0

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

29 1,311 2
  • BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:07

PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển – câu nói này không phải là khẩu hiệu tuyên truyền mà thực sự nó đã là phương châm hành động của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, nếu quốc gia đó thực sự muốn phát triển đi lên, muốn tiến nhanh, tiến mạnh và hòa mình vào dòng thác kinh tế toàn cầu. Và điều này lại càng đúng đối với Việt Nam chúng ta. Sau một thời gian gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO nền kinh tế nước nhà đã có sự hội nhập tương đối sâu sắc và toàn diện điều đó đã và đang khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược phát triển con người mà thực chất là phát triển nền giáo dục nước nhà trong những năm vừa qua là hoàn toàn đúng đắn và đang phát huy hiệu quả theo chiều hướng rất tích cực. Điều 35 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi:” Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Nghị quyết Trung ương II khóa VIII khẳng định: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển bền vững”. Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện quan điểm về: “Giáo dục là quốc sách” và thực hiện nghị quyết TW 4 khóa VIII: “ Khâu then chốt để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn” Đặc biệt ngày 15/6/2004 Ban Bí thư TƯ Đảng đã ban hành Chỉ thị 40 về việc xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là 1 một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2010 – 2020 và chấn hưng đất nước, chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới Ban Bí thư cũng đã yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện 6 nhiệm vụ cụ thể. Đây là chỉ thị vô cùng quan trọng và hết sức cụ thể về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và đặc biệt chỉ thị đã nhấn mạnh : “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng”. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo là khâu đột phá có tính chất quyết định đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, hay nói đúng hơn là sự phát triển và phồn vinh của xã hội. Chính vì vậy mà việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp mà ở cấp vi mô (cấp Trường ) là hiệu trưởng, BGH nhà trường. Làm thế nào để mỗi trường đều có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn, có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục của ngành cũng như mong muốn của nhân dân và xã hội. Đó là điều mà người quản lý giáo dục phải đặt ra và coi đó là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ hoạt động của mình. Trường THPT Bá Thước- Thanh Hóa là một trường Miền núi trong những năm vừa qua đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và từ đó đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: 2 lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba (năm 1996 và năm 2000), một lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhì ( năm 2 2006), Tháng 3 năm 2011 trường đã được công nhận là trường THPT đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của khu vực miền núi. Để đáp ứng được yêu cầu của nhà trường cũng như của xã hội trong tình hình mới. Đứng dưới góc độ người quản lý trường THPT Bá Thước tôi cho rằng vấn đề đặt ra là phải phát triển và xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo cả về số lượng cũng như chất lượng. Do vậy tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”. 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Lý giải một số nguyên nhân còn tồn tại và đưa ra một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa. 2. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 2.1. Xác định cơ sở khoa học của việc quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT. 2.2. Đánh giá thực trạng của việc quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa trong thời gian vừa qua. 2.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay. 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Thực trạng của việc quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên của trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa. - Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Thực hiện đề tài này tôi thực hiện các phương pháp nghiên cứu sau: 4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc và nghiên cứu các văn bản pháp qui; 3 - Luật Giáo dục năm 2005; - Điều lệ trường THPT năm 2007; - Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; - Chỉ thị 40/CT- TƯ ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư TƯ Đảng; - Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc các khoá IX, X, XI. - Một số tạp chí và tài liệu tham khảo khác. 4.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:; - Điều tra, nghiên cứu thực trạng về việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên của trường THPT Bá Thước; - Quan sát trao đổi và dẫn chứng những số liệu cụ thể của trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa; - Những tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm của quản lý giáo dục và của bản thân trong quá trình làm quản lý tại trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa. 4.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: - Phương pháp dùng bảng, biểu; - Phương pháp thống kê. 5. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU: Do điều kiện thời gian cũng như đặc điểm của địa phương và nhà trường tôi chỉ dám nghiên cứu thực trạng của việc quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, đồng thời đề ra một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên của trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT. 4 1. Cơ sở lý luận: 1.1. Khái niệm về quản lý – Quản lý giáo dục Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng của chủ thể ( người quản lý, tổ chức quản lý) lên khách thể ( đối tượng quản lý) về các mặt chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế… bằng một hệ thống các luật lệ, các chính sách, các nguyên tắc, các phương pháp và các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra môi trường và điều kiện cho sự phát triển của đối tượng. Đối tượng quản lý có thể trên qui mô toàn cầu, khu vực, quốc gia, ngành, đơn vị , có thể là một con người cụ thể, sự vật cụ thể. Quản lý thể hiện việc tổ chức, điều hành tập hợp người, công cụ, phương tiện , tài chính …để kết hợp các yếu tố đó với nhau đạt được mục tiêu định trước. Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quan là điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội. Ngày nay, với sứ mệnh phát triển giáo dục thường xuyên, công tác giáo dục không chỉ giới hạn cho thế hệ trẻ mà cho mọi người; tuy nhiên trọng tâm vẫn là giáo dục thế hệ trẻ cho nên quản lý giáo dục được hiểu là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Quản lý trường học là những tác động có hệ thống, có mục đích, có kế hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản lý đến tất cả các mắt xích của hệ thống giáo dục nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà mục tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học – giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất. 1.2. Khái niệm về xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên: Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong trường THPT là một biện pháp của người quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất 5 nước, yêu cầu của phát triển giáo dục nói chung và yêu cầu phát triển của nhà trường THPT nói riêng. Mục tiêu đó biểu hiện cụ thể: - Số lượng và cơ cấu của đội ngũ giáo viên trong nhà trường đủ và đồng bộ. - Năng lực của đội ngũ giáo viên nói chung và của từng thành viên nói riêng đảm bảo được chất lượng và hiệu quả theo chức năng và nhiệm vụ. - Mọi thành viên trong nhà trường đoàn kết, thống nhất để thực hiện mục tiêu chung của nhà trường. 1.3. Biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong trường THPT: Là tác động của người Hiệu trưởng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất nước, yêu cầu phát triển giáo dục nói chung và yêu cầu phát triển của nhà trường THPT nói riêng. Trong nhà trường, đội ngũ giáo viên ở trong tập thể sư phạm. Tập thể sư phạm trong trường học là tổ chức của tập thể lao động sư phạm, đứng đầu là Hiệu trưởng. Tập thể sư phạm liên kết các giáo viên, cán bộ nhân viên thành một cộng đồng giáo dục có tổ chức, có mục đích giáo dục thống nhất có phương thức hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Trong đó đội ngũ, giáo viên là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất , là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. Do đó xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo dục nói chung và nhu cầu phát triển của giáo dục THPT nói riêng. Giáo dục THPT là cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên THPT là lực lượng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đảm bảo sự thành công của chủ trương đổi mới giáo dục, đồng thời là người trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục THPT. Đặc điểm của tổ chức sư phạm bao gồm: Các tổ chức hành chính, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể. 6 Tổ chức hành chính trong nhà trường là tổ chuyên môn, tổ chức hành chính, hội đồng giáo dục và các hội đồng khác. Chi bộ Đảng lãnh đạo nhà trường hoạt động theo điều lệ Đảng trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Các tổ chức công đoàn, đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Nữ công là những tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật Giáo dục, điều lệ trường THPT, điều lệ Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhằm phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục. Mỗi tổ chức trong trường đều có chức năng nhiệm vụ cụ thể, song đều có chung một mục tiêu là giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ và trách nhiệm của người quản lý là xây dựng tất cả thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh tập thể để thực hiện tốt các mục tiêu của nhà trường; để nhà trường trở thành một tập thể có kỷ cương nề nếp, đoàn kết, thống nhất, có bầu không khí tâm lý thuận lợi. Trong tập thể mỗi người đều nhận thức rõ nhiệm vụ và quyền hạn của mình , đều cảm thấy hài lòng và gắn bó với nhà trường, từ đó phát huy tính năng động sáng tạo trong công việc. Một tập thể sư phạm như vậy sẽ là môi trường tốt cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sư phạm trong nhà trường. 2. Cơ sở pháp lý của biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong Trường THPT: Những cơ sở pháp lý để thực hiện nội dung đề tài : - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ( Điều 35) - Các Văn kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Giáo dục. - Luật Giáo dục năm 2005. - Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, Đại hội Huyện Đảng Bộ Bá Thước lần thứ XXI cũng như các nghị quyết của Đại hội chi Bộ trường THPT Bá Thước lần thứ XV. Cụ thể: 7 + Điều 35 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” + Chỉ thị số 40/CT- TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 15 tháng 6 năm 2004 về việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 và chấn hưng đất nước, chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về mặt cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Ban bí thư cũng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ sau đây: - Củng cố nâng cao chất lượng hệ thống các trường sư phạm, các trường cán bộ quản lý giáo dục. - Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đủ số lượng và cân đối về mặt cơ cấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức cho đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục. - Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. - Đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. - Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. +. Luật giáo dục năm 2005: Quy định vai trò quan trọng của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục. 8 +. Các nghị quyết của Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, Đại hội Đảng Bộ Huyện Bá Thước lần thứ XXI về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trong thời kỳ hội nhập. +. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục & Đào Tạo, sở Giáo Dục & Đào Tạo Thanh Hóa năm học 2011 – 2012. 3. Cơ sở thực tiễn: Thực tế Giáo dục - Đào tạo trong những năm vừa qua đã thu được nhiều kết quả to lớn góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo một bước chuyển biến mới cho nền kinh tế - chính trị - xã hội. Song trong tình hình mới, sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đất nước đang từng bước trên con đường hội nhập Quốc tế mà trong đó nền kinh tế tri thức, sản phẩm trực tiếp của giáo dục đang ngày càng chiếm một vai trò vô cùng quan trọng có tính chất quyết định cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Do đó đổi mới giáo dục là điều cấp bách đặt ra cho ngành giáo dục mà nhân tố quyết định cho thành công của sự nghiệp này chính là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý làm công tác giáo dục. chính vì vậy xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cũng như các nhà quản lý giáo dục. Trường THPT Bá Thước trong nhiều năm trở lại đây tuy đã có bước phát triển về chất lượng giáo dục, quy mô trường lớp đã tương đối ổn định, đạt được một số thành tích nhất định trong công tác dạy học. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn rất nhiều khó khăn và nhiều bất cập trong công tác quản lý dạy và học. Sự không đồng bộ, không ổn định giữa việc phân bố và cơ cấu đội ngũ, chất lượng dạy và học nhìn chung còn thấp…. điều đó đã và đang ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. CHƯƠNG II 9 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC – THANH HÓA. 1. Đặc điểm tình hình. 1.1 Đặc điểm tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội của Huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa: Bá Thước là một huyện Miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Có diện tích tự nhiên 77.401 Ha, dân số năm 2011 là 108.141 người. Toàn huyện có 22 xã và một thị Trấn, trong đó có 14 xã thuộc diện vùng cao, 12 xã đặc biệt khó khăn. có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó : dân tộc Mường chiếm 51,2%; dân tộc Thái chiếm 31,9% và dân tộc kinh chiếm 16,8% . có nền văn hóa mang đậm nét dân tộc Mường với sự giao thoa của văn hóa Việt và các dân tộc khác. Bá Thước cách thành phố Thanh Hóa 115km về phía tây Bắc. Hệ thống trường lớp, cấp học, loại hình học tập phát triển, mở rộng về qui mô, hình thức, đội ngũ giáo viên tương đối ổn định và dần được chuẩn hóa, cơ sở vật chất được tăng cường, đến năm 2011 có 835/ 1007 phòng học kiên cố, đạt 82,9% tổng số phòng học ở các cấp học. Số học sinh thi đậu Đại học, Cao đẳng tăng cao, số học sinh đạt giải thi học sinh giỏi tỉnh đều tăng ở tất cả các cấp tiểu học, THCS và THPT. Có 4 trường Mẫu giáo, 6 trường tiểu học, 2 trường THCS đạt trường chuẩn quốc gia. Riêng khối THPT Trường THPT Bá Thước đã được qui hoạch xây dựng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 giai đoạn 2001 – 2010. Tháng 3 năm 2011 đã được Chủ tịch UBND Tỉnh Công nhận là trường THPT Đạt chuẩn quốc gia. Tình hình nhà trường: Trường THPT Bá Thước được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1966 với 37 học sinh có đủ 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh. ở cả 4 huyện Bá Thước, Quan Hóa, Lang Chánh, Cẩm Thủy. Sau hơn 46 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã có nhiều bước tiến vượt bậc từ xây dựng cơ sở vật chất trường học đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, Hiện nay cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đã được xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện với 10 [...]... việc quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT 1 Cơ sở lý luận Cơ sở pháp lý của biện pháp quản lý nhằm xây dựng và 2 phát triển đội ngũ giáo viên trong Trường THPT 3 Cơ sở thực tiễn Chương II: Thực trạng công tác quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bá Thước- Thanh Hoá 1 Đặc điểm tình hình Một số kết quả đạt được trong quản lý xây dựng và phát 2 triển đội ngũ giáo. .. giáo viên trường THPT Bá Thước tỉnh Thanh Trang 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8 11 Hóa Chương III- Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bá Thước tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay Tăng cường nhận thức cho cán bộ giáo viên vể tầm quan 1 trọng của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ 2 Lập quy hoạch nhân sự đội ngũ giáo viên 3 Sử dụng đội ngũ giáo viên. .. đội ngũ là thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Đảng và nhà nước về giáo dục - Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng nhu cầu phát triển ngành giáo dục nói chung và nhu cầu phát triển của giáo dục THPT nói riêng - Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng yêu cầu phát triển của từng trường THPT: Đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện mục tiêu, kế hoạch giảng dạy giáo dục của nhà trường, ... TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1 Tăng cường nhận thức cho cán bộ giáo viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ Đứng trước yêu cầu của xã hội trong tình hình mới, đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng và toàn diện Cần phải tuyên truyền, giáo dục làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhận thức sâu sắc rằng: - Xây dựng và phát triển đội. .. sở thực trạng tình hình đội ngũ của trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa tôi đã đề ra 5 giải pháp 24 + Nâng cao nhận thức về việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong trường THPT + Lập qui hoạch đội ngũ giáo viên + Sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý + Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên + Thực hiện các biện pháp khuyến khích tinh thần, vật chất cho đội ngũ giáo viên, làm tốt công tác... đạt được sẽ rất khả quan và trường THPT Bá Thước sẽ có nguồn nhân lực hùng hậu Đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục của ngành./ PHẦN KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ 1 Kết luận: Xuất phát từ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, phân tích thực trạng tác giả đã lý giải và đề xuất được các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Bá Thước Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, như vậy mục đích nhiệm... tín, chất lượng và hiệu quả của nhà trường Mỗi trường THPT muốn phát triển trước hết phải có một đội ngũ giáo viên giỏi đội ngũ là nguồn lực quí báu và có vai trò quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường - Xây dựng phát triển đội ngũ là đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân giáo viên: Đặc điểm sư phạm đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thường xuyên học tập, rèn luyện, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng... làm việc trong khu tập thể của trường) 2 Một số kết quả đạt được trong quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Bá Thước tỉnh Thanh Hóa: - Đã xây dựng được khối đoàn kết nội bộ, đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường có tinh thần tương thân, tương ái đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong chuyên môn và các hoạt động khác - Tình hình đội ngũ cơ bản ổn định, nhiệt tình,... với mục tiêu phát triển của nhà trường, quan tâm và tạo cơ hội cho mọi thành viên phát huy tối đa năng lực của bản thân, sẵn sàng giúp đỡ khi họ khó khăn, biết chia sẻ vui buồn, động viên khuyến khích các thành viên trong tập thể sư phạm nhà trường Trên đây là một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa Các biện pháp được thực hiện đồng bộ có... lý cho đối tượng kiểm tra - Công tác thi đua khen thưởng chưa thực sự đảm bảo đủ động viên khuyến khích đội ngũ giáo viên Dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và phân tích cụ thể thực trạng của việc quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bá Thước tỉnh Thanh Hóa tôi nhận thấy những vấn đề đặt ra cần quan tâm trong thời gian tới là: - Nâng cao nhận thức về công tác xây dựng . và phát triển đội ngũ giáo viên của trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa. - Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa. 4. PHƯƠNG PHÁP. trạng của việc quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, đồng thời đề ra một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên của trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa. PHẦN. biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bá Thước – Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay. 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Thực trạng của việc quản lý nhằm xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan