0

thực trạng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá tại thành phố đă nẵng

40 520 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 23:01

Âãö taìi kiãún táûp Låìi Måí áöu  Cơ sở hạ tầng với những vai trò và vị trí của nó đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định diện mạo của một quốc gia , trong sự phát triển của sản xuất kinh doanh , đời sống dân cư và quản lý nhà nước. Từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội, với cơ sở hạ tầng của nền kinh tế nước ta còn hết sức thấp kém không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư thì việc xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại , đồng bộ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia ,vùng lãnh thổ là điều kiện vô cùng quan trọng để thúc đẩy phát triển nền kinh tế , nó còn là bậc thang để đưa quốc gia đó tiến xa hơn trên con đường phát triển cùng các quốc gia khác Là đô thị loại I cấp quốc gia, Đà Nẵng đang trong thời kỳ thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá .Trong quá trình phát triển Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi đáng kể so với trước đây .Tuy nhiên trong sự vươn lên đó vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết.Là một người con của thành phố Đà Nẵng em cũng mong muốn góp một phần công sức ít ỏi vào sự phát triển này .Xuất phát từ mong muốn đó ,em đã chọn đề tài:”Thực trạng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá tại thành phố Đà Nẵng”. Đề tài của em gồm 3 phần: Phần I - Cơ sở lý luận của phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Phần II - Thực trạng về hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng Phần III - Giải pháp phát triển Hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2005 đến năm 2010 . Tuy nhiên ,do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên đề tài sẽ không tránh khỏi thiếu sót .Em rất mong sự chỉ bảo của thầy và các cán bộ nhân viên trong Sở kế hoạch và đầu tư để đề tài được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ h ướng dẫn tận tình của thầy Lưu Hoàng Tuấn cùng tập thể cán bộ nhân viên của phòng Xây dựng cơ bản- thẩm định dự án đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này. Đà Nẵng ,tháng 6 năm 2005 Sinh viên thực hiện Trang 1 Âãư ti kiãún táûp Pháư n I CÅ SÅÍ L LÛN CA PHẠT TRIÃØN CÅ SÅÍ HẢ TÁƯNG ÂÃØ THỤC ÂÁØY CÄNG NGHIÃÛP HOẠ - HIÃÛN ÂẢI HOẠ I. KHẠI NIÃÛM HẢ TÁƯNG CÅ SÅÍ Hả táưng cå såí l ton bäü cạc cäng trçnh v trang thiãút bë ca quạ trçnh tại sn xút x häüi, âỉåüc täø chỉïc cán âäúi v liãn kãút våïi nhau trong trong khäng gian. Chụng phủc vủ cho nhỉỵng nhu cáưu cung cáúp v dëch vủ ca nhán dán, ca bäü mạy hnh chênh v cạc cå såí sn xút. Tênh äøn âënh tỉång âäúi cao, sỉû liãn kãút chàût ch våïi cạc hoảt âäüng kinh tãú trong vng v tøi th tỉång âäúi di (thåìi gian sỉí dủng) ca cạc cäng trçnh v mảng lỉåïi ca cå såí hả táưng â âỉa chụng tråí thnh mäüt úu täú cọ nh hỉåíng tåïi quạ trçnh phán bäú âëa âiãøm ca cạc ngnh, cạc lénh vỉûc kinh tãú v l mäüt cå cáúu thnh pháưn ca lnh thäø v vng. II. ÂÀÛC ÂIÃØM V VAI TR CA CÅ SÅÍ HẢ TÁƯNG TRONG CÄNG NGHIÃÛP - HIÃÛN ÂẢI HỌA Hả táưng k thût âỉåüc hçnh thnh thäng qua hoảt âäüng ca con ngỉåìi nhỉ xáy dỉûng hãû thäúng âỉåìng phäú, hãû thäúng cáúp nỉåïc sảch, thoạt nỉåïc báøn Hả táưng k thût phủc vủ mäüt cạch trỉûc tiãúp cho sỉû phạt triãøn x häüi, vç nọ l cạc trang thiãút bë, mạy mọc, hiãûn váût củ thãø phủc vủ cho quạ trçnh täưn tải v phạt triãøn ca x häüi. Qun l cå såí hả táưng k thût, l mäüt bäü pháûn ca cå såí hả táưng, nhỉng vç nọ liãn quan âãún úu täú k thût nãn tênh cháút ca cäng viãûc qun l âi hi phỉïc tảp hån. Cạc dëch vủ hả táưng k thût cáưn khäúi lỉåüng väún âáưu tỉ ban âáưu v chi phê váûn hnh âạng kãø, lm cho viãûc thu häưi väún tråí nãn cỉûc k kk.s III. CẠC VÁÚN ÂÃƯ CH ÚU TRONG CHÊNH SẠCH ÂÁƯU TỈ KÃÚT CÁÚU HẢ TÁƯNG K THÛT 1. Quan âiãøm v mủc tiãu phạt triãøn kãút cáúu hả táưng k thût åí âä thë: trong nhỉỵng nàm 90 thãú k XX, Nh nỉåïc Viãût Nam ban hnh nhiãưu chênh sạch nhàòm phủc vủ mủc tiãu âáøy mảnh cäng nghiãûp hoạ hiãûn âải hoạ âáút nỉåïc, thục âáøy sỉû phạt triãøn kinh tãú - x häüi âm bo an ninh qúc phng, bo vãû mäi trỉåìng sinh thại, tảo âiãưu kiãûn cho cạc âä thë phạt triãøn trong thẹ bãn vỉỵng, táûp trung xáy dỉûng cå såí váût Trang 2 Âãư ti kiãún táûp cháút kinh tãú - k thût thêch håüp våïi mäùi vng, lm âäüng lỉûc thục âáøy sỉû phạt triãøn cho mäùi âä thë trong c nỉåïc. Trãn cå såí nàõm vỉỵng ch trỉång phạt triãøn kinh tãú nhiu thnh pháưn, váûn hnh theo cå chãú thë trỉåìng, trỉåïc màõt triãøn khai cạc chênh sạch cå chãú biãûn phạp phạt triãøn nhỉ sau: * Tàng cỉåìng hiãûu lỉûc bäü mạy qun l nh nỉåïc trong lénh vỉûc cå såí hả táưng. Âäøi måïi cå chãú chênh sạch phạt triãøn trong lénh vỉûc qun l nh nỉåïc, qun l quy hoảch, qun l báút âäüng sn âáút âai, nh cỉía, qun l âáưu tỉ v xáy dỉûng, qun l khai thạc sỉí dủng cạc cäng trçnh hả táưng, tảo ra sỉû chuøn biãún cọ hiãûu qu trãn mi lênh vỉûc âäúi våïi hãû thäúng cå såí hả táưng trong nỉåïc. * Xáy dỉûng chênh sạch v gii phạp tảo väún, sỉí dủng hiãûu qu ngưn väún âáưu tỉ trong nỉåïc v nỉåïc ngoi vo mủc âêch phạt triãøn cỉïo åí hả táưng Nghiãn cỉïu cå chãú tảo ra cạc ngưn thu v hçnh thảnh qu phạt triãøn hả táưng m trỉåïc hãút l : giao thäng váûn ti, cáúp nỉåïc sảch, thoạt nỉåïc báøn, cạc cäng trçnh ngáưm nhỉ nỉng lỉåüng, chiãúu sạng, bỉu chênh viãùn thäng l nhỉỵng váún âãư thục âáøy kinh tãú phạt triãøn nhanh, cọ hiãûu qu mäüt khi m chênh quưn âä thë åí âọ biãút váûn dủng cạc chênh sạch ny vo thỉûc tãú cüc säúng. * Tiãúp tủc hon chènh v âäøi måïi chênh sạch vãư nh åí v âáút âãø äøn âënh âåìi säúng v tảo ra ngưn lỉûc måïi phạt triãøn. * Såïm ban hnh lût quy hảch cå såí hả táưng âãø cho dán chụng äøn âënh v tại âënh cỉ láu di * Tàng cỉåìng qun l mäi trỉåìng âãø âm bo âiãưu kiãûn säúng v lm viãûc. 2. Nhỉỵng váún âãư ch úu trong chênh sạch âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût * Gii quút väún âáưu tỉ : Mäüt trong nhỉỵng váún âãư quan trng trogn chênh sạch âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût l váún âãư väún - båíi vç âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût cọ säú väún ráút låïn, âáưu tỉ åí âáy mang tênh cháút qúc gia, thåìi gian thu häưi väún cháûm v trong âáưu tỉ cn manh tênh cháút x häüi. Do âọ váún âãư ch úu l väún âãø âáưu tỉ cho cạc dỉû ạn. Viãûc kãu gi väún ca cạc nh âáưu tỉ qúc tãú vo Viãût Nam âãø tiãún hnh cạc dỉû ạn, nhçn chung cọnhiãưu vng â táûn dủng ngưn väún ny âãø liãn doanh liãn kãút cọ hiãûu qu, song cọ mäüt säú nåi bë âçnh âäún, cạc dỉû ạn âáưu tỉ bë tháút thiãût lm cho sn xút êt cọ hiãûu qu hồûc hiãûu qu gi tảo. Nhiãưu qúc gia trong quạ trçnh âä thë hoạ v cäng nghiãûp hoạ chè táûp trung âáưu tỉ vo cạc âä thë låïn, cn cạc âä thë vỉìa v nh nh nỉåïc cn thiãúu cạc chênh sạch, ch trỉång biãûn phạp âãø büc cạc ch âáưu tỉ tçm âãún cạc âëa phỉång åí xa cạc thnh phäú låïn . Nhỉỵng nàm qua Viãût Nam â tiãún hnh ạp dủng chỉång trçnh âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût theo phỉång thỉïc BOT (âáưu ỉ xáy Trang 3 Âãư ti kiãún táûp dỉûng - khai thạc - chuøn giao) nhỉng cng chè lm cạc âä thë låïn v vỉìa, cn cạc âä thë cåỵ thë x, thë tráún chỉa cọ. Vç váûy, åí nhỉỵng vng xa cạc thnh phäú låïn, kinh tãú phạt triãøn cháûm chảp, thu nháûp tháúp tçnh trảng âọi ngho âang åí diãûn räüng tải cạc âia bn näng thän, nháút l Miãưn Trung Viãût Nam. * Váún âãư quy hoảch phạt triãøn vng lnh thäø : Mún phạt triãøn kinh tãú - x häüi cáưn cọ quy hảch chi tiãút v quy hảch chun nghnh âãø âỉa cạc dỉû ạn ca cạc nghnh chun män vo âáưu tỉ. Khi cạc â phã duût chiãún lỉåüc phạt triãøn vng lnh thäø våïi cạc kãú hoảch di hản thç âọ l cå såí phạp l âãø triãøn khai cạc loả hçnh quy hảch chung, quy hoảch chi tiãút v quy hoảch chun ngnh åí cạc vng âọ. * Váún âãư k thût v chuøn giao cäng nghãû: Cạc thnh phọ åí cạc nỉåïc âang phạt triãøn trong âo cọ Viãût Na, nọi chung âang trogn thåìi k âä thë hoạ nhanh, tỉïc l quạ trçnh cäng nghiãûp hoạ â v âang phạt triãøn våïi täúc âäü nhanh, song viãûc huy âäüng väún ln gàûp khọ khàn vç váûy cạc cäng trçnh xáy dỉûng thỉåìng kẹo di. Váún âãư lỉûa chn k thût hiãûn âải v cäng nghãû tiãn tiãn âãø ạp dủng vo quạ trçnh cäng nghiãûp hoạ, rỉït ngàõn thåìi gian xáy dỉûng cng ráút quan trng. Thỉûc tãú cho tháúy sỉû phäúi håüp âäưng bäü trong cạc ch trong trỉång, chênh sạch âáưu tỉ cho cạc hảng mủc cäng trçnh åí âä thë l úu täú quút âënh âãø phạt huy hiãûu qu âáưu tỉ. * Váún âãư âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût gàõn liãưn våïi vàn hoạ x häüi: Cạc âä thë hçnh thnh v phạt triãøn ráút såïm våïi mäüt nãưn vàn hoạ láu âåìi, do âọ váún âãư âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût nhỉ thãú no âãø bo täưn âỉåüc di sn vàn họa váût thãø, gọp pháưn hiãûn âải hoạ cạc âä thë cng l mt úu täú ráút quan trng trong phạt triãøn bãưn vỉỵng. * Váún âãư vãư tênh âäưng bäü v hiãûn âải thãí hiãûn trong cạc chênh sạch âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût cáưn chụ vo cạc lénh vỉûc cọ väún âáưu tỉ låïn ngay tỉì khi chøn bë âáưu tỉ âọ l: + Giao thäng v váûn ti âä thë, + Cáúp v thoạt nỉåïc âä thë + Hãû thäúng cáúp âiãûn + Hãû thäúng bo vãû mäi trỉåìng Âäưng thåìi phi tän trng phạp lût trong xáy dỉûng, âọ l úu täú vä cng quan trng âãø phạt huy hiãûu qu tiãưn väún b ra trong quạ trçnh âáưu tỉ åí âä thë. * Sỉû thäúng nháút giỉỵa qun l väún âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût cng nhỉ thäúng nháút qun l váûn hnh v khai thạc kãút hả táưng k thût: Âáưu tỉ kãút cáúu hả táưng k thût phi ph håüp våïi nhu cáưu ca sỉû phạt triãøn v táûn dủng täúi âa ngưn väún trong nỉåïc v nỉåïc ngoi âãø phạt triãøn trong thãú phạt triãøn bãưn vỉỵng. Trang 4 Âãư ti kiãún táûp IV. NÄÜI DUNG CA CI TẢO HÃÛ THÄÚNG CÅ SÅÍ HẢ TÁƯNG K THÛT Näüi dung vãư hãû thäúng thiãút bë k thût ca cạc thnh phäú c khäng âáưy â. Cạc nhu cáưu vãư dng âiãûn, nỉåïc trong sinh hoảt ca ngỉåìi dán khäng âỉåüc âạp ỉïng âáưy â, hãû thäúng cäúng rnh trong thnh phäú khäng âm bo u cáưu thoạt nỉåïc mỉa v nỉåïc thi sinh hoảt, vç thãú nhiãưu khu vỉûc âiãưu kiãûn vãû sinh ráút kẹm. Nhçn chung cạc hãû thäúng cå såí hả táưng v thiãút bë k thût trong cạc thnh phäú c nỉåïc ta khäng âáưy â v hon chènh. Cạc âỉåìng äúng tiãút diãûn nh hiãûn nay khäng âạp ỉïng âỉåüc nhu cáưu sỉí dủng våïi säú dán ngy cng tàng. Vç váûy, cáưn thiãút phi tiãún hnh sỉỵa chỉỵa, ci tảo v thay thãú tỉìng pháưn hồûc ton bäü, ci tảo hãû thäúng thiãút bë k thût thnh phäú l váún âãư phỉïc tảp båíi vç cạc hãû thäúng pháưn låïn âỉåüc âàût dỉåïi âáút. Khi tiãún hnh ci tảo cáưn tçm hiãøu k ti liãûu c v âiãưu tra tè mè tçnh hçnh hiãûn trảng ca hãû thäúng thiãút bë k thût. Trong thỉûc tãú tiãún hnh ci tảo thnh phọ c vãư màût thiãút bë k thût thỉåìng bao gäưm viãûc sỉỵa chỉỵa v thay thãú tỉìng bäü pháûn. Nãn khoanh thnh tỉìng bäü pháûn âãø cọ näúi våïi hãû thäúng måïi chung ca ton thnh phäú Trang 5 óử taỡi kióỳn tỏỷp Phỏử n II THặC TRANG C S HA TệNG TAI THAèNH PH Aè NễNG I. BặU CHấNH VIN THNG Laỡ mọỹt trong ba trung tỏm lồùn vóử bổu chờnh - vióựn thọng cuớa caớ nổồùc, nũm trón õổồỡng caùp quang quọỳc tóỳ, coù õaỡi Caùp bióứn quọỳc tóỳ nũm trón õởa baỡn phổồỡng Hoaỡ Haới, quỏỷn Nguợ Haỡnh Sồn thaỡnh phọỳ aỡ Nụng õuớ khaớ nng õaùp ổùng mọỹt caùch õỏửy õuớ nhỏỳt caùc yóu cỏửu cuớa moỹi tọứ chổùc, caù nhỏn trón õởa baỡn thaỡnh phọỳ vaỡ khu vổỷc mióửn Trung, Tỏy Nguyón. - Hóỷ thọỳng maỷng truyóửn dỏựn bao gọửm 09 tuyóỳn truyóửn dỏựn nọỹi tốnh sổớ duỷng phổồng thổùc truyóửn dỏựn caùp quang vaỡ 03 tuyóỳn truyóửn dỏựn nọỹi tốnh sổớ duỷng viba. - Toaỡn maỷng hióỷn sổớ duỷng trón 80km caùp quang, 110.000 õọicaùp õọửng 305 km ọỳng cọỳng, 369 km dổồỡng cọỹt, 1.899 bóứ caùp, 773 họỹp caùp, 3.537 tuớ caùp. - Caùc cồ quan cuớa Bổu õióỷn thaỡnh phọỳ õuớ khaớ nng õaùp ổùng nhu cỏửu vóử caùc cọng nghóỷ truyóửn dỏựn hióỷn õaỷi cuớa khaùch haỡng. - Toaỡn thaỡnh phọỳ hióỷn coù 21 tọứng õaỡi caùc loaỷi. Trong õoù coù 02 tọứng õaỡi OCB EB vồùi tọứng dung lổồỹng lừp õỷt laỡ 80.818 sọỳ. - Tọứng sọỳ thuó bao toaỡn thaỡnh phọỳ tờnh õóỳn thaùng 10/2003 laỡ 128.249 thuó bao. Trong õoù coù 32.523 thuó bao di õọỹng. - Mỏỷt õọỹ dióỷn thoaỷi: 17,3 maùy/100 dỏn; 14/14 xaợ vaỡ 9/9 õọửn bión phoỡng õaợ trang bở õióỷn thoaỷi. Ngoaỡi ra coỡn coù 16.970 thuó bao internet vaỡ 814 thuó bao nhừn tin. - Vồùi 62 bổu cuỷc gọửm: 01 bổu cuỷc cỏỳp 1, 05 bổu cuỷc cỏỳp 2, 56 bổu cuỷc cỏỳp 3, vaỡ 12 õióứm Bổu õióỷn Vn hoaù xaợ, maỷng lổồùi bổu chờnh cuớa thaỡnh phọỳ õaùp ổùng õỏửy õuớ moỹi yóu cỏửu cuớa khaùch haỡng. - Toaỡn thaỡnh phọỳ coù 04 õổồỡng thổù cỏỳp 2 vồùi tọứng chióửu daỡi 90km, 32 õổồỡng thổù cỏỳp 3 vỏỷn chuyóứn bũng xe cồ giồùi vồùi tọứng chióửu daỡi 457km. Bổu chờnh - Vióựn thọng thaỡnh phọỳ aỡ Nụng coù khaớ nng cung cỏỳp cho khaùch haỡng caùc dởch vuỷ nhổ: Vióựn thọng Bổu chờnh - ióỷn thoaỷi nọỹi haỷt - ióỷn thoaỷi lión tốnh - Bổu phỏứm - Bổu kióỷn Trang 6 óử taỡi kióỳn tỏỷp - Dởch vuỷ 1080 - Dởch vuỷ goỹi õióỷn thoaỷi trổỷc tióỳp õi quọỳc tóỳ (IDD) - Dởch vuỷ õióỷn thoaỷi quọỳc tóỳ goỹi sọỳ - Dởch vuỷ õióỷn thoaỷi di õọỹng - Dởch vuỷ õióỷn thoaỷi theớ Vióỷt Nam - Dởch vuỷ truyóửn sọỳ lióỷu - Dởch vuỷ Internet - Dởch vuỷ Telex - Dởch vuỷ Fax - Caùc dởch vuỷ gia tng cuớa õióỷn thoaỷi coùo õởnh (hióứn thở sọỳ chuớ goỹi, thọng baùo vừng nhaỡ, chuyóứn cuọỹc goỹi, baùo giồỡ, gọỹp nhoùm thuó bao ) - Chuyóứn tióửn - Phaùt haỡnh baùo chờ - Tem bổu chờnh - Dởch vuỷ tióỳt kióỷm bổu õióỷn - Bổu phỏứm chuyóứn phaùt nhanh EMS - Phaùt chuyóứn nhanh PCN - Cho thuó họỹp thổ - ióỷn hoa. II. GIAO THNG VN TAI 1. Giao thọng õọỳi ngoaỷi: a. ổồỡng haỡng khọng: Sỏn bay quỏn sổỷ nổồùc mỷn cỏỳp III nũm phờa ọng Nam thaỡnh phọỳ, saùt bồỡ bióứn Non Nổồùc caùch trung tỏm thaỡnh phọỳ 9km, rọỹng 90ha, coù mọỹt õổồỡng bng duy nhỏỳt 1.380m x 18m. Sỏn bay cỏỳp I sổớ duỷng họựn hồỹp quỏn dỏn sổỷ nũm phờa Tỏy trung tỏm thaỡnh phọỳ coù dióỷn tờch trong giồùi haỷn õổồỡng bao 1.100ha, vồùi 3 õổồỡng bng chờnh: - ổồỡng bng sọỳ I : L x B = 3046m x 46m. - ổồỡng bng sọỳ II: L x B = 1800m x 43m. - ổồỡng bng sọỳ III : L x B = 1600m x 43m. Haỡng tuỏửn taỷi sỏn bay aỡ Nụng coù khoaớng 84 chuyóỳn bay nọỹi õởa, 6 chuyóỳn bay quọỳc tóỳ. ỏy laỡ mọỹt sỏn bay nũm ngay trong trung tỏm thaỡnh phọỳ, thuỏỷn tióỷn cho haỡnh khaùch nhổng gỏy trồớ ngaỷi cho cuọỹc sọỳng dỏn cổ xung quanh cuợng nhổ vióỷc phaùt trióứn mồớ rọỹng thaỡnh phọỳ. Trang 7 óử taỡi kióỳn tỏỷp b. Caớng bióứn: aỡ Nụng coù õióửu kióỷn tổỷ nhión thuỏỷn lồỹi phaùt trióứn hóỷ thọỳng caớng bióứn vaỡ caớng sọng doỹc 2 bón bồỡ sọng Haỡn õoaỷn tổỡ cỏửu Nguyóựn Vn Trọựi ra cổớa sọng Haỡn. Caớng aỡ Nụng bao gọửm 2 khu vổỷc: Caớng bióứn Tión Sa vaỡ caớng sọng Haỡn. + Caớng Tión Sa: laỡ caớng bióứn nũm trón vởnh aỡ Nụng coù 2 cỏửu nhọ mọựi cỏửu daỡi 183m; rọỹng 27,4m. Vồùi õọỹ sỏu mồùn nổồùc laỡ 11m chổa kóứ thuyớ trióửu. Tọứng dióỷn tờch khu vổỷc rọỹng 18,3ha gọửm baợi chổùa 90.000m 2 vaỡ 3 kho rọỹng 15.945m 2 . Coù khaớ nng tióỳp nhỏỷn taỡu coù troỹng taới 20.000 - 30.000 tỏỳn, nng lổỷc bọỳc dồợ haỡng hoaù khoaớng 3 trióỷu tỏỳn/nm. Hióỷn taỷi õang xỏy dổỷng mọỹt cỏửu sọỳ 3 lióửn bồỡ daỡi 165m, mồùn nổồùc 12m, chuyón duỡng cho haỡng Container vaỡ haỡng sióu trổồỡng, sióu troỹng õóứ õaùp ổùng kởp thồỡi nhu cỏửu haỡng hoaù ngaỡy caỡng tng qua caớng aỡ Nụng. + Caớng sọng Haỡn: doỹc theo sọng Haỡn vóử phờa taớ nhaỷn laỡ caùc bóỳn taỡu cuớa khu vổỷc sọng Haỡn, nọỳi vồùi caớng Tión Sa bũng luọửng daỡi 4km, sỏu 6m. Gọửm 8 cỏửu taỡu vồùi tọứng chióửu daỡi 750m, mồùi nổồùc 7m, khọng kóứ thuyớ trióửu. Caớng Sọng Haỡn chióỳm dióỷn tờch 3,4ha gọửm 8.000m 2 baợi chổợa haỡng vaỡ 3 nhaỡ kho dióỷn tờch 8225m 2 . Caớng coù khaớ nng tióỳp nhỏỷn caùc taỡu coù troỹng taới tọỳi õa laỡ 5.000 tỏỳn vồùi nhióửu chuớng loaỷi haỡng hoaù. Hióỷn taỷi nng lổỷc cuớa caớng coỡn haỷn chóỳ, khaớ nng thọng qua tọỳi õa cuớa caớng hióỷn nay chố mồùi õaỷt 1,1 trióỷu tỏỳn/nm vỗ khọng coù õó chừn soùng, khọng coù khra nng hoaỷt õọỹng lión tuỷc ngay caớ trong muỡa mổa, baợo. Tuyóỳn õổồỡng sừt vaỡo caớng Tión Sa, vỗ khọng phaùt huy õổồỹc do vỏỷy õaợ õổồỹc dồợ boớ. + Caớng Naỷi Hión: Taỡu dỏửu 4.000 tỏỳn cỏỷp bóỳn taỷi õỏy laỡm nhióỷm vuỷ xuỏỳt vaỡ nhỏỷp coù hóỷ thọỳng õổồỡng ọỳng nọỳi lióửn vồùi caùc khu kho trong thaỡnh phọỳ. + Caớng Lión Chióứu: do quỏn õọỹi quaớn lyù - hióỷn taỷi chố coù mọỹt caớng phuỷc vuỷ cho nhaỡ maùy ximng Haới Vỏn ỏy laỡ caớng troỹng õióứm xỏy trong nhổợng nm 2020 phuỷc vuỷ khu cọng nghióỷp Lión Chióứu trong tổồng lai. + Caớng Haới Quỏn: laỡ caớng nọỳi tióỳp vồùi Caớng Tión Sa vaỡ caớng sổớa chổợa taỡu, vỏỷn chuyóứn haỡng cho hỏỷu cỏửn quỏn khu 5, vở trờ ồớ õỏửu cỏửu Nguyóựn Vn Trọựi. + Caớng Caù: aỡ Nụng coù 3 bóỳn caù: Thuỏỷn Phổồùc, Cỏửu en vaỡ Nam Thoỹ trong õoù coù bón caù Cỏửu en gỏy ọ nhióựm thaỡnh phọỳ. c. ổồỡng sừt: ổồỡng sừt bừc Nam chaỷy trón õởa baỡn thaỡnh phọỳ aỡ Nụng daỡi 30km tổỡ ga Lng Cọ õóỳn Hoaỡ Tióỳn thuọỹc õởa phỏỷn aỡ Nụng, hổồùng tuyóỳn song song vồùi quọỳc lọỹ 1A. Trang 8 Âãư ti kiãún táûp Náng lỉûc chun chåí 29 âäi tu. ngy âãm (âãún tỉì H Näüi v thnh phäú Häư Chê Minh) Nàòm trong thnh phäú  Nàơng cọ 3 ga chênh: - Ga phêa Bàõc åí chán âo Hi Ván l ga k thût v láûp tu. - Ga phêa Nam l ga Lãû Trảch (x Ho Tiãún) cng l ga k thût v láûp tu. - Ga  Nàơng l ga khu âoản våïi 3 chỉïc nàng: ga hng, khạch v tạc nghiãûp k thût. Nh ga nàòm trãn âỉåìng Hi Phng ngay trung tám thnh phäú, diãûn têch khu vỉûc ga khong 240.000m 2 . Âáưu mäúi âỉåìng sàõt khu vỉûc  Nàơng cọ nhiãưu hản chãú nhỉ: âỉåìng trạnh tu ngàõn, ghi quạ c, âoản âỉåìng tỉì ng 3 Thanh Khã vo ga  Nàơng , âỉåìng sàõt âi trong khu dán cỉ di 6km trong nhiãưu âoản khäng cọ cạch ly båíi váy khọ âm bo an ton cho dán cỉ. Âáy l váún âãư bỉïc xục cáưn xem xẹt trong âäư ạn quy hoảch. d. Âỉåìng bäü: Qúc läü 1A di 26km chảy qua phêa Táy thnh phäú, màût âỉåìng bãtäng nhỉûa räüng 7,5m - 9,0m, liãn hãû våïi mảng âỉåìng thnh phäú qua 3 cáưu näúi: ng ba Hú, Miãúu Bäng v ng tỉ Ho Cáưm; Qúc läü 14B âỉåìng bãtäng räüng 7,5m näúi  Nàơng våïi Táy Ngun v näúi  Nàơng våïi Paske (phêa Nam Lo), tỉì Paske cọ thãø ho våïi mảng âỉåìng bäü xun Ạ âi Camphuchia, Thại Lan v häüi nháûp våïi khäúi ASEAN. Bãún ätä liãn tènh, huûn: trãn âëa bn thnh phäú cọ 2 bãún xe, 1 bãún thüc Såí Giao thäng qun l v 1 bãún thüc thnh phäú. Ton bäü khäúi váûn ti ny nàòm trãn âỉåìng Âiãûn Biãn Ph, l mäüt trủc chênh ca thnh phäú, cọ diãûn têch khong 5ha. Viãûc hoảt âäüng åí khu vỉûc ny, gáy tråí ngải nhiãưu cho dán cỉ thnh phäú v lm ä nhiãùm mäi trỉåìng xung quanh. Âáy l khu vỉûc táûp trung nhiãưu loải xe nhỉ xe but, xe ti, xe lam gáy läün xäün trãn âỉåìng Âiãûn Biãn Ph v nàòm trong ténh khäng âáưu ca sán bay  Nàơng. 2. Giao thäng âäúi näüi: Âỉåìng phäú âỉåüc xáy dỉûng theo hai hỉåïng ch úu: Bàõc Nam v Âäng Táy. Trong khu phäú c, háưu hãút cạc âỉåìng cọ chiãưu räüng hẻp tỉì 10m - 21m trong âọ lng âỉåìng räüng 5 - 10,5m. Mäüt säú tuún âỉåìng måïi xáy dỉûng nhỉ âỉåìng Bàõc Nam, âỉåìng 2/9, âỉåìng CM thạng 8 cọ màût càõt låïn räüng 33m - 36m. Trang 9 óử taỡi kióỳn tỏỷp Baớng tọứng hồỹp hóỷ thọỳng õổồỡng trong thaỡnh phọỳ TT Tón õổồỡng Chióửu daỡi (m) TT Tón õổồỡng Chióửu daỡi (m) I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 II 1 Quỏỷn Thanh Khó Thaùi Thở Bọi Ló ọỹ Xuỏn Haỡ Huyỡnh Ngoỹc Huóỷ Tọứng Caùc Kióỷt inh Tión Hoaỡng Duợng Sộ Thanh Khó Tọứng Caùc Kióỷt Nb Phổồỡng An Khó Haỡm Nghi Tọứng Caùc ổồỡng Nguyóựn Tri Phổồng Tọứng Caùc Kióỷt Hoaỡng Hoa Thaùm Tọứng Caùc Kióỷt ióỷn Bión Phuớ Tọứng Caùc Kióỷt Phan Thanh Nguyóựn Vn Linh ổồỡng Khọng Tón Lyù Thaùi Tọứ Trỏửn Cao Vỏn Tọứng Caùc Kióỷt Quỏỷn Haới Chỏu Chu Vn An 780 600 600 1160 1150 550 1870 650 3300 1583 3120 2400 3310 490 2400 3200 3700 1306 1118 1550 370 3970 3940 1810 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Quỏỷn Sồn Traỡ Trổồng ởnh Nguyóựn Huy Hióỷu Tọứng caùc õổồỡng Yóỳt Kióu Tọứng caùc õổồỡng Ngọ Quyóửn Tọứng caùc õổồỡng Trỏửn Quọỳc Toaớn Tọứng caùc õổồỡng Nguyóựn Cọng Trổù Tọứng caùc õổồỡng Ló Hổợu Traùc Tọứng caùc õổồỡng Lổồng Thóỳ Vinh Tọứng caùc õổồỡng Quỏỷn Thanh Khó Nguyóựn Trổồỡng Tọỹ Phaỷm Phuù Thổù Cao Thừng Tọứng caùc kióỷt Quang Trung Tọứng caùc kióỷt aỡoDuy Tổỡ Nguyóựn Thióỷn Thuỏỷt Trỏửn Quọỳc Toaớn 650 650 3587 4400 7655 6200 10050 850 4800 3320 4410 650 6190 450 670 210 116 400 150 1250 126 78 225 460 Trang 10 [...]... 15/7/2003 cơng nhận thành phố Đà Nẵng là đơ thị loại I Tháng 9/2003, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về làm việc với Đảng bộ và nhân dân thành phố và đã ra Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 16/10/2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định vai trò, vị thế mới của thành phố Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung, Tây Ngun và cả nước... nhanh tiến độ xây dựng và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đơ thị theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ phát triển kinh tế Điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý, tiếp tục chỉ đạo cải Trang 20 Âãư ti kiãún táûp tiến quy trình cấp phát, thanh tốn và đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, có giải pháp cụ thể và ưu tiên triển khai tập trung xây dựng các cơng trình trọng điểm Đà Nẵng là đầu mối giao... hội thành phố, quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội các quận, huyện và quy hoạch ngành đã đóng góp nội dung xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, là cơ sở cho các ngành các cấp lập kế hoạch, xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội Thành phố đã đề ra những cơ chế, chính sách phù hợp tập trung chỉ đạo cơng tác quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đơ thị Chỉ đạo đẩy. .. sắt , đường biển và đường hàng khơng ,cửa ngõ chính ra biển đơng của các tỉnh miền trung ,Tây Ngun và các nước tiểu vùng Mê Kơng Từ khỉ trở thành phố trực thuộc Trung Ương ,nhất là trong 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội IX của Đảng ,nghị quyết đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố , Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể : thành phố ln duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá ,cơ cấu kinh tế... Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ban, ngành và các quận, huyện Triển khai việc rà sốt điều chính, bổ sung quy hoạch đã được phê duyệt cho phù hợp với tình hình mới”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 113/2001/QĐ-TTg ngày 30/7/2001 Trên cơ sở rà sốt, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, UBND thành phố đã trình Chính... tải bi rạc Khạnh Sån, bi rạc ny chỉa âm bo u cáưu vãû sinh mäi trỉåìng Hãû thäúng xỉí l nỉåïc rè khäng hoảt âäüng v tçnh trảng thiãúu âáút âãø ph rạc váùn cn täưn tải VI HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG 1.Các kết quả đạt được: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 903/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 1997 Thực hiện Chỉ thị... thốt nước mặt và nước thải chưa được tách riêng; việc xử lý mơi trường tại các khu cơng nghiệp tập trung và các cơ sở sản xuất chưa được thực hiện theo quy định; mạng lưới điện hạ thế đã q cũ, khơng đảm bảo chất lượng truyền tải điện, thường xun xảy ra sự cố và tổn thất điện năng; các kho xăng dầu, kho bom… còn nằm trong khu vực nội thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao - Lực lượng cán bộ làm cơng tác quy... nhiều nội dung định hướng đã khơng đáp ứng được u cầu thực tiễn phát triển của thành phố, đặc biệt là Quy hoạch phát triển khơng gian đơ thị và Quy hoạch sử dụng đất Một số khu vực trọng điểm còn chưa được lập quy hoạch chi tiết xây dựng như khu vực trung tâm thành phố, khu vực Trang 21 Âãư ti kiãún táûp 6 xã vùng ven và dọc theo hai trục đường 602 và 604 hướng về phía Tây Các quy hoạch chi tiết được... mức Do sức ép của tái định cư và hạn chế về vốn đầu tư nên các đồ án quy hoạch khu dân cư còn nặng về chia lơ nhỏ, mật độ xây dựng cao, các chỉ tiêu về nhà ở, cơng trình phúc lợi xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh chưa đạt tiêu chí của đơ thị loại I Kiến trúc cơng trình chưa có nét đặc trưng, các cơng trình kiến trúc chưa mang dấu ấn riêng - Các cơng trình kết cấu hạ tầng tuy được tập trung đầu tư... hướng tích cực ,các ngành sản xuất và dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao ,thu nhập bình qn đầu người tăng nhanh ,thu ngân sách khá ,là một trong những địa phương có nguồn ngân sách lớn Trong một thời gian ngắn, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trên lĩnh vực cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đơ thị, tạo tiền đề quan trọng để Thủ tướng Chính phủ ra Quyết . trạng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá tại thành phố Đà Nẵng . Đề tài của em gồm 3 phần: Phần I - Cơ sở lý luận của phát triển cơ sở hạ. của phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Phần II - Thực trạng về hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng Phần III - Giải pháp phát triển Hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2005 đến năm. đường phát triển cùng các quốc gia khác Là đô thị loại I cấp quốc gia, Đà Nẵng đang trong thời kỳ thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá .Trong quá trình phát triển Đà Nẵng đã có nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá tại thành phố đă nẵng, thực trạng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy công nghiệp hoá hiện đại hoá tại thành phố đă nẵng, , I. KHAẽI NIM HA TệNG C S, I. BặU CHấNH VIN THNG, III. H THNG CP IN, V. H THNG BAO V MI TRặèNG

Từ khóa liên quan