0

Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thpt trong giai đoạn hiện nay_tiểu luận cuối khóa lớp trung cấp chính trị

37 4,166 25
  • Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thpt trong giai đoạn hiện nay_tiểu luận cuối khóa lớp trung cấp chính trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:34

9 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Như chúng ta đã biết, hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp cận nền kinh tế tri thức và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ được xác định là "quốc sách hàng đầu" của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hiện nay. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định: " Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới"; “…Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam…” Để phấn đấu đạt được các mục tiêu mà Đại hội X của Đảng đề ra, thì việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập để xây dựng nguồn lực lao động, nguồn lực con người có tính quyết định. Để xây dựng nguồn lực con người phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thì Giáo dục và Đào tạo vừa là điểm xuất phát, vừa có vai trò quyết định. Điều này đã được Đảng ta khẳng định tại Nghị quyết TW 2 khoá VIII : “ Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi, phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững ". Điều 2 - Luật Giáo dục cũng khẳng định: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 1 9 hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ». Muốn thực hiện được điều trên, đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Điều này đã được khẳng định tại văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII: “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục”. Điều 15 Luật Giáo dục ghi rõ: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình, giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học”. Như vậy, giáo dục và đào tạo là chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai. Để đào tạo nên con người mới “vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu của xã hội, đòi hỏi người làm công tác quản lý nhà trường phải luôn trăn trở để tìm nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Cụ thể là đội ngũ giáo viên phải chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo. Trong thời kỳ đổi mới, dưới ánh sáng của Nghị Quyết TW 2 khoá VIII, Nghị quyết TW 6 khoá IX, Nghị quyết Đại hội X của Đảng, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những thành tựu to lớn như phát triển về quy mô, đa dạng hoá các loại hình trường lớp và phương thức đào tạo, công tác xã hội hoá Giáo dục trên đà phát triển tốt. Tuy vậy, Giáo dục và Đào tạo của chúng ta vẫn còn bộc lộ một số yếu kém bất cập, cụ thể: Chất lượng giáo dục - Đào tạo đại trà còn thấp, đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng, không đồng bộ về cơ cấu, chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu. 2 9 Do đó, để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá, điều quan tâm trước tiên là phải xây dựng và nâng cao đội ngũ nhà giáo. Trường trung học phổ thông N - huyện K - tỉnh Q được thành lập từ năm 1996, là một ngôi trường có tuổi đời rất non trẻ. Trong 14 năm qua, nhà trường đã đạt được một số thành tích nhất định trên các mặt hoạt động. Tuy nhiên, để đáp ứng với những yêu cầu mới hiện nay, nhà trường còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục như: cơ sở vật chất còn thiếu, chất lượng mũi nhọn cũng như đại trà của học sinh còn thấp, đội ngũ cán bộ giáo viên còn nhiều mặt hạn chế…đòi hỏi nhà trường cần có nhiều sự nỗ lực cố gắng trên nhiều mặt, trong đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường là một nội dung quan trọng và hết sức cấp thiết. Bên cạnh những ưu điểm trẻ, khỏe, nhiệt tình, kiến thức mới, đội ngũ giáo viên của nhà trường còn bộc lộ một số hạn chế đó là: cơ cấu chưa hợp lý, chưa đồng bộ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số giáo viên còn yếu, kinh nghiệm giảng dạy của phần lớn giáo viên còn hạn chế, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn còn quá thấp. Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan đã phân tích ở trên, cùng với quá trình lĩnh hội những kiến thức của các thầy cô giáo truyền đạt tại Học viện Quản lý Giáo dục và kinh nghiệm của bản thân được công tác tại trường THPT N trong những năm qua cũng như việc mới tiếp cận công tác tại Sở GD&ĐT Q, bản thân nhận thấy việc tìm kiếm một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông là vấn đề rất bức thiết đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của trường trong giai đoạn hiện nay, vì thế bản thân đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N - huyện K - tỉnh Q trong giai đoạn hiện nay”. 2. Mục đích nghiên cứu 3 9 Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N - huyện K - tỉnh Q. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Xác định cơ sở khoa học của việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng độ ngũ giáo viên trung học phổ thông. 3.2. Phân tích thực trạng việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THPT N - huyện K - tỉnh Q. 3.3. Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N - huyện K - tỉnh Q. 4. Đối tượng nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N - huyện K - tỉnh Q. 5. phạm vi nghiên cứu Công tác quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THPT N - huyện K - tỉnh Q trong giai đoạn hiện nay. 6. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, bản thân sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu sau: 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Nghiên cứu các Văn kiện của Đảng, luật Giáo dục; Điều lệ trường THCS và THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/4/2007; chỉ thị 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ GD&ĐT; Chỉ thị của UBND tỉnh Q về thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Q. - Giáo trình, các tạp chí, các bài giảng của các giảng viên Học viện Quản lý Giáo dục và các tài liệu khác. 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4 9 - Thực tiễn việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ tại trường THPT N - huyện K - tỉnh Q. - Thông qua trao đổi, thảo luận với các học viên lớp CBQLGD trường THPT khóa 59 tại Học viện Quản lý Giáo dục. - Qua tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở trường THPT Nguyễn Trãi - Hải Phòng, trường THPT Lý Thường Kiệt - Bắc Ninh. - Xin ý kiến của các giảng viên tại Học viện Quản lý Giáo dục. 6.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ - Sử dụng bảng biểu, sơ đồ, thống kê… NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1. Cơ sở lý luận 5 9 1.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục * Quản lý: Là sự tác động chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm đạt tới mục đích đã đề ra. Sự tác động của quản lý phải bằng cách nào đó để người bị quản lý luôn luôn hồ hởi, phấn khởi đem hết năng lực và trí tuệ để sáng tạo ra lợi ích cho bản thân, cho tổ chức và cho cả xã hội. * Quản lý giáo dục: Quản lý giáo dục (và nói riêng quản lý trường học) là những tác động có hệ thống, có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý đến tất cả các mắt xích của hệ thống giáo dục nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học - giáo dục thế hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất. 1.2. Chức năng của quản lý giáo dục Chức năng của quản lý giáo dục là hình thái biểu hiện sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý đến đối tượng bị quản lý. Trong quản lý, chức năng quản lý là một phạm trù quan trọng, mang tính khách quan, có tính độc lập tương đối. Chức năng quản lý nảy sinh là kết quả của quá trình phân công lao động, là bộ phận tạo thành hoạt động quản lý tổng thể, được tách riêng, có tính chất chuyên môn hoá. Chức năng quản lý giáo dục gồm có 4 chức năng: - Chức năng lập kế hoạch: Trong đó bao gồm dự báo, vạch mục tiêu. - Chức năng tổ chức: Tổ chức công việc, sắp xếp con người. - Chức năng chỉ đạo: Tác động đến con người bằng các quyết định để con người hoạt động, đưa bộ máy đạt tới mục tiêu trong đó bao gồm cả việc khuyến khích, động viên. - Chức năng kiểm tra: Kiểm tra giám sát hoạt động của bộ máy nhằm kịp thời điều chỉnh sai sót, đưa bộ máy đạt tới mục tiêu xác định. 1.3. Vai trò của quản lý đội ngũ trường THPT 6 9 Đất nước ta đang trên con đường CNH-HĐH, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện được mục tiêu đó thì nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển đất nước là yếu tố vô cùng quan trọng, đòi hỏi con người phải có ý thức làm chủ bản thân, có đủ trình độ tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại. Muốn điều đó trở thành hiện thực thì con người có thể tiếp thu kiến thức bằng nhiều con đường. Nhưng học tập ở nhà trường là con đường cơ bản nhất. Ở trường, người làm nhiệm vụ truyền thụ kiến thức chính là đội ngũ giáo viên. Đội ngũ trong trường trung học phổ thông là nguồn nhân lực của nhà trường bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường. Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vai trò quan trọng để biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Trong văn kiện Hội nghị lần thứ 2 của BCH TW Đảng khóa VIII đã khẳng định: “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục”. Trong nhà trường trung học phổ thông, người thầy có sự tác động mạnh đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của người học sinh. Khác với các loại hình lao động khác, lao động sư phạm của người giáo viên là loại hình lao động mang tính đặc thù. Đối tượng lao động sư phạm ở đây là học sinh với lứa tuổi có sự phát triển cao về tâm lí, sinh lý, có nhu cầu cao về trí tuệ và tình cảm. Phương tiện lao động là nhân cách người thầy cùng các thiết bị dạy học, trong đó nhân cách người thầy có vai trò quan trọng nhất. Thời gian lao động của người giáo viên không chỉ là thời gian quy định trong chương trình mà cần mang tính năng động, sáng tạo cộng với niềm say mê nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trước thế hệ trẻ và toàn xã hội. Hiệu quả và sản phẩm lao động sư phạm là nhân cách phát triển toàn diện đạt mục tiêu phát triển của nhà trường. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phải đáp ứng những nhu cầu phát triển của bản thân, gia đình và xã hội. Trong thời kì CNH, HĐH hiện nay, để hoàn thành được sứ mệnh cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đòi hỏi đội ngũ giáo viên trong nhà trường phải thường xuyên học tập, bồi 7 9 dưỡng, rèn luyện, từ đó mới có đủ khả năng thực hiện sứ mệnh của mình, mới xứng đáng là nguyên khí của một trường trung học phổ thông. Với tính chất đặc thù trong lao động sư phạm của người giáo viên được nêu ở trên, người cán bộ quản lý trường học cần phải hiểu đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đó là vấn đề sống còn quyết định chất lượng dạy học của nhà trường. Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 của Đảng và Nhà nước ta khi nói về phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giáo dục đã nêu: “Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý cả về cơ cấu và chuẩn về chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục”. Xây dựng và phát triển đội ngũ trong trường THPT là một biện pháp của người quản lý nhằm xây dựng đội ngũ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất nước, yêu cầu phát triển của giáo dục nói chung và yêu cầu phát triển của nhà trường THPT nói riêng. Mục tiêu đó biểu hiện cụ thể: - Số lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đủ và đồng bộ. - Năng lực của đội ngũ nói chung và của từng thành viên nói riêng đảm bảo được chất lượng và hiệu quả các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ. - Mọi thành viên trong nhà trường đoàn kết, thống nhất để thực hiện mục tiêu chung của nhà trường. 2. Cơ sở thực tiễn Giáo dục đào tạo nước ta trong những năm qua đã có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước, tạo tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc Thực trạng giáo dục đào tạo nước ta trong thời gian qua tuy đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, đã có bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền đề 8 9 cho những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ XXI, vì mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề bức xúc nhất trong giáo dục nước ta hiện nay là chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đại trà nhìn chung còn thấp so với mục tiêu giáo dục, với yêu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và với trình độ của các nước trong khu vực. Nội dung và phương pháp dạy học chưa đáp ứng tốt yêu cầu chuẩn bị nhân lực cho công nghiệp hoá rút ngắn và trình độ chưa theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ hiện đại. Đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng, chất lượng còn gặp nhiều bất cập, lại không đồng bộ, một bộ phận giáo viên tuy đã đạt chuẩn trình độ đào tạo song năng lực sư phạm vẫn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Hiệu quả giáo dục đào tạo còn thấp , cơ cấu đào tạo nhân lực về trình độ ngành, nghề, vùng miền chưa hợp lý. Trong bối cảnh chung của ngành Giáo dục và Đào tạo, trường THPT N - huyện K - tỉnh Q đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, chất lượng dạy và học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Tỷ lệ học sinh giỏi khá còn thấp, học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia còn ít. 3. Cơ sở pháp lý * Quan điểm của Đảng về giáo dục: - Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện quan điểm về “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” và thực hiện nghị quyết TW IV, khoá 8: “Khâu then chốt để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn”. - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII đã nêu: “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. Nghị quyết của Đại hội Đảng khoá IX và khoá X cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo cần có đủ sức đủ tài để chấn hưng nền giáo dục nước 9 9 nhà và chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống của nhà giáo. - Ngày 15/6/2004, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành chỉ thị 40 về việc xây dựng, nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010 và chấn hưng đất nước, chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Đây là Chỉ thị vô cùng quan trọng và hết sức cụ thể về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và đặc biệt chỉ thị đã nhấn mạnh: “ Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTG ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng cả 3 mặt: đánh giá và sắp xếp, đào tạo và bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ. * Luật Giáo dục năm 2005: - Điều 15 chương I: “ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo duc. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học”. 10 [...]... đúng một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, đặc biệt là đưa ra một số biện pháp thiết thực có tính khả thi 4 Một số vấn đề đặt ra trong việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N - huyện K - tỉnh Q Dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và sự phân tích cụ thể thực trạng của việc quản lý trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N -... tại trong việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N - huyện K - tỉnh Q Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trường THPT N - huyện K - tỉnh Q còn có một số tồn tại cần khắc phục nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường để thực hiện được mục tiêu cũng như chiến lược giáo dục và đào tạo mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, cụ thể là: - Việc xây. .. tiến và vươn lên tiên tiến xuất sắc 2 Những biện pháp chủ yếu nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THPT N - huyện K - tỉnh Q Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất trong nhà trường Nói cách khác đội ngũ giáo viên là người chủ, chính đội ngũ giáo viên là người quyết định nhất đến chất lượng đào tạo Trong tình hình hiện nay, nhằm đáp ứng nhân lực trình độ cao. .. học sinh cá biệt của lớp 2.4 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 26 9 Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao, hoàn thiện nhân cách của giáo viên Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong trường trung học phổ thông, người làm công tác quản lý cần đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2.4.1 Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên - Vấn đề nhận... biện pháp quản lý mà chúng tôi cho là hữu hiệu để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THPT N - huyện K - tỉnh Q trong giai đoạn hiện nay Tuy nhiên trong quá trình quản lý, chúng tôi không ngừng điều chỉnh để ngày càng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xu thế chung của thời đại KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong. .. trên, để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trường THPT N - huyện K - tỉnh Q là một đòi hỏi hết sức cấp bách và tất yếu CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT N 1 Đặc điểm tình hình trường THPT N 1.1 Thực trạng tình hình... chất còn nghèo nàn, chưa đáp ứng yêu cầu cho việc giảng dạy Trên đây là một số thành tích đạt được cũng như một số tồn tại của trường THPT N trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Để việc quản lý xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được chất lượng nhằm hoàn thiện mục tiêu, cũng như chiến lược về giáo dục và đào tạo mà Đảng và Nhà nước đề ra, trước hết phải nhìn nhận đúng một. .. thành tích cao trong học tập 2.6 Xây dựng củng cố nền nếp, kỉ cương Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên gắn liền với việc củng cố nề nếp, kỷ cương, phối hợp tốt với các lực lượng giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường 32 9 - Đội ngũ giáo viên là một tổ chức sư phạm hoạt động chặt chẽ, có tôn chỉ mục đích cụ thể Cho nên, muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thì người quản lý phải thường... biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THPT N - huyện K tỉnh Q: Một là: Lập kế hoạch nhân sự đội ngũ Hai là: Tuyển chọn, bổ sung nhân sự Ba là: Phân công, bố trí giáo viên Bốn là: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trên các phương diện: bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị; bồi dưỡng kiến thức; bồi dưỡng kỹ năng sư phạm Năm là: Thực hiện biện pháp động viên, ... giáo viên tra cứu học tập 2.5 Động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên 2.5.1 Kích thích về vật chất Sử dụng biện pháp kích thích về vật chất trong quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là cách thức gắn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể Các biện pháp thực hiện là: - Giải quyết tốt các chế độ chính sách của nhà nước một cách đúng đắn, kịp thời, thoả . xuất và lý giải một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N - huyện K - tỉnh Q. 4. Đối tượng nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm xây. xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT N - huyện K - tỉnh Q. 5. phạm vi nghiên cứu Công tác quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THPT. nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng độ ngũ giáo viên trung học phổ thông. 3.2. Phân tích thực trạng việc quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường THPT N - huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thpt trong giai đoạn hiện nay_tiểu luận cuối khóa lớp trung cấp chính trị, Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thpt trong giai đoạn hiện nay_tiểu luận cuối khóa lớp trung cấp chính trị, Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thpt trong giai đoạn hiện nay_tiểu luận cuối khóa lớp trung cấp chính trị

Từ khóa liên quan