Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 7

35 1.2K 15
Giáo án  Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khoa học Con ngời cần để sống (Tiết 1) I.Mục tiêu - Sau học, học sinh biết : + Nêu đợc yếu tố mà ngời nh sinh vật khác cần đẻ trì sống + Kể số điều kiện vật chất tinh thần mà ngời cần sống II Chuẩn bị - Hình 4, Sgk - Phiếu học tập II Hoạt động dạy - häc KiĨm tra (2- phót) - Giíi thiƯu phân môn khoa học chơng trình lớp - Hớng dẫn sử dụng Sgk, cách học phân môn Bµi míi (27 -28 phót) a Giíi thiƯu bµi.(1 - phót) - Giíi thiƯu tranh chđ ®Ị – Hs quan sát nội dung tranh nội dung chủ đề - Giới thiệu 1: Con ngời cần để sống b Giảng (25- 27 phút) * Hoạt động (5 - phút) - Mục tiêu: Liệt kê tất em cần cho sống - Cách tiến hành: B1: ? Kể thứ em cần dùng hàng ngày để trì sống Hs lần lợt kể Gv ghi ý lên bảng B2: Gv tổng hợp ý kiến em thiếu bổ sung Gv kết luận: Những điều kiện để ngời sống phát triển là: - Điều kiện vật chất nh: thức ăn, nớc uống, quần ào, nhà ở, đồ dùng gia đình, phơng tiện lại - Điều kiện tinh thần, văn hoá xà hội : tình cảm gia đình, bạn bè, làng xóm, phơng tiện hco tập vui chơI giảI trí * Hoạt ®éng : (8- 10 phót) - Mơc tiªu: Hs phận biệt đợc yếu tố mà ngời nh sinh vật khác cần để trì sống vời yếu tố mà có ngời cần - Cách tiến hành: B1: Hs lµm viƯc víi phiÕu häc tËp theo nhãm PhiÕu häc tập HÃy đánh dấu vào cột tơng ứng với nhõng u tè cÇn cho sù sèng cđa cong ngêi, động vật, thực vật Động nÃo Làm việc với phiếu học tập Sgk Nhng yếu tố cần cho sống Con ngời Không khí Động vật Thực vật Nớc ánh sáng Nhiệt độ (Thích hợp với đối tợng) Thức ăn (phù hợp với đối tợng) Nhà Tình cảm gia đình Sách báo Phơng tiện giao thông 10 Tình cảm bạn bè 11 Quần áo 12 Trờng học 13 Đồ chơi B2 : Chữa tập lớp - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - Nhóm khác bổ sung góp ý - Đáp án Phiếu học tập HÃy đánh dấu vào cột tơng ứng với nhừng yếu tố cần cho sù sèng cđa cong ngêi, ®éng vËt, thùc vËt Nhng yếu tố cần cho sống Con ngời Động vật Thùc vËt Kh«ng khÝ x x x Níc x x x ánh sáng Nhiệt độ (Thích hợp với đối tợng) Thức ăn (phù hợp với đối tợng) x x x x x x x x x Nhà x Tình cảm gia đình x Sách báo x Phơng tiện giao thông x 10 Tình cảm bạn bè x 11 Quần áo x 12 Trờng học x 13 Đồ chơi x B3 Thảo luận : ? Nh sinh vật khác, ngời cần để trì sống ? Hơn hẳn với sinh vật khác, sống ngời cần Gv chốt: - Con ngời, động vật thực vật cần thức ăn, nớc, khôngkhí, ánh sáng nhiệt độ thích hợp để trì sống - Hơn hẳn với sinh vật khác, sống ngời cần nhà ở, quần áo phơng tiện giao thông, tiện nghi khác Ngoài yêu cầu vật chất ngời cần điều kiện tinh thần, văn hóa, xà hội * Hoạt động : (8 10 phút) - Mục tiêu: Củng cố kiến thức đà học điều kiện cần thiết đẻ trì sống ngời - Cách tiến hành: Chia lớp thành nhóm Cách chơi: em nhó viết yết tố cần để trì sống ngời vòng phút đội viết nhanh, viết nhiều yêu cầu đội thắng Chơi thử Chơi thật Củng cố (3 -5 phút) Giáo viên nhận xét học Hs ghi Trò chơi Khoa học Trao đổi chất ngời (Tiết 2) I.Mục tiêu - Sau học, học sinh biết : + Kể hàng ngày thể ngừơi lấy vào thải trình sống + Nêu đợc trao đổi chất + Viết vẽ sơ đồ trao đổi chất thể ngời với môi trờng II Chuẩn bị - Hình 6, Sgk - Giấy khổ A4, bút II Hoạt động dạy - học Kiểm tra (2- phút) ? Nêu yếu tố để trì sống cho ngời động vật ? Kể số vật chất, tinh thần mà ngời cần cho sống Bài (27 -28 phút) a Giới thiệu bài.(1 - phút) b Giảng (25- 27 phút) * Hoạt động Tìm hiĨu sù trao ®ỉi chÊt ë ngêi (5 - phút) - Mục tiêu: Kể hàng ngày thể ngừơi lấy vào thải trình sống Nêu đợc trao đổi chất - Cách tiến hành: B1: Hs hoạt động nhóm đôi Quan sát tranh Sgk ? KĨ nh÷ng vÏ ë tranh ? Những thứ có vai trò ®êi sèng cđa ngêi thĨ hiƯn h×nh ? Ngoài yếu tố cần cho ngời mà không vẽ hình ? Hàng ngày thể ngừơi lấy vào thải môI trờng Hs lần lợt kể Gv ghi ý lên bảng B2: Các nhóm trình bày ý kiến thảo luận Gv kết luận: - Hs đọc mục bạn cần biết ? Trao đổi chất ? nêu vai trò trao đổi chất ngời, động vật, thực vật Chốt: Hàng ngày ngời phải lấy từ môi trờng thức ăn, nớc uống, không khí thải phân nớc tiểu, bô - níc để tồn - Trao điổi chất trình thể lấy từ môi trờng thức ăn, nớc uống, không khí thải chất cạn bà - Con ngêi , thùc vËt, ®éng vËt cã sù trao đổi chất tồn đợc * Hoạt động : Thực môi trờng (8- 10 phút) hành vẽ sơ đồ trao đổi chất thể với - Mục tiêu: Hs biết trình bày cách sáng tạo kiến thức đà học trao đổi chất thể với môi trờng - Cách tiến hµnh: B1: Hs lµm viƯc theo nhãm - Tù vẽ sơ đồ trao đổi chất thể ngời với môi trờng theo tởng tợng.(Dựa vào Sgk) - Gv gợi ý hớng dẫn nhóm yếu B2 : Chữa tập lớp - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - Nhóm khác bổ sung góp ý - Gv đa vẽ sơ đồ trao đổi chất thể ngời với môi trờng Lấy vào Lấy vào Khí ô - xi Khí các- bô - ních Cơ Khí ô - xi Thể Ngời Phân Khí ô - xi Nớc tiểu, mồ hôi Củng cố (3 -5 phút) Giáo viên nhận xét giê häc Hs ghi vë Khoa häc Trao ®ỉi chÊt ë ngêi - TiÕp theo (TiÕt 3) I.Mơc tiªu - Sau học, học sinh biết : + Kể tên biểu bên trình trao đổi chất quan thực trình + Nêu đợc vai trò quan tuần hoàn trình trao đổi chất xảy bên thể + Trình bày đợc phối hợp hoạt động quan tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, tiết việc thực trao đổi chất bên thể thể với môi trờng II Chuẩn bị - Hình 8, Sgk - Phiếu học tập(theo nhóm) II Hoạt động d¹y - häc KiĨm tra (2- phót) ? Nêu trình trao đổi chất ? Vai trò trình trao đổi chất ®êi sèng ngêi Bµi míi (27 -28 phót) a Giới thiệu bài.(1 - phút) b Giảng (25- 27 phút) * Hoạt động (12 - 15 phút) - Mục tiêu: + Kể tên biểu bên trình trao đổi chất quan thực trình + Nêu đợc vai trò quan tuần hoàn trình trao đổi chất xảy bên thể - Cách tiến hành: B1: Hs hoạt động nhóm đôi Quan sát tranh H8 Sgk ? Nói tên chức quan ? Trong quan trực tiếp thực trình trao đổi chất thể với môi trờng bên Tìm hiểu trao đổi chất ngời Hs lần lợt kể Gv ghi ý lên bảng B2: Các nhóm trình bày ý kiến thảo luận Gv kết luận Ghi ý lên bảng Tên Chức quan Tiêu hoá Biến đổi thức ăn, nớc uống thành chất dinh dỡng, ngấm vào máu nuôi thể Thải phân Hô hấp Hấp thu khí ô - xi thải khí cácbô - níc Bài tiết n- Lọc máu, tạo thành nớc tiểu thải nớc tiểu ớc tiểu Dấu hiệu bên trình trao đổi chất - Lấy vào: thức ăn, nớc uống - Thải : phân - Lấy vào: khí ô - xi - Thải : khí bô - níc - Thải : nớc tiểu Gv phân tích diễn biến xảy bên thể vai trò hệ tuần hoàn Gv chốt ý Hoạt động : Tìm hiểu mối quan hệ quan việc thực trao đổi chÊt ë ngêi (10 - 12 phót) * - Mơc tiêu: Trình bày đợc phối hợp hoạt động quan tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, tiÕt viƯc thùc hiƯn sù trao ®ỉi chÊt ë bên thể thể với môi trờng - Các tiến hành: B1: Hs làm việc cá nhân - Hs nghiên cứu sơ đồ Sgk điền từ thiếu để hoàn chỉnh sơ đồ - Tập trình bày mối liên hệ quan: tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, tiết trình trao đổi chất B2 : Làm việc theo cặp - Hs trao đổi nhóm đôi kết làm việc cá nhân - Trình bày làm - Gv nhận xét bổ sung - Đáp án : Thức ăn nớc uống Không khí Tiêu hoá Hô hấp Chất dinh Ô - xi dỡng Phân Khí Khí bô - níc Tuần hoàn Ô - xi chất dinh dỡng Khí bô níc chất thải Các chất thải các- bô - níc Tất quan thể Bài tiết - Nớc tiĨu - Må h«i Cđng cè (3 -5 phót) ? Hàng ngày, thể ngời phải lấy từ môi trờng thải môi trờng ? Nhờ quan mà trình trao đổi chất bên thể đợc thực ? Điều sảy quan tham gia vào trình trao đổi chất ngừng hoát động Giáo viên nhận xét học Hs ghi Khoa học Các chất dinh dỡng có thức ăn Vai trò chất bột đờng (Tiết 4) I.Mục tiêu - Sau học, học sinh biết : + Sắp xếp thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật + Phân loại thức ăn dựa vào chất dinh dỡng có nhiều thức ăn + Nói tên vai trò thức ăn chất bột đờng Nhận nguồn gốc thức ăn chứa chất bột đờng II Chuẩn bị - Hình 10, 11 Sgk - PhiÕu häc tËp (theo nhãm) II Ho¹t ®éng d¹y - häc KiĨm tra (2- phót) ? Hàng ngày, thể ngời phải lấy từ môi trờng thải môi trờng ? Nhờ quan mà trình trao đổi chất bên thể đợc thực Bµi míi (27 -28 phót) a Giíi thiƯu bµi.(1 - phút) b Giảng (25- 27 phút) * Hoạt ®éng (7 - phót) - Mơc tiªu: + Sắp xếp thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật + Phân loại thức ăn dựa vào chất dinh dỡng có nhiều thức ăn - Cách tiến hành: Tập phân loại thức ăn B1: Hs nghiên cứu Sgk trả lòi câu hỏi 3/10 Thảo luận nhóm đôi ? Nói tên thức ăn đồ uống mà thân em thờng dùng hàng ngày ? quan sát hình trang 10 hoàn thành bảng tổng hợp sau: Tên thức ăn đồ uống Nguồn gốc Thực vật Động vật Rau cải Đậu cô ve Bí đao Lạc Thịt gà Sữa Nớc cam Cá Cơm Thịt lơn Tôm Hs dự vào mục Bạn cần biết B2: Gv yêu cầu Hs trình bày kết thảo luận Hs khác nhận xét Gv chốt cách phân loại thức ăn: + Phân loại theo nguồn gốc thực vật + Phân loại theo chất dinh dỡng có thức ăn * Hoạt động : (10 - 12 phót) - Mơc tiªu: Nãi tªn vai trò thức ăn chất bột đờng - Các tiến hành: B1: Hs làm việc theo nhóm đôi - Hs nghiên cứu Sgk nói tên chất bột đờng có SGK - Tìm hiểu vai trò chất bột đờng mục Bạn cần biết B2 : Làm việc theo lớp ? Kể tên thức ăn chứa chất bột đờng mà có Sgk/10 ? Nói tên thức ăn chứa chất bột đờng mà em ăn hàng ngày ? Kể tên thức ăn chứa chất bột đờng mà em thích ? Vai trò nhóm thức ăn chứa chất bột đờng B3 : Gv kết luận Chất bột đờng nguồn cung cấp lợng chủ yếu cho thể Chất bột đờng có nhiều gạo, ngô, bột mì Đờng thuộc loại Tìm hiểu vai trò chất bột đờng * Hoạt động : Xác bột đờng (5 - phút) định nguồn gốc thức ăn chứa nhiều chất - Mục tiêu: Nhận thức ăn chứa chất bột đờng có nguồn gốc từ thực vật - Các tiến hành: B1: Hs làm việc theo nhóm đôi - Điền vào phiếu học tập Nội dụng phiếu Hoàn thành bảng thức ăn chứa chất bột đờng: Thứ tự Tên thức ăn có chứa chất bột đờng Gạo Ngô Bánh quy Bánh mì Mì sợi Chuối Bún Từ loại ? Khoại lang Khoai tây Những loại thức ăn chứa nhiều chất bột đờng có nguồn gốc từ đâu B2 : Chữa - Các nhóm trình bày kết làm việc theo nhóm - Chữa Nhận xét đáp án Câu Thứ tự Tên thức ăn có chứa chất bột đờng Từ loại ? Gạo Cây lúa Ngô Cây ngô Bánh quy Cây lúa mì Bánh mì Cây lúa mì Mì sợi Cây lúa mì Chuối Cây chuối Bún Cây lúa Khoại lang Cây khoai lang Khoai tây Cây khoai tây Những loại thức ăn chøa nhiỊu chÊt bét ®êng cã ngn gèc tõ thùc vật Củng cố (3 -5 phút) Giáo viên nhận xÐt giê häc Hs ghi vë Khoa häc Vai trß chất đạm, chất béo (Tiết 5) I.Mục tiêu - Sau bµi häc, häc sinh biÕt : - KĨ tên số thức ăn chứa nhiều đạm số thức ăn chứa nhiều chất béo - Nêu vai trò chất báo chất đạm thể - Xác định đợc nguồn gốc thức ăn chứa chất đạm thức ăn chứa chất béo II Chuẩn bị - Hình trang 12, 13 SGK II Hoạt động dạy - học Kiểm tra (2- phút) ? Ngời ta chia thức ăn thành nhóm ? Dựa vào đâu ngời ta chia nh vËy Bµi míi a Giíi thiƯu bµi.(1 - phút) b Giảng (25- 27 phút) * Hoạt động Tìm hiểu vai trò chất đạm, chÊt bÐo (12 - 14 phót) - Mơc tiªu: - Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều đạm, chất béo - Cách tiến hành: B1: Làm việc theo cặp: - H quan sát hình 12, 13 SGK đọc mục bạn cần biết thảo luận: ? Nêu tên thức ăn chứa nhiều đạm chất béo ? Nêu vai trò chất đạm chất béo B2 Làm việc lớp ? Kể tên thức ăn chứa chất đạm mà em hàng ngày em thích ăn ? Tại ngày cần ăn thức ăn chứa nhiều chất đạm ? Kể tên thức ăn chứa chất béo mà em ăn hàng ngày -> G kết luận: - Chất đạm tham gia xây dựng đổi thể - Chất béo giàu lợng giúp thể hấp thu vitamin * Hoạt động Xác định nguồn gốc thức ăn chứa nhiều chất đạm chất béo (15-17') - Mục tiêu: Phân loại thức ăn chứa nhiều chất đạm chất béo có nguồn gốc từ động thực vật * Cách tiến hành: B1 G phát phiếu học tập cho H làm việc cá nhân Nội dung phiếu Hoàn thành bảng thức ăn chứa chất đạm Tên thức ăn chứa nhiều Thứ tự Nguồn gốc thực vật chất đạm Đậu nành Thịt lợn 10 Nguồn gốc động vật => GV kết luận: Trẻ em không đợc ăn đủ chất, đặc biệt plà chất đạm bị suy dinh dỡng Hoạt động Thảo luận cách phòng bệnh thiếu chất dinh dỡng (9-10) - Mơc tiªu: - KĨ tªn mét sè bƯnh thiÕu chất dinh dỡng - Cách tiến hành: H thảo luận: ? Ngoài bệnh còi xơng, suy dinh d- - bệnh quáng gà, khô mắt thiếu Viỡng, bớu cổ em cßn biÕt bƯnh thiÕu ta – A … dinh dỡng ? Nêu cách phát đề phòng - Hs nêu bệnh thiếu dinh dỡng => Gv chốt: cách dề phòng bệnh thiếu chât dinh dỡng Hoạt động Chơi trò chơi (8-10) - Mục tiêu: Củng có cá kiến thức đà học - Cách tiến hành: B1: Tổ chức Chia lớp thành đội Đội trởng rút thăm đội đợc nói trớc B2 Gv nêu cách chơi luật chơi Một bên nói thiếu chất, đội phải nói đợc bệnh mắc phải VD: Đội 1: Nói Thiếu chất đạm Đôi phải nói đợc Sẽ bị suy dinh dỡng Đội nói sai không nói đợc đội thua -> G tuyên dơng đội thăng Củng cố, dặn dò: (3-5') ? Nêu cách phát đề phòng bệnh thiếu dinh dỡng - NhËn xÐt tiÕt häc - Hs ghi vë Khoa học Phòng bệnh béo phì (Tiết 13) I Mục tiêu Sau bµi häc H cã thĨ: - NhËn biÕt dÊu hiệu tác hại bệnh béo phì - Nêu nguyên nhân cách phòng bệnh béo phì - Có ý thức phòng tránh bệnh béo phì Xây dựng thái độ ngời béo phì II Đồ dùng häc tËp - H×nh trang: 28, 29/SGK 21 - PhiÕu tập III Các hoạt động dạy học Kiểm tra (2- phút) ? Nêu cách phát đề phòng bệnh thiếu dinh dỡng - Gv nhận xét cho điểm Dạy a Giới thiệu (1-2') b Các hoạt động: * Hoạt động Tìm hiểu bệnh béo phì (7-8) - Mục tiêu: - Nhận dạng dấu hiệu béo phì trẻ em - Nêu đợc tác hại bệnh béo phì - Cách tiến hành: - G chia nhóm phát phiÕu häc tËp - H lµm viƯc víi phiÕu häc tập - Đại diện nhóm trình bày kết nhóm Các nhóm khác bổ sung -> Kết ln: + Mét em bÐ cã thĨ xom lµ bÐo phì có cân nặng mức trung bình so với chiều cao tuổi 20%, có lớp mỡ quanh đùi, cánh tay vú, cằm, bị hụt gắng sức + Tác hại bệnh béo phì: mát thoải mái sống, giảm hiệu suất lao động, lanh lợi sinh hoạt, có nguy bệnh tim mạch * Hoạt động Thảo luận nguyên nhân cách phòng bệnh béo phì (8- 10) - Mục tiêu: Nêu đợc nguyên nhân cách phòng bệnh béo phì - Cách tiến hành: + H thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi ? Nguyên nhân gây nên bệnh béo phì ? Làm để phòng tránh béo phì ? Cần phải làm em bé thân bạn bị béo phì hay có nguy béo phì -> G chốt lại nội dung + Nguyên nhân chủ yếu ăn nhiều vận động + Khi bị béo phì cần: ăn uống điều độ, khám bác sĩ để điều trị, vận động luyện tập thể dục thể thao * Hoạt động Đóng vai (10-12) - Mục tiêu: Nêu nguyên nhân cách phòng bệnh ăn thức ăn thừa chất dinh dỡng - Cách tiến hành: + G chia lớp làm nhóm, yêu cầu họp nhóm thảo luận tình huống: 22 Tình 1: Em bạn Hà có nhiều dấu hiệu bị béo phì Sau học xong này, Hà bạn nhà nố với mẹ bạn làm giúp em Tình Nga cân nặng ngời bạn tuổi chiều cao nhiều Nga muốn thay đổi thói quen ăn vặt, ăn uống đồ Nếu Nga bạn làm gì, hàng ngày chơi bạn Nga mời Nga ăn bánh uống nớc - Các nhóm thảo luận đa tình - Nhóm trởng điều kiển bạn phân vai theo tình nhóm đà đề - Các bạn nhóm khác góp ý kiến - H lên đóng vai - H khác the dõi, thảo luận lựa chọn cách ứng xử Củng cố, dặn dò: (2 -3) ? Chúng ta phải làm để phòng tránh bệnh béo phì - NhËn xÐt tiÕt häc Khoa häc Phßng mét sè bệnh lây qua đờng tiêu hoá (Tiết 14) I Mục tiêu Sau học H có thể: - Kể tên số bệnh lây qua đờng tiêu hoá nhận thức đợc mối nguy hiểm bệnh - Nêu nguyên nhân cách đề phòng số bệnh lây qua đờng tiêu hoá - Có ý thức phòng tr¸nh bƯnh VËn dơng mäi ngêi cïng thùc hiƯn II §å dïng häc tËp - H×nh trang: 30, 31/ SGK - Phiếu tập III Các hoạt động dạy học KiĨm tra (2- phót) ? Chóng ta ph¶i làm để phòng tránh bệnh béo phì - Gv nhận xét cho điểm Dạy a Giới thiệu (1-2') b Các hoạt động: * Hoạt động Tìm hiểu số bệnh lây qua đờng tiêu hoá (7-8) - Mục tiêu: - Kể tên số bệnh lây qua đờng tiêu hoá nhận thức đợc mối nguy hiểm bệnh - Cách tiến hành: Thảo luận: 23 ? Trong lớp ta có bạn bị đau bụng tiêu - Hs nêu chảy ? Khi cảm thấy nh - Lo lắng, khó chịu, mệt, đau ? Kể tên bệnh lây truyền qua đờng tiêu hoá - tả, lị khác mà em biết -> Gv giải thích: + Tiêu chảy: đI phân lỏng, nhiều nớc từ nhiều lần ngày + Tả: gây ỉa chảy nặng hơn, nhiều nớc truỵ tim mạch + Lị: Triệu chứng đau bụng quặn chủ yếu vùng bụng dới, mót rặn nhiều, nhiều lần -> Kết luận: Các bệnh nh tiêu chảy, tả, lị gây chết ngời * Hoạt động Thảo luận nguyên nhân cách phòng bệnh lây qua đ- ờng tiêu hoá (8-10) - Mục tiêu: + Nêu nguyên nhân cách đề phòng số bệnh lây qua đờng tiêu hoá - Cách tiến hành: + H thảo luận nhóm đôi: Quan sát tranh trả lời câu hỏi ? Nói nội dung hình ? Việc làm bạn hình dẫn đến bị lây qua đờng tiêu hoá Tại ? Việc làm bạn hình đề phòng bệnh lây qua đờng tiêu hoá Tại ? Nêu nguyên nhân cách đề phòng số bệnh lây qua đờng tiêu hoá -> G chốt lại nội dung * Hoạt động Vẽ tranh cổ động (10-12) - Mục tiêu: Có ý thức phòng tránh bệnh Vận dụng ngời thực - Cách tiến hành: B1: G chia líp lµm nhãm, híng dÉn thùc hiƯn Xây dựng cam kết giữ vệ sinh phòng bệnh tiêu chảy Thảo luận tìm nội dung tuyên truyền Phân công nội dung viên nhóm B2: Thực hành Nhóm Trởng ®iỊu hµnh nhãm lµm viƯc nh ®· híng dÉn Gv kiểm tra giúp đỡ nhóm yếu B3: - Các nhóm báo cáo kết thảo luận - Nhóm khác theo dõi, thảo luận nhận xét Củng cố, dặn dò: (2 -3) ? Chúng ta phải làm để phòng tránh bệnh tiêu hoá - Liên hệ thực tế 24 - Nhận xét tiết học Khoa học Bạn cảm thấy bị bệnh (tiết 15) I Mục tiêu: Sau học H - Nêu đợc biểu thể bị bệnh - Nói víi cha mĐ hc ngêi lín ngêi cảm thấy khó chịu không bình thờng II Đồ dùng dạy học - Hình trang: 32, 33/SGK III Các hoạt ®éng d¹y häc KiĨm tra (2- phót) ? Nêu cách phòng bệnh lây qua đờng tiêu hoá - Gv nhận xét cho điểm Dạy a Giới thiệu (1-2') b Các hoạt động: Hoạt động 1: Quan sát hình SGK kể chuyện (12-13') + Mục tiêu: Nêu đặc điểm biểu thể bị bệnh + Cách tiến hành: - G yêu cầu H thực theo yêu cầu mục Quan sát thực hành SGK/32 - G chia nhóm - Lần lợt H xếp hình có liên quan/32 SGK thành câu chuyện nh SGK, yêu cầu kể lại bạn nhóm - Đại diện nhóm kể chuyện trớc lớp - nhóm trình bày câu chuyện ? Kể tên số bệnh em đà bị mắc ? Khi nhận thấy thể có dấu hiệu không bình thờng, em phải làm ? Tại =>Kết luận: Đoạn đầu mục bạn cần biết Hoạt động : Trò chơi đóng vai mẹ ơi, consốt (14-15') + Mục tiêu: H biết nói cha mẹ ngời lớn ngời cảm thấy khó chịu, không bình thờng + Cách tiến hành: - G nêu nhiệm vụ: Các nhóm đa tình để tập ứng xử thân bị bệnh 25 Ví dụ: Ban Lan bị đau bụng vài lần trờng Nếu Lan em làm - Các nhóm thảo luận đa tình - Nhóm trởng điều khiển bạn phân vai theo tình đà đề - Các vai hội ý lời thoại diễn xuất: Các bạn khác góp ý kiến - H lên đóng vai, H khác theo dõi đặt vào nhân vật tình nhóm bạn đa ra, thảo luận đến lựa chọn cách ứng xử kết luận: mục sau bạn cần biết Củng cố, dặn dò: (2-3') - H đọc lại mục: Bạn cần biết - Nhận xét tiết học Khoa häc ¡n ng bÞ bƯnh (tiÕt 16) I Mơc tiêu: Sau học H biết: - Nói chế độ ăn uống bị bệnh - Nêu đợc chế độ ăn uống ngời bị bênh tiêu chảy - Pha dung dịch ô - rê dôn chuẩn bị nớc cháo muối - Vận dụng học vào sống II Đồ dùng dạy học - Hình trang: 34, 35/SGK - Chuẩn bị theo nhóm: gói ô - rê dôn, cốc có vạch chia, bình nớc III Các hoạt động dạy học Kiểm tra (2- phót) ? Khi nhËn thÊy c¬ thĨ có dấu hiệu không bình thờng, em phải làm ? Tại - Gv nhận xét cho điểm Dạy a Giới thiệu (1-2') b Các hoạt động: Hoạt động 1: Thảo luận chế độ ăn uống ngời mắc bệnh thông thờng (12-13') + Mục tiêu: Nói chế độ ăn uống bị bệnh + Cách tiến hành: Thảo luận ? Kể tên thức ăn cần cho ngời mắc bệnh thông thờng ? Đối với ngời bị bệnh nên cho ăn ăn đặc hay loÃng ? Tại 26 ? Đối với ngời không muốn ăn ăn nên cho ăn nh =>Kết luận: Đoạn đầu mục bạn cần biết Sgk/35 Hoạt động : Thực hành pha dung dịch ô- rre - đon chuẩn bị vật liệu để nấu cháo muối (14-15') + Mục tiêu: - Nêu đợc chế độ ăn uống ngời bị bênh tiêu chảy - Pha dung dịch ô - rê dôn chuẩn bị nớc cháo muối + Cách tiến hành: B1: - G nêu nhiệm vụ: Lớp quan sát đọc lời thoại H4, 5/ 35 Sgk ? Bác sĩ khuyên ngời bị tiêu chảy cần phải ăn uống nh Hs nhắc lại định bác sĩ kết luận: mục sau bạn cần biết B2: Tổ chức hớng dẫn cho hs cách pha dung dịch ô - rê dôn chuẩn bị nớc cháo muối.- Làm theo hớng dẫn Sgk B3: Hs thực hành Gv quan sát nhận xét ? Hs liên hệ thực tế vận dơng kiÕn thøc võa häc vµo cc sèng LÊy vÝ dụ cụ thể Củng cố, dặn dò: (2-3') - H đọc lại mục: Bạn cần biết - Nhận xét tiết học Khoa học Phòng tránh nạn đuối nớc (tiết 17) I Mục tiêu: Sau học, học sinh có thể: - Kể tên số việc nên làm không nên làm để phòng tránh tai nạn dới nớc - Biết số nguyên tắc tập bơi bơi - Có ý thức phòng tránh nạn dới nớc vận động bạn thực II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 36,37/SGK III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra: (2-3') ? Khi bị bệnh thông thờng cần ăn uống nh Dạy mới: a Giới thiệu bài: (1-2') b Các hoạt động: Hoạt động 1: Thảo luận biện pháp phòng tránh tai nạn dới nớc: (10-12') 27 + Mơc tiªu: KĨ tªn mét sè viƯc nên không nên làm để phòng tránh tai nạn dới nớc + Cách tiến hành: - G giải thích thuật ngữ "dới nớc" - G chia nhóm yêu cầu H thảo luận ? Nên không nên làm để phòng tránh đuối nớc sống hàng ngày - Đại diện nhóm lên trình bày Kết luận: + Không chơi đùa gần ao, suối, giếng nớc, chum vại xây cao phải có nắp đậy + Chấp hành qui định an toàn giao thông đờng thuỷ Hoạt động : Thảo luận số nguyên tắc tập bơi bơi (8-10') + Mục tiêu: Có ý thức phòng tránh tai nạn dới nớc vận động bạn thực + Cách tiến hành: - G chia lớp làm nhóm, nhóm thảo luận tình huống, ứng xử + Tình 1: Hùng Nam vừa chơi đá bóng về: Nam rủ Hùng hồ để tắm ? Nếu Hùng bạn xử lý + Tình 2: Lan nhìn thấy cúi xuống bể bơi để lấy đồ chơi ? Nếu bạn Lan, bạn làm + Tình 3: Trên ®êng ®i häc vỊ trêi ®ỉ ma to vµ níc suối chảy xiết, Mị bạn Mị nên làm - Các nhóm thảo luận: - Các nhóm trình bày cách ứng xử mình, nhóm khác nhận xét Củng cố, dặn dò: (2-3') ? Nêu biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nớc - Nhận xét tiết học Khoa học Ôn tập Con ngời sức khoẻ - tiết (tiết 18) I Mục tiêu: - Gióp H cđng cè vµ hƯ thèng kiÕn thøc vỊ: - Sự trao đổi chất thể ngời với môi trờng - Các chất dinh dỡng có thức ăn vai trò chúng - Cách phòng tránh mét sè bƯnh thiÕu hc thõa chÊt dinh dìng bệnh lây lan qua đờng tiêu hoá - H có khả năng: - áp dụng kiến thức ®· häc vµo cc sèng hµng ngµy 28 - HƯ thống hoá kiến thức đà học dinh dỡng qua 10 lời khuyên dinh dỡng hợp lí Bộ y tế II Đồ dùng dạy học - Các tranh ảnh, mô hình (các rau, quả, giống nhựa, hay vật thật loại thức ăn III Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Trò chơi nhanh - (17-19') + Mục tiêu: Giúp H cđng cè vµ hƯ thèng kiÕn thøc vỊ: - Sù trao đổi chất thể ngời với môi trờng - Các chất dinh dỡng có thức ăn vai trò chúng - Cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dỡng bệnh lây lan qua đờng tiêu hoá + Cách tiến hµnh: B1: Tỉ chøc híng dÉn - G híng dÉn Hs trả lời câu hỏi phiếu.(Nội dung câu hỏi ghi Sgk) B2: Làm việc lớp Hs bộc thăm trả lòi câu hỏi phiếu Hs khác theo dõi nhận xét Hoạt động 2: Tự đánh giá (15-17') + Cách tiến hành: B1: Làm việc cá nhân - H làm việc cá nhân: Ghi lại vào bảng Sgk/ 39 Tên thức ăn, đồ uống Thêi gian Thø Thø Thø Thø Thø Thø Chđ nhËt S¸ng Tra ChiỊu B2: Làm việc lớp - Một số H tình bày sản phẩm với lớp ? Nhận xét xem bữa ăn tuần bạn đà sử dụng nhiều laọi thức ăn cha Củng cố, dặn dò: (2-3') - Nhận xét tiết học Khoa học Ôn tập Con ngời sức khoẻ tiết 2(tiết 19) I Mục tiêu: 29 - Giúp H củng cố hƯ thèng kiÕn thøc vỊ: - Sù trao ®ỉi chÊt thể ngời với môi trờng - Các chất dinh dỡng có thức ăn vai trò chúng - Cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dỡng bệnh lây lan qua đờng tiêu hoá - H có khả năng: - áp dụng kiến thức đà học vào sống hàng ngày - Hệ thống hoá kiến thức đà häc vỊ dinh dìng qua 10 lêi khuyªn dinh dìng hợp lí Bộ y tế II Đồ dùng dạy học - Các tranh ảnh, mô hình (các rau, quả, giống nhựa, hay vật thật loại thức ăn III Các hoạt động dạy học: Hoạt động 3: Trò chơi chọn thức ăn hợp lý (17-19') + Mục tiêu: H có khả năng: áp dụng kiến thức đà học vào việc lựa chọn thức ăn hàng ngày + Cách tiến hành: Bớc 1: Tổ chức híng dÉn - G chia nhãm cho H ho¹t động: yêu cầu sử dụng tranh ảnh mô hình thức ăn đà su tầm để trình bày bữa ăn ngon, bổ Bớc 2: Làm việc lớp - Các nhóm làm việc theo yêu cầu Bớc 3: Làm việc lớp - Các nhóm trình bày bữa ăn nhóm - nhóm khác nhận xét - Cả lớp thảo luận xem làm để có bữa ăn đủ chất dinh dỡng - Yêu cầu H nói lại cho mẹ, ngời lớn nhà đà học Hoạt động 4: Thực hành: Ghi lại trình bày 10 lời khuyên dinh dỡng hợp lí Bộ y tế (15-17') + Cách tiến hành: Bớc 1: làm việc cá nhân - H làm việc cá nhân: Ghi lại trang trí bảng 10 lời khuyên vỊ dinh dìng hỵp lÝ (do Bé y tÕ ban hành) Bớc 2: làm việc lớp - Một số H tình bày sản phẩm với lớp - Yêu cầu H nói với bố mẹ điều đà học treo bảng chỗ thuận tiện dễ học Củng cố, dặn dò: (2-3') - NhËn xÐt tiÕt häc 30 Khoa häc Níc cã tÝnh chất I Mục (tiết 20) tiêu: Sau học H biết: - Quan sát để phát màu, mùi, vị nớc - Làm thí nnghiệm chứng minh nớc hình dạng định, chảy lan phÝa, thÊm qua mét sè vËt, hoµ tan mét sè chất II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 42, 43 SGK - Dụng cụ thí nghiệm III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra: (2-3') ? Nêu 10 lời khuyên dinh dỡng hợp lí Dạy mới: a Giới thiệu bài: (1-2') b Các hoạt động: Hoạt động 1: Phát màu, mùi vị nớc (10-12') * Mục tiêu: - Sử dụng giác quan để nhận biết tính chất không màu, không mùi, khộng vị nớc - Phân biệt nớc chất lỏng khác * Cách tiến hành: B1: Thảo luận nhóm Tổ chức, hớng dẫn - Yêu cầu nhóm đem đồ dùng đà chuẩn bị để làm thí nghiệm - G yêu cầu H: Quan sát nh Sgk/42 B2: Nhóm trởng điều khiển bạn quan sát tả lời câu hỏi ? Cốc đựng nớc Cốc đựng sữa ? Làm để biết đợc điều B3: H làm thí nghiệm theo nhóm thảo luận em đà quan sát đợc qua thí nghiệm B4: Làm việc lớp - Đại diện nhóm báo cáo kết thí nghiệm rút kết luận màu sắc, mùi vị nớc - H dựa kết quđiền vào bảng Các giác quan cần sử dụng để quan sát Cốc nớc 31 Cốc sữa Mắt - nhìn Không có màu, suốt, nhìn rõ thìa Không có vị Không có mùi Lìi – nÕm Mịi – ngưi => KÕt ln: + Nớc chất không màu, không mùi, khộng vị Hoạt động 2: Phát Màu trắng đục không rõ thìa Có vị sữa Có mùi sữa hình dạng nớc(10-12') + Cách tiến hành: - Cho H quan s¸t chai níc, cèc níc, khay níc ? Níc cèc cã h×nh g× ? Chun níc sang dụng cụ đựng nớc có hình dạng khác nớc óc hình dạng Kết luận: - Nớc hình dạng định Hoạt động 3: Tìm hiểu xem nớc chảy nh nào: (7-9') * Mục tiêu: - Làm thí nnghiệm chứng minh nớc chảy lan mäi phÝa, thÊm qua mét sè vËt, hoµ tan mét sè chÊt - Nªu øng dơng cđa tÝnh chÊt * Cách tiến hành: B1:Hs làm việc theo nhóm - Gv híng dÉn Hs lµm thÝ nghiƯm Sgk - Nhận xét ? Nớc chảy nh ? Nớc hoà tan chất ? Nớc không hoà tan chất ? Vận dụng tính chất thực tế nh B2: Đại diện nhóm trình bày => Gv chốt: + Nớc chảy lan mäi phÝa, thÊm qua mét sè vËt + Níc hoµ tan số chất - Hs đọc phần bóng đèn toả sáng Củng cố, dặn dò: ( 2-3') ? Níc cã tÝnh chÊt g× - Gv nhËn xÐt tiÕt häc Khoa häc Ba thĨ cđa níc (tiÕt 21) I Mục tiêu: Sau học H biết: 32 - Dựa ví dụ chứng tỏ nớc tự nhiên tồn thể rắn, lỏng khí Nhận tính chất chung nớc khác nớc tồn thể - Thực hành chuyển nớc thể lỏng thành thể khí ngợc lại - Nêu cách chuyển nớc từ thể lỏng thành thể rắn ngợc lại - Vẽ trình bày sơ đồ chuyển thể nớc II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 44, 45 SGK - H: chai, nÕn, èng nghiƯm, chËu thủ tinh chÞu nhiƯt, níc đá, khăn lau III Các hoạt động dạy học: Kiểm tra: (2-3') ? Nêu tính chất nớc Dạy mới: a Giới thiệu bài: (1-2') b Các hoạt động: Hoạt động 1: Tìm hiểu tợng nớc từ thể lỏng chuyển thành thể khí ngợc lại: (10-12') * Mục tiêu: - Nêu VD nớc ë thĨ láng vµ thĨ khÝ - Thùc hµnh chun nớc thể lỏng thành thể khí ngợc lại * Cách tiến hành: B1: Làm việc lớp ? Nªu mét sè VD vỊ níc ë thĨ láng ? Nớc tồn thể ? Chúng ta lần lợt tìm hiểu điều - G dùng khăn ớt lau bảng yêu cầu H lên sờ tay vào mặt bảng lau nhận xét ? Liệu mặt bảng có ớt mÃi nh không ? Nếu mặt bảng khô đi, nớc mặt bảng đà biến đâu B2: Tổ chức, hớng dẫn - Yêu cầu nhóm đem đồ dùng đà chuẩn bị để làm thí nghiệm - G yêu cầu H: + Quan sát nớc nóng bốc Nhận xét, nói tên tợng vừa xảy + úp đĩa lên cốc nớc nóng khoảng phút nhắc đĩa Quan sát mặt đĩa Nhận xét, nói tên tợng vừa xảy B3: H làm thí nghiệm theo nhóm thảo luận em đà quan sát đợc qua thí nghiệm B4: Làm việc lớp - Đại diện nhóm báo cáo kết thí nghiệm rút kết luận sù chun thĨ cđa níc, tõ thĨ láng sang thĨ khÝ, tõ thÓ khÝ sang thÓ láng 33 - H dựa kết thí nghiệm giải thích ? Nớc mặt bảng đà biến đâu Kết luận: + Nớc thể lỏng thờng xuyên bay chuyển thành thể khí + Hơi nớc nớc thể khí + Hơi nớc gặp lạnh ngng tụ thành nớc thể lỏng Hoạt động 2: Tìm hiểu tợng nớc từ thể lỏng thành thể rắn ngợc lại (10-12') + Cách tiến hành: - Cho H quan sát khay đá: ? Nớc khay đà biến thành thể ? Nhận xét nớc thể ? Hiện tợng chuyển thể nớc khay đợc gọi Kết luận: - Hiện tợng nớc từ thể lỏng biến thành thể rắn đợc gọi đông đặc - Hiện tợng nớc từ thể rắn thể lỏng gọi nóng chảy Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ chuyển thể nớc: (7-9') * Mục tiªu: - Nãi vỊ thĨ cđa níc - VÏ trình bày sơ đồ chuyển thể nớc * Cách tiến hành: B1: Thảo luận ? Nớc tồn thể ? Nêu tính chất chung nớc thể tính chất riêng thể B2: - H vẽ sơ đồ chuyển thể nớc trình bày Củng cố, dặn dò: ( 2-3') ? Nớc tồn thể ? Nêu tính chất chung nớc - Gv nhËn xÐt tiÕt häc Khoa häc I Mơc M©y hình thành nh ? Ma từ đâu ? (tiÕt 22) tiªu: - Gióp H cã thĨ: - Trình bày mây đợc hình thành nh - Giải thích nớc ma từ đâu - Phát biểu vòng tuần hoàn nớc tự nhiên II Đồ dùng dạy học - Hình 46, 47 Sgk III Các hoạt động dạy học: 34 1.Kiểm tra cũ(2-3') ? Vẽ sơ đồ chuyển thể nớc Bài a Giới thiệu bài(1-2') b Giảng nội dung Hoạt động 1: T×m hiĨu sù chun thĨ cđa níc tù nhiên (15-16') + Mục tiêu: - Trình bày mây đợc hình thành nh - Giải thích nớc ma từ đâu + Cách tiến hành: B1: Tổ chức hớng dẫn - G hớng dẫn Hs nghiên cứu câu chun “ Cc phiªu lu cđa ba giät níc” KĨ lại với bạn bên cạnh B2: Làm việc cá nhân Hs tự đọc câu hỏi trả lời: ? Mây đợc hình thành nh ? Nớc ma từ đâu Hs tự vẽ minh hoạ kể với bạn Cuộc phiêu lu ba giọt nớc => Gv giảng nội dung mục Bạn cần biết/ 47 Sgk - Hs đọc mục Bạn cần biết/ 47 Sgk Hoạt động 2: Trò chơ1 đóng vai Tôi giọt níc” (10-11') + Mơc tiªu: - Cđng cè kiÕn thøc đà học hình thành mây ma + Cách tiÕn hµnh: B1: Tỉ chøc híng dÉn - Gv chia lớp thành nhóm phân vai: Giọt nớc, nớc, mây trằng , mây đen, giọt ma B2: Làm việc nhóm - Các nhóm dựa vào kiến thức đà học trao đồi với lời thoại tình tạo thành đối thoại nhân vật B3: Làm việc lớp - Một số H trình bày két làm việc nhóm với lớp ? Nhận xét đánh giá xem nhóm nội dung học tập, trình bày sáng tạo, khoa học Củng cố, dặn dò: (2-3') - Nhận xét tiết học Tiết Khoa học Sơ đồ vòng tuần hoàn nớc tự nhiên (tiết 23) I Mục tiêu: Giúp H: - Củng cố kiến thức vòng tuần hoàn nớc tự nhiên dới dạng sơ đồ - Vẽ trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn nớc tự nhiên - Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng nớc xung quanh 35 ... phòng tránh bệnh tiêu hoá - Liên hệ thực tế 24 - Nhận xét tiết học Khoa học Bạn cảm thấy bị bệnh (tiết 15) I Mục tiêu: Sau học H - Nêu đợc biểu thể bị bệnh - Nói với cha mẹ ngời lớn ngời cảm thấy... Bạn cần biết - Nhận xét tiết học Khoa học Phòng tránh nạn đuối nớc (tiết 17) I Mục tiêu: Sau học, học sinh có thể: - Kể tên số việc nên làm không nên làm để phòng tránh tai nạn dới nớc - Biết số... trình trao đổi chất ngừng hoát động Giáo viên nhận xét học Hs ghi Khoa học Các chất dinh dỡng có thức ăn Vai trò chất bột đờng (Tiết 4) I.Mục tiêu - Sau học, học sinh biết : + Sắp xếp thức ăn hàng

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:55

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Con người cần gì để sống (Tiết 1)

  • Trao đổi chất ở người (Tiết 2)

  • Trao đổi chất ở người - Tiếp theo (Tiết 3)

  • Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn.

  • Vai trò của chất bột đường (Tiết 4)

  • Vai trò của chất đạm, chất béo (Tiết 5)

  • Vai trò của Vi - ta - min, chất khoáng và chất xơ (Tiết 5)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan