0

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thcs Nguyễn Trực, Thị trấn Kim bài _tiểu luận lớp trung cấp chính trị

32 13,246 112

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:34

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN. K5 B 09 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC – TT KIM BÀI Họ và tên học viên: Nguyễn Công Hoan Đơn vị công tác: Trường THCS nguyễn Trực – TT Kim Bài Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Lê Triều HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2011 : MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu của đề tài CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Quan điểm của Đảng ta và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ giáo viên 2. Vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn hiện nay 3. Những quy định về chuẩn giáo viên trung học cơ sở CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC –TT KIM BÀI I. Đặc điểm, tình hình của nhà trường II. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài 1. Kết quả đạt được 2. Hạn chế 3. Nguyên nhân của kết quả và hạn chế CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC –TT KIM BÀI I. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS NGUYỄN TRỰC –TT KIM BÀI : II. Kiến nghị KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Xác định thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài - Đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường. MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Bậc trung học cơ sở là một bậc trong hệ thống giáo dục Việt nam hiện nay, nó sau bậc Tiểu học và trước Trung học phổ thông. Đây là bậc học quan trọng, trang bị cho học sinh một lượng kiến thức phổ thông không nhỏ, bên cạnh đó học sinh còn được giáo dục phát triển đúng đắn, lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên bậc trung học phổ thông. Với mục tiêu: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có trí thức, có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động sáng tạo". Giáo dục Trung học cơ sở phải đi dần vào "Thế ổn định, đổi mới, phát triển với chất lượng cao". Muốn có chất lượng cao cần phải giải quyết một cách đồng bộ như đội ngũ giáo viên, trang thiết bị, trong đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là quan trọng, đó là công việc trước hết của người quản lý và mang một ý nghĩa quyết định. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi phải có nhiều yếu tố, nhưng quan trọng vào bậc nhất đó là vai trò của người thày. Nó yêu cầu ở người thày không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn cả kiến thức về sư phạm nữa. Sản phẩm giáo dục là con người, muốn đào tạo con người phát triển toàn diện phải có đội ngũ giáo viên giỏi. Vì vậy, tôi nhận thức rằng việc học tập bồi dưỡng mang tính nghề nghiệp, tính quy chế và là điều lệ của của mỗi nhà trường. Nếu không học tập bồi dưỡng thì không thể nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực quản lý để vững vàng trên bục giảng. Nghiên cứu về hoạt động dạy và học, tôi thấy rằng muốn quản lý tốt quá trình này cần chú ý đến các yếu tố như: Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chương trình, phương pháp, tổ chức dạy học, cũng như những điều kiện của môi trường bên ngoài đảm bảo cho hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh vận hành một cách tối ưu. Đội ngũ giáo viên mạnh bao gồm nhiều người tốt thì chính tập thể đó sẽ là môi trường thuận lợi cho mọi thành viên làm việc có chất lượng. Một tập thể giáo viên vững mạnh được thể hiện ở sự cộng tác, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong tập thể giáo viên đó đều có trình độ chuyên môn vững vàng và phương pháp giảng dạy, giáo dục hợp lí tạo nên chất lượng giáo dục cao. Mỗi giáo viên đều có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đến một tập thể học sinh. Mỗi học sinh cũng tiếp nhận sự giáo dục của mỗi giáo viên và tập thể giáo viên. Vì vậy chất lượng giáo dục, hiệu quả giáo dục được quy định bởi năng lực phẩm chất của mỗi giáo viên cùng với sự phối hợp về khả năng chuyên môn và khả năng sư phạm của giáo viên. Những giáo viên có uy tín cao thường thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ này. Thực tế trong những năm gần đây, đội ngũ giáo viên ở các nhà trường nói chung và ở trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài nói riêng đã có nhiều chuyển biến và tiến bộ. Nhìn chung giáo viên vẫn giữ vững và phát huy được truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh và lòng mong mỏi của phụ huynh. Số giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy ngày càng nhiều. Song cũng còn một số giáo viên về chất lượng chuyên môn còn chưa vững chắc dẫn tới chất lượng giáo dục của nhà trường chưa được như mong muốn. Để khắc phục tình trạng trên và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII, trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài chúng tôi đã coi việc bồi dưỡng chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường. Đã có nhiều giáo viên đề cập đến vấn đề này dưới các góc độ nhìn nhận khác nhau, nhưng với tôi là phó hiệu trưởng, tôi đặc biệt chú ý đến vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Với khả năng và cố gắng của mình, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Xác định thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài - Đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng va phạm vị nghiên cứu của đề tài này là đội ngũ cán bộ giáo viên trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là việc làm lâu dài, thường xuyên, song trong phạm vi đề tài này tập trung vào việc bồi dưỡng kiến thức và năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy tại trường. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Để giải quyết các nhiệm vụ vừa nêu ở trên tôi đã sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu. - Phương pháp quan sát: Dự giờ dạy của giáo viên; Kiểm tra chất lượng học tập của học sinh qua các bài kiểm tra - Phương pháp thống kê: Nhằm xử lý các số liệu và kết quả thu được dẫn đến quá trình nghiên cứu 5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI: Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung chính của đề tài được chia thành 3 chương: - Chương 1 : Lý luận chung về việc xây dựng đội ngũ giáo viên và vai trò của đội ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay. - Chương II: Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài - Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển với những bước tiến nhảy vọt trong thế kỷ 21. Đưa thế giới chuyển từ thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin và phát triển trí thức, đồng thời tác động tới tất cả các lĩnh vực. Kho tàng kiến thức của nhân loại ngày càng đa dạng, phong phú và tăng theo cấp số nhân. Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học công nghệ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại. Tại Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu" và nghị quyết của Hội nghị lần này cũng đã đề ra "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động trí thức có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động, sáng tạo, có đạo đức Cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội. Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng toàn diện và có năng lực chuyên môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm trong nến kinh tế hàng hoá nhiều thành phần". Ngày 15/6/2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 40 về việc chỉ đạo "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý". Chỉ thị nêu rõ: "Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại háo đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng". Đánh giá về thành tựu của giáo dục, Đảng ta khẳng định: "Những năm qua, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đất nước". Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15/4/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 35/CT-TU ngày 4/8/2005 của thành uỷ Hà Nội, ngày 27/12/2005 UBND Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch số 79/KH-UB về việc "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thủ đô 2006-2010 với mục tiêu : "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nhắm đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí , đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô và đất nước". Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, để thực hiện được nhiệm vụ và mục tiêu trên và cũng là để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của đất nước phát triển giáo dục thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp ngang tầm với khu vực và thế giới thì sự nghiệp đào tạo phải là mũi nhọn, hàng đầu. Mỗi nhà trường đều phải lấy việc "Nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đặc biệt là đội ngũ học sinh giỏi làm nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của mình". Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ giáo viên và những người làm công tác giáo dục. Trong tư tưởng của Người, chúng ta luôn tìm thấy những trăn trở, những yêu cầu, những lời dặn dò và những kỳ vọng to lớn đối với việc xây dựng đội ngũ những người thày trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: đội ngũ giáo viên luôn giữ một vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, họ là người quyết định thành công công cuộc xây dựng và đổi mới nền giáo dục. "Không có thày giáo thì không có giáo dục", câu nói đó của Người khẳng định vai trò không thể thay thế của người giáo viên trong sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nền giáo dục cách mạng, người giáo viên có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho nước nhà, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Muốn thực hiện được nhiệm vụ ấy, bản thân các thày cô giáo phải trở thành một lực lượng mạnh mẽ, phải có trí tuệ và tài năng mới có thể đào tạo được những thế hệ công dân, cán bộ có tài cho xã hội. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không được bằng lòng với kiến thức đã có, mà phải thường xuyên tích lũy kiến thức. Người cho rằng người nào tự cho mình là biết đủ rồi thì người đó là dốt nhất, Người nói: "giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, tự đào thải mình trước". Trong sự nghiệp trồng người, đội ngũ giáo viên nếu chỉ có tài thôi thì chưa đủ, ngoài trí tuệ, tài năng, người giáo viên phải có đạo đức. Người nhắc nhở: "các thày, cô giáo phải trở thành tấm gương sáng, thành kiểu mẫu cho các em noi theo", "phải là kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lối làm việc". Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: "Người có tài mà không có đức thì là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Đối với đội ngũ nhà giáo, tài là sự am hiểu, vốn tri thức, vốn kinh nghiệm thực tiễn của người thày, đức là tư cách, tình yêu thương, trách nhiệm của người thày đối với nghề, với các em học sinh Chính vì thế, Người nhắc các nhà giáo: "Dạy cũng như họcđều phải biết chú trọng cả tài và đức". Như vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cụ thể là về năng lực, phẩm chất của nhà giáo, về xây dựng tập thể những người làm công tác giáo dục, về xây dựng lòng yêu nghề, yêu người, về động lực phát triển của nền giáo dục. Chúng ta cần xây dựng được đội ngũ những người làm công tác giáo dục có đầy đủ phẩm chất, năng lực, vừa "hồng", vừa "chuyên" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra. Điều này không những để khẳng định tri thức, trình độ phát triển giáo dục của dân tộc mà còn góp phần quan trọng cho thắng lợi của công cuộc hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Kế thừa và phát huy những tinh hoa trong tư tưởng của Người, Đảng ta xác định: "giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 2. VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: Giáo viên chính là người hướng dẫn, là cầu nối dắt học sinh đi đến lĩnh hội trí thức của loài người. Bất cứ người giáo viên nào cũng ảnh hưởng trực tiếp, rộng rãi đến một tập thể học sinh và ngược lại. Bất cứ một học sinh nào cũng nhận được một sự giáo dục của một tập thể giáo viên. Vì thế trong nhà trường, đội ngũ giáo viên là lực lượng chính, quan trọng quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Đảng. Họ là những người thực thi những nhiệm vụ, các kế hoạch của đơn vị, họ quyết định chất lượng giáo dục đào tạo của một nhà trường. Bàn về vị trí vai trò của người thầy giáo, trong sự nghiệp giáo dục, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết "Thầy giáo là nhân vật trung tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa". Thủ tướng còn chỉ rõ thêm " Vấn đề lớn nhất trong giáo dục của ta hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách làm tròn sứ mệnh của mình. Chất lượng giáo dục trước mắt và tương lai tuỳ thuộc vào đội ngũ này. Cho nên lo cho chất lượng, lo cho cải cách giáo dục thì khâu quan trọng bậc nhất là lo cho đội ngũ giáo viên. Phải thực sự lo và có một biện pháp đồng bộ từ Bộ giáo dục đến các trường học. Bộ giáo dục phải coi đây là công tác trọng yếu nhất, phải kiên trì làm trong nhiều năm, phải làm cho giáo viên có đạo đức tốt hơn, có ý thức với nghề, có tâm hồn với trẻ. Không có giáo viên tốt thì không có nhà trường tốt, không có giáo dục tốt thì không có chất lượng cao. Muốn đạt được như vậy điều quan trọng trước tiên là phải lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của ta làm sao để có đủ trình độ về chính trị, nghiệp vụ văn hoá để ngày mai dạy tốt hơn bây giờ. Như vậy trong sự nghiệp giáo dục, bất kỳ giai đoạn nào, ở bất kỳ trường học nào thì việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng học sinh cũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. 3. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, người giáo viên phải đạt các tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất đạo đức chính trị, đạo đức, lối sống - Về phẩm chất chính trị: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân. - Về đạo đức nghề nghiệp: Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh. [...]... động viên khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, khích lệ các điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế do thiếu kinh phí CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC TT KIM BÀI I GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS: NGUYỄN TRỰC TT KIM BÀI Đứng trước thực trạng của nhà trường và đặc biệt là đội ngũ giáo. .. dục - Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục Căn cứ vào các nội dung trên, dựa vào thực trạng của nhà trường, tôi sẽ đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC – TT KIM BÀI I ĐẶC ĐIỂM,... thốn II THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC – TT KIM BÀI: 1 Kết quả đạt được: Chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài được thể hiện qua kết quả đạt được trong các hoạt động giáo dục của nhà trường: 1 1 Xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học: - Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch năm học và trong Hội nghị cán bộ viên chức mọi thành viên trong nhà trường. .. * Nhờ thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường ngày được nâng cao Thể hiện rõ nhất qua kết quả đạt được của nhà trường: - Chuyên môn: Năm học 2009-2010 Năm học 2010-2011 Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi 18 / 18 giáo viên dự thi 21 / 21 giáo viên dự thi 3/3 giáo viên dự thi 1/2 giáo viên dự thi cấp huyện Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành... nghiên cứu lý luận và khảo sát tình hình thực tế đội ngũ giáo viên trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài, tôi nhận thấy nâng cao chất lượng đội ngũ là công việc rất quan trọng, rất cần thiết, có thể làm tốt ở tất cả các nhà trường Song phải dành thời gian thích đáng cho công tác bồi dưỡng, có như vậy mới nâng cao được chất lượng dạy và học Bên cạnh đó việc giữ vững tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lý... lý luận khoa học lẫn về nội dung, phương pháp dạy học của từng giáo viên Tổ chức viết chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (đặc biệt chú ý đối với đội ngũ giáo viên trẻ) Thi làm đồ dùng dạy học Tổ chức mời giáo viên giỏi cấp Thành phố, chuyên gia của Sở về trao đổi, toạ đàm để giáo viên học tập và vận dụng vào thực tiễn giảng dạy tại trường Tạo mọi điều kiện cho giáo viên. .. vừa quá thừa và quá thiếu Như có môn không có môn quá nhiều ( 8 GV Tiếng Anh/16 lớp) Đề nghị các cấp cần nghiên cứu và có biện pháp cải tiến giúp người quản lý có thêm điều kiện tốt để xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng mạnh về chất lượng góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục 2 Đối với giáo viên trong trường Với tư cách là một cán bộ quản lý trong nhà trường, tôi nhận thấy đội ngũ giáo viên cần phải... đó làm cho giáo viên thấy thực chất trình độ của mình và từ đó xác định yêu cầu không thể không làm của mỗi giáo viên Tư tưởng đó thông suốt thì giáo viên mới làm tốt được 2 Phân công nhiệm vụ cho giáo viên phù hợp với trình độ, năng lực, nguyện vọng của giáo viên : Để làm tốt việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chúng tôi tiến hành khảo sát đội ngũ giáo viên ngay từ đầu năm học, trình độ chất lượng giảng... chức bồi dưỡng giáo viên đã thực hiện theo tinh thần của các văn bản pháp quy của Bộ, Sở, Phòng giáo dục theo yêu cầu thực tế đội ngũ của trường, tuy nhiên việc tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên còn một số tồn tại sau: + Chưa phát huy được triệt để công tác tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên trong trường + Sức phấn đấu ở tất cả các giáo viên chưa đồng đều, còn một số giáo viên vẫn còn trì... phẩm chất người giáo viên - Tổ chức và đưa vào tiêu chuẩn thi đua của các đoàn thể việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục mà mỗi giáo viên được phân công - Tổ chức giáo viên học tập nắm vững mục tiêu giáo dục THCS, cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở, Phòng giáo . thiếu thốn . II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC – TT KIM BÀI: 1. Kết quả đạt được: Chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài được thể hiện. CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC TT KIM BÀI I. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS NGUYỄN TRỰC TT KIM BÀI : II. Kiến nghị KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM. Xác định thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THCS Nguyễn Trực TT Kim Bài - Đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phù hợp với tình hình thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thcs Nguyễn Trực, Thị trấn Kim bài _tiểu luận lớp trung cấp chính trị, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thcs Nguyễn Trực, Thị trấn Kim bài _tiểu luận lớp trung cấp chính trị,

Từ khóa liên quan