SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh xây dựng trường THCS Pa Pe đạt chuẩn quốc gia

27 2.4K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:42

. tài: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh xây dựng trường THCS Pa Pe đạt chuẩn quốc gia. Với hi vọng đề tài sẽ đưa được một số biện pháp áp dụng nhằm nâng cao được chất lượng. chất lượng học sinh xây dựng trường THCS Pa Pe đạt chuẩn quốc gia. 3. Mục đích nghiên cứu 2 Đưa ra một số giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện giúp nâng cao chất lượng học sinh trong trường THCS. tại trường THCS Pa Pe và vận dụng vào các trường khác có điều kiện tương tự. 2. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu - Phạm vi: Trường THCS Pa Pe - Đối tượng: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan