone Spine, 75, 667-668 xxx [] Brouwer G.M, VanTol A.M, Bergink A.P, et al (2007) Association between valgus and varus alignment and the development and progression of radiographic osteoarthritis of knee Arthritis Rheum, 56, 1204-1211 xxxi [] Sokoloff L (1969) The pathology of degenerative joint disease The biology of degenerative joint disease The university of chicago press, 1-2 xxxii [] Brouwer G.M, VanTol A.M, Bergink A.P, et al (2007) Association between valgus and varus alignment and the development and progression of radiographic osteoarthritis of knee Arthritis Rheum, 56, 1204-1211 xxxiii [] Hunter D.J, Sharma L, Skaife T (2009) Alignment and osteoarthritis of the knee J bone Joint Sur Am, 91, 85-89 xxxiv [] Montgomery S.R, Zhang A, Ngo S.S, et al (2013) Cross sectional analysis of trends in meniscectomy and menicus repair Orthopedic, 36(8), e1007-e1013 xxxv [] Jensen L.K (2008) Knee osteoarthritis: influence of work involving heavy lifting, kneeling, climbing stairs or ladders or kneeling/ squating combined with heavy lifting Occup Environ Med, 65, 72-89 xxxvi [] Muraki S, Akune T, Oka H, et al (2009) Association of occupation activity with radiographic knee osteoarthritis and lumbar spondylosis in elderly patients of population based cohorts: a large-scale population based study Arthritis Rheum, 61, 779-786 xxxvii [] Chapple C.M, Nicholson H, et al (2011) Patient characteristics that predict progression of knee osteoarthritis: A systematic review of prognostic studies Arthritis care & Reseach, 63(8), 1115-1125 xxxviii [] Dillon C.F, Rasch E.K, Gu Q (2006) Prevalence of knee osteoarthritis inthe United states Arthritis data from the third national health and nutrition examination survey 1991-1994 J Rheumatol, 33, 2271-2279 xxxix [] Bland, J H., & Stulberg, S D (1981) Osteoarthritis: Pathology and clinical patterns Textbook of rheumatology, 2, 1471-1490 xl [] Altman, R D (2000, October) Intra-articular sodium hyaluronate in osteoarthritis of the knee In Seminars in arthritis and rheumatism (Vol 30, No 2, pp 11-18) WB Saunders xli [] Kellgren, J H., and J S Lawrence "Radiological assessment of osteo- arthrosis." Annals of the rheumatic diseases 16.4 (1957): 494 xlii [] Nguyễn Thị Nga (2005) Thối hóa khớp gối số yếu tố liên quan người 40 tuổi huyện Cẩm Giàng-Hải Dương Luận văn thạc sĩ y học, Học viện Quân Y xliii [] Nguyễn Thị Ái (2008) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng áp dụng tiêu chuẩn chẩn đốn thối hóa khớp gối Luận văn Thạc sĩ y học, Trƣờng Đại học Y Hà Nội xliv [] Nguyễn Xuân Thiệp (2013) Nghiên cứu lâm sàng, hình ảnh Xquang qui ước hình ảnh cộng hưởng từ bệnh nhân thối hóa khớp gối Luận văn thạc sĩ y học, Học viện Quân Y xlv [] Nüesch, E., Dieppe, P., Reichenbach, S., Williams, S., Iff, S., & Jüni, P (2011) All cause and disease specific mortality in patients with knee or hip osteoarthritis: population based cohort study Bmj, 342, d1165 xlvi [] Schett, G., Kleyer, A., Perricone, C., Sahinbegovic, E., Iagnocco, A., Zwerina, J., & Willeit, J (2013) Diabetes is an independent predictor for severe osteoarthritis: results from a longitudinal cohort study Diabetes care, 36(2), 403-409 xlvii [] Laiguillon, M C., Courties, A., Houard, X., Auclair, M., Sautet, A., Capeau, J., & Sellam, J (2015) Characterization of diabetic osteoarthritic cartilage and role of high glucose environment on chondrocyte activation: toward pathophysiological delineation of diabetes mellitus-related osteoarthritis Osteoarthritis and cartilage, 23(9), 1513-1522 xlviii xlix l li lii liii liv lv [] Rosa, S C., Rufino, A T., Judas, F M., Tenreiro, C M., Lopes, M C., & Mendes, A F (2011) Role of glucose as a modulator of anabolic and catabolic gene expression in normal and osteoarthritic human chondrocytes Journal of cellular biochemistry, 112(10), 2813-2824 [] Lee, P., Rooney, P J., Sturrock, R D., Kennedy, A C., & Dick, W C (1974, March) The etiology and pathogenesis of osteoarthrosis: a review In Seminars in arthritis and rheumatism (Vol 3, No 3, pp 189-218) WB Saunders [] Brownlee, M., Cerami, A., & Vlassara, H (1988) Advanced glycosylation end products in tissue and the biochemical basis of diabetic complications New England Journal of Medicine, 318(20), 1315-1321 [] Hamada, D., Maynard, R., Schott, E., Drinkwater, C J., Ketz, J P., Kates, S L., & Mooney, R A (2016) Insulin suppresses TNF-dependent early osteoarthritic changes associated with obesity and type diabetes Arthritis & Rheumatology (Hoboken, NJ), 68(6), 1392 [] Crispin, J C., & Alcocer-Varela, J (2003) Rheumatologic manifestations of diabetes mellitus The American journal of medicine, 114(9), 753-757 [] Louati, K., Vidal, C., Berenbaum, F., & Sellam, J (2015) Association between diabetes mellitus and osteoarthritis: systematic literature review and meta-analysis RMD open, 1(1), e000077 [] Pottie, P., Presle, N., Terlain, B., Netter, P., Mainard, D., & Berenbaum, F (2006) Obesity and osteoarthritis: more complex than predicted! [] Puenpatom, R A., & Victor, T W (2009) Increased prevalence of metabolic syndrome in individuals with osteoarthritis: an analysis of NHANES III data Postgraduate medicine, 121(6), 9-20 Phụ lục BỆNH ÁN MẪU Họ tên bệnh nhân: …………………… Tuổi: …….Giới: Nam/ Nữ Địa chỉ: ………………………………….Điện thoại:………… Nghề nghiệp: + Thuộc nhóm nghề tĩnh tại, vận động: (Ghi rõ) + Thuộc nhóm nghề vận động nhiều: (Ghi rõ) Trình độ học vấn: +Mù chữ: + Cấp + Cấp + Cấp + Trung học chuyên nghiệp trở lên: Tiền sử bệnh: + Các bệnh mắc: Tăng huyết áp: Rối loạn mỡ máu: Loãng xương: Các bệnh khác: (ghi rõ) + Đái tháo đường: Thời gian bị ĐTĐ: Điều trị ĐTĐ: Không điều trị: Thường xuyên: Không thường xuyên: Các thuốc dùng: Insulin: Các thuốc uống: + Thối hóa khớp: Thời gian bị thối hóa khớp: Điều trị THK: Không điều trị: Thời điểm mãn kinh (cho bệnh nhân nữ): ………… tuổi Khám lâm sàng: + Chiều cao: Cân nặng: + Vòng eo: Vòng hông: + Huyết áp: mmHg BMI: Các triệu chứng lâm sàng THK gối: + Đau khớp: Vị trí đau khớp: Thời gian đau khớp: ………giờ Thời điểm đau: ban ngày/ đêm/ ngày đêm + Tổng điểm WOMAC: Điểm WOMAC A: Điểm WOMAC B: Điểm WOMAC C: + Hạn chế vận động: + Biến dạng khớp: + Teo cơ: + Lạo xạo xương: + Tràn dịch khớp: Cận lâm sàng THK gối: + Dấu hiệu XQ khớp gối: Gai xương: Đặc xương sụn: Hẹp khe khớp: + Các xn khác có: Nội soi khớp: XN dịch khớp gối: Sinh thiết màng hoạt dịch: 10.Cận lâm sàng chung: Xét nghiệmKết quảGlucose đóiHbA1CCholesterol TriglyceridHDL – CLDL – CSGOTSGPTUreCreatininX- Quang khớp gốiProtein niệu ... ? ?Nhận xét thối hóa khớp gối nguyên phát bệnh nhân đái tháo đường? ?? Mục tiêu đề tài: Xác định tỷ lệ thối hóa khớp gối nguyên phát bệnh nhân ĐTĐ Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thoái hóa. .. tháo đường thối hóa khớp gối hai bệnh phổ biến mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng Trong số bệnh nội tiết rối loạn chuyển hóa bệnh đái tháo đường trở thành bệnh phổ biến gia tăng nhanh giới nước phát. .. sàng, cận lâm sàng thoái hóa khớp gối nguyên phát bệnh nhân ĐTĐ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cương ĐTĐ 1.1.1 Lịch sử ĐTĐ Sơ lược lịch sử bệnh đái tháo đường: Bệnh đái tháo đường có từ lâu, tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Các giai đoạn THK gối Xquang - NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG

Hình 1.1.

Các giai đoạn THK gối Xquang Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 3.5. Đặc điểm sinh hóa ở nhóm BN ĐTĐ có THK gối nguyên phát và không có THK - NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG

Bảng 3.5..

Đặc điểm sinh hóa ở nhóm BN ĐTĐ có THK gối nguyên phát và không có THK Xem tại trang 35 của tài liệu.
3.2.3. Đặc điểm bảng điểm WOMAC của bệnh nhân THK: (Điểm trung bình WOMAC) ở hai nhóm ĐTĐ typ 1 và ĐTĐ typ 2 - NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG

3.2.3..

Đặc điểm bảng điểm WOMAC của bệnh nhân THK: (Điểm trung bình WOMAC) ở hai nhóm ĐTĐ typ 1 và ĐTĐ typ 2 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 3.13. Một số đặc điểm lâm sàng ở nhóm THK gối và không THK gối - NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG

Bảng 3.13..

Một số đặc điểm lâm sàng ở nhóm THK gối và không THK gối Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 3.15. Mối liên quan giữa THK và tuổi ở bệnh nhân ĐTĐ - NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG

Bảng 3.15..

Mối liên quan giữa THK và tuổi ở bệnh nhân ĐTĐ Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 3.17. Mối liên quan giữa THK và số năm mắc ĐTĐ - NHẬN xét về THOÁI hóa KHỚP gối NGUYÊN PHÁT ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG

Bảng 3.17..

Mối liên quan giữa THK và số năm mắc ĐTĐ Xem tại trang 38 của tài liệu.

Từ khóa liên quan