0

SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

19 3,830 29
  • SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:57

PHẦN I MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong các nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt. Trường có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong trường Tiểu học là nhân tố quyết định hiệu quả giáo dục của các khối lớp. Muốn có phong trào toàn diện thì phải có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về công tác chủ nhiệm lớp, giỏi về chỉ đạo hoạt động Đoàn, Đội, Sao nhi đồng… Có đội ngũ cốt cán giỏi, có giáo viên dạy các môn tự chọn tốt nhưng điều hành như thế nào để họ tận tâm với nghề nhưng lại có trách nhiệm cao với tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận, vì mục tiêu chung của trường, trách nhiệm này lại là của nhà quản lý. Như vậy: Vai trò của đội ngũ giáo viên là cực kỳ quan trọng. Muốn chỉ đạo và điều hành đội ngũ của họ tận tâm với nghề, có trách nhiệm cao với tinh thần tập thể, phối hợp với công việc và đồng thuận vì mục tiêu lớn của trường đòi hỏi người quản lý phải có những giải pháp hợp lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục. II. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Phạm vi nghiên cứu trong nhà trường: Đối tượng nghiên cứu: - Chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường. - Chất lượng giáo dục học sinh trong nhà trường. Tập trung nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường trong hai năm học 2011 - 2012, 2012 - 2013. Theo dõi và tập hợp kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh ở toàn bộ các khối lớp trong nhà trường hai năm học 2011- 2012, 2012 - 2013. III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường trong hai năm học 2011- 2012; 2012 - 2013. Điều tra đội ngũ giáo viên trong trường về: - Chất lượng phẩm chất chính trị. - Chất lượng năng lực chuyên môn. - Chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Khảo sát chất lượng học sinh của nhà trường hai năm học 2011-2012, 2012-2013. Kết quả xếp loại Hạnh Kiểm, Xếp loại giáo dục, kết quả học sinh lên lớp, kết quả học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Đánh giá, đối chiếu kết quả điều tra đội ngũ và chất lượng học sinh của hai năm học để đánh giá đúng hiệu quả chỉ đạo của công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường. IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Nhận thức về vai trò đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Điều tra tình hình đội ngũ giáo viên của trường hai năm học 2011- 2012; 2012 - 2013. Nghiên cứu kết quả giáo dục học sinh hai năm 2011 - 2012, 2012 - 2013. Đối chiếu kết quả chất lượng đội ngũ giáo viên với kết quả giáo dục học sinh để đưa ra kết luận. Biện pháp quản lý tốt thì chất lượng đội ngũ tốt, phong trào toàn diện của đơn vị nhà trường sẽ đạt thành tích ngày càng cao. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TIẾN HÀNH: Trong quá trình công tác và quản lý nhà trường người quản lý phải thường xuyên cập nhật các thông tin chính xác về chất lượng, đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh để có các biểu thống kê chính xác, kết quả tự đánh giá của từng giáo viên, đánh giá xếp loại của tổ chuyên môn, đánh giá xếp loại của hội đồng thi đua nhà trường, đánh giá xếp loại của hiệu trưởng đối với từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường. Thống kê các số liệu cụ thể của các năm học đối với từng lớp, từng học sinh về giáo dục toàn diện trong nhà trường. 2 Đối chiếu với các biểu thống kê và đưa ra các giải pháp cụ thể có hiệu quả thiết thực trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao để nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường. VI. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: Để có kế hoạch ngiên cứu cụ thể từng năm học người quản lý lập kế hoạch nghiên cứu, tập hợp số liệu thống kê từng kỳ cụ thể như sau: - Đầu năm học - Giữa học kì I - Cuối học kì I - Giữa học kì II Đối chiếu, so sánh các biểu mẫu và rút ra kết luận. Từ các kết luận đưa ra các giải pháp. VII. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. Nếu đề tài hoàn thiện và được đưa vào sử dụng thì giúp chất lượng giáo viên trong trường Tiểu học số 1 Mường Mô được nâng lên và mở rộng đề tài trong toàn huyện. PHẦN II NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Đảng ta đặc biệt coi trọng vị trí con người, coi con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Văn kiện Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 4 khóa VII đã nêu “Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thân, trong sáng về đạo đức là động lực xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của xã hội. Vì vậy, mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước phải quán triệt và chăm sóc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người”. Đứng trước yêu cầu đó của cách mạng, Giáo dục và đào tạo phải tạo ra những con người tự chủ, năng động sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thường gặp, tự lo được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. 3 Thực hiện nhiệm vụ của Giáo dục không ai khác ngoài vai trò của người thầy vì đó là lực lượng chủ chốt của ngành đồng thời quyết định sự thành bại sự nghiệp Giáo dục và đào tạo. Nói về vị trí quan trọng của người thầy trong sự nghiệp giáo dục, nguyên thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng có nói: “ Thầy giáo là nhân vật trung tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy thầy giáo không phải ngừng phấn đấu vươn lên, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu về mọi mặt, để thực sự xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa”. Thủ tướng chỉ rõ vấn đề lớn nhất trong giáo dục hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách làm tròn sứ mệnh của mình. Chất lượng giáo dục trước mắt và tương lai tùy thuộc vào đội ngũ này. Cho nên lo cho sự phát triển giáo dục thì khâu quan trọng bậc nhất là lo cho chất lượng đội ngũ giáo viên. Có thể nói, năng lực và phẩm chất tốt đẹp của các thầy (cô) giáo là bài học sống, sinh động đối với học sinh, có vai trò quan trọng trong việc hình thành và giáo dục nhân cách học sinh. Trong tình hình đất nước hiện nay đang đổi mới, người thầy lại có vị trí quan trọng trong việc đào tạo ra những con người có ích cho xã hội. Không có người thầy giỏi thì khó có học trò giỏi. Chính vì thế để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thì đều cần thiết là phải xây dựng được đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị cao, vững vàng về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Đồng thời phải tạo ra được một môi trường giáo dục thuận lợi để cho họ có thể phát huy cao nhất năng lực của mình, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, nâng cao tầm hiểu biết của mình, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa về sự nghiệp của ngành giáo dục. II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: Trường Tiểu học số 1 Mường Mô là trường đặt tại trung tâm của xã Mường Mô, cơ sở vật chất của trường tương đối khá, đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Tè đã ưu 4 tiên cho nhà trường về đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu. Về chất lượng đội ngũ: 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó trên chuẩn là 60%. Hầu hết các đồng chí giáo viên của trường đều nhiệt tình, tâm huyết với nghề, phần lớn giáo viên đều có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Các tổ chuyên môn của trường được biên chế hợp lý, hoạt động thường xuyên, tương đối hiệu quả. Bên cạnh những thuận lợi trên nhà trường còn một số khó khăn: Một vài giáo viên do chưa được đào tạo chính qui vì vậy ít nhiều cũng có hạn chế trong chuyên môn. Một số giáo viên khả năng tiếp cận với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh còn hạn chế nên hiệu quả giảng dạy chưa cao. Công tác đào tạo giáo viên hiện tại còn nhiều bất cập: số giáo viên học liên kết được tuyển dụng vào ngành có những giáo viên chưa thực sự đáp ứng kịp với sự đổi mới về phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Từ nhận thức về vai trò của người giáo viên như trên, là một cán bộ quản lý, tôi nhận thấy cần phải quan tâm đặc biệt tới công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên và xem đó là đòi hỏi cấp bách cần được giải quyết. Trong những năm qua trường chúng tôi đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp quản lý có hiệu quả để xây dựng đội ngũ giáo viên và duy trì nề nếp, hoạt động, chuyên môn trong nhà trường ổn định, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển. Tôi xin đưa ra kinh nghiệm: “Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục”. III. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC: Năm học 2012 - 2013 Trường Tiểu học số 1 Mường Mô có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: Có 25 giáo viên văn hóa và 4 giáo viên đặc thù. Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 29 đồng chí: Trong đó có 5 đồng chí có trình độ Đại học 11 đồng chí trình độ Cao Đẳng, 5 Hầu hết là lực lượng trẻ, giàu lòng nhiệt tình và tâm huyết với nghề và rất ham học hỏi. Tập thể sư phạm của trường đoàn kết có ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức nhà giáo tốt. Trong những năm qua kể từ năm 2011 đến nay: Chất lượng giáo dục toàn diện tốt: - Số giáo viên giỏi cấp Tỉnh: 0 đồng chí. - Số giáo viên giỏi cấp Huyện: 6 đồng chí. Về văn hóa Giỏi 30%; Khá 40%. Tỉ lệ học sinh lên lớp 99%. IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1. Tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong lành mạnh cho giáo viên. - Làm cho cán bộ giáo viên trong nhà trường nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giáo viên cần nhận thức được rằng: Bậc Tiểu học là nền tảng trong hệ thống giáo dục, giúp cho học sinh hình thành được nhân cách bước đầu rất cơ bản để các em có điều kiện rèn luyện học tập và phát triển các bậc học tiếp theo. Thường xuyên cho giáo viên sinh hoạt nâng cao tư tưởng chính trị, coi trọng công tác dân chủ đặc biệt khâu đoàn kết trong nội bộ, giáo dục tập thể để thấy rõ vai trò to lớn của đoàn kết (đoàn kết là nguyên nhân của mọi thắng lợi). Coi trọng công tác thi đua, công tác động viên tuyên truyền, mạnh dạn đặt niềm tin vào giáo viên để khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ được trách nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp làm công tác giáo dục. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa giáo viên chủ nhiệm với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, với BGH cũng như các tổ chức đoàn thể, cùng phối hợp làm công tác giáo dục để giáo dục đào tạo thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với 6 nhiệm vụ mới của giáo dục. Luôn coi trọng kết quả chất lượng giáo dục, lấy học sinh làm thước đo cuối cùng để đánh giá chất lượng và sự cố gắng của đội ngũ giáo viên. 2. Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động trong nhà trường. Thực hiện mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc theo kế hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hoá, cụ thể hóa, tiêu chuẩn hoá. * Các quy định cụ thể: + Quy định về trực lãnh đạo, trực tuần của giáo viên. + Quy định về hồ sơ giáo viên. + Quy định về soạn bài, chấm bài. + Quy định về lịch hội họp, chế độ thông tin báo cáo. Thông qua quy chế trên để cán bộ giáo viên có lề lối làm việc khoa học, từ đó siết chặt được kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. 3. Xây dựng củng cố hoạt động của tổ chuyên môn. Chúng tôi xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, nó có vai trò rất lớn trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục. Hoạt động hiệu quả của mỗi giáo viên sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để mỗi giáo viên tự học hởi lẫn nhau về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, từ đó nâng cao trình độ năng lực của mình. Với vai trò như vậy đòi hỏi tổ chuyên môn phải được tổ chức hợp lý và hoạt động có nề nếp và khoa học. * Về phía nhà trường: Chúng tôi phân tổ, tổ chia thành từng nhóm chuyên môn. Chỉ định tổ trưởng tổ phó là các giáo viên đầu đàn về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, được sự tìn nhiệm của đồng nghiệp. Tổ phó đồng thời là các nhóm trưởng. Sắp xếp lịch sinh hoạt cho các tổ: sinh hoạt vào sáng thứ 7 hàng tuần của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng. Đảm bảo tối đa những đề nghị phục vụ cho công tác chuyên môn mà các tổ đưa ra. 7 Tạo điều kiện cho các giáo viên được tiếp cận với các phương pháp dạy học mới và thời gian để giáo viên tham gia dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thành lập tổ cốt cán cấp trường. tổ này có nhiệm vụ giúp đỡ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên cho đội ngũ giáo viên. Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, chuyên đề cho từng khối lớp, từng phân môn, chuyên đề sử dụng đồ dùng dạy học. Phân công giáo viên chuẩn bị báo cáo, dạy thực hành. Sau mỗi chuyên đề có sơ kết, nhận xét rút kinh nghiệm. * Về chuyên môn: Phải có nội dung sinh hoạt cụ thể bằng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, cả năm học. Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn phải có đủ các nội dung như: + Đánh giá kết quả công tác tuần trước. + Triển khai công tác tuần tới. + Thảo luận, thống nhất chương trình, đưa ra bài toán khó, hướng dẫn giải. Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường. Có kế hoạch dạy bài khó hoặc dạy rút kinh nghiệm theo chuyên đề, phân công người dạy cụ thể. Do tổ chức và chỉ đạo tốt hoạt động của các tổ chuyên môn mà chúng tôi đã thu được một số kết quả sau: + Các đợt khảo sát chất lượng: Đầu năm, GKI, GKII đều được sử dụng bộ đề thống nhất chung cho toàn khối. + Các tiết dạy đều sử dụng thiết bị dạy học trực quan. + Đảm bảo đủ các tiết thực hành chuyên đề đối với các phân môn. + Tổ chức được 4 chuyên đề cấp trường trong đó: 2 chuyên đề khối 2; 1 chuyên đề khối 3; 1 chuyên đề khối 4; 1 chuyên đề khối 5. Các chuyên đề này đều do giáo viên từ các tổ đề xuất. Các giáo viên chuyên môn còn được giúp đỡ, được hướng dẫn tỉ mỉ nên năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm được nâng lên rõ rệt. 100% các đồng 8 chí giáo viên được xếp loại Khá, Giỏi không có Yếu. Các tổ chuyên môn đều đạt danh hiệu tập thể LĐTT và TTXS, trong đó tổ chức các đợt thi đua “Dạy tốt - học tốt” chào mừng các ngày lễ lớn như: 20-10; 20 - 11; 22 - 12; 3 - 2; 26 - 3. Tổ chức hội giảng cấp trường 2 đợt trong năm học. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để lựa chọn các tiết dạy tiêu biểu dự Hội giảng cấp huyện. Phát động phong trào viết SKKN trong toàn trường, tập trung vào yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng ngay trong từng đợt thi đua. Cho dù giá trị vật chất không đáng là bao nhưng cũng đã động viên được giáo viên kịp thời, khích lệ được phong trào ngày càng hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua giáo viên đã có thêm được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Hoạt động này thật sự thiết thực cho công tác tự học, tự rèn luyện của mỗi người. Kết quả: Năm học: 2012 - 2013 có 11 giáo viên đạt giờ dạy Giỏi, 15 GV đạt giờ dạy Khá. Có 4 giáo viên dự hội giảng cấp huyện được xếp loại giỏi, cả 4 giáo viên được công nhận giáo viên có giờ dạy giỏi cấp huyện. Tăng cường công tác kiểm tra của Ban giám hiệu và của tổ chuyên môn. Kiểm tra là một trong bốn nội dung, chức năng của người cán bộ quản lý trong công việc quản lý nhà trường. Kiểm tra là vũ khí, là động lực cho sự phát triển. Trong nhà trường, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra chính là nhắc nhở mọi người làm việc đúng, đồng thời phát hiện kịp thời những mặt tốt để phát huy, tìm ra những mặt còn hạn chế để khắc phục. Cần nghiêm túc, làm việc có kế hoạch khoa học trong công việc không phải tự nhiên ai cũng có mà hầu hết được hình thành và phát triển trong suốt cả quá trình công tác mà lúc đầu thường là chưa tự giác. Nói tóm lại là làm tốt công tác kiểm tra theo đúng nguyên tắc, thiết thực sẽ tạo nên hiệu quả đích thực, giúp mỗi người ngày càng tự giác và nghiêm túc hơn. Nhận thức về vai trò tác dụng của công tác kiểm tra như vậy nên chúng tôi 9 tập trung rút kinh nghịêm về nội dung, phương pháp kiểm tra sau từng năm học nhằm hoàn thiện hơn về nội dung và biện pháp để hiệu quả thanh tra thiết thực hơn đối với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Chúng tôi xác định nội dung kiểm tra là việc thực hiện các quy định về chuyên môn như: kế hoạch giảng dạy, kế hoạch dạy học, thực hiện chương trình, thực hiện chế độ kiểm tra cho điểm, việc chấm, chữa bài cho học sinh, việc dự giờ thăm lớp, tự học, công tác chủ nhiệm và một số công tác khác… Để việc kiểm tra có tác dụng thiết thực, đúng mục đích, đầu năm học chúng tôi đưa ra hội nghị viên chức bàn để mọi người thảo luận, thống nhất rồi mới thực hiện. Trong Ban giám hiệu, chúng tôi phân công mỗi người một tổ, dự các buổi sinh hoạt tổ với các tổ đó. Khi thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban giám hiệu thì tổ trưởng chuyên môn cùng đi dự giờ. * Công khai kế hoạch kiểm tra: + Kiểm tra kế hoạch giảng dạy, kế hoạch dạy học, sổ Chủ nhiệm, vở luyện viết của giáo viên vào thứ 2 hằng tuần. + Kiểm tra sổ điểm lớp vào ngày 28 đến 30 hàng tháng. + Kiểm tra theo kế hoạch (chuyên đề, toàn diện) 1 giáo viên/tuần. + Ngoài kiểm tra theo lịch chúng tôi chú trọng việc kiểm tra đột xuất, nhất là dự giờ đột xuất và việc thực hiện quy chế chuyên môn. 100% giáo viên được dự giờ đột xuất ít nhất 1 lần trong một học kỳ. Các tổ chuyên môn khi trống tiết đi dự giáo viên trong tổ. + Sử dụng kết quả kiểm tra để nhắc nhở, rút kinh nghiệm những giáo viên chưa tốt hoặc có thiếu sót trong quá trình giảng dạy, đồng thời tuyên dương, khích lệ những cá nhân làm tốt từ đó nhân rộng điển hình. Khi cán bộ, giáo viên nhắc nhở 2 - 3 lần mà vẫn không sửa chữa sẽ đánh vào tiêu chuẩn thi đua. Vì vậy việc kiểm tra được làm thường xuyên từ tổ đến Ban giám hiệu nên không có giáo viên nào vi phạm quy chế chuyên môn. Trong quá trình kiểm tra chủ yếu phát hiện ra một số tồn tại của giáo viên như: việc chấm chữa bài ở một 10 [...]... đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của xã hội các cấp bộ, ngành cần đổi mới phương thức đào tạo đối với ngạch sư phạm V LỜI KẾT: Chúng ta đều biết rằng: Trong nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục Chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới cao Trường có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao Muốn có phong... của học sinh, Xếp loại giáo dục: Loại Khá, Giỏi, số học sinh được tăng đáng kể Đặc biệt tỷ lệ học sinh yếu giảm mạnh Đây là thắng lợi bước đầu mà bản thân tôi thiết nghĩ mình cần phải có những biện pháp, những kinh nghiệm có giá trị hơn nữa để đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao IV NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 16 Để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường Tiểu học đặc biệt là nâng. .. phải có đội ngũ giáo viên phải mạnh toàn diện Để có đội ngũ giáo viên trong nhà trường giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về công tác chủ nhiệm lớp và chỉ đạo phong trào toàn diện Ban giám hiệu nhà trường phải có những kinh nghiệm hay, nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm xây dựng đội ngũ tốt nâng cao chất lượng giáo dục Người quản lý trong nhà trường cần phải tập trung nâng cao nhận thức về tư tưởng chính... năng trong nhà trường Củng cố và xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí cao II NHỮNG HẠN CHẾ: Việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục là vấn đề cấp thiết Qua thực tế nhiều năm làm công tác quản lý tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời giúp cho giáo viên tự tin hơn, sáng tạo hơn trong công tác giảng dạy, đưa chất lượng của nhà trường đi đến... phương pháp dạy học Chất lượng giáo dục toàn diện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song thầy cô giáo - người trực tiếp đứng lớp phải là yếu tố số một Để có ngay một đội ngũ giáo viên đáp ứng đúng đòi hỏi của xã hội hiện nay không dễ, nhất là lại ở khu vực vùng sâu, vùng xa như trường tôi Bằng tất cả sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường, chúng tôi đã và đang hoàn thiện dần đội ngũ. .. trường, đưa chất lượng của trường ngày càng đi lên Kết quả đó chắc chắn sẽ là cơ sở tạo đà cho những bước phát triển mới Từ những kết quả thực tế trong việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là người quản lý tôi tự rút ra bài học sau: 1 Người cán bộ quản lý phảo có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, năng động, sáng tạo luôn đi sâu sát với đội ngũ để kịp thời... nhà quản lý giáo dục và đặc biệt là người CBQL Như vậy: Vai trò đội ngũ giáo viên trong trường cực kỳ quan trọng Muốn điều hành đội ngũ giáo viên có hiệu quả thì người cán bộ quản lý trong nhà trường phải có những giải pháp hay, nhiều SKKN đạt hiệu quả Trên đây là một số giải pháp trong quá trình chỉ đạo phong trào nhà trường đạt nhiều thành tích cao trong những năm qua Đây là những giải pháp cá nhân... xuyên của nhà trường trong nhiều năm nay Tôi cho rằng đây là một trong những biện pháp quản lý mà chúng tôi đã làm tốt và góp phần không nhỏ tạo nên chất lượng giáo dục của nhà trường trong nhiều năm qua, thể hiện bằng chất lượng hai mặt giáo dục, bằng tỉ lệ học sinh lên lớp và học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học trong những năm học qua 4 Ban giám hiệu nhận thức rõ: Chi Bộ là nhân tố quan... đội ngũ từ số lượng rồi tiến tới chất lượng Chúng tôi luôn xác định: Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều biện pháp, là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài song nó cũng là vấn đề mang tính cấp bách vì nó quyết định chất lượng giáo dục PHẦN III KẾT LUẬN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 1 Tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư tưởng chính... hoạt động và các công việc đạt hiệu quả cao hơn Về chuyên môn: Qua kiểm tra, dự giờ thăm lớp, qua các đợt khảo sát chất lượng, đánh giá xếp loại học sinh, các hội thi cho thấy chất lượng chuyên môn, chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn cũng được đẩy mạnh, được thể hiện qua bảng biểu sau: BIỂU 1: CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ Năm SL Số học Xếp loại Xếp loại Xếp loại phẩm chất chính trị GV lớp Năng lực chuyên . biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục . III. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC: Năm học 2012 - 2013 Trường Tiểu học số 1 Mường Mô có 36 cán bộ, giáo viên,. đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao. IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 16 Để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường Tiểu học đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo. I MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong các nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt. Trường có nhiều giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan