0

SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Địch Quả

25 2,252 9
  • SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Địch Quả

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:31

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Giáo dục - đào tạo giữ vai trò chủ yếu trong việc giữ gìn phát triển và lưu truyền nền văn hóa nhân loại. Trong thời đại của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện nay, khi mà tiềm năng trí tuệ là động lực chính của sự tăng tốc phát triển thì giáo dục được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của một quốc gia trong cạnh tranh quốc tế và sự thành đạt của mỗi người trong cuộc sống của mình. Chính vì vậy Đảng, chính phủ ta đánh giá vai trò của giáo dục và quan tâm đến việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã nêu “Giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đẩy mạnh phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, coi đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, động lực trực tiếp của sự phát triển”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 đã khẳng định “Muốn tiến lên công nghiệp hóa – hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, bền vững”. “Giáo dục tiểu học là nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Mục tiêu của giáo dục là : Giúp cho học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về thể chất, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để tiếp tục học lên cấp trên. 1 Để phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo thực hiện tốt mục tiêu giáo dục tiểu học thì vị trí, vai trò của người thầy rất quan trọng đã xác định qua từng thời kỳ. Điều đó đòi hỏi mỗi cơ sở phải nhất thiết xây dựng được một đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp cách mạng hiện nay. Bởi vậy, chúng ta có thể khẳng định “đội ngũ giáo viên giữ vị trí then chốt trong sự nghiệp giáo dục”. Chất lượng dạy và học phụ thuộc vào hai hoạt động. Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Hai hoạt động này không tách rời nhau tạo thành quá trình dạy học. Thực chất muốn phát huy nâng cao chất lượng dạy học thì phải phát huy vai trò chủ đạo của giáo viên. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị 40/CT – TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư và Quyết định số 09/2005/QDD-Tg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chú trọng cả 3 mặt : đánh giá và sắp xếp, đào tạo và bồi dưỡng, sử dụng và đã ngộ. Thực hiện Nghị quyết 40 của Quốc hội khóa X về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thay sách giáo khoa mới trong đó chú trọng: Đổi mới phương pháp mà người thực hiện chính là giáo viên. Muốn thực hiện được mục tiêu phải có đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa và có chất lượng đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục. Do vậy việc xây dựng và bổi dưỡng giáo viên được coi là vấn đề hàng đầu của người quản lý nhà trường phải quan tâm. Năm học 2004-2005 Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ra chỉ thị số 22/2005/CT-BGD- DDT chỉ thị cho toàn ngành giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ: 2 Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống và hướng nghiệp, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục. Hoàn thiện, củng cố mạng lưới trường học, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, các trung tâm giáo dục thường xuyên, đẩy mạnh giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương tham mưu để cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo và Hội đồng nhân dân có chương trình về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ở địa phương mình. Trước hết cần tổ chức điều tra, khảo sát và soát lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để sắp xếp, sử dụng hợp lý, từng bước đảm bảo đủ lọi hình, đủ định mức, đúng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở phổ thông. Đồng thời khẩn trương tham mưu với ủy ban nhân dân ban hành quy hoạch, kế hoạch tổng thể về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng tuyển dụng đội ngũ nhà giáo nhằm mục tiêu đến năm 2010 có 100% giáo viên tiểu học đạt chuẩn và trên chuẩn. Điều 70, Luật giáo dục ghi rõ : Nhà nước có chính sách bồi dưỡng, nhà giáo viên chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo. Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính Phủ. Để thực hiện được việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ còn phụ thuộc vào các công tác tổ chức bồi dưỡng của bộ phận quản lý nhà trường. Vì vậy người quản lý phải coi trọng việc xây 3 dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Công tác xây dựng và bồi dưỡng phải được đặt vào vị trí trọng yếu trong công tác quản lý. Thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Mỹ Thuận có những ưu điểm sau: - Đội ngũ giáo viên đoàn kết, có tính tự giác, có tinh thần trách nhiệm. Về cơ bản giáo viên đã chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, Nghị quyết chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành. Giáo viên không vi phạm pháp luật, quy chế chuyên môn. Giáo viên có phẩm chất tốt, yêu nghề mến trẻ. Tuy vậy trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên của nhà trường vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Các yếu tố về tuổi đời, tuổi nghề, hệ đào tạo, hoàn cảnh gia đình cũng tác động trực tiếp đến trình độ chuyên môn của giáo viên. Việc phấn đấu vươn lên của một số giáo viên còn chậm chạp, dẫn đến chất lượng giờ dạy thấp, tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi chưa cao, thể hiện : + Giáo viên không chịu rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm. + Năng lực chuyên môn không cập với tình hình hiện nay, tỷ lệ giáo viên chưa qua đào tạo vẫn còn lớn giáo viên không có ý thức tự học, tự bồi dưỡng tay nghề, trình độ đào tạo. Việc thực hiện thay sách giáo khoa và chương trình mới ở trường gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng kiến thức ở sách giáo khoa, chương trình lại đòi hỏi giáo viên phải có tay nghề, trình độ đào tạo chuẩn, trên chuẩn nên đội ngũ giáo viên hiện tại chưa đáp ứng được với yêu cầu. Với cương vị là cán bộ quản lý nhà trường, bản thân tôi cũng đã nhận thức được rất sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 4 Xuất phát từ những lí do trên mà tôi chọn đề tài : “Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Địch Quả”. Để nghiên cứu và tìm ra những bài học giúp cho công tác quản ký đạt kết quả cao hơn. 2. Mục đích nghiên cứu : Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Địch Quả để nâng cao được chất lượng hiệu quả giáo dục - đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung. 3. Đối tượng nghiên cứu, khách thể khảo sát 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu một số biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ. 3.2 Khách thể khảo sát Tổng số cán bộ giáo viên : 55 đồng chí. Trong đó : Cán bộ quản lý : 3 đồng chí. Tổ trưởng chuyên môn : 2 đồng chí. Giáo viên : 50 đồng chí. Nhân viên : 1 đồng chí. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nhiệm vụ tổng quát : “ Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Địch Quả”. 4.2 Nhiệm vụ cụ thể - Nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài. - Nghiên cứu thực trạng của đội ngũ giao viên ở trường tiểu học Địch Quả- Thanh Sơn – Phú Thọ. 5. Giả thuyết khoa học 5 Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Kim Thượng đã được quan tâm song chất lượng đội ngũ chưa đáp ứng được với yêu cầu mới. Nếu thực hiện đầy đủ, đồng bộ, liên tục, đúng quy trình các biện pháp do đề tài xuất thì chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Kim Thượng sẽ được nâng cao, đáp ứng được với yêu cầu của giáo dục - đào tạo nói chung và đổi mới chương trình sách giáo khoa nói riêng ở cơ sở. 6. Giới hạn đề tài Do điều kiện thời gian và khả năng có hạn nên đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên từ năm học 2003 – 2004 đến 2005 – 2006 ở trường tiểu học Địch Quả 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII. - Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. - Chỉ thị 40 của Ban bí thư về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. - Chỉ thị số 22/ 2005 của BGD – ĐT về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005 – 2006. - Luật giáo dục. 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tế - Phương pháp điều tra cơ bản. - Phương pháp khách quan, quan sát. - Phương pháp thống kê. - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm. - Phương pháp trắc nghiệm. - Phương pháp trò truyện. 6 8. Cái mới của đề tài - Xuất phát từ vị trí của giáo dục, vị trí của bậc học, vai trò của đội ngũ giáo viên trong giáo dục và đào tạo. Từ thực tế của đội ngũ giáo viên vừa yếu, vừa thiếu ở trường tiểu học Địch Quả xuất một số biện pháp mới, cụ thể, toàn diên phù hợp với thực tiễn nhà trường và địa phương để cùng đội ngũ quản lý nhà trường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phấn đấu để đội ngũ giáo viên có phẩm chất và năng lực sư phạm vững vàng đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục tiểu học thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Vị trí vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của kinh tế xã hội Chúng ta đang sống trong thời đại nền khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển như vũ bão, thế giới có nhiều biến động về mọi mặt của đời sống xã hội. Thấy rõ xu thế của thời đại và thế giới trên cơ sở nắm rõ tình hình trong nước. Đại hội Đảng lần thứ VI đã chỉ rõ : “ Giáo dục nhằm mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện nhân cách xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật phù hợp với ngành nghề, phù hợp phân công lao động xã hội. Tập thể sư phạm trong nhà trường gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tập hợp lại cùng chung một mục đích và hoạt động có tổ chức, thực hiện mục đích giáo dục đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội ( của Đảng, Nhà nước và nhân dân). Vai trò của giáo dục trong sự phát triển của 7 kinh tế xã hội là rèn luyện những phẩm chất của người giáo viên nhân dân về năng lực chuyên môn. 2. Vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên trong nhà trường Để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục tiểu học, làm tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo thì một câu hỏi đề ra : “ Ai là người trực tiếp quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc tiểu học”. Câu trả lời “ Không ai khác chính là đội ngũ giáo viên”. Chính vì vậy mà người giáo viên tiểu học phải có trách nhiệm dạy đủ 9 môn bắt buộc theo kế hoạch của bộ giáo dục quy định. Giáo viên phải dạy có chất lượng và hiệu quả ở tất cả các môn học. Do đó người giáo viên tiểu học không ngừng rèn kuyện đạo đức tác phong, ra sức học tập văn hóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, luôn luôn phấn đấu để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Trong giảng dạy, người giáo viên phải nắm vững mục tiêu bài học, đổi mới phương pháp, phát huy tính tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức của học sinh để nâng cao hiệu quả lên lớp. Người giáo viên tiểu học phải luôn “ Vì học sinh thân yêu” với tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, ân cần, chu đáo với học sinh, đánh giá học sinh chính xác và công bằng theo đúng các văn bản của bộ quy định. 3. Vị trí của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đòi hỏi người quản lý cần quan tâm đến việc bồi dưỡng về nhièu mặt : đặc biệt chú trọng bồi dưỡng 2 mặt quan trọng, cơ bản nhất đó là phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Hay nói một cách khác là xây dựng một tập thể, một đội ngũ vừa “ hồng” vừa “ chuyên” xuất phát với mục tiêu : Hình thành những cơ sở ban đầu cho việc phát triển toàn diện con người, tạo tiền đề hết sức quan trọng để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt, mang trong mình cốt lõi của nhân 8 cách Việt Nam. Do đó, đòi hỏi mỗi giáo vien phải có những tố chất của nhà sư phạm. 4. Nội dung của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 4.1 Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. 4.1.1 Bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống bằng cách nâng cao nhận thức về thế giới khách quan, nhân sinh quan của người giáo viên nhằm tạo ra sự nhạy bén mẫn cảm, khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công tác đổi mới của đất nước ta hiện nay. Năng lực, phẩm chất chính trị nói trên chính là tư tưởng chính trị của các bài giảng học tập văn bản, quan điểm chỉ thị vào đầu năm học. Qua các buổi học tập giáo viên ghi chép đầy đủ, thực hiện có hiệu quả nội dung học tập thông qua bài viết thu hoạch sau mỗi đợt học. Bồi dưỡng thái độ tích cực đối với công việc đổi mới, nhận thức đúng đắn, đầy đủ là người tuyên truyền đường lối của Đảng với mọi người, với cha mẹ học sinh, với cộng đồng. Bồi dưỡng lòng trung thành, kiên định đối với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước trong giai đoạn mới, phán đấu vì mục tiêu nâng cao dân trí, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 4.1.2 Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm, tình thương yêu đối với học sinh nâng cao nhân cách người thầy. Lòng nhân ái sư phạm là điểm xuất phát của mọi sáng tạo sư phạm, Xu khôm lin ski nói : “ Nhờ có sức mạnh của tình yêu thương đối với học sinh mà nhà sư phạm có tâm hồn cao thượng, tinh thần sảng khoái, trí tuệ sáng suốt, tình cảm nhạy bén và tinh tế, nếu thiếu phẩm chất đó là lao động sư phạm trở thành một điều “ khổ ải”. Bởi vậy, lòng nhân ái sư phạm của giáo viên được thể hiện ở trên tất cả các hoạt động của nhà trường, là gốc gác của mọi sáng tạo, khởi điểm. 9 4.2 Bồi dưỡng năng lực sư phạm 4.2.1 Bồi dưỡng năng lực dạy học thực chất là tổ chức thực hiện chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học mới. Bởi một tri thức khoa học sâu và rộng là nền tảng của năng lực dạy học ( bồi dưỡng tri thức ). Bồi dưỡng năng lực thiết kế bài dạy bằng tri thức của mình, hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức, phương pháp là gì ? vận dụng ra sao ? Đồ dùng trực quan như thế nào ? 4.2.2 Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giảng dạy Tức là sau khi có giáo án cần chuyển tiết dạy đó như thế nào, cần có quá trình tổ chức dạy học thầy làm gì ? trò làm gì ? 4.3 Bồi dưỡng sức khỏe vật chất và tinh thần cho đội ngũ. Bồi dưỡng năng lực thuyết phục, cảm hóa giáo dục dạy học sinh, năng lực tổ chức các hoạt động của lớp, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 10 [...]... 2004-2005 2005-2006 Trỡnh o to Trung cp 12+2 Cao ng 24 0 25 1 20 4 9+3 12 7 5 i hc 1 4 8 Mẫu A2: Phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ: Năm học 2004-2005 Phẩm chất chính trị Tốt Khá TB 37=100% Chuyên môn nghiệp vụ Tốt Khá TB 40% 42% 18% Mẫu A3: Chất lợng soạn giảng: Nm hc 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Tt 7 12 16 Khỏ 11 10 15 Son TB 13 9 Mẫu A4: Chất lợng học lực: 23 Yu Tt 4 6 14 Ging Khỏ TB 9 18 10... son, bi ging 3.5 Tham mu vi phũng giỏo dc c ngi i hc nõng cao trỡnh Ngoi nhng bin phỏp nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghim v, cn phi tin hnh nõng cao trỡnh chung bng hỡnh thc i hc cỏc lp ti chc, tp chung Thụng qua ngh quyt i hi cng nhn viờn chc giỏo viờn cn phi hc thờm cỏc lp cao ng, i hc Nh trng to mi iu kin cho giỏo viờn cú nguyn vng nõng cao trỡnh c i hc 3.6 y mnh cụng tỏc t hc, t bi dng Nh trng... nh sỏch giỏo khoa Trỡnh o to ca giỏo viờn ngy cng c nõng cao qua cỏc lp o to ti chc ỏnh giỏ chung kt qu i ng giỏo viờn nm hc 2005-2006 cú so sỏnh vi cỏc nm hc trc theo mu Mu A1: i ng + Nm hc 2003-2004 : i hc : 1; Cao ng : 0 Trung cp : 24; 9+3 : 12 + Nm hc 2004-2005 : i hc : 4; Cao ng : 1 Trung cp : 20; 9+3: 7 + Nm hc 2005-2006 : i hc : 8; Cao ng : 4 Trung cp : 20; 9+3 : 5 Mu A2: Phm cht nng lc, chuyờn... cht, ng xỏ i li khú khn, ngi dõn cha quan tõm n vic hc tp ca con em h, cũn phú mc cho nh trng T l hc sinh vo i hc, cao ng rt thp i ng cỏn b xó cha cú trỡnh cao nờn s quan tõm n giỏo dc cũn hn ch Trng tiu hc Kim Thng c tỏch ra t trng PTCS Kim Thng t u nm 1996 Khu trung tõm c xõy dng bi mt nh cao tng gm 8 phũng hc, 1 phũng hi ng, mt phũng thit b, phũng th vin Cỏc khu l l nhng phũng hc tranh tre, na lỏ Nm... ỏp ng c yờu cu nờn vic xõy dng, bi dng nhm nõng cao cht lng i ng giỏo viờn l vụ cựng quan trng i ng giỏo viờn quyt inh cht lng giỏo dc, ngi trc tip thc hin vic i mi chng trỡnh giỏo dc ph thụng v thay sỏch giỏo khoa, ngi thc thi vic i mi phng phỏp day hc cho nờn phi bi dng nõng cao nng lc i ng giỏo viờn Trong nh trng giỏo dc cỏn b qun lý chu trỏch nhim cao nht v vic xõy dng v i ng giỏo viờn Ngi qun lý... cht lng ca cỏc ngnh hc v ca c s nghip giỏo dc Vỡ vy, vic bi dng nõng cao cht lng i ng giỏo viờn tiu hc nhng ngi quyt nh trc tip cht lng giỏo dc tiu hc cú ý ngha thỳc y vic nõng cao cht lng ca s nghip giỏo dc Thc trng i ng giỏo viờn trng tiu hc Kim Thng cú nhng im mnh sau: i ng giỏo viờn on kt cú tớnh t giỏc, cú tinh thn trỏch nhim cao, chp hnh nghim tỳc cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng, Nh nc, ngnh Tuy... dung v ch tiờu bi dng Bi dng v t tng chớnh tr, o c li sng, nõng cao nng lc t tng, o c, li sng phn u 100% giỏo viờn cú phm cht chớnh tr tt, o c li sng tt 15 Bi dng giỏo viờn cú nng lc s phm phn u i ng cú nng lc s phm vng vng vi 100% giỏo viờn t trỡnh chun Nõng cao t l giỏo viờn trờn chun: 50% giỏo viờn t trỡnh i hc, 30% giỏo viờn t trỡnh cao ng 3 Bin phỏp bi dng Thc hin ti k hoch húa v k hoch húa trong... ú bin phỏp trng tõm l bi dng nng lc s phm, trỡnh o to cú ý ngha thỳc y vic nõng cao cht lng i ng giỏo viờn 2 xut kin ngh - Vi y ban nhõn dõn cp tnh : ỏp ng c nhu cu bi dng i ng giỏo viờn vựng min nỳi, vựng sõu, vựng xa cn + Tr cp thu hỳt + Cung cp cỏc phng tin dy v hc - Vi S giỏo dc va o to : M thờm cỏc lp hc nõng cao trỡnh cho giỏo viờn cha t tiờu chun - Vi UBND huyn : u t xõy dng c s vt cht cho... ớch gỡ? Bi dng nhng gỡ? Bi dng th th no? m bo tớnh tớch cc, ch ng sỏng to ca giỏo viờn trong hot ng bi dng Vỡ giỏo viờn va l i tng ca bi dng va l ch th ca quỏ trỡnh bi dng, phi nờu cao tinh thn t hc, t bi dng, khụng ngng nõng cao hon thin bn thõn m bo kt hp hi hũa gia yờu cu trc mt v yờu cu lõu di trong cụng tỏc bi dng m bo vai trũ ca ngi qun lý v ý thc trỏch nhim ca ngi qun lý bi hiu trng gi vai trũ... u cỏ nhõn, thu hỳt giỏo viờn vo hot ng bi dng T nhng ni dung bi dng rt c th, cỏch thc bi dng phong phỳ nh t hc, bi dng thng xuyờn, sinh hot t, liờn trng, cỏc lp o to t xa, i hc ti chc ó gúp phn nõng cao hiu qu cỏc bin phỏp bi dng i ng C th: Giỏo viờn thc hin ỳng quy ch chuyờn mụn, khụng cú giỏo viờn vi phm Vic hc tp vn bn, quan im, ch th c giỏo viờn chp hnh ngay t u nm hc Thc hin y cỏc quy nh v t . bài học giúp cho công tác quản ký đạt kết quả cao hơn. 2. Mục đích nghiên cứu : Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Địch Quả để nâng. chí. Giáo viên : 50 đồng chí. Nhân viên : 1 đồng chí. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nhiệm vụ tổng quát : “ Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Địch. vậy, việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học những người quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục tiểu học có ý nghĩa thúc đẩy việc nâng cao chất lượng của sự nghiệp giáo dục. Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Địch Quả, SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Địch Quả, SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Địch Quả

Từ khóa liên quan