Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

20 1.4K 4
Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khoa học Bài 1: Con ngời cần để sống A Mục tiêu: Sau học học sinh: - Nêu đợc ngời cần thức ăn , nớc uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để trì sống B Đồ dùng học tập: - Hình trang 4, s¸ch gi¸o khoa PhiÕu häc tËp C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy I Hoạt động khởi động II Dạy : HĐ1: Động nÃo * Mục tiêu: Học sinh liệt kê em cần cho sống * Cách tiến hành B1: GV nêu yêu cầu - Kể thứ em cần hàng ngày để trì sống - Nhận xét ghi ý kiến lên bảng B2: GV tóm tắt ý kiến rút kết luận HĐ2: Làm việc với phiếu học tập SGK * Mục tiêu: Phân biệt yếu tố mà ngời, sinh vật khác cần để trì sốmg với yếu tố mà có ngời cần * Cách tiến hành B1: Làm việc với phiếu theo nhóm - GV phát phiếu B2: Chữa tập lớp B3: Thảo luận lớp - GV đặt câu hỏi - Nhận xét rút kết luận SGV trang 24 HĐ3: Trò chơi Cuộc hành trình đến hành tinh khác * Mục tiêu: Củng cố kiến thức đà học điều kiện cần để trì sống * Cách tiến hành B1: Tổ chức - Chia lớp thành nhóm phát phiếu B2: hớng dẫn cách chơi thực hành chơi B3: Thảo luận - Nhận xét kết luận III Hoạt động nối tiếp : Củng cố:? Con ngời nh sinh vật khác cần để sống? Dặndò:Về nhà tiếp tục tìm hiểu chuẩn bị Hoạt động trò - Hát - Sự chuẩn bị học sinh - Học sinh lắng nghe - Học sinh nối tiếp trả lời - Điều kiện vật chất: Quần, áo, ăn, uống - Điều kiện tinh thần: tình cảm, gia đình, bạn bè - Nhận xét bổ xung - Học sinh nhắc lại - Học sinh làm việc với phiếu học tập - Đại diện nhóm lên trình bày - Con ngời sinh vật khác cần: Không khí, nớc, ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn - Con ngời cần: nhà ở, tình cảm, phơng tiện giao thông, bạn bè, quần áo, trờng, sách, đồ chơi - Học sinh nhận xét bổ xung - Học sinh mở sách giáo khoa thảo luận hai câu hỏi - Nhận xét bổ xung - Häc sinh chia nhãm vµ nhËn phiÕu - Häc sinh thực chơi theo yêu cầu giáo viên - Từng nhóm so sánh kết giải thích - Vài học sinh nêu Khoa Bài 2: Trao đổi chất ng ời A Mục tiêu: Sau học học sinh biết: Nêu đợc số biểu trao đổi chất thể ngời với môi trờng nh:lấy vào khí ô xi , thức ăn ,nớc uống, thải khí các-bo- níc , phân nớc tiểu - Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất thể ngời với môi trờng B Đồ dùng dạy học: - Hình trang 6,7 sách giáo khoa C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I.Hoạt động khởi động II Kiểm tra: Con ngời cần điều kiện để trì sống? III Dạy : HĐ1: Tìm hiểu trao đổi chất ngời * Mục tiêu: Kể ngày thể ngời lấy vào thải trình sống * Cách tiến hành: B1: Cho học sinh quan sát hình SGK B2: Cho häc sinh th¶o ln - GV theo dâi kiĨm tra giúp đỡ nhóm B3: Hoạt động lớp: - Gọi học sinh lên trình bày B4: Hớng dẫn học sinh trả lời - Trao đổi chất gì? - Nêu vai trò trao đổi chất ngời, thực vật động vật - GV nhận xét nêu kết luận HĐ2: Thực hành viết, vẽ sơ đồ trao đổi * Mục tiêu: Hs trình bày cách sáng tạo kiến thức đà học trao đổi chất thể ngời với môi trờng * Cách tiến hành B1: Làm việc cá nhân - Hớng dẫn học sinh vẽ sơ đồ - GV theo dõi giúp đỡ học sinh B2: Trình bày sản phẩm - Yêu cầu học sinh lên trình bày - GV nhận xét rút kết luận IV Hoạt động nối tiếp 1-Củng cố: - Thế trình trao đổi chất? 2- Dặn dò:Về nhà học thực hành Hoạt động trò - Hát - Hai em trả lời - Nhận xét bổ xung - Học sinh kể tên vẽ hình 1Để biết sống ngời cần: ánh sáng, nớc, thức ăn Phát thứ ngời cần mà không vẽ nh không khí, - Tìm xem ngời thải môi trờng trình sống - Đại diện nhóm trả lời - Nhận xét bổ xung - Học sinh trả lời - Trao đổi chất trình thểlấy thức ăn, nớc uống, khí ô xi thải chất thừa cặn bà - Con ngời, thực vật động vật có trao đổi chất với môi trờng sống đợc - Học sinh vẽ sơ đồ theo trí tởng tợng mình: Lấy vào: khí ô xi, thức ăn, nớc; Thải ra: Khí cácbôníc, phân, nớc tiểu, mồ hôi - Học sinh lên vẽ trình bày - Nhận xét bổ xung - Vài HS trả lời Khoa học Bài 3: Trao đổi chÊt ë ng êi ( tiÕp theo ) A Môc tiêu: Sau học HS có khả năng: - Kể đợc tên quan trực tiếp tham gia vào trình trao đổi chất ngời : tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, tiết - Biết đợc quan ngừng hoạt động thể chết B Đồ dùng dạy học:Hình trang 8, 9-SGK; phiếu học tập C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I.Hoạt động khởi động II Kiểm tra: Vẽ sơ đồ trao đổi chất thể III Dạy : HĐ1: Xác định quan trực tiếptham gia vào trìng trao đổi chất ngời * Mục tiêu: Kể biểu bên trình trao đổi chất quan thực trình Nêu đợc vai trò quan t/ hoàn trình trao đổi chất xảy bên thể * Cách tiến hành: + Phơng án 1: Quan sát thảo luận theo cặp B1: Cho HS quan sát H8-SGK B2: Làm việc theo cặp - Hớng dẫn HS thảo luận B3: Làm việc lớp - Gọi HS trình bày GV ghi KQuả(SGV-29) + Phơng án 2: Làm việc với phiếu học tập B1: Phát phiếu học tập B2: Chữa tập lớp - GV nhận xét chữa B3: Thảo luận lớp+ Đặt câu hỏi HS trả lời - Dựa vào k/q phiếu hÃy nêu b/hiện - Kể tên quan thực trình - Nêu vai trò quan tuần hoàn HĐ2: Tìm hiểu mối quan hệ quan viƯc thùc hiƯn sù trao ®ỉi chÊt ë ngời * Mục tiêu: Trình bày đợc phối hợp hoạt động quan tiêu hoá việc * Cách tiến hành:Trò chơi ghép chữ vào chỗ sơ đồ B1: Phát đồ chơi hớng dẫn cách chơi B2: Trình bày sản phẩm B3: Đại diện nhóm trình bày mối quan hệ IV Hoạt ®éng nèi tiÕp : HƯ thãng bµi vµ nhËn xÐt bµi häc VỊ nhµ häc bµi vµ xem tríc bµi Hoạt động trò - Hát - HS trả lời - Nhận xét bổ sung - HS quan sát tranh - Thảo luận theo cặp ( nhóm bàn ) - Đại diện vài cặp lên trình bày KQuả - Nhận xét bổ sung HS làm việc cá nhân HS trình bày kết Nhận xét bổ sung Biểu hiện: Trao đổi khí, thức ăn, tiết Nhờ có quan tuần hoàn mà máu đem chất dinh dỡng, ô-xi tới quan thể - HS thảo luận - Tự nhận xét vµ bỉ sung cho - sè HS nãi vai trò quan - Gọi HS đọc SGK - HS thực hành chơi theo nhóm - Các nhóm treo sản phẩm - Đại diện nhóm lên trình bày Khoa học Bài 4: Các chất dinh dỡng có thức ăn Vai trò chất bột đ ờng A Mục tiêu: Sau học HS : - Kể tên chất dinh dỡng có thức ăn: Chất bột đờng ,chất đam, chất béo, vi-ta-min, khóang chất - kể tên thức ăn chúa nhiều chất bột đờng: gạo, bánh mì, khoai, ngô, sắn - Phân loại thức ăn dựa vào chất dinh dỡng có nhiều thức ăn - Nêu đợc vai trò thức ăn chứa chất bột đờng với thể : Cung cấp lợng cần thiết cho hoạt động trì nhiệt độ thể B Đồ dùng dạy học: Hình trang 10, 11-SGK; phiếu học tập C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát I Khởi động - em trả lời II Kiểm tra: Nêu mối quan hệ quan - Nhận xét bổ sung việc thực trao đổi chất ngời III Dạy : HĐ1: Tập phân loại thức ăn * Mục tiêu: HS xếp thức ăn ngày vào nhóm thức ăn có nnguồn gốc thực vật Phân loại thức ăn dựa vào chất dinh dỡng có nhiều thức ăn * Cách tiến hành:B1: Cho HS hoạt động nhãm - HS thùc hiƯn trao ®ỉi nhãm - Nêu tên thức ăn, đồ uốn ngày? - Rau , thịt , cá , cơm , nớc - Treo bảng phụ hớng dẫn làm câu hỏi - HS nối tiếp lên bảng điền - Ngời ta phân loại thức ăn theo cách? - HS nêu lại B2: Làm việc lớp - Gọi đại diện số nhóm - Đại diện nhóm trình bày trình bày - GV nhận xét kết luận - Nhận xét bổ sung HĐ2: Tìm hiểu vai trò chất bột đờng * Mục tiêu: Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều chất bột đờng * Cách tiến hành: B1: Làm việc với SGK theo cặp - Cho HS quan sát SGK trao đổi - HS quan sát SGK tự tìm hiểu B2: Làm việc lớp - Nói tên thức ăn giàu chất bột đờng SGK? - Kể thức ăn chứa chất b/đờng mà em thích? - HS trả lời HĐ3: Xác định nguồn gốc thức ăn - Gạo, ngô, bánh, * Mục tiêu: Nhận thức ăn chứa nhiều chất bột - HS nêu đờng có nguồn gốc thực vật * Cách tiến hành B1: Phát phiếu HTập - B2: Chữa tập lớp - Chất bột đờng nguồn cung cấp - Gọi HS trình bày KQuả lợng chủ yếu cho thĨ - GV nhËn xÐt vµ rót kÕt ln: Các thức ăn có chứa có nguồn gốc tõ thùc vËt - HS lµm viƯc víi phiÕu IV Hoạt động nối tiếp : - Một số HS trình bày Nêu vai trò chất bột đờng? Nguồn gốc chất - Nhận xét bổ sung bột đờngVề nhà ôn lại cũ chuẩn bị Bài 5: Vai trò chất đạm chất béo A Mục tiêu: Sau học học sinh : - Kể tên số thức ăn chứa nhiều chất đạm( thịt cá, trứng, tôm ,cua) số thức ăn chứa nhiều chất béo( mỡ, dầu bơ) - Nêu vai trò chất đạm chất béo thể: + Chất đạm giúp xây dựng đổi thể + Chất béo giàu lợng giúp hấp thụ vi- ta- A,D,E,K B Đồ dùng dạy học - Hình trang 12, 13 sách giáo khoa; phiếu học tập C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát I.Khởi động - Hai học sinh trả lời II Kiểm tra: Kể tên thức ăn có chất bột đ- Lớp nhận xét bổ xung ờng Nêu nguồn gốc chất bột đờng III Dạy HĐ1: Tìm hiểu vai trò chất đạm , chất béo * Mục tiêu: Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo * Cách tiến hành - Học sinh quan sát sách giáo khoa thảo B1: Làm việc theo cặp luận theo nhóm - Cho học sinh quan sát SGK thảo luận - Học sinh trả lời B2: Làm việc lớp - Thịt , đậu , trứng , cá , tôm , cua - Nói tên thức ăn giàu chất đạm có ë trang 12 SGK ? - Häc sinh nªu - Kể tên thức ăn có chứa chất đạm em dùng hàng ngày ? - Chất đạm giúp xây dựng đổi thể - Tại cần ăn thức ăn chứa nhiều chất đạm ? - Nói tên thức ăn giàu chất béo trang 13 SGK? - Mỡ , dầu thực vật , vừng, lạc, dừa - Kể tên thức ăn chứa chất béo mà em dùng - Học sinh nêu hàng ngày ? - Chất béo giàu lợng giúp thể hấp thụ - Nêu vai trò thức ăn chứa chất béo ? vitamim - GV nhận xét kết luận HĐ2: Xác định nguồn gốc thức ăn chứa nhiều chất đạm chất béo * Mục tiêu: Phân loại thức ăn * Cách tiến hành - Học sinh làm cá nhân vào phiếu B1: Phát phiếu học tập - Đại diện học sinh lên trình bày - Hớng dÉn häc sinh lµm bµi - Líp nhËn xÐt vµ chữa B2: Chữa tập lớp - Gọi học sinh trình bày kết - GV nhận xét kết luận IV Hoạt động nối tiếp : - Nêu vai trò chất béo chất đạm thể? - Học thực hành nh học Chuẩn bị sau - Vài HS Khoa học Bài 6: Vai xơ trò Vi- ta- min, Chất khoáng chất A Mục tiêu: Sau học học sinh có thể: - Kể tên T/ăn chứa nhiều vi- ta- min( cà rốt, lòng đỏ trứng, loại rau), chất khoáng ( thịt ,cá, trứng, loại rau có màu xanh thẫm)và chất xơ(các loại rau) - Nêu đợc vai trò vi-ta , chất khoáng chÊt x¬ dèi víi c¬ thĨ : + Vi-ta-min rÊt cần cho thể , thiếu thể bi bệnh + Chất khoáng tham gia xây dựng thể , tạo men thúc đẩy điều khiển hoạt ®éng sèng , nÕu thiÕu c¬ thĨ sÏ bi bƯnh + Chất sơ giá trị dinh dỡng nhng cần để đảm bảo hoạt động bình thờng máy tiêu hoá B Đồ dùng dạy học - Hình 14, 15 sách giáo khoa; bảng phụ dùng cho nhóm C Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Kiểm tra: Nêu vai trò chất đạm chất béo thể? II Dạy : HĐ1: Trò chơi thi kể tên thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng chất xơ * Mục tiêu: Kể tên thức ăn chứa nhiều vitamin chất khoáng chất sơ Nhận nguồn gốc thức ăn * Cách tiến hành:B1: Tổ chức híng dÉn - Chia nhãm vµ híng dÉn häc sinh làm B2: Các nhóm thực đánh dấu vào cột B3: Trình bày - Gọi nhóm lên trình bày - Nhận xét tuyên dơng nhóm thắng HĐ2: Thảo luận vai trò vitamin, chất khoáng, chất xơ nớc * Mục tiêu: Nêu đợc vai trò vitamin, chất khoáng, chất xơ nớc * Cách tiến hành: B1: Thảo luận vai trò vitamin - Kể tên nêu vai trò số vitamim em biết ? - Nêu vai trò nhóm thức ¨n chøa vitamin? - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn B2: Thảo luận vai trò chất khoáng - Kể tên nêu vai trò số chất khoáng mà em biết ? - Nêu vai trò nhóm thức ăn chứa chất khoáng thể ? Hoạt động trò - Hai học sinh trả lêi - NhËn xÐt vµ bỉ xung - Líp chia nhóm hoạt động điền bảng phụ - Các nhóm thảo luận ghi kết - Đại diện nhóm treo bảng phụ trình bày kết - Học sinh đánh giá so sánh kết c¸c nhãm - Häc sinh kĨ: Vitamin A, B, C, D - Vitamin cần cho hoạt động sống thể thiếu thể bị bệnh Ví dụ - Thiếu vitamin A bị bệnh khô mắt, quáng gà - Thiếu vitamin D bị bệnh còi xơng trẻ - Học sinh nêu: Sắt, can xi tham gia vào B3: Thảo luận vai trò chất xơ nớc - GV nhận xét KL III Hoạt động nối tiếp : Củng cố: Nêu vai trò vitamin, chất khoáng chất xơ Tại cần uống đủ nớc Dặn dò:Về nhà học chuẩn bị sau việc xây dựng thể Nếu thiếu chất khoáng thể bị bệnh Khoa học Bài 7: Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn A Mục tiêu: Sau học học sinh có thể: - Biết phân loại thức ăn theo nhóm chất dinh dỡng - Biết đợc lí cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thờng xuyên thay đổi ăn - Chỉ vào bảng tháp dinh dỡng cân đối nói : cần ăn ddur nhóm thức ăn chuă nhiều chất bột đờng , nhóm chứa nhiều vi-ta-min khoáng chất ; ăn vừa phải nhóm thức ăn chứa nhiều đạm ; ăn có mức độ nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo ; ăn đờng ăn hạn chế muối B Đồ dùng dạy học: - Hình trang 16, 17-SGK; su tầm đồ chơi C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Kiểm tra: Nêu vai trò vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ nớc? II Dạy : HĐ1: Thảo luận cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn * Mục tiêu: Giải thích lý cần ăn phối hợp * Cách tiến hành: B1: Thảo luận theo nhóm - Hớng dẫn thảo luận câu hỏi: Tại nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn B2: Làm viƯc c¶ líp - Gäi HS tr¶ lêi NhËn xÐt kết luận HĐ2: Làm việc với SGK tìm hiểu tháp dinh dỡng cân đối * Mục tiêu: Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ * Cách tiến hành: B1: Làm việc cá nhân - Cho HS mở SGK nghiên cứu B2: Làm việc theo cặp - Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi: Cần ăn đủ Ăn vừa phải Ăn có mức độ Ăn Ăn hạn chế B3: Làm việc lớp - Tổ chức cho lớp báo cáo kết - GV nhận xét kết luận HĐ3: Trò chơi chợ * Mục tiêu: Biết lựa chọn thức ăn cho bữa cách phù hợp có lợi cho Sức Khoẻ * Cách tiến hành: B1: GV hớng dẫn cách chơi Hoạt động trò - HS trả lời - Nhận xét bổ sung - HS chia nhóm thảo luận - HS trả lời - Không loại thức ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dỡng nên cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thờng xuyên thay đổi ăn - HS mở SGK quan sát - Tự nghiên cứu tháp dinh dỡng - HS thảo luận trả lời - Thức ăn chứa chất bột đờng, vi-ta-min, chất khoáng chất xơ cần đợc ăn đầy đủ Thức ăn chứa nhiều chất đạm cần đợc ăn vừa phải - Thức ăn nhiều chất béo nên ăn có mục độ - Không nên ăn nhiều đờng hạn chế ăn muối - Hớng dẫn HS chơi hai cách B2: HS thực hành chơi B3: HS giới thiệu sản phẩm đà chọn - Nhận xét bổ sung III Hoạt động nối tiếp: Củng cố: Hệ thống nhận xét học Dặn dò: Về nhà học chuản bị sau - HS lắng nghe - Thực chơi: Trò chơi chợ - Một vài em giới thiệu sản phẩm - Nhận xét bổ sung Khoa học Bài 8: Tại cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật A Mục tiêu: Sau học HS Biết đợc cần phải ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật để cung cấp đâyd đủ chất cho thể - Nêu ích lợi việc ăn cá: đạm cá dễ tiêu đạm gia súc , gia cầm B Đồ dùng dạy học - Hình 18, 19-SGK; phiếu học tập C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Khởi động II Kiểm tra: Tại nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thờng xuyên thay đổi - GV nhận xét đánh giá III Dạy : HĐ1: Trò chơi thi kể tên ăn chứa nhiều chất đạm * Mục tiêu: Lập đợc d/ sách tên ăn * Cách tiến hành: B1: Tổ chức - GV chia lớp thành đội B2: Cách chơi luật chơi - Cùng thời gian lµ 10 thi kĨ B3: Thùc hiƯn - GV bấm đồng hồ theo dõi HĐ2: Tìm hiểu lý cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật * Mục tiêu: Kể tên ăn vừa cung cấp đạm động vật đạm thực vật Giải thích * Cách tiến hành: B1: Thảo luận lớp - Cho HS đọc danh sách ăn hớng dẫn thảo luận B2: Làm việc víi phiÕu häc tËp theo nhãm - GV chia nhãm phát phiếu B3: Thảo luận lớp - Trình bày cách giải thích nhóm - GV nhận xét kết luận Hoạt động trò - Hát - HS trả lời - Nhận xét bổ sung - Tổ trởng đội lên rút thăm đội đợc nói trớc - đội thi kể tên ăn chứa nhiều chất đạm ( Gà, cá, đậu, tôm, cua, mực, lơn, ,vừng lạc) Nhận xét bổ sung - Một vài em đọc lại danh sách ăn chứa nhiều chất đạm vừa tìm đợc HĐ1 - HS chia nhóm - Nhận phiếu thảo luận - Đạm động vật có nhiều chất bổ dỡng quý nhng thờng khó tiêu Đạm thực vật dễ tiêu nhng thiếu số chất bổ dỡng Vì cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật Đạm động vật có cá dễ tiêu nên ta cần ăn - HS nhận xét bổ sung - HS trả lời - Thi kể tên ăn vừa cung cấp đạm động vật đạm thực vật IV Hoat ®éng nèi tiÕp : Cđng cè: - Trong nhóm đạm động vật nên ăn cá? - Hệ thống nhận xét học Dặn dò: - Về nhà học thực hành - Đọc chuẩn bị cho sau - NhËn xÐt vµ kÕt ln Khoa häc Bµi 9: Sư dụng hợp lý chất béo muối ăn A Mục tiêu: Sau học học sinh có thể: Biết đợc cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc ®éng vËt vµ chÊt bÐo cã nguån gèc thùc vËt -Nêu ích lợi muối i-ốt ( giúp thể phát triển thể lực trí tuệ ) Tác hại thói quen ăn mặnƠ dễ gây bệnh cao huyết áp) B Đồ dùng dạy học : - Hình trang 20, 21 sách giáo khoa; Tranh ¶nh qu¶ng c¸o vỊ thùc phÈm cã chøa ièt C Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I,Khởi động II Kiểm tra: Tại cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật? III Dạy : HĐ1: Trò chơi thi kể ăn cung cÊp nhiỊu chÊt bÐo * Mơc tiªu: LËp đợc danh sách tên ăn chứa nhiều chất béo * Cách tiến hành B1: Tổ chức - Chia lớp thành hai đội chơi B2: Cách chơi luật chơi - Thi kể tên ăn thời gian 10 B3: Thực - Hai đội thực hành chơi - GV theo dõi.Nhận xét kết luận HĐ2: Thảo luận ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật thực vật * Mục tiêu: Biết tên số ăn vừa cung cấp Nêu ích lợi việc ăn phối hợp * Cách tiến hành - Cho học sinh đọc lại danh sách ăn vừa tìm trả lời câu hỏi: - Tại nên ăn phối hợp chất béo động vật thực vật HĐ3: Thảo luận ích lợi muối iốt tác hại ăn mặn Hoạt động trò - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét bổ xung - Lớp chia thành hai đội - Hai đội trởng lên bốc thăm - Học sinh theo dõi luật chơi - Lần lợt đội kể tên ăn ( Món ăn rán nh thịt, cá, bánh Món ăn luộc hay nấu mỡ nh chân giò, thịt, canh sờn Các muối nh vừng, lạc - Một học sinh làm th ký viết tên ăn - Hai đội treo bảng danh sách - Nhận xét tuyên dơng đội thắng - Học sinh đọc lại danh sách vừa tìm - Học sinh trả lời - Cần ăn phối hợp chất béo động vật thực vật để đảm bảo cung cấp đủ loại chất béo cho thể * Mục tiêu: Nói ích lợi muối iốt Nêu tác hại thói quen ăn mặn - Cho học sinh quan sát tr/ ảnh t liệu HD - Làm để bổ xung iốt cho thể - Tại không nên ăn mặn - Nhận xét kết luận IV Hoạt động nối tiếp : HƯ thèng kiÕn thøc cđa bµi vµ nhËn xÐt giê häc.VỊ nhµ häc bµi vµ thùc hµnh - NhËn xÐt bổ xung - Học sinh quan sát theo dõi - Để phòng tránh rối loạn thiếu iốt nên ăn muối có bổ xung iốt - Ăn mặn có liên quan đến bệnh huyết áp cao Khoa học Bài 10: Ăn nhiều rau chín Sử dụng thực phẩm an toàn A Mục tiêu: Sau học học sinh có thể: - Biết đợc hàng ngày phải ăn nhiều rau chín sử dụng thực phẩm an toàn - Nêu đợc:+ Một số tiêu chuẩn thực phẩm an toàn( Giữ đợc chất dinh dỡng, đợc nuôi, trồng , bảo quảnvà chế biến hợp vệ sinh : không bị nhiễm khuẩn, hoá chất ;không gây ngộ độc gây hại lâu dài cho sức khoẻ ngời ) + Một số biện pháp thực vệ sinh an toàn thực phẩm ( Chọn thức ăn tơi sạch, có giá trị dinh dỡng, màu sắc , mùi vị lạ; dùng nớc để rửa thực phẩm, dụng cụ để nấu ăn; ăn chín thức ăn , nấu xong nên ăn ; bảo quản cách thức ăn cha dùng hết ) B Đồ dùng dạy học: - Hình trang 22, 23 sách giáo khoa; Sơ đồ tháp dinh dỡng cân đối C Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Kiểm tra: Nêu ích lợi muối íôt tác hại việc ăn mặn? II Dạy : HĐ1: Tìm lý cần ăn nhiều rau chín * Mục tiêu: Học sinh biết giải thích phải ăn nhiều rau chín hàng ngày * Cách tiến hành B1: Cho học sinh xem sơ đồ tháp dinh dỡng - Híng dÉn häc sinh quan s¸t B2: Híng dÉn häc sinh trả lời - Kể tên số loại rau em ăn? - Nêu ích lợi việc ăn rau quả? - Nhận xét kết luận HĐ2: Xác định tiêu chuẩn thực phẩm an toàn * Mục tiêu: Giải thích thực phẩm an toàn * Cách tiến hành: B1: Cho HS mở SGK quan sát hình 3, B2: Trình bày kết HĐ3: Thoả luận biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm * Mục tiêu: Kể biện pháp thực vếinh Hoạt động trò - Hai học sinh trả lời - Nhận xét bổ xung - Học sinh quan sát tháp dinh dỡng cân đối để thấy đợc rau chín đợc ăn đủ với số lợng nhiều thức ăn chứa chất đạm chất béo - Học sinh nêu - Nên ăn phối hợp nhiều loại rau, để có đủ vitamin chất khoáng cho thể Các chất xơ rau giúp tiêu hoá - Học sinh quan sát tranh SGK - Học sinh trả lời - Thực phẩm an toàn đợc nuôi trồng theo quy trình hợp vệ sinh an toàn thực phẩm * Cách tiến hành:B1: Lµm viƯc theo nhãm - Chia líp thµnh ba nhãm thảo luận B2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày - Nhận xét kết luận IV Hoạt động nối tiếp : Củng cố: Nêu tiêu chuẩn thực phẩm an toàn? Dặn dò: Về nhà học thực hành - Ba nhóm thảo luận cách chọn nhận thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn - Đại diện nhóm lên trình bày - NhËn xÐt vµ bỉ xung Khoa häc Bµi 11: Mét số cách bảo quản thức ăn A Mục tiêu: Sau HS biết: - Kể tên số cách bảo quản thức ăn: làm khô, ớp lạnh, đóng lạnh, đóng hộp, - Thực số biện pháp bảo quản thức ăn nhà B Đồ dùng dạy học: - Hình trang 24, 25-SGK; phiếu học tập C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Khởi động II Kiểm tra: Tại phải ăn nhiều rau chín hàng ngày? III Dạy : + HĐ1: Tìm hiểu cách bảo quản thức ăn * Mục tiêu: Kể tên cách bảo quản thức ăn * Cách tiến hành: B1: Cho HS quan sát hình 24, 25 - Chỉ nói cách bảo quản thức ăn hình? B2: Làm việc lớp - Gọi đại diện HS trình bày - GV nhận xét kết luận HĐ2: Tìm hiểu sở khoa học cách bảo quản thức ăn * Mục tiêu: Giải thích đợc sở khoa học cách bảo quản thức ăn * Cách tiến hành: B1: GV giải thích: Thức ăn tơi có nhiều nớc chất dinh dỡng dễ h hỏng, ôi thiu Vậy bảo quản đợc lâu cần làm B2: Cho lớp thảo luận - Nguyên tắc chung việc bảo quản gì? - GV kết luận B3: Cho HS làm tập: Phơi khô, sấy, nớng Ướp muối, ngâm nớc mắm Ướp lạnh Đóng hộp Cô đặc với đờng HĐ3: Tìm hiểu số cách bảo quản thức ăn Hoạt động trò - Hát - HS trả lời - Nhận xét bổ sung - HS quan sát hình trả lời: - Hình -> 7: Phơi khô; đóng hộp; ớp lạnh; ớp lạnh; làm mắm ( ớp mặn ); làm mứt ( cô đặc với đờng ); ớp muối ( cµ mi ) - NhËn xÐt vµ bỉ sung - HS lắng nghe - HS thảo luận trả lời: - Làm cho thức ăn khô để vi sinh môi trờng hoạt động - Làm cho sinh vật điều kiện hoạt động: A, b, c, e - Ngăn không cho sinh vật xâm nhập vào thực phẩm: D * Mục tiêu: HS liên hệ thực tế cách bảo quản gia đình * Cách tiến hành: B1: Phát phiếu học tập B2: Làm việc lớp IV Hoat động nối tiếp : Củng cố: Kể tên cách bảo quản thức ăn? Dặn dò: Về nhà học thực hành theo bµi häc Bµi 12: HS lµm viƯc víi phiÕu - Một số em trình bày - Nhận xét bổ sung Khoa häc Phßng mét sè bƯnh thiÕu chÊt dinh d ỡng A Mục tiêu: Sau học HS có thể: - Nêu cách phòng tránh số bệnh thiÕu chÊt dinh dìng: + Thêng xuyªn thoi dâi cân nặng em bé + Cung cấp đủ chất dinh dỡng lợng - Đa trẻ khám để chữa trị kịp thời B Đồ dùng dạy học:- Hình trang 26, 27-SGK C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát - HS trả lời - Nhận xét bổ sung I Khởi động II Kiểm tra: Kể tên cách bảo quản th/ăn? III Dạy : + HĐ1: Nhận dạng số bệnh thiếu chất dinh dỡng * Mục tiêu: Mô tả đặc điểm bên trẻ bị còi xơng, suy dinh dỡng, bệnh bớu cổ Nêu đợc nguyên nhân gây bệnh * Cách tiến hành: - HS quan sát hình SGK mô tả B1: Làm việc theo nhóm - HS thảo luận nguyên nhân dẫn đến bệnh - Cho HS quan sát hình 1, trang mô tả B2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm lên trả lời - GV kết luận: Trẻ không đợc ăn đủ lợng đủ - Nhận xét bỉ sung chÊt sÏ bÞ suy dinh dìng NÕu thiÕu vi-ta-min D bị còi xơng + HĐ2: Thảo luận cách phòng bệnh thiếu chất dinh dỡng * Mục tiêu: Nêu tên cách phòng bệnh * Cách tiến hành: - Tổ chức cho nhóm thảo luận - HS thảo luận theo nhóm - Ngoài bệnh em biết bệnh - HS trả lời thiếu dinh dỡng? Cần cho trẻ ăn đủ lợng đủ chất Nên điều - Nêu cách phát đề phòng? chỉnh thức ăn cho hợp lý đa trẻ đến bệnh GV kết luận: Các bệnh thiếu dinh dỡng: viện để khám chữa trị - Bệnh quáng gà, khô mắt thiếu vi-ta-minA - Bệnh phù thiếu vi-ta-min B - Bệnh chảy máu chân thiếu vitaminD + HĐ3: Chơi trò chơi: Phơng án 2: Trò chơi bác sĩ B1: GV hớng dẫn cách chơi B2: HS chơi theo nhóm B3: Các nhóm lên trình bày IV Hoạt động nối tiếp : - Nêu cách phòng tránh số bệnh thiếu chất dinh dỡng? Dặn dò: Về nhà học xem trớc 13 Khoa học Bài 13: - Các đội tiến hành chơi - Một đội nói thiếu chất; đội nói bệnh mắc HS thực hành chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh Phòng bệnh béo phì A Mục tiêu: Sau học học sinh có thể: - Nêu cách phòng bệnh béo phì:ăn uống điều độ, hợp lí , ăn chậm nhai kĩ Năng vận động thể, luyện tập TDTT B Đồ dùng dạy học:- Hình trang 28, 29 sách giáo khoa; Phiếu học tập C Hoạt động dạy học: Hoạt ®éng cđa thÇy I Khëi ®éng II KiĨm tra: KĨ tªn mét sè bƯnh thiÕu chÊt dinh dìng? III Dạy : + HĐ1: Tìm hiểu bệnh béo phì * Mục tiêu: Nhận dạng dấu hiệu béo phì trẻ em Nêu đợc tác hại * Cách tiÕn hµnh: B1: Lµm viƯc theo nhãm - GV chia nhóm phát phiếu học tập B2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét kết luận + HĐ2: Thảo luận nguyên nhân cách phòng chống bệnh béo phì * Mục tiêu: Nêu đợc nguyên nhân cách phòng bệnh * Cách tiến hành: - GV nêu câu hỏi: - Nguyên nhân gây nên béo phì ? - Làm để phòng tránh bệnh béo phì ? - Em cần làm có nguy béo phì? - Gọi nhóm trả lời Nhận xét kết luận + HĐ3: Đóng vai * Mục tiêu: Nêu nguyên nhân cách phòng bệnh ăn thừa chất dinh dỡng * Cách tiến hành: B1: Tổ chức híng dÉn - GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ B2: Làm việc theo nhóm: Hoạt động trò - Hát - Ba em trả lời - Nhận xét bæ xung - Häc sinh chia nhãm - NhËn phiÕu học tập thảo luận - Đại diện nhóm trình bµy - NhËn xÐt vµ bỉ xung - Häc sinh trả lời - Ăn nhiều, hoạt động - Ăn uống hợp lý, vận động - Ăn ng ®iỊu ®é, lun tËp thĨ dơc thĨ thao - NhËn xÐt vµ bỉ xung - Häc sinh chia nhãm phân vai - Nhận nhiệm vụ - Các nhóm thực đóng vai - Các nhóm thảo luận đa tình - Các vai hội ý lời thoại diễn xuất B3: Trình diễn - Giáo viên nhận xét tuyên dơng IV Hoạt động nối tiếp: Củng cố: Nêu nguyên nhân cách phòng tránh bệnh béo phì? Dặndò: Vè nhà họcbài xẻmtớc 14 Bài 14: HS lên trình diễn - Nhận xét Khoa học Phòng số bệnh lây qua đ ờng tiêu hoá A Mục tiêu: Sau học học sinh có thể: - Kể tên số bệnh lây qua đờng tiêu hoá: tiêu chảy, tả, lị , - Nêu nguyên nhân gây số bệnh lây qua đờng tiêu hoá: uống nớc lÃ, ăn uống không hợp vệ sinh , dùng thức ăn ôi thiu - Nêu cách phòng tránh số bệnh lây qua đờng tiêu hoá: + Giữ vệ sinh ăn uống + Giữ vệ sinh cá nhân + Giữ vệ sinh môi trờng - Thực giữ vệ sinh ăn uống để phòng bệnh B Đồ dùng dạy học: Hình trang 30, 31 sách giáo khoa C Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò - Vài học sinh trả lời I Kiểm tra: Nêu cách phòng bệnh béo phì ? - Nhận xét bổ sung II Dạy : + HĐ1: Tìm hiểu số bệnh lây qua đờng tiêu hoá * Mục tiêu: Kể tên số bệnh lây qua đờng tiêu hoá mối nguy hiểm bệnh * Cách tiến hành: - GV đặt câu hỏi: - Học sinh trả lời - Em đà bị đau bụng tiêu chảy? - Học sinh trả lời - Kể tên bệnh lây qua đờng tiêu hoá ? - Học sinh nêu - GV nhận xét kết luận + HĐ2: Thảo luận nguyên nhân cách phòng bệnh lây qua đờng tiêu hoá * Mục tiêu: Nêu đợc nguyên nhân cách đề phòng số bệnh * Cách tiến hành:B1: Làm việc theo nhãm - Líp chia nhãm - Cho häc sinh quan sát hình 30, 31 - Quan sát hình ë SGK - ChØ vµ nãi vỊ néi dung cđa hình - Học sinh trả lời - Việc làm dẫn đến bị lây bệnh qua đ- Hình 1, uống nớc là ăn vệ ờng tiêu hoá ? Tại ? sinh - Việc làm đề phòng đợc?Tại sao? - Nêu nguyên nhân cách phòng bệnh? - Hình 3, 4, 5, v× mäi ngêi thùc hiƯn B2: Làm việc lớp giữ vệ sinh - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét bỉ xung - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln + HĐ3: Vẽ tranh cổ động * Mục tiêu: Có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh vận động ngời thực * Cách tiến hành:B1: Tổ chức vµ híng dÉn - Chia nhãm vµ thùc hµnh vÏ - GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ B2: Thùc hành - Các nhóm treo sản phẩm B3: Trình bày đánh giá - Các nhóm treo sản - Nhận xét phẩm - GV nhận xét đánh giá III Hoạt động nối tiếp : Củng cố:Nêu nguyên nhân cách phòng bệnh lây qua đờng tiêu hoá Dặn dò: Về nhà học chuẩn bịbài sau Khoa học Bạn cảm thấy bị bệnh A Mục tiêu: Sau học HS có thể: - Nêu đợc biểu thể bị bệnh: hắt hơi, sổ mũi, chán ăn , mệt mỏi, đau bụng, nôn, sốt, - Biết nói víi cha mĐ hc ngêi lín ngêi khã chịu, không bình thờng - Phân biệt lúc thể khoẻ mạnh lúc thể bi bệnh B Đồ dùng dạy học: Hình trang 32, 33-SGK C Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Kiểm tra: Nêu nguyên nhân cách đề phòng số bệnh lây qua đờng tiêu hoá? II Dạy : + HĐ1: Quan sát hình SGK kể /ch * Mục tiêu: Nêu đợc biểu thể bị bệnh * Cách tiến hành:B1: Làm việc cá nhân - Cho HS thực yêu cầu mục quan sát thực hành trang 32-SGK B2: Làm việc theo nhóm nhỏ - HS xếp hình trang 32 thµnh c/ chun - Lun kĨ nhãm B3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên kể - GV nhận xét đặt câu hỏi liên hệ - GV kết luận nh mục bạn cần biết - SGK + HĐ2: Trò chơi đóng vai:Mẹ sèt” * Mơc tiªu: HS biÕt nãi víi cha mẹ ngời lớn ngời cảm thấy khó chịu, không bình thờng * Cách tiến hành:B1: Tổ chức hớng dẫn - Bạn Lan bị đau bụng vài lần trờng Nếu Lan, em làm gì? - Đi học về, Hùng thấy ngời mệt, đau đầu, đau họng Hùng định nói với mẹ nhng thấy mẹ mải chăm em nên Hùng không nói Nếu Hùng, em làm gì? B2: Làm việc theo nhóm - Các nhóm thảo luận đa tình Hoạt động trò - HS trả lời - Nhận xét bổ sung - HS quan sát SGK thực hành - HS chia nhóm ®«i - Häc sinh lun kĨ chun nhãm - Đại diện nhóm lên kể - Nhận xét bỉ xung - Häc sinh l¾ng nghe - Häc sinh tự chọn tình Phân vai hội ý lời thoại - Các nhóm thảo luận theo tình đa B3: Trình diễn - HS lên đóng vai lời thoại cho vai - GV nhận xét kết luận nh SGK-33 - Một vài nhóm lên trình diễn III Hoạt động nối tiếp : - Nhận xẻt bổ xung Củng cố: - Nêu đợc biểu thể bị bệnh - Khi thấy biểu em cần làm gì? Dặn dò: Về nhà học chuẩn bị sau Khoa học Ăn uống bị bệnh A Mục tiêu: Sau học học sinh biết: - Nhận biết ngời bệnh phải ăn uống đủ chất , số bệnh phảI ăn kiêng theo dẫn bác sĩ - Biết ăn uống hợp lí bị bệnh - Biết cách phòng chống nớc bị tiêu chảy: Pha dung dịch ô- rê- dôn chuẩn bị nớc cháo muối thân ngời thân bị tiêu chảy B Đồ dùng dạy học: - Hình trang 34, 35 sách giáo khoa - Chuẩn bị theo nhóm: Một gói ô- rê- dôn, cốc có vạch, nắm gạo, muối, nớc C Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Khởi ®éng II KiĨm tra: Khi thÊy ngêi khã chÞu em cần làm gì? III Dạy : + HĐ1: Thảo luận chế độ ăn uống ngời mắc bệnh thông thờng * Mục tiêu: Nói chế độ ăn uống bị số bệnh thông thờng * Cách tiến hành B1: Tổ chức hớng dẫn - Giáo viên phát phiếu cho nhóm - Kể tên thức ăn cần cho ngời mắc bệnh ? - Ngời bệnh nặng nên ăn đặc hay loÃng? - Ngời bệnh ăn nên cho ăn nào? B2: Làm việc theo nhóm B3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm bốc thăm trả lời - GV nhận xét kết luận nh sách trang 35 + HĐ2: Thực hành pha dung dịch ô- rê- dôn chuẩn bị vật liệu để nấu cháo muối * Mục tiêu: Nêu đợc chế độ ăn uống ngời bị bệnh tiêu chảy Biết cách pha dung * Cách tiến hành B1: Cho HS quan sát đọc lời thoại hình 4, - Bác sĩ khuyên ngời bệnh tiêu chảy ăn - Nhận xét bổ xung B2: Tổ chức hớng dẫn Hoạt động trò - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xÐt vµ bỉ xung - Häc sinh chia nhãm - Các nhóm nhận phiếu - Học sinh nêu - Các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm lên bốc thăm phiếu trả lời câu hỏi - Nhận xét bổ xung - Học sinh quan sát đọc lời thoại hình 4, trang 35 sách giáo khoa - Học sinh trả lời - Học sinh theo dõi - Các nhóm thực hành pha nớc ô- rêdôn - GV hớng dẫn nhóm pha B3: Các nhóm thực - Đại diện vài nhóm lên thực hành - GV theo dõi giúp đỡ nhóm - Một nhóm học sinh đóng vai theo tình B4: Đại diện nhóm thực hành + HĐ3: Đóng vai - Nhận xét góp ý kiến * Mục tiêu: Vận dụng vào sống B1: Tỉ chøc vµ híng dÉn B2: Lµm viƯc theo nhóm B3: Trình diễn IV Hoạt động nối tiếp : - Nêu chế độ ăn uống cho ngời bị mắc bệnh này? Dặn dò: Vận dụng họcvào thực tế sống Khoa học Phòng tránh tai nạn đuối n ớc A Mục tiêu: Sau học học sinh - Nêu đợc số việc nên không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nớc: + Không chơi đùa gần hồ , ao, sông, suối ; giếng , chum, vại, bể nớc phải có nắp đậy + Chấp hành quy định an toàn tham gia giao thông đờng thuỷ + Tập bơi có ngời lớn phơng tiện cứu hộ + Thực quy tắc an toàn phòng tránh tai nạn đuối nớc B Đồ dùng dạy học:- Hình trang 36, 37 sách giáo khoa C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát I Khởi động II Kiểm tra: Khi bị bệnh tiêu chảy cần ăn uống - Hai học sinh trả lời - Nhận xét bổ xung nh ? III Dạy + HĐ1: Thảo luận biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nớc * Mục tiêu: Kế tên số việc nên không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nớc * Cách tiến hành - Học sinh chia nhóm thảo luận : Nên B1: Làm việc theo nhóm không nên làm để phòng tránh đuối - Cho nhóm thảo luận nớc sống hàng ngày B2: Làm việc lớp - Học sinh trả lời - Đại diện nhóm lên trình bµy - NhËn xÐt vµ bỉ xung - GV nhËn xét kết luận + HĐ2: Thảo luận số nguyên tắc tập bơi bơi * Mục tiêu: Nêu số nguyên tắc bơi tập bơi * Cách tiến hành - Chia nhóm thảo luận B1: Làm việc theo nhóm - Học sinh trả lời - Thảo luận: Nên tập bơi bơi đâu B2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày - Đại diện nhóm lên trình bày - Nhận xét bổ xung - GV nhận xét kết luận + HĐ3: Thảo luận ( Hoặc đóng vai ) * Mục tiêu: Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nớc vận động bạn thực * Cách tiến hànhB1: Tổ chức hớng dẫn - GV giao nhóm tình B2: Làm việc theo nhóm - Các nhóm thảo luận theo tình B3: Làm việc lớp - Các nhóm học sinh lên đóng vai - Nhận xét bổ xung IV Hoạt động nối tiếp : Củng cố:- Nêu số nguyên tắc bơi tập bơi? Dặn dò :Vận dơng bµi häc, xem tríc bµi 18 - Häc sinh chia lớp thành nhóm - Các nhóm thảo luận theo tình - Đại diện nhóm lên đóng vai - Nhận xét bổ xung Khoa học Ôn tập: Con ngời sức khoẻ ( Tiết ) A Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố hệ thống kiến thức - Sự trao đổi chất thể ngời với môi trờng - Các chất dinh dỡng có thức ăn vai trò chúng - Cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dỡng bệnh lây qua đờng tiêu hoá - Dinh dỡng hợp lí - Phòng tránh đuối nớc B Đồ dùng dạy học - Các phiếu câu hỏi ôn tập chủ đề ngời sức khoẻ - Phiếu ghi tên thức ăn đồ uống học sinh tuần - Tranh ảnh mô hình vật thật loại thức ăn C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy I Khởi động II Kiểm tra: Nêu ng/ tắc bơi tập bơi? III Dạy + HĐ1: Trò chơi Ai nhanh * Mục tiêu: Học sinh củng cố hệ thống kiến thức * Cách tiến hành Phơng án 1: Chơi theo đồng đội B1: Tổ chức - Chia nhóm, cử giám khảo B2: Phổ biến cách chơi luật chơi - Chơi theo kiểu lắc chuông để trả lời B3: Chuẩn bị - Cho đội hội ý B4: Tiến hành - Khống chế thời gian để đội chơi B5: Đánh giá tổng kết - Nhận xét thống điểm tổng kết + HĐ2: Tự đánh giá * Mục tiêu: Học sinh có khả áp dụng kiến thức đà học vào việc tự theo dõi nhận xét chế độ ăn uống hàng ngày Hoạt động trò - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét bổ xung - Lớp chia thµnh nhãm - Häc sinh cư em giám khảo - Học sinh lắng nghe - Các đội hội ý câu hỏi - Học sinh thực hành chơi - Ban giám khảo tổng kết điểm * Cách tiến hành B1: Tổ chức hớng dẫn - GVphát phiếu cho học sinh đánh giá B2: Tự đánh giá B3: Làm việc lớp - Một số học sinh lên trình bày - GV nhận xét bổ xung IV, Hoạt ®éng nèi tiÕp Cđng cè: HƯ thèng bµi vµ nhận xét học Dặn dò: Học 19 - Học sinh làm việc cá nhân - Nhận phiếu tự điền - Một số học sinh nêu tên thức ăn đồ uống tuần - Nhận xét bổ xung Khoa học Ôn tập: Con ngời sức khoẻ ( Tiết ) A Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố hệ thống kiÕn thøc vỊ - Sù trao ®ỉi chÊt cđa ngêi với thể môi trờng - Các chất dinh dỡng có thức ăn vai trò chúng - Cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dỡng bệnh lây qua đờng tiêu hoá - Dinh dỡng hợp lí - Phòng tránh đuối nớc B Đồ dùng dạy học - Các phiếu câu hỏi ôn tập chủ đề ngời sức khoẻ - Phiếu ghi tên thức ăn đồ uống học sinh tuần - Tranh ảnh mô hình vật thật loại thức ăn C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát I Khởi động - Hai học sinh trả lời II Kiểm tra: Nêu chất dinh dìng cã - NhËn xÐt vµ bỉ xung thức ăn vai trò chúng III Dạy + HĐ3: Trò chơi Ai chọn thức ăn hợp lý * Mục tiêu: Học sinh có khả áp dụng kiến thức đà học vào việc lựa chọn thức ăn hàng ngày * Cách tiến hµnh - Häc sinh chia nhãm B1: Tỉ chøc híng dẫn - Các nhóm thực hành chọn thức ăn cho - Cho nhóm chọn tranh ảnh mô hình để bữa ăn trình bày bữa ăn ngon bỉ - Häc sinh thùc hµnh B2: Lµm viƯc theo nhóm - Các nhóm thực hành B3: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm lên trình bày - Các nhóm trình bày bữa ăn - Häc sinh nhËn xÐt vỊ dinh dìng - Th¶o ln vỊ chÊt dinh dìng - NhËn xÐt vµ bỉ xung - Nhận xét bổ xung + HĐ4: Thực hành ghi lại trình bày 10 lời khuyên dinh dỡng hợp lý * Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức đà học qua 10 lời khuyên dinh dỡng hợp lý * Cách tiến hànhB1: Làm việc cá nhân - Häc sinh thùc hiƯn nh mơc thùc hµnh SGK trang 40 B2: Làm việc lớp - Một số học sinh trình bày - Nhận xét bổ xung IV Hoạt động nối tiếp Củng cố: Hệ thống nhận xét học Dặn dò:Học vËn dơng bµi häc vµo cc sèng - Häc sinh làm việc cá nhân - Một số học sinh trình bµy - NhËn xÐt vµ bỉ xung Khoa häc Níc có tính chất ? A Mục tiêu: - Nêu đợc số tính chất nớc:nớc chất lỏng , suốt , không màu, không mùi, không vị, hình dạng định ; nớc chảy từ cao xuống thấp , chảy lan khắp phÝa, thÊm qua mäi phÝa, thÊm qua mét sè vËt hoà tan số chất - Quan sát làm thí nghiệm để phát số tính chất nớc - Nêu đợc ví dụ vỊ øng dơng mét sè tÝnh chÊt cđa níc đời sống : làm máI nhà dốc cho nớc ma chảy xuống, làm áo ma để mặc không bi ớt, B Đồ dùng dạy học:- Hình vẽ trang 42, 43 SGK - Nhóm chuẩn bị: cốc thuỷ tinh(1 đựng nớc, đựng sữa); chai số vật chứa nớc có hình dạng khác nhau; kính khay đựng nớc; miếng vải, bông, giấy thấm ; đờng, muối, cát thìa C Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy I Khởi động II Dạy : + HĐ1: Phát màu, mùi, vị nớc * Mục tiêu: Sử dụng giác quan để nhận biết tính chất không màu, không mùi, không vị nớc Phân biệt nớc chất lỏng khác * Cách tiến hành: B1: Tổ chøc híng dÉn - GV híng dÉn HS lµm thÝ nghiƯm ë T 42 - Híng dÉn HS trao ®ỉi nhãm ý1 vµ B2: Lµm viƯc theo nhãm vµ TLCH: - Cốc đựng nớc, cốc đựng sữa ? - Làm để bạn biết điều ? B3: Làm việc lớp - Gọi đại diện nhóm lên trình bày - GV ghi ý kiến lên bảng (SGV-87) - GV nhận xét kết luận: Nớc suốt, không màu, không mùi, không vị + HĐ2: Phát hình dạng nớc * Mục tiêu: Hiểu khái niệm hình dạng định Biết tiến hành làm thí nghiệm tìm hiểu hình dạng Hoạt động trò - Hát - HS lắng nghe theo dõi - Các nhóm thực hành thí nghiệm - Cốc nớc suốt, không màu, nhìn rõ thìa Cốc sữa màu trắng đục - Nếm nớc vị, sữa có vị - Ngửi nớc mùi, sữa có mùi - Nhận xét bổ sung nớc * Cách tiến hành: B1: GV yêu cầu nhóm lấy dụng cụ thí nghiệm B2: GV nêu vấn đề để HS làm thí nghiệm B3: Các nhóm lần lợt làm thí nghiệm để rút kết luận nớc có hình dạng định không B4: Làm việc lớp - Đại diện nhóm nói cách tiến hành thí nghiệm nêu kết luận hình dạng nớc - GV kết luận: Nớc hình dạng định + HĐ3: Tìm hiểu xem nớc chảy nh nào? * Mục tiêu: Biết làm thí nghiệm để rút tính chất chảy từ cao xng thÊp, lan kh¾p mäi phÝa cđa níc Nêu đợc ứng dụng thức tế tính chất * Cách tiến hành: B1: GV kiểm tra vật liệu để làm thí nghiệm Nêu yêu cầu để nhóm thực nhận xét kết B2: Nhóm trởng điều khiển bạn lần lợt thực - GV theo dõi giúp đỡ B3: Làm việc lớp - Gọi đại diện nhóm nói cách tiến hành thí nghiệm nêu nhận xét - GV ghi kết lên bảng (SGV-89) - GV kết luận: Nớc chảy từ cao xuống thấp lan phía + HĐ4: Phát tính thấm không thấm nớc số vật * Mục tiêu: Làm thí nghiệm phát nớc thấm qua không thÊm Nªu øng dơng thùc tÕ cđa tÝnh chÊt * Cách tiến hành: B1: GV nêu nhiệm vụ ®Ĩ HS lµm thÝ nghiƯm theo nhãm - GV kiĨm tra đồ dùng làm thí nghiệm B2: HS làm thí nghiệm theo nhóm B3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm báo cáo kết rút kÕt luËn - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn + HĐ5: Phát nớc hoà tan số chất B1: GV nêu nhiệm vụ để HS làm thí nghiệm - GV kiểm tra đồ dụng làm thí nghiệm nhóm mang đến B2: HS lµm thÝ nghiƯm theo nhãm vµ rót nhËn xÐt B3: Làm việc lớp - HS chuẩn bị dụng cụ: Chai, lọ, cốc có hình dạng khác - HS lần lợt làm thí nghiệm - Đại diện nhóm trình bày kết - Nhận xét bỉ sung - HS lÊy dơng thÝ nghiƯm - Các nhóm làm thí nghiệm - Đại diện nhóm báo cáo kết - Nhận xét bổ sung - HS lấy dụng cụ để làm thí nghiệm - Các nhóm làm thí nghiệm rút kết luận: Nớc thấm qua số vật không thấm qua mét sè vËt - HS lÊy vÝ dô - NhËn xÐt vµ bỉ sung - HS lÊy dơng thí nghiệm - Đại diện nhóm báo cáo kết rút kết luận tính chất níc qua thÝ nghiƯm - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln: Níc cã thĨ hoµ tan mét sè chÊt - Gọi HS đọc mục bạn cần biết trang 43-SGK IV Hoạt động nối tiếp: Củng cố:- Nớc có tính chất gì? Dặndò:- GV dặn học sinh tập làm thí nghiệm nhà - HS làm thí nghiệm theo nhóm - Đại diện nhóm báo cáo kết - Nhận xét bổ sung - Vài em ®äc kÕt luËn Khoa häc KiÓm tra häc kú I- Mục tiêu: - Kiểm tra để đánh giá việc năm kiến thức HS môn khoa học mà em đà học học kỳ I vừa qua chơng: + Con ngời sức khoẻ + Về nớc tính chất nớc - Rèn cho em đợc làm quen với thi cử có kỹ làm tốt - Giáo dục em tính tự giác học tập II- Đồ dùng dạy học: - Học sinh chuẩn bị bút mực III- Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A Tổ chức: - Hát B Kiểm tra: - KiĨm tra sù chn bÞ cđa häc sinh C Dạy học: - Giáo viên phát đề kiểm tra cho học sinh - Học sinh nhận đề ( Đề Phòng Giáo dục ) - Giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh tự giác làm - Giáo viên thu nhận xét học - Học sinh làm Khoa học I- Mục tiêu: - Cđng cè cho häc sinh vỊ c¸ch sư dơng hợp lý chất béo muối ăn, cách sử dụng thực phẩm an toàn - Học sinhvận dụng đợc học vào thực tế sống II- Đồ dùng dạy học: - Vở tập III- Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Vở tâp học sinh 3- Bài mới: a- Nêu yêu cầu : hoàn thành tập 1,2,3 (trang 14- VBT) - Gọi HS đọc làm _ Nhận xét, đánh giá b- Giao việc: hoàn thành tập 1,2,3 (trang 15, 16- VBT) Hoạt động trò - Hát - Đọc yêu cầu tập hoàn thành tập Bài 1: - Tìm, viết tên loại thức ăn chứa chất béo động vật thức ăn chứa nhiều chất béo thực vật điền vào bảng9 VBT) Bài 2: - Đáp án là: C - đáp án sai là: a,b,d Bài 3: - Câu a điền từ : Ăn mặn - Câu b điền từ ; muối I- ốt Bài 1: - Đáp án là: c - đáp án sai là: a,b,d Bài 2: Nối ô chữ cột a với cột b cho phù hợp Bài 3: - dòng 1: điền từ : an toàn - dòng 2: điền từ : tơi, - dòng 3: điền từ : nớc - dòng 4: điền từ : nấu chín - dòng 5: bảo quản - Gọi HS đọc làm - Nhận xét, đánh giá 4- Củng cố- dặn dò: - NhËn xÐt giê - VËn dơng bµi häc vµo thực tế Lịch sử I- Mục tiêu: - Củng cố kiÕn thøc cho häc sinh cho vỊ : níc ta dới ách đô hộcủa triều đại phong kiến Phơng Bắc - Yêu đất nớc, tự hào truyền thống yêu nớc dân tộc II- Đồ dùng dạy học: - Vở tập III- Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Vở tâp học sinh 3- Bài mới: a- Nêu yêu cầu : hoàn thành tập 1,2,3 (trang 6,7- VBT) - Gọi HS đọc làm _ Nhận xét, đánh giá b- Giao việc: hoàn thành tập 1,2,3 (trang 15, 16- VBT) Hoạt động trò - Hát - Đọc yêu cầu tập hoàn thành tập Bài 1: - Để thống tri đất nớc ta, triều đại phong kiến phơng Bắc đÃbắt nhân dân ta học tiếng Hán, học phong tục ngời hán Bài 2: - Đáp án là: C - đáp án sai là: a,b,d Bài 3: - Câu a điền từ : Ăn mặn - Câu b điền từ ; muối I- ốt Bài 1: - Gọi HS đọc làm - Nhận xét, đánh giá 4- Củng cố- dặn dò: - Nhận xét - Vận dụng học vào thực tế - Đáp án là: c - đáp án sai là: a,b,d Bài 2: Nối ô chữ cột a với cột b cho phù hợp Bài 3: - dòng 1: điền từ : an toàn - dòng 2: điền từ : tơi, - dòng 3: điền từ : nớc - dòng 4: điền từ : nấu chín - dòng 5: bảo quản ... nguyên nhân cách phòng tránh bệnh béo phì? Dặndò: Vè nhà họcbài xẻmtớc 14 Bài 14: HS lên trình diễn - Nhận xét Khoa học Phòng số bệnh lây qua đ ờng tiêu hoá A Mục tiêu: Sau học học sinh có thể: - Kể... đề kiểm tra cho học sinh - Học sinh nhận đề ( Đề Phòng Giáo dục ) - Giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh tự giác làm - Giáo viên thu bµi vµ nhËn xÐt giê häc - Häc sinh lµm Khoa học I- Mục tiêu:... ta học tiếng Hán, học phong tục ngời hán Bài 2: - Đáp án là: C - đáp án sai là: a,b,d Bài 3: - Câu a điền từ : Ăn mặn - Câu b điền từ ; muối I- ốt Bài 1: - Gọi HS đọc làm - Nhận xét, đánh giá 4-

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:54

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 1: Con người cần gì để sống

 • B. Đồ dùng học tập: - Hình trang 4, 5 sách giáo khoa. Phiếu học tập

 • C. Các hoạt động dạy và học

  • Bài 2: Trao đổi chất ở người

   • C. Các hoạt động dạy và học:

    • Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo

    • B. Đồ dùng dạy học - Hình trang 12, 13 sách giáo khoa; phiếu học tập

    • C. Các hoạt động dạy và học

     • Bài 6: Vai trò của Vi- ta- min, Chất khoáng và chất xơ.

     • B. Đồ dùng dạy học - Hình 14, 15 sách giáo khoa; bảng phụ dùng cho các nhóm

     • C. Hoạt động dạy và học:

      • Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật

      • B. Đồ dùng dạy học

       • Hoạt động của trò

        • Bài 9: Sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn

        • C. Hoạt động dạy và học:

         • Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín.

         • Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn.

         • B. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 22, 23 sách giáo khoa; Sơ đồ tháp dinh dưỡng cân đối.

         • C. Hoạt động dạy và học:

          • Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn.

           • Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng

           • C. Các hoạt động dạy học

            • Bài 13: Phòng bệnh béo phì

            • B. Đồ dùng dạy học:- Hình trang 28, 29 sách giáo khoa; Phiếu học tập.

            • C. Hoạt động dạy và học:

             • Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá.

             • C. Hoạt động dạy và học:

             • C. Hoạt động dạy và học:

             • C. Các hoạt động dạy học

             • C. Các hoạt động dạy học

             • C. Các hoạt động dạy học

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan