thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp ở các trường tiểu học

131 770 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:06

Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 Lời nói đầu Trong điều kiện hiện nay, để đa nớc ta đi lên nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế nhà nớc đóng một vai trò rất quan trọng. Để thực hiện đợc vai trò chủ đạo của mình, kinh tế nhà nớc cần luôn đợc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả. Để làm đợc điều đó, trớc tiên cần phải làm tốt vai trò của từng bộ phận trong nền kinh tế nhà nớc, trong đó phải kể đến các đơn vị hành chính sự nghiệp. Vậy, đơn vị hành chính sự nghiệp là gì ?Đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính Nhà nớc, đơn vị sự nghiệp kinh tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kỹ thuật hoạt động bằng nguồn kinh phí khác nh thu sự nghiệp, thu phí, lệ phí, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhận biếu, tặng theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nớc giao.Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nớc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ngân sách nhà nớc cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nớc. Để hoàn thành đợc báo cáo này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Thị Bích Nga ngời đã trực tiếp hớng dẫn em, các thầy cô trong trờng cùng các cô chú trong phòng kế toán nói riêng và trong trờng tiểu học Thợng Thanh nói chung đã tận tình chỉ bảo và hớng dẫn cho em. Tuy nhiên, do thời gian thực tâp có hạn, cũng nh kiến thức của bản thân còn hạn chế, do đó bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em mong nhận đợc sự đóng góp của các thầy cô và các bạn để bài viết của em đợc hoàn thiện hơn. Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 1 Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 Nội dung báo cáo gồm 3 phần: Phần I Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp. Phần II Thực tế công tác tại đơn vị. Phần III Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán. Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 2 Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 ch ơng 1 : các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp 1, Khái niệm, nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp 1.1 Khái niệm : Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật t, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nớc ở đơn vị 1.2 Nhiệm vụ - Thu thập , phản ánh , xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí đợc cấp, đợc tài trợ, đợc hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh tại đơn vị - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nớc, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ, chính sách của Nhà nớc - Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dới, tình hình chấp hành dự toán thu chi và quyết toán của các đơn vị cấp dới - Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo qui định . Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu . Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn quỹ ở đơn vị 1.3 Yêu cầu công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp phải đáp ứng đợc những yêu cầu sau Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 3 Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 - Phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác, toàn diện mọi khoản vốn quỹ,kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị - Chỉ tiêu kinh tế phản ánh phải thống nhất với dự toán về nội dung và ph- ơng pháp tính toán - Số liệu trong báo các tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho các nhà quản lý có đợc những thông tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị 1.4 Nội dung công tác kế toán hành chính sự nghiệp - Kế toán vốn bằng tiền - Kế toán vật t tài sản - Kế toán thanh toán - Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ - Kế toán các khoản thu ngân sách - Kế toán các khoản chi ngân sách - Lập báo cáo tài chính và phân tích quyết toán của đơn vị 2 Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 2.1 Tổ chức công tác ghi chép ban đầu Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong việc sử dụng kinh phí và thu chi ngân sách của mọi đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán đầy đủ do Nhà nớc ban hành trong chế độ chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp và nội dung hoạt động kinh tế tài chính nào cũng nh yêu cầu quản lý các hoạt động đó để qui định cụ thể việc sử dụng các mẫu chứng từ phù hợp, qui định ngời chịu trách nhiệm ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các chứng từ cụ thể và xác định trình tự luân chuyển cho từng loại chứng từ một cách khoa học hợp lý, phục vụ cho việc ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu thông tin kinh tế đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị . Trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ là do kế toán trởng đơn vị quy định Trong quá trình vận dụng các chế độ chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp các đơn vị không đuợc sửa đổi biểu mẫu đã qui định . Mọi hành vi vi phạm chế độ chứng từ tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, đợc xử lý theo đúng Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 4 Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 quy định của pháp lệnh kế toán thông kê. Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản pháp qui khác của Nhà nớc 2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Ban hành theo quyết định 999TC/ QĐ / CĐKT ngày 02/ 11/ 1996 và sửa đổi bổ sung theo thông t số 184/ 1998/ TT- BTC ngày 28/ 12 1998 . Thông t số 185/ 1998 TT- BTC ngày 28/ 12 / 1998 . Thông t số109/2001/ TT- BTC ngày 31/ 12 /2001 và thông t số 121/ 2002/ TT- BTC ngày31/ 12/2002 của Bộ tài chính Tài khoản kế toán là phơng tiện dùng để tập hợp hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế . Tài khoản kế toán đợc sử dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp dùng để phản ánh và kiểm soát thờng xuyên, liên tục có hệ thống tình hình vận động của kinh phí và sử dụng kinh phí ở các đơn vị hành chính sự nghiệp . Nhà nớc Việt Nam qui định thống nhất hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả n- ớc bao gồm các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản và các tài bảng cân đối tài khoản . Trong hệ thống tài khoản kế toán thống nhất có qui định những tài khoản kế toán dùng chung cho mọi đơn vị thuộc loại hình hành chính sự nghiệp và những tài khoản kế toán dùng riêng cho đơn vị thuộc một số loại hình qui định rõ các tài khoản cấp II của một số tài khoản có tính chất phổ biến trong các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp . Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải căn cứ vào hệ thống tài khoản thống nhất qui định trong chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp đồng thời phải căn cứ vào đặc điểm hoạt động của đơn vị cũng nh yêu cầu quản lý các hoạt động đó, các đơn vị qui định những tài khoản kế toán cấp I, cấp II, cấp III và có thể qui định thêm một số tài khoản cấp II, cấp III có tính chất riêng của loại hình hành chính sự nghiệp của đơn vị mình . Việc xác định đầy đủ, đúng đắn, hợp lý số lợng tài khoản cấp I, cấp II, cấp III để sử dụng đảm bảo phản ánh đầy đủ đúng đắn các hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị, đáp ứng nhu cầu thông tin và kiểm tra, phục vụ công tác quản lý của Nhà nớc và của đơn vị đối với các hoạt động kinh tế tài chính trong đơn vị Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 5 Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 Theo chế đó kế toán hành chính sự nghiệp các hình thức kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp 1. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái a) Đặc điểm : - Kết hợp trình tự ghi sổ theo thứ tự thời gian với trình tự ghi sổ phân loại theo hệ thống toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ghi vào một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là nhật ký sổ cái - Tách rời việc ghi sổ kế toán tổng hợp với việc ghi sổ kế toán chi tiết b) Trình tự và phơng pháp ghi sổ (1) (3) (4) (1) (5) (1) (2) (6) (7) (7) : Ghi hàng ngày : Quan hệ đối chiếu : Ghi cuối tháng Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 6 Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ quĩ Chứng từ gốc Sổ, thẻ kế toán chi tiết Nhật ký- sổ cái Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 (1) Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán ghi vào nhật ký sổ cái, bảng tổng hợp chứng từ gốc và sổ quỹ (2) Từ bảng tổng hợp chứng từ gốc ta ghi vào nhật ký sổ cái (3) Những chứng từ gốc phản ánh các hoạt động kinh tế tài chính cần quản lý chi tiết, hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc ghi vào sổ kế toán chi tiết có liên quan (4) Cuối tháng căn cứ vào số liệu ở sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh (5) Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa tài khoản tiền mặt trong nhật ký sổ cái với số liệu ở sổ quỹ của thủ quỹ (6) Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa bảng tổng hợp chi tiết với số liệu ở tài khoản tơng ứng trong nhật ký sổ cái (7) Cuối kỳ kế toán căn cứ vào số liệu trên nhật ký sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết lập báo cáo tài chính c) Ưu điểm - Mẫu sổ đơn giản, cách ghi chép vào sổ đơn giản dễ làm, dễ hiểu, dễ đối chiếu , kiểm tra d) Nhợc điểm - Khó phân công lao động kế toán tổng hợp đối với đơn vị có quy mô vừa và lớn, sử dụng nhiều tài khoản có nhiều hoạt động kinh tế, tài chính theo mẫu sổ kế toán tổng hợp sẽ cồng kềnh không thuận lợi cho việc ghi sổ e) Điều kiện áp dụng - Đơn vị có quy mô nhỏ, sử dụng ít tài khoản kế toán tổng hợp a) Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ a) Đặc điểm - Các hoạt động kinh tế tài chính đợc phản ánh ra chứng từ gốc đều đợc phân loại, tổng hợp, lập chứng từ ghi sổ sau đó sử dụng chứng từ ghi sổ để ghi vào các sổ kế toán tổng hợp liên quan - Tách rời trình tự ghi sổ theo thứ tự thời gian và trình tự ghi sổ theo hệ thống trên hai sổ kế toán tổng hợp riêng biệt sổ cái các tài khoản và sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 7 Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 - Tách rời ghi sổ kế toán tổng hợp với ghi sổ kế toán chi tiết vào hai loại sổ kế toán riêng biệt b) Trình tự của hình thức ghi sổ (1) (1) (2) (3) (5) (4) (8) (6) (7) (9) (9) : Ghi hàng ngày : Quan hệ đối chiếu : Ghi cuối tháng (1) Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp pháp để tiến hành phân loại tổng hợp để ghi vào sổ quỹ và sổ hạch toán chi tiết (2) Từ chứng từ gốc ta lập chứng từ ghi sổ (3) Căn cứ vào chứng từ ghi sổ đã lập ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo thời gian Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 8 Sổ quỹ Chứng từ gốc (Bảng tổng hợp CTG Sổ đăng ký CTGS Bảng cân đối tài khoản Sổ cái Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết Sổ, thẻ hạch toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 (4) Từ chứng từ ghi sổ ta ghi vào sổ cái các tài khoản để hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (5) Cuối tháng căn cứ vào sổ hạch toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết (6) Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ cái và bảng tổng hợp số liệu chi tiết (7) Căn cứ vào sổ cái các tài khoản lập bảng cân đối tài khoản (8) Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa bảng cân đối tài khoản và sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (9) Căn cứ vào bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp số liệu chi tiết để lấy số liệu c) Ưu điểm - Mẫu sổ có kết cấu mẫu đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm thuận lợi cho công tác phân công lao động kế toán thuận lợi cho việc sử dụng các phơng tiện kỹ thuật tính toán hiện đại d) Nhợc điểm - Việc ghi chép trùng lặp khối lợng ghi chép nhiều, công việc đối chiếu kiểm tra thờng dồn vào cuối kỳ làm ảnh hởng đến thời hạn lập và gửi báo cáo kế toán e) Điều kiện áp dụng - Hình thức này phù hợp với mọi loại hình đơn vị với quy mô khác nhau đặc biệt là những đơn vị có nhiều cán bộ làm kế toán b) Hình thức nhật ký chung a) Đặc điểm -Tách rời trình tự ghi sổ theo thứ tự thời gian và trình tự ghi sổ theo hệ thống toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ để ghi vào hai sổ kế toán riềng biệt : Sổ nhật ký chung và sổ cái các tài khoản - Tách rời việc ghi chép kế toán tổng hợp với việc ghi chép kế toán chi tiết để ghi vào hai loại sổ kế toán riêng biệt b) Trình tự của hình thức nhật ký chung Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 9 Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 : Ghi hàng ngày : Quan hệ đối chiếu : Ghi cuối tháng (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ để định khoản kế toán sau đó ghi vào nhật ký chung theo thứ tự thời gian, tuỳ theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết (2) Kế toán lấy số liệu từ nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài khoản kế toán liên quan (3) Cuối tháng khoá sổ các thẻ kế toán chi tiết để lấy số liệu tổng cộng ghi vào bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh mở theo từng tài khoản kế toán (4) Đối chiếu số liệu giữa bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh vào sổ cái của tài khoản tơng ứng (5) Cuối kỳ kế toán lấy số liệu cần thiết trên các sổ cái để lập bảng cân đối tài khoản Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 10 Chứng từ gốc Sổ nhật ký chung Sổ cái Bảng cân đối tài khoản Báo cáo tài chính Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết [...]... trung tâm của đơn vị - Bộ máy kế toán của các đơn vị dự toán này đợc thể hiện qua sơ đồ sau Trởng phòng kế toán Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội Kế Kế Kế Phụ tráchkinh KT ở Nhân viên kế toán tế toán toán toán t/bộ phận cấpcác K/ các đơn vị trựcdới thuộc Phân chia ra các phần 13 KT hành Kt NKP kế tổng Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 4, Nội dung phần hành kế toán 4.1 Kế toán vốn bằng tiền 4.1.1 Khái... Chuyên đề thực tập 12 Trần Thanh Thuý K37 A11 B/C tình hình thực hiện chỉ tiêu dự toán Năm 2.4 Tổ chức kiểm tra kế toán - Kiểm tra kế toán là một biện pháp đảm bảo cho các nguyên tắc qui định về kế toán đợc chấp hành nghiêm chỉnh, số liệu kế toán chính xác, trung thực khách quan - Các đơn vị hành chính sự nghiệp không những chịu sự kiểm tra kế toán của đơn vị kế toán cấp trên và cơ quan tài chính mà... chức gồm một phòng kế toán với các bộ phận cơ cấu phù hợp với các khâu công việc, các phần hành kế toán thực hiện toàn bộ công tác kế toán của đơn vị và các nhân viên kinh tế ở các bộ phận trực thuộc thực hiện hạch toán ban đầu thu nhận, kiểm tra sơ bộ chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của bộ phận đó và gửi những chứng từ kế toán đó về phòng kế toán trung tâm của... kiểm tra công tác kế toán của mình - Công việc kiểm tra kế toán phải đợc thực hiện thờng xuyên, liên tục Đơn vị kế toán cấp trên và cơ quan tài chính ít nhất mỗi năm một lần phải thực hiện kiểm tra kế toán khi xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị - Nội dung kiểm tra kế toán là kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ kế toán, số kế toán và báo cáo tài chính, kiểm tra việc nhận và sử dụng các nguồn... việc thực hiẹn các khoản thu, kiểm tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ tài chính kế toán và thu nộp ngân sách - Thủ trởng đơn vị và kế toán trởng hay ngời phụ trách kế toán phải chấp hành lệnh kiểm tra kế toán của đơn vị kế toán cấp trên và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết cho công tác kiểm tra kế toán đợc thuận lợi 2.5 Tổ chức kiểm kê tài sản - Kiểm kê tài sản là một phơng pháp xác... quản lý tài chính tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đợc tổ chức theo ngành học phù hợp với từng cấp ngân sách cụ thể : Đơn vị dự toán cấp I là kế toán cấp I, đơn vị dự toán cấp II là kế toán cấp II, đơn vị dự toán cấp III là kế toán cấp III Đối với các đơn vị dự toán chỉ có một cấp thì cấp này phải làm nhiệm vụ của kế toán cấp I và kế toán cấp III Khi đó bộ máy kế toán của đơn... vừa chính xác vừa, kịp thời, vừa tiết kiệm chi phí - Việc tổ chức bộ máy kế toán trong các đơn vị có thể thực hiện theo những loại hình tổ chức công tác kế toán khác nhau mà đơn vị đã lựa chọn - ở các đơn vị hành chính sự nghiệp bộ máy hoạt động tổ chức theo ngành phù hợp với từng cấp chính quyền, từng cấp ngân sách Trong từng ngành,từng đơn vị hành chính sự nghiệp đợc chia thành ba cấp : Đơn vị dự toán. .. ) 3 Tổ chức bộ máy kế toán - Tổ chức bộ máy kế toán bao gồm nhiều công việc khác nhau nh lựa chọn loại hình tổ chức bộ máy kế toán ( loại hình tập trung, phân tán hay nửa tập Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 12 Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11 trung, nửa phân tán ) xác định các phần hành kế toán và phân công lao động kế toán Việc tổ chức bộ máy kế toán phải lấy hiệu quả công việc làm tiêu... dự toán cấp II, đơn vị dự toán cấp III Nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp là do ngân sách Nhà nớc cấp và đợc phân phối và quyết toán theo từng ngành Dự toán thu, chi và mọi khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị dự toán cấp dới phải tuân thủ theo các định mức, tiêu chuẩn của chế độ tài chính hiện hành và phải đợc kiểm tra, xét duyệt của đơn vị dự toán cấp trên và cơ quan tài chính. .. vàng, bạc, kim khí quý , đá quí phải đợc kế toán chi tiết cho từng khách nợ và chủ nợ theo cả hai chỉ tiêu số lợng và giá trị o Kế toán các khoản phải thu Tài khoản sử dụng : * Tài khoản 311- Các khoản phải thu Công dụng : Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản phải thu của đơn vị với khách hàng, với các đơn vị và cá nhân trong và ngoài đơn vị Nội dung kết . về kế toán hành chính sự nghiệp. Phần II Th c tế công tác tại đơn vị. Phần III Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán. Trờng Trung học Kinh tế Hà Nội 2 Chuyên đề th c tập Trần Thanh. những th ng tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị 1.4 Nội dung công tác kế toán hành chính sự nghiệp - Kế toán vốn bằng tiền - Kế toán vật t tài sản - Kế toán thanh toán - Kế toán. Nội 5 Chuyên đề th c tập Trần Thanh Thuý K37 A11 Theo chế đó kế toán hành chính sự nghiệp các hình th c kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp 1. Hình th c kế toán nhật ký sổ

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Sổ quĩ

 • Sổ, thẻ kế toán chi tiết

 • Chứng từ gốc

 • Nhật ký- sổ cái

 • Chứng từ gốc

 • Sổ quỹ

 • Chứng từ ghi sổ

 • Sổ cái

 • Bảng cân đối tài khoản

  • Báo cáo tài chính

 • Lời nói đầu

  • 2 Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

   • STT

   • Tên biểu báo cáo

   • B01- H

 • Quý , năm

 • Quý, năm

  • B03 - H

 • Năm

  • B04 H

  • Năm

   • B05 -H

  • F02- 1H

  • Quý, năm

  • F02 2H

  • Quý, năm

   • Nợ TK 211, 213

   • Nợ TK 241, 661, 662 , 631

 • Có TK 111, 112

 • Vật tư

  • Bên Nợ :- Nguyên giá TSCĐVH tăng

  • Dư Nợ : - Nguyên giá TSCĐVH hiện có

   • Nguyên giá

   • Tỷ lệ tính

   • Số hao mòn

   • Số hao mòn

   • Số hao mòn

  • Sổ kế toán

  • Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết các tài khoản

  • Bên Nợ: Số đã nộp cho nhà nước

  • Sổ kế toán tổng hợp gồm: Nhật ký chung

  • - Số BHXH chi trả cho những người được hưởng BHXH tại đơn vị

  • Nguồn kinh phí hoạt động

   • Kết cầu nội dung

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan