SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục

22 1.9K 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 14:07

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC" PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Chúng ta đều biết rằng: Trong các nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt. Trường có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS và giáo viên bộ môn là nhân tố quyết định hiệu quả giáo dục của các khối lớp. Muốn có phong trào toàn diện mạnh thì phải có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về công tác chủ nhiệm lớp, giỏi về chỉ đạo hoạt động Đoàn, Đội…. Có đội ngũ cốt cán giỏi, có giáo viên dạy các môn tự chọn tốt nhưng điều hành như thế nào để họ tận tâm với nghề nhưng lại có trách nhiệm cao với tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận, vì mục tiêu chung của trường, trách nhiệm này lại là của các nhà quản lý. Như vậy: Vai trò của đội ngũ giáo viên là cực kỳ quan trọng. Muốn chỉ đạo và điều hành đội ngũ để họ tận tâm với nghề, có trách nhiệm cao với tinh thần tập thể, phối hợp tốt trong công việc và đồng thuận vì mục tiêu lớn của trường đòi hỏi người Hiệu trưởng phải có những giải pháp hợp lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục. II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường trong ba năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012. Điều tra chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường về: Chất lượng phẩm chất chính trị. Chất lượng năng lực Chuyên môn. Chất lượng công tác chủ nhiệm. Khảo sát chất lượng học sinh của nhà trường ba năm. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, xếp loại Học lực, kết quả học sinh lên lớp, kết quả tốt nghiệp của học sinh lớp 9, kết quả học sinh thi đỗ vào THPT. Đánh giá, đối chiếu kết quả điều tra đội ngũ và chất lượng học sinh của ba năm học để đánh giá đúng hiệu quả chi đạo của công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường. III/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Tập trung nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường trong ba năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012. Theo dõi và tập hợp kết quả học tập và tu dưỡng của học sinh ở toàn bộ các khối lớp trong nhà trường ba năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012. IV/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nhận thức về vai trò đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Điều tra tình hình đội ngũ giáo viên của trường ba năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012. Nghiên cứu kết quả giáo dục học sinh ba năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012. Đối chiếu kết quả chất lượng đội ngũ với kết quả giáo dục học sinh để đưa ra kết luận: Chất luợng đội ngũ tốt thì hiệu quả giáo dục ắt sẽ tốt. Biện pháp quản lý tốt thì chất lượng đội ngũ sẽ tốt, phong trào toàn diện của đơn vị nhà trường sẽ đạt thành tích ngày càng cao. V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TIẾN HÀNH: Trong quá trình công tác và quản lý nhà trường người Hiệu trưởng thường xuyên cập nhật các thông tin chính xác về chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh để có các biểu thống kê chính xác, chuẩn chỉnh về: Kết quả tự đánh giá của từng giáo viên, đánh giá xếp loại của Tổ chuyên môn, đánh giá xếp loại của Hội đồng thi đua nhà trường, đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng đối với từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường. Thống kê các số liệu cụ thể của các năm học đối với từng lớp, từng học sinh về chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Đối chiếu cá biểu mẫu thống kê và đưa ra các giải pháp cụ thể có hiệu quả thiết thực trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ có chất lượng cao để nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường THCS. VI/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Phạm vi nghiên cứu trong nhà trường THCS Phùng Xá. Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Chất lượng giáo dục học sinh trong nhà trường. VII/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: Để có kế hoạch nghiên cứu cụ thể từng năm học người Hiệu trưởng lập kế hoạch nghiên cứu, tập hợp số liệu thống kê từng kì cụ thể như sau: Đầu năm học. Kết thúc kì I. Cuối học kì II. Cuối năm học. Đối chiếu, so sánh các mẫu biểu và rút ra kết luận. Từ các kết luận đưa ra các giải pháp. PHẦN HAI: NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Đảng ta đã đặc bịêt coi trọng vị trí con người, coi con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khoá VII đã nêu: “Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của xã hội. Vì vậy, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải quán triệt về chăm sóc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người”. Đứng trước yêu cầu đó của cách mạng, Giáo dục - Đào tạo phải đào tạo ra những con người tự chủ, năng động sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thường gặp, tự lo được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thực hịên nhiệm vụ của Giáo dục không ai khác ngoài vai trò của người thầy giáo, vì đó là lực lượng chủ chốt của ngành, đồng thời quyết định sự thành bại sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo. Bàn về vị trí vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục, nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói:” Thầy giáo là nhân vật trung tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy thầy giáo phải không ngừng phấn đấu vươn lên, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu về mọi mặt, để thực sự xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng cũng chỉ rõ: “ Vấn đề lớn nhất trong giáo dục hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách làm tròn sứ mạng của mình. Chất lượng giáo dục trước mắt và tương lai tuỳ thuộc vào đội ngũ này. Cho nên lo cho sự phát triển về giáo dục thì khâu quan trọng bậc nhất là lo cho chất lượng đội ngũ giáo viên.” Có thể nói, năng lực và phẩm chất tốt đẹp của các thầy cô giáo là bài học sống, sinh động đối với học sinh, có vai trò quan trọng trong việc hình thành và giáo dục nhân cách học sinh. Trong tình hình đất nước đang đổi mới hiện nay, người thầy lại có vị trí quan trọng trong việc đào tạo ra những con người có ích cho xã hội. Không có thầy giỏi thì khó có học trò giỏi được. Chính vì thế để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thì điều cần thiết là phải xây dựng được đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị cao, vững vàng về chuyên môn, tinh thông về nghịêp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hoá về trình độ đào tạo. Đồng thời phải tạo ra được một môi trường giáo dục thuận lợi để cho họ có thể phát huy cao nhất năng lực của mình, để mỗi người không ngừng tự bồi dưỡng về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, nâng cao tầm hiểu biết của mình, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá của ngành giáo dục. II/ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: Trường THCS Phùng Xá là trường ở khu trung tâm của xã Phùng Xá, cơ sở vật chất của trường tương đối khá,đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mỹ Đức đã ưu tiên cho nhà trường về đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu. Về chất lượng đội ngũ: 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó trên chuẩn là 70%. Hầu hết các đồng chí giáo viên của trường đều nhiệt tình, tâm huyết với nghề, phần lớn giáo viên đều có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Các tổ chuyên môn của trường được biên chế hợp lý, hoạt động thường xuyên, tương đối hiệu quả. Bên cạnh những thuận lợi trên nhà trường còn một số khó khăn: - Một số giáo viên tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ vì vậy ít nhiều cũng có hạn chế về chuyên môn. - Một số giáo viên khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh còn hạn chế nên chất lượng , hiệu quả giảng dạy chưa cao. Từ nhận thức về vai trò của người giáo viên như trên, là một cán bộ quản lý, tôi nhận thấy cần phải quan tâm đặc biệt tới công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên và xem đó là đòi hỏi cấp bách cần được giải quyết. Trong những năm qua trường chúng tôi đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp quản lý có hiệu quả để xây dựng đội ngũ giáo viên và duy trì nề nếp, hoạt động, chuyên môn trong nhà trường ổn định, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển. Tôi xin đưa ra kinh nghiệm: “ Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục” III/ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC: Năm học 2011 – 2012 trường THCS Phùng Xá có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 34 đồng chí, có 24 đồng chí có trình độ Đại học, 10 đồng chí có trình độ Cao đẳng. Hầu hết là lực lượng trẻ, giàu lòng nhiệt tình và tâm huyết với nghề và rất ham học hỏi. Tập thể sư phạm của trường đoàn kết có ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức nhà giáo tốt. Trong những năm qua kể từ năm 2009 đến nay Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường tốt. Số giáo viên dạy giỏi cấp Huyện: 15 đồng chí. Số học sinh xếp loại văn hoá giỏi 18%; số học sinh xếp loại văn hoá khá 42% tỷ lệ học sinh lên lớp 98%. IV/ NHỮNG KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO: A/ NHỮNG KINH NGHIỆM: 1. Tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong lành mạnh cho giáo viên. 2. Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động trong nhà trường. 3. Xây dựng củng cố hoạt động của các tổ chưyên môn. 4. Tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt và thao giảng. 5. Tăng cường việc kiểm tra của Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn. 6. Ban giám hiệu nhà trường phải nhận thức rằng: Chi bộ là nhân tố quan trọng trong quá trình chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của năm họ. Chi bộ ững mạn xuất sắc thì nhà trường mới mạnh toàn diện. 7. Vai trò của Bí thư Chi bộ là phải tạo điều kiện để 100% đảng viên trong chi bộ xác định rõ trách nhiệm của mình với phong trào tập thể. Mỗi giáo viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường phải tự rèn luyện để xứng đáng là tấm gương đạo đức tự hào và sáng tạo. 8. Các Đảng viên trong Chi bộ phải xác định rõ: Phê và tự phê để đi đến đồng thuận, tranh luận sôi nổi để tìm được những giải pháp hay. 9. Chỉ đạo quản lý bằng thi đua: Xây dựng bảng điểm thi đua 100 điểm chuẩn xác, khách quan và thật sự công bằng dựa trên chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và tình hình thực tế của trường. 10. Phát động nhiều phong trào thi đua trong năm học thông qua các ngày sinh hoạt tập thể: 20/11; 22/12; 26/3; 30/4. 11. Tổ chức nhiều cuộc thi với nhiều hình thức sáng tạo của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. 12. Động viên kịp thời để giáo viên có tài năng, năng khiếu, giáo viên cốt cán của trường phối hợp đồng thuận để đầu tư nhiều về thời gian, nhiều sáng kiến kinh nghiệm góp phần làm nên những thành tích cao của nhà trường. 13. Người Hiệu trưởng phải xứng đáng là trụ cột, là cố vấn để chỉ đạo và điều hành công việc sao cho hợp lý, là niềm tin vững chắc của các thành viên trong nhà trường. 14. Tạo cho mọi thành viên trong nhà trường thấy được rằng: Thành tích của tập thể là thành tích của chính mình Thành tích của cá nhân mình cũng có một phần đóng góp, giúp đỡ tận tình của nhà trường và đồng nghiệp. Vui vì thành tích của tập thể nhà trường và cũng mừng vì thành tích của đồng nghiệp mình đạt được. B. CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO: 1. Tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong lành mạnh cho giáo viên. - Làm cho cán bộ giáo viên trong nhà trường nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giáo viên vần nhận thức được rằng: bậc trung học là bậc nền tảng trong hệ thống giáo dục, giúp cho học sinh phát triển được nhân cách để các em có điều kiện rèn luyện học tập và phát triển lên bậc học tiếp theo. - Thường xuyên cho giáo viên sinh hoạt nâng cao tư tưởng chính trị, coi trọng công tác dân chủ đặc biệt khâu đoàn kết trong nội bộ, giáo dục tập thể để thấy rõ vai trò to lớn của đoàn kết(đoàn kết là nguyên nhân của mọi thắng lợi). - Coi trọng công tác thi đua, công tác động viên tuyên truyền, mạnh dạn đặt niềm tin vào giáo viên để khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ được trách nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp làm công tác giáo dục. - Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các giáo viên với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, với BGH cũng như các tổ chức đoàn thể, cùng phối hợp làm công tác giáo dục để giáo dục dào tạo thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. - Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với nhiệm vụ mới của giáo dục. Luôn coi trọng kết quả chất lưọng giáo dục, lấy học sinh làm thước đo cuối cùng để đánh giá chất lượng và sự cố gắng của đội ngũ giáo viên. 2. Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động trong nhà trường. - Thực hiện mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc theo kế hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hoá, cụ thể hóa, tiêu chuẩn hoá. Các quy định cụ thể: + Quy dịnh về trực lãnh đạo, trực tuần của giáo viên. + Quy dịnh về hồ sơ giáo viên. + Quy định về soạn bài, chấm bài. + Quy định về lịch hội họp, chế đọ thông tin báo cáo. - Thông qua quy chế trên để cán bộ giáo viên có nề lối làm việc khoa học, từ đó siết chặt được kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. 3. Xây dựng củng cố hoạt đọng của tổ chuyên môn. Chúng tôi xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, nó có vai trò rất lớn trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục. Hoạt động hiệu quả của mỗi giáo viên sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để mỗi giáo viên tự học hởi lẫn nhau về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, từ đó nâng cao trình độ năng lực của mình. Với vai trò như vậy đòi hỏi tổ chuyên môn phải được tổ chức hợp lý và hoạt động có nề nếp và khoa học. * Về phía nhà trường: - Chúng tôi phân tổ, tổ chia thành từng nhóm chuyên môn. Chỉ định tổ trưởng tổ phó là các giáo viên đứng đầu về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, được sự tìn nhiệm của đồng nghiệp. Tổ phó đồng thời là các nhóm trưởng. - Sắp xếp lịch sinh hoạt cho các tổ: sinh hoạt vào chiều thứ 5 hàng tuần của tuần thư 2 và tuần thứ 4 của tháng. - Đảm bảo tối đa những đề nghị phục vụ cho công tác chuyên môn mà các tổ đưa ra. - Tạo điều kiện cho các giáo viên được tiếp cận với các phương pháp dạy học mới và thời gian để giáo viên tham gia dự các lớp học nâng cao trình độ ( học tại chức, từ xa ). - Thành lập tổ cốt cán cấp trường. tổ này có nhiệm vụ giúp đỡ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên cho đội ngũ giáo viên. - Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, chuyên đề cho từng khối lớp, từng phân môn, chuyên đề sử dụng đồ dùng dạy học. Phân công giáo viên chuản bị báo cáo, dạy thực hành. Sau mỗi chuyên đề có sơ kết, nhận xét rút kinh nghiệm. * Về chuyên môn: - Phải có nội dung sinh hoạt cụ thể bằng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, cả năm học. Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn phải có đủ các nội dung như: + Đánh giá kết quả công tác tuần trước. + Triển khai công tác tuần tới. + Thống nhất chương trình, đưa ra những nội dung kiến thức cơ bản của các môn ở các nhóm để thảo luận về nội dung và phương pháp - Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường. - Có kế hoạch dạy bài khó hoặc dạy rút kinh nghiệm theo chuyên đề, phân công người dạy cụ thể. -Phân công cụ thể người giúp đỡ những giáo viên mới ra trường hoặc những giáo viên còn yếu về từng mặt. - Xây dựng ngân hàng để kiểm tra chung cho từng khối lớp. Do tổ chức và chỉ đạo tốt hoạt động của các tổ chuyên môn mà chúng tôi đã thu được một số kết quả sau: + Các đợt khảo sát chất lượng: đầu năm, HKI, HKII đều được sử dụng bộ đề thống nhất chung cho toàn khối. + Các tiết dạy đều sử dụng thiết bị dạy học trực quan. + Đảm bảo đủ các tiết thực hành chuyên đề đối với các phân môn. + Tổ chức được 7chuyên đề cấp trường đó là : chuyên đề bồi dưỡng HSG; chuyên đề ra đề kiểm tra; chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và quản lý học sinh ; chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; chuyên đề về công tác chủ nhiệm; chuyên đề về phổ biến sang kiến kinh nghiệm. chuyên đề làm đồ dùng dạy học tự làm [...]... trình quản lý đội ngũ III/ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT: Để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của xã hội các cấp Bộ, Ngành cần đổi mới phương thức đào tạo đối với ngạch Sư phạm IV/ LỜI KẾT: Chúng ta biết rằng: Trong nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục Chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục. .. pháp, những kinh nghiệm có giá trị hơn nữa để đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao II/ PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN: Sau khi nghiên cứu và nêu được một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục Trong thời gian tới cần tập trung tập hợp những số liệu cần thiết về chất lượng đội ngũ và chất lượng học sinh để có cơ sở thực tiễn rút ra kết... mới từ những kết quả thực tế trong việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là người quản lý tôi tự rút ra bài học sau: 1 Người cán bộ quản lý phải có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, năng động, sáng tạo luôn đi sâu đi sát với đội ngũ để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ họ 2 Luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tiếp cận với những cái hay, cái... lớp phải là yếu tố số một Để có ngay một đội ngũ các thầy cô giáo đáp ứng đúng đòi hỏi của xã hội hiện nay thực không dễ, nhất là lại ở khu vực nông thôn như trường tôi Bằng tất cả sự nỗ lực của đội ngũ cấn bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường, chúng tôi đã và đang hoàn thiện dần đội ngũ từ số lượng rồi tiến tới chất lượng Chúng tôi luôn xác định: Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viện là nhiệm... trong nhà trường Củng cố và xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí cao VII/ NHỮNG ĐIỀU CÒN BỎ NGỎ: Việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục là vấn đề cấp thiết Qua thực tế nhiều năm làm công tác quản lý tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời giúp cho giáo viên tự tin hơn, sáng tạo hơn trong công tác giảng dạy, đưa chất lượng của nhà trường đi... trào mạnh thì phải có đội ngũ giáo viên mạnh toàn diện Để có đội ngũ giáo viên trong nhà trường giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về công tác chủ nhiệm lớp và chỉ đạo phong trào toàn diện Ban giám hiệu nhà trường phải có những kinh nghiệm hay, nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm xây dựng đội ngũ tốt nâng cao chất lượng giáo dục Người Hiệu trưởng trong nhà trường cần phải tập trung nâng cao nhận thức về tư... thường xuyên, bằng nhiều biện pháp, là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài song nó cũng là vấn đề mang tính cấp bách vì nó quyết định chất lượng giáo dục VI/ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Chúng ta đều biết rằng: Trong nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò cực kì quan trọng quyết định chất lượng giáo dục Bởi lẽ: Chất lượng giáo viên có tốt thì hiệu quả giáo dục mới cao Vì vậy: Muốn có phong... trung rút kinh nghịêm về nội dung, phương pháp kiểm tra sau từng năm học nhằm hoàn thiện hơn về nội dung và biện pháp để hiệu quả thanh tra thiết thực hơn đối với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung - Chúng tôi xác định nội dung kiểm tra là việc thực hiện các quy định về chuyên môn như: kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, thực hiện chương trình, thực... về năng lực của đội ngũ Không nên cầm tay chỉ việc cho giáo viên mà hãy để giáo viên tự tìm ra phương pháp giảng dạy tối ưu nhất 4 Luôn nghiên cứu, đổi mới phương pháp quản lý Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Xây dựng lực lượng cốt cán năng động, nhiệt tình, trách nhiệm để đẩy mạnh phong tào thi đua của trường có bước tiến mới 5 Có biện pháp khơi gợi cho giáo viên để họ tự nhận... viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới cao Trường có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao Muốn có phong trào toàn diện mạnh thì phải có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về công tác chủ nhiệm lớp, giỏi về chỉ đạo hoạt động Đoàn, Đội có khả năng về Mĩ Thuật, Âm nhạc, Tin học Có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi, giáo viên Mĩ thuật, Tin học giỏi nhưng chỉ . TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC" PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Chúng ta đều biết rằng: Trong các nhà trường đội ngũ giáo viên. chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao. II/ PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN: Sau khi nghiên cứu và nêu được một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao chất. đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới cao. Trường có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao. Muốn

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan