0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Tăng cường chất lượng cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ HÓA CHẤT 15 (Trang 89 -91 )

5. Bố cục của luận văn

4.2.1. Tăng cường chất lượng cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư

cơ bản tại Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15

4.2.1. Tăng cường chất lượng cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15 dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15

Trong đầu tư xây dựng ngoài sự phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ nghiệp vụ, giữa các phòng ban với nhau, thì vấn đề lớn nhất vẫn là yếu tố con người. Vấn đề cán bộ và chất lượng cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng, có ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, vì vậy cần phải tăng cường chất lượng của cán bộ làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15, phải nghiên cứu và quy hoạch tổ chức lại cán bộ sao cho gọn nhẹ và hiệu quả.

- Những phẩm chất cần có ở cán bộ quản lý dự án là: có sự hiểu biết, có kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn, mạnh về kỹ năng tổng hợp, là một nhà tổ chức, phối hợp tốt mọi người, mọi bộ phận thực hiện dự án. Bản thân từng cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng phải có trình độ năng lực, hiểu biết nhất định và đặc biệt phải có sự tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm với nghề và có đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng phải thường xuyên nghiên cứu văn bản pháp luật để nâng cao trình độ nghiệp vụ về quản lý dự án, về đầu thầu, về giám sát, về định giá…

- Đối với các cán bộ giám sát của chủ đầu tư cần quán triệt tinh thần trước khi nhận nhiệm vụ, nêu rõ đặc điểm vùng miền của dự án, căn cứ vào khả năng sở trường của mỗi cán bộ để giao nhiệm vụ giám sát, bồi thường giải phóng mặt bằng cho thuận lợi. Phân công nhiệm vụ giám sát, bồi thường giải phóng mặt bằng cho mỗi cán bộ phụ trách một dự án riêng biệt để gắn trách nhiệm giải phóng mặt bằng với giám sát, tránh trường hợp ỷ lại giữa cán bộ

giám sát và cán bộ giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, trao đổi nghiệp vụ giữa cán bộ, phát động tinh thần tương trợ lẫn nhau trong chuyên môn, nghiệp vụ về kiến thức, về phương pháp, kinh nghiệm trong công việc, trong cách làm việc với dân, với nhà thầu và các đối tác khác. Đánh giá rõ ràng, minh bạch, công khai tạo ra sự đoàn kết bền vững giữa các nhân viên với nhau, giữa nhân viên và cán bộ lãnh đạo Yêu cầu đặt ra cho công tác này là phải luôn cập nhật đầy đủ, chính xác những kiến thức mới về quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ quản lý, kết hợp chặt chẽ học lý thuyết với thực tế, học tập lý luận và nghiệp vụ để nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và rèn luyện trong thực tiễn.

- Một trong những khâu cơ bản có tính chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý dự án đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình để nắm vững các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có khả năng hoạch định, lập kế hoạch triển khai dự án, quản lý được tiến trình thực hiện dự án, xử lý các sự cố phát sinh, dự đoán, quản lý các rủi ro của dự án và tham mưu cho lãnh đạo, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tính thành công của dự án. Công ty cần đánh giá lại đội ngũ cán bộ hiện có cả về chất lượng và số lượng để có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng lại. Tiêu chuẩn hoá cán bộ và tổ chức tốt công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước cho phù hợp; xác định chính thức chức danh kỹ sư quản lý dự án để có sơ sở tiêu chuẩn hoá nhân lực, cán bộ của các Ban quản lý dự án, cơ quan chuyên môn giúp việc cho chủ đầu tư tiến tới yêu cầu bắt buộc với cán bộ QLDA (chủ nhiệm điều hành dự án) phải có chứng chỉ hành nghề. Để xây dựng được lực lượng cán bộ chuyên môn sử dụng lâu dài cần chú trọng kế hoạch đào tạo mới những cán bộ trẻ, có năng lực để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo trong tương lai. Cần phải tạo điều kiện thuận lợi, công bằng cho đội ngũ cán bộ có khả năng cạnh tranh lành mạnh, cần phải có chế độ đãi ngộ

thích đáng đối với những cán bộ có bằng cấp, có trình độ, có kinh nghiệm, có như thế mới nâng cao được chất lượng cán bộ.

- Khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần để họ chuyên tâm vào công tác chuyên môn, hạn chế vấn đề tiêu cực, tiến tới việc trả lương theo trình độ chuyên môn, vị trí và trách nhiệm công việc.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ HÓA CHẤT 15 (Trang 89 -91 )

×