Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

162 905 11
Giáo án  Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN : KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tiết :1 Môn : Khoa học Bài : CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? I MỤC TIÊU : - Nắm yếu tố người cần để trì sống - Nêu yếu tố mà người sinh vật khác cần để trì sống Kể số điều kiện vật chất tinh thần mà người cần sống - Có ý thức giữ gìn sức khỏe cách đảm bảo đủ yếu tố cần thiết cho đời sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang , SGK - Phiếu học tập theo nhóm - Bộ phiếu dùng cho trị chơi “ Cuộc hành trình đến hành tinh khác ” III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Khơng có Bài : (27’) Con người cần để sống a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động : Động não MT : Giúp HS liệt kê tất em cần có cho sống PP : Động não , giảng giải , đàm thoại Hoạt động lớp - Mỗi em nêu ý ngắn gọn Hoạt động : Làm việc với phiếu học tập SGK MT : Giúp HS phân biệt yếu tố mà người sinh vật khác cần để trì sống với yếu tố mà có người cần PP : Trực quan , động não , đàm - Đặt vấn đề nêu yêu cầu : Kể thứ em cần dùng hàng ngày để trì sống - Ghi tất ý HS nêu bảng - Tóm tắt ý kiến rút nhận xét chung - Kết luận : Những điều kiện cần để người sống phát triển : + Vật chất : thức ăn , nước uống , quần áo , nhà cửa , đồ dùng … + Tinh thần : tình cảm gia đình , bạn bè , làng xóm … thoại Hoạt động nhóm - Nội dung phiếu gồm : ( đánh dấu X) - Phát cho nhóm phiếu học tập hướng dẫn HS làm Những yếu tố Con người Động vật Thực vật Khơng khí Nước Anh sáng Nhiệt độ Thức ăn Nhà Tình cảm gia đình Phương tiện giao thơng Tình cảm bạn bè Quần áo Trường học Sách báo Đồ chơi ( HS kể thêm ) - Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp - Các nhóm khác bổ sung - Mở SGK thảo luận câu hỏi : + Như sinh vật khác , người cần để trì sống ? + Hơn hẳn sinh vật khác , - Kết luận : sống người cần + Con người động , thực vật ? cần thức ăn , nước uống , khơng khí , ánh sáng … để trì sống + Riêng người cần nhà , quần áo , phương tiện giao thơng , tinh thần , văn hóa , xã hội … Hoạt động : Trò chơi “ Cuộc hành trình đến hành tinh khác ” MT : Giúp HS củng cố kiến thức học điều kiện cần để trì sống người PP : Đàm thoại , thực hành Hoạt động nhóm - Mỗi nhóm bàn bạc , chọn 10 - Chia lớp thành nhóm nhỏ , phiếu để mang đến “hành tinh khác” phát cho nhóm đồ chơi gồm 20 phiếu bao gồm - Tiếp theo , nhóm chọn thứ thứ “cần có” thứ cần thiết để mang theo “muốn có” - Từng nhóm so sánh kết với nhóm khác giải thích lại lựa chọn Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn sức khỏe qua việc đảm bảo yếu tố cần cho sống Dặn dị : (1’) - Xem trước “ Trao đổi chất người ” * Buổi chiều : Làm tập KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI TUẦN : Tiết : I MỤC TIÊU : - Nắm trình trao đổi chất người - Kể ngày thể người lấy vào thải trình sống Nêu trình trao đổi chất Viết vẽ sơ đồ trao đổi chất thể người với mơi trường - Có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ mơi trường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang , SGK - Giấy khổ lớn , bút vẽ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Con người cần để sống - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) Trao đổi chất người a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động : Tìm hiểu trao đổi chất người MT : Giúp HS kể ngày thể người lấy vào thải trình sống Nêu trình trao đổi chất PP : Động não , giảng giải , đàm thoại Hoạt động lớp , nhóm đơi - Kiểm tra giúp đỡ nhóm - Quan sát thảo luận theo cặp : + Kể tên vẽ hình + Những thứ đóng vai trị quan trọng sống người ? + Những thứ đóng vai trị quan trọng sống người khơng có hình ? + Con người lấy từ mơi trường thải mơi trường trình sống ? - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc nhóm - Đọc đoạn đầu mục “ Bạn cần biết ” trả lời : + Trao đổi chất ? + Nêu vai trị trao đổi chất người , thực vật động vật Hoạt động : Thực hành viết vẽ sơ đồ trao đổi chất thể người với môi trường MT : Giúp HS trình bày cách sáng tạo kiến thức học trao đổi chất thể người với môi trường PP : Thực hành , động não , đàm thoại Hoạt động nhóm - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm trước lớp - Một số em lên trình bày ý tưởng nhóm thể qua hình vẽ - Nhận xét , đánh giá sản phẩm nhóm - Kết luận : + Hằng ngày , thể người phải lấy từ môi trường thức ăn , nước uống , khí ơ-xi thải phân , nước tiểu , khí các-bơ- níc để tồn + Trao đổi chất trình thể lấy thức ăn , nước , khơng khí từ mơi trường thải môi trường chất thừa , cặn bã + Con người , thực vật động vật có trao đổi chất với mơi trường sống - Yêu cầu nhóm viết vẽ sơ đồ trao đổi chất thể người với mơi trường theo trí tưởng tượng Củng cố : (3’) - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ mơi trường Dặn dò : (1’) - Xem trước “ Trao đổi chất người (tt) ” * Buổi chiều : Làm tập KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI (tt) TUẦN : Tiết : I MỤC TIÊU : - Nắm trình trao đổi chất người - Kể tên biểu bên ngồi q trình trao đổi chất quan thực q trình Nêu vai trị quan tuần hồn trình trao đổi chất xảy bên thể Trình bày phối hợp hoạt động quan tiêu hóa , hơ hấp , tuần hoàn , tiết việc thực trao đổi chất bên bên ngồi thể - Có ý thức giữ gìn vệ sinh , bảo vệ môi trường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang , SGK - Phiếu học tập - Bộ đồ chơi “ Ghép chữ vào chỗ … sơ đồ ” III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Trao đổi chất người - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) Trao đổi chất người (tt) a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HOC SINH Hoạt động : Xác định quan trực tiếp tham gia vào trình trao đổi chất người MT : HS kể tên biểu bên ngồi q trình trao đổi chất quan thực q trình Nêu vai trị quan tuần hồn q trình trao đổi chất xảy bên thể PP : Động não , giảng giải , đàm thoại Hoạt động lớp , nhóm đơi - Quan sát thảo luận theo cặp : + Chỉ vào hình , nói tên chức quan + Trong số quan , quan trực tiếp thực qua trình trao đổi chất thể với mơi trường ? - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc nhóm Hoạt động : Tìm hiểu mối quan hệ quan việc thực trao đổi chất người MT : HS trình bày phối hợp hoạt động quan tiêu hóa , HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Kiểm tra giúp đỡ nhóm - Ghi tóm tắt nội dung HS trình bày bảng - Giảng vai trị quan tuần hoàn việc thực trình trao đổi chất diễn bên thể - Kết luận : @ Những biểu bên ngồi q trình trao đổi chất quan thực q trình : + Trao đổi khí : Do quan hơ hấp thực ; lấy khí ơ-xi , thải khí các-bơ-níc + Trao đổi thức ăn : Do quan tiêu hóa thực ; lấy nước thức ăn có chứa chất dinh dưỡng cần thiết cho thể , thải chất cặn bã + Bài tiết : Do quan tiết nước tiểu da thực @ Nhờ có quan tuần hồn mà máu đem chất dinh dưỡng ôxi tới tất quan thể đem chất thải , chất độc từ quan thể đến quan tiết để thải chúng ngồi ; đem khí các-bơ-níc đến phổi để thải ngồi hơ hấp , tuần hồn , tiết việc thực trao đổi chất bên bên thể PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại Hoạt động lớp , nhóm đơi - Xem sơ đồ trang SGK để tìm từ cịn thiếu cần bổ sung vào cho hồn chỉnh tập trình bày mối liên hệ quan trình trao đổi chất - Một số em lên nói vai trị quan q trình trao đổi chất - Suy nghĩ trả lời câu hỏi : + Hằng ngày , thể người phải lấy từ mơi trường thải mơi trường ? + Nhờ quan mà trình trao đổi chất bên thể thực ? + Điều xảy quan tham gia vào trình trao đổi chất ngừng hoạt động ? - Kết luận : Nhờ có quan tuần hồn mà q trình trao đổi chất diễn bên thể thực Nếu quan hô hấp , tiết , tuần hồn , tiêu hóa ngừng hoạt động trao đổi chất ngừng thể chết TUẦN : Tiết : KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CĨ TRONG THỨC ĂN VAI TRỊ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG I MỤC TIÊU : - Biết chất dinh dưỡng có thức ăn vai trị chất bột đường - Sắp xếp thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hay thực vật Phân loại thức ăn dựa vào chất dinh dưỡng có nhiều thức ăn Nói tên vai trị thức ăn chứa chất bột đường ; nhận nguồn gốc thức ăn chứa chất bột đường - Có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng * GDBVMT : Chất bột đường nguồn cung cấp lượng chủ yếu cho thể , có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 10 , 11 SGK - Phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Trao đổi chất người (tt) - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) Các chất dinh dưỡng có thức ăn Vai trò chất bột đường a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HOC SINH Hoạt động : Tập phân loại thức ăn MT : HS biết xếp thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật hay thực vật Phân loại thức ăn dựa vào chất dinh dưỡng có nhiều thức ăn PP : Động não , giảng giải , đàm thoại Hoạt động lớp , nhóm đơi - Mở SGK trả lời câu hỏi Từng nhóm nói với tên thức ăn , đồ uống thường dùng hàng ngày Sau , hồn thành bảng sau : Tên thức ăn , đồ uống Nguồn gốc Rau cải Đậu ve Bí đao Lạc Thịt gà Sữa Nước cam HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Kết luận : Người ta phân loại thức ăn theo cách sau : + Theo nguồn gốc : động vật hay thực vật Cá Cơm Thịt lợn Tôm - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc nhóm Hoạt động : Tìm hiểu vai trị chất bột đường MT : HS nói tên vai trị thức ăn có nhiều chất bột đường PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại Hoạt động lớp , nhóm đơi - Từng nhóm nói với tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường có hình SGK vai trò chất mục “Bạn cần biết” - Suy nghĩ trả lời câu hỏi : + Nói tên thức ăn giàu chất bột đường có hình SGK + Kể tên thức ăn chứa chất bột đường mà em ăn hàng ngày + Kể tên thức ăn chứa chất bột đường mà em thích ăn + Nêu vai trị nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường Hoạt động : Xác định nguồn gốc thức ăn chứa nhiều chất bột đường MT : HS nhận thức ăn chứa nhiều chất bột đường có nguồn gốc từ thực vật PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại Hoạt động lớp , cá nhân - Làm việc với phiếu học tập : Tên thức ăn Từ loại ? Gạo Ngô Bánh quy + Theo lượng chất dinh dưỡng chứa nhiều hay thức ăn ( bột đường , đạm , béo , vi-ta-min , chất khoáng ) * GDBVMT : Chất bột đường nguồn cung cấp lượng chủ yếu cho thể , có ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng - Nhận xét , bổ sung câu trả lời HS chưa hoàn chỉnh - Kết luận : Chất bột đường nguồn cung cấp lượng chủ yếu cho thể Nó có nhiều gạo , ngơ , bột mì , số loại củ Đường ăn thuộc loại - Phát phiếu học tập cho HS KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài: TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT TUẦN : 32 Tiết : 64 I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nắm trao đổi chất động vật Kĩ năng: Kể động vật thường xun phải lấy từ mơi trường phải thải mơi trường q trình sống Vẽ trình bày sơ đồ trao đổi khí , trao đổi thức ăn động vật Thái độ: u thích tìm hiểu khoa học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 128 , 129 SGK - Giấy A0 , bút vẽ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Động vật ăn để sống ? - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) Trao đổi chất động vật a) Giới thiệu : - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt tiết học b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Phát biểu bên trao đổi chất động vật MT : HS tìm hình vẽ động vật phải lấy từ mơi trường , phải thải mơi trường q trình sống PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải ĐDDH : - Hình trang 128 , 129 SGK Hoạt động lớp , nhóm đơi - Quan sát hình SGK : + Kể tên vẽ hình + Phát yếu tố đóng vai trị quan trọng sống động vật + Phát yếu tố thiếu để bổ sung - Trả lời câu hỏi : + Kể tên yếu tố mà động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường phải thải mơi trường q trình sống HOẠT ĐÔNG CỦA GIÁO VIÊN - Kiểm tra giúp đỡ nhóm - Kết luận : Động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn , nước , khí ơ-xi thải chất cặn bã , khí các-bơ-níc , nước tiểu … Q trình gọi q trình trao đổi + Quá trình gọi ? chất động vật môi trường Hoạt động : Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật MT : Giúp HS vẽ trình bày sơ đồ trao đổi chất động vật PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành ĐDDH : - Giấy A0 , bút vẽ - Chia nhóm ; phát giấy , bút vẽ cho Hoạt động lớp , nhóm nhóm - Mỗi nhóm vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật - Nhóm trưởng hướng dẫn bạn giải thích sơ đồ vẽ - Các nhóm treo sản phẩm bảng , cử đại diện trình bày trước lớp Củng cố : (3’) - Nêu lại ghi nhớ SGK - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Học thuộc ghi nhớ nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài: QUAN HỆ THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN TUẦN : 33 Tiết : 65 I MỤC TIÊU : Kiến thức: Giúp HS hiểu quan hệ thức ăn tự nhiên Kĩ năng: Kể mối quan hệ yếu tố vô sinh hữu sinh tự nhiên Vẽ trình bày sơ đồ mối quan hệ sinh vật thức ăn sinh vật Thái độ: u thích tìm hiểu khoa học *GDKNS : KN khái quát, tổng hợp thông tin trao đổi chất thực vật ; KN phân tích, so sánh phán đoán thức ăn sinh vật tự nhiên; KN giao tiếp hợp tác thành vie6ntrong nhĩm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 130 , 131 SGK - Giấy A0 , bút vẽ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Trao đổi chất động vật - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) Quan hệ thức ăn tự nhiên a) Giới thiệu : - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt tiết học b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Trình bày mối quan hệ thực vật yếu tố vô sinh tự nhiên MT : HS xác định mối quan hệ yếu tố vô sinh hữu sinh tự nhiên thơng qua q trình trao đổi chất thực vật PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại ĐDDH : - Hình trang 130 , 131 SGK Hoạt động lớp - Quan sát hình SGK để : + Kể tên vẽ hình + Nói ý nghĩa chiều mũi tên có sơ đồ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN *GDKNS : KN khái quát, tổng hợp thông tin trao đổi chất thực vật - Gợi ý : Để thể mối quan hệ thức ăn , người ta sử dụng mũi tên : + Mũi tên xuất phát từ khí các-bơ-níc vào ngơ cho biết khí các-bơ-níc ngơ hấp thụ qua + Mũi tên xuất phát từ nước , chất khoáng vào rễ ngơ cho biết nước , chất khống ngô hấp thụ qua rễ - Trả lời câu hỏi : + Thức ăn cuả ngô ? + Từ thức ăn , ngơ chế tạo chất dinh dưỡng để nuôi ? Hoạt động : Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn sinh vật MT : HS vẽ trình bày sơ đồ mối quan hệ sinh vật thức ăn sinh vật PP : Trực quan , thực hành , giảng giải ĐDDH : - Giấy A0 , bút vẽ Hoạt động lớp , nhóm - Chơi thử - Chơi theo nhóm để nhiều em tập đặt câu hỏi - Lá ngô - Cây ngô thức ăn châu chấu - Kết luận : Chỉ có thực vật trực tiếp hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời lấy chất vô sinh nước , khí các-bơ-níc để tạo thành chất dinh dưỡng ni thực vật sinh vật khác *GDKNS : KN phn tích, so snh phán đốn thức ăn sinh vật tự nhiên; KN giao tiếp hợp tác thành vie6ntrong nhóm - Hướng dẫn HS tìm hiểu mối quan hệ thức ăn sinh vật thông qua số câu hỏi : + Thức ăn châu chấu ? + Giữa ngơ châu chấu có quan hệ ? + Thức ăn ếch ? - Châu chấu + Giữa châu chấu ếch có quan hệ - Châu chấu thức ăn ếch ? - Các nhóm vẽ sơ đồ sinh vật - Chia nhóm , phát giấy bút vẽ thức ăn sinh vật chữ - Nhóm trưởng điều khiển bạn giải thích sơ đồ nhóm - Các nhóm treo sản phẩm , cử đại diện trình bày trước lớp - Kết luận : Cây ngô  Châu chấu  Ech ( Chúng sinh vật ) Củng cố : (3’) - Nêu lại ghi nhớ SGK - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học Dặn dị : (1’) - Nhận xét tiết học - Học thuộc ghi nhớ nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài: CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN TUẦN : 33 Tiết : 66 I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nắm chuỗi thức ăn có tự nhiên Kĩ năng: Vẽ trình bày sơ đồ mối quan hệ bò cỏ ; nêu số ví dụ khác chuỗi thức ăn tự nhiên ; nêu định nghĩa chuỗi thức ăn Thái độ: Yêu thích tìm hiểu khoa học *GDKNS : KN bình luận qut, tổng hợp thơng tin để biết mối quan hệ thức ăn tự nhiên đa dạng ; KN phân tích, so sánh phán đốn hoàn thành chuỗi thức ăn tự nhiên; KN đảm nhận trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiên định thực kế hoạch cho thânđể ngăn chặn hành vi phá cân chuỗi thức ăn trog tự nhiên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 132 , 133 SGK - Giấy A0 , bút vẽ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Quan hệ thức ăn tự nhiên - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) Chuỗi thức ăn tự nhiên a) Giới thiệu : - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt tiết học b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn sinh vật với sinh vật với yếu tố vô sinh MT : HS vẽ trình bày sơ đồ mối quan hệ bò cỏ PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành ĐDDH : - Hình trang 132 , 133 SGK Hoạt động lớp , nhóm - Cỏ - Cỏ thức ăn bị - Chất khống - Phân bị thức ăn cỏ - Các nhóm vẽ sơ đồ mối quan hệ bò cỏ chữ - Nhóm trưởng điều khiển bạn giải thích sơ đồ nhóm HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN *GDKNS : KN bình luận qut, tổng hợp thơng tin để biết mối quan hệ thức ăn tự nhiên đa dạng - Hướng dẫn HS tìm hiểu hình SGK thơng qua câu hỏi : + Thức ăn bị ? + Giữa cỏ bị có quan hệ ? + Phân bò phân hủy trở thành chất cung cấp cho cỏ ? + Giưã phân bị cỏ có quan hệ ? - Chia nhóm , phát giấy , bút vẽ - Kết luận : Phân bò  Cỏ  Bò - Các nhóm treo sản phẩm cử đại - Lưu ý : diện trình bày trước lớp + Chất khống phân bị phân hủy yếu tố vơ sinh + Cỏ bị yếu tố hữu sinh Hoạt động : Hình thành khái *GDKNS : KN phân tích, so sánh niệm chuỗi thức ăn phán đốn hồn thành chuỗi MT : HS nêu số ví dụ khác thức ăn tự nhiên chuỗi thức ăn tự nhiên ; nêu định nghĩa chuỗi thức ăn PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải ĐDDH :- Giấy A0 , bút vẽ - Kiểm tra , giúp đỡ nhóm Hoạt động lớp , nhóm đơi - Các nhóm quan sát sơ đồ chuỗi thức ăn hình SGK để : + Kể tên vẽ sơ đồ - Giảng : Trong sơ đồ chuỗi thức ăn + Chỉ nói mối quan hệ thức ăn hình cỏ thức ăn thỏ , sơ đồ thỏ thức ăn cáo , xác chết - Một số em lên trả lời câu cáo thức ăn nhóm vi khuẩn hỏi gợi ý hoại sinh Nhờ có nhóm vi khuẩn - Các nhóm treo sản phẩm bảng , mà xác chết hữu trở thành cử đại diện trình bày trước lớp chất khống vơ Những chất khoáng lại trở thành thức ăn cỏ khác - Hỏi : + Nêu số ví dụ chuỗi thức ăn - Lần lượt nêu trả lời + Chuỗi thức ăn ? - Kết luận : + Những mối quan hệ thức ăn *GDKNS : KN đảm nhận trách tự nhiên gọi chuỗi thức nhiệm xây dựng kế hoạch kiên ăn định thực kế hoạch cho + Trong tự nhiên có nhiều chuỗi thânđể ngăn chặn hành vi phá thức ăn Các chuỗi thức ăn thường cân chuỗi thức ăn thực vật Thông qua chuỗi trog tự nhiên thức ăn , yếu tố vô sinh hữu sinh liên hệ mật thiết với thành chuỗi khép kín Củng cố : (3’) - Nêu lại ghi nhớ SGK - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Học thuộc ghi nhớ nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài: ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT TUẦN : 34 Tiết : 67-68 I MỤC TIÊU : - Giúp HS củng cố mở rộng hiểu biết mối quan hệ sinh vật sinh vật thông qua quan hệ thức ăn chúng - Vẽ trình bày sơ đồ chữ mối quan hệ thức ăn nhóm sinh vật ; phân tích vai trị người với tư cách mắt xích chuỗi thức ăn tự nhiên - u thích tìm hiểu khoa học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK - Giấy A0 , bút vẽ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Chuỗi thức ăn tự nhiên - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) On tập : Thực vật Động vật a) Giới thiệu : - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt tiết học b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn MT : HS vẽ trình bày sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật ni , trồng động vật sống hoang dã PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại ĐDDH : - Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK Hoạt động lớp , nhóm - Các nhóm vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật ni , trồng động vật sống hoang dã chữ - Nhóm trưởng điều khiển bạn giải thích sơ đồ nhóm - Các nhóm treo sản phẩm bảng , cử đại diện trình bày trước lớp HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Hướng dẫn HS tìm hiểu hình SGK qua câu hỏi : Mối quan hệ thức ăn sinh vật sinh vật ? - Chia nhóm , phát giấy bút vẽ cho nhóm - Hỏi : So sánh sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật ni , trồng động vật sống hoang dã với sơ đồ chuỗi thức ăn học trước , em có nhận xét ? - Giảng : Trong sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật nuôi , trồng động vật sống hoang dã , ta thấy có nhiều mắt xích Cụ thể : + Cây thức ăn nhiều loài vật Nhiều loài vật khác thức ăn số loài vật khác + Trên thực tế , tự nhiên , mối quan hệ thức ăn sinh vật phức tạp nhiều ; tạo thành lưới thức ăn - Kết luận : Như mục Bạn cần biết SGK Hoạt động : Xác định vai trò người chuỗi thức ăn tự nhiên MT : HS phân tích vai trị người với tư cách mắt xích chuỗi thức ăn tự nhiên PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại ĐDDH : - Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK Giấy A0 , bút vẽ Hoạt động lớp , nhóm đơi - Quan sát hình SGK để : + Kể tên vẽ sơ đồ + Dựa vào hình , nói chuỗi thức ăn , có người - Các nhóm thực nhiệm vụ - Một số em lên trình bày - Kiểm tra , giúp đỡ nhóm - Giảng : Trên thực tế , thức ăn người phong phú Để đảm bảo đủ thức ăn cung cấp cho , người tăng gia , sản xuất , trồng trọt chăn nuôi Tuy nhiên , số người ăn thịt thú rừng sử dụng chúng vào việc khác - Hỏi : + Hiện tượng săn bắt thú rừng , phá rừng dẫn đến tình trạng ? + Điều xảy mắt xích chuỗi thức ăn bị đứt ? + Chuỗi thức ăn ? + Nêu vai trò thực vật sống Trái Đất - Kết luận : + Con người thành phần tự nhiên Vì , phải có nghĩa vụ bảo vệ cân tự nhiên + Thực vật đóng vai trị cầu nối yếu tố vô sinh hữu sinh tự nhiên Sự sống Trái Đất thực vật Bởi , cần phải bảo vệ mơi trường nước , khơng khí ; bảo vệ thực vật , đặc biệt rừng Củng cố : (3’) - Nêu lại kiến thức vừa ơn - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Xem lại kiến thức vừa ôn nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn : Khoa học Bài: ƠN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT TUẦN : 34 Tiết : 67-68 I MỤC TIÊU : - Giúp HS củng cố mở rộng hiểu biết mối quan hệ sinh vật sinh vật thông qua quan hệ thức ăn chúng - Vẽ trình bày sơ đồ chữ mối quan hệ thức ăn nhóm sinh vật ; phân tích vai trị người với tư cách mắt xích chuỗi thức ăn tự nhiên - Yêu thích tìm hiểu khoa học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK - Giấy A0 , bút vẽ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Chuỗi thức ăn tự nhiên - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) On tập : Thực vật Động vật a) Giới thiệu : - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt tiết học b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn MT : HS vẽ trình bày sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật ni , trồng động vật sống hoang dã PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại ĐDDH : - Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK Giấy A0 , bút vẽ Hoạt động lớp , nhóm - Các nhóm vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật ni , trồng động vật sống hoang dã chữ - Nhóm trưởng điều khiển bạn giải thích sơ đồ nhóm - Các nhóm treo sản phẩm bảng , cử đại diện trình bày trước lớp HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Hướng dẫn HS tìm hiểu hình SGK qua câu hỏi : Mối quan hệ thức ăn sinh vật sinh vật ? - Chia nhóm , phát giấy bút vẽ cho nhóm - Hỏi : So sánh sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật ni , trồng động vật sống hoang dã với sơ đồ chuỗi thức ăn học trước , em có nhận xét ? - Giảng : Trong sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật nuôi , trồng động vật sống hoang dã , ta thấy có nhiều mắt xích Cụ thể : + Cây thức ăn nhiều loài vật Nhiều loài vật khác thức ăn số loài vật khác + Trên thực tế , tự nhiên , mối quan hệ thức ăn sinh vật phức tạp nhiều ; tạo thành lưới thức ăn - Kết luận : Như mục Bạn cần biết SGK Hoạt động : Xác định vai trò người chuỗi thức ăn tự nhiên MT : HS phân tích vai trị người với tư cách mắt xích chuỗi thức ăn tự nhiên PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại ĐDDH : - Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK Giấy A0 , bút vẽ Hoạt động lớp , nhóm đơi - Quan sát hình SGK để : + Kể tên vẽ sơ đồ + Dựa vào hình , nói chuỗi thức ăn , có người - Các nhóm thực nhiệm vụ - Một số em lên trình bày - Kiểm tra , giúp đỡ nhóm - Giảng : Trên thực tế , thức ăn người phong phú Để đảm bảo đủ thức ăn cung cấp cho , người tăng gia , sản xuất , trồng trọt chăn nuôi Tuy nhiên , số người ăn thịt thú rừng sử dụng chúng vào việc khác - Hỏi : + Hiện tượng săn bắt thú rừng , phá rừng dẫn đến tình trạng ? + Điều xảy mắt xích chuỗi thức ăn bị đứt ? + Chuỗi thức ăn ? + Nêu vai trò thực vật sống Trái Đất - Kết luận : + Con người thành phần tự nhiên Vì , phải có nghĩa vụ bảo vệ cân tự nhiên + Thực vật đóng vai trị cầu nối yếu tố vô sinh hữu sinh tự nhiên Sự sống Trái Đất thực vật Bởi , cần phải bảo vệ mơi trường nước , khơng khí ; bảo vệ thực vật , đặc biệt rừng Củng cố : (3’) - Nêu lại kiến thức vừa ơn - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Xem lại kiến thức vừa ôn nhà KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài: ƠN TẬP HỌC KÌ II TUẦN : 34 Tiết : 69 I MỤC TIÊU : - Giúp HS củng cố mở rộng hiểu biết mối quan hệ yếu tố vô sinh hữu sinh ; vai trò thực vật sống Trái Đất ; kĩ phán đoán , giải thích qua số tập nước , khơng khí , ánh sáng , nhiệt ; khắc sâu hiểu biết thành phần chất dinh dưỡng có thức ăn vai trị khơng khí , nước đời sống - Trình bày kiến thức nêu lời sơ đồ - u thích tìm hiểu khoa học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 138 , 139 , 140 SGK - Giấy A0 , bút vẽ - Phiếu ghi câu hỏi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) On tập : Thực vật Động vật - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’) On tập kiểm tra cuối năm a) Giới thiệu : - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt tiết học b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Trò chơi Ai nhanh , MT : HS nêu mối quan hệ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN yếu tố vô sinh hữu sinh ; vai trò xanh sống Trái Đất PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại ĐDDH : - Hình trang 138 , 139 , 140 SGK Hoạt động lớp , nhóm - Mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày câu mục Trị chơi trang 138 SGK - Cả lớp nhận xét Hoạt động : Trả lời câu hỏi MT : HS củng cố kĩ phán đoán qua số tập nước , khơng khí , ánh sáng PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại ĐDDH : - Hình trang 138 , 139 , 140 SGK Hoạt động lớp - Lên bốc thăm câu trả lời câu - Cả lớp nhận xét Hoạt động : Thực hành MT : HS củng cố kĩ phán đoán , giải thích thí nghiệm qua tập truyền nhiệt ; khắc sâu hiểu biết thành phần chất dinh dưỡng có thức ăn PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại ĐDDH : - Giấy A0 , bút vẽ - Phiếu ghi câu hỏi Hoạt động nhóm - Làm thực hành từ đến theo nhóm Hoạt động : Trị chơi Thi nói vai trị khơng khí nước đời sống MT : HS khắc sâu hiểu biết thành phần khơng khí nước đời sống PP : Trực quan , thực hành , đàm thoại ĐDDH : - Giấy A0 , bút vẽ - Phiếu ghi câu hỏi - Chia nhóm - Nêu Tiêu chí đánh giá : + Nội dung : đủ , + Lời nói : to , ngắn gọn , thuyết phục , thể hiểu biết - Chuẩn bị phiếu có câu hỏi - Gv nhận xét - Gv giao việc cho nhóm - Gv nhận xét - Chia lớp thành đội Hoạt động lớp , nhóm - Hai đội trưởng bắt thăm xem đội đặt câu hỏi trước - Đội hỏi , đội trả lời Nếu trả lời hỏi lại - Đội có nhiều câu hỏi , nhiều - Gv nhận xét câu trả lời , đội thắng Củng cố : (3’) - Mỗi thành viên đội - Nêu lại kiến thức vừa hỏi trả lời lần , đảm bảo ôn thành viên tham gia - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Xem lại kiến thức ôn nhà ………………………………………………………… Khoa học (tiết 70) KIỂM TRA HỌC KÌ II ... chất nước - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học Dặn dò : (1? ??) - Nhận xét tiết học - Xem trước Ba thể nước KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học Bài : BA THỂ CỦA NƯỚC TUẦN : 11 Tiết : 21 I MỤC TIÊU... phương án - Nêu ghi nhớ SGK để tìm giải pháp an tồn - Giáo dục HS có ý thức phịng tránh tai nạn đuối nước vận động bạn thực Dặn dò : (1? ??) - Nhận xét tiết học KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : Khoa học. .. dưỡng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình trang 10 , 11 SGK - Phiếu học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1? ??) Hát Bài cũ : (3’) Trao đổi chất người (tt) - Nêu lại ghi nhớ học trước Bài : (27’)

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:58

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Môn: Khoa học

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan