0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Nguyên nhân của hạn chế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔ TÔ (Trang 75 -77 )

5. Kết cấu của luận văn

3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

- Nhận thức của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và cơ quan chức năng, cán bộ công chức có liên quan đã được thay đổi, tuy nhiên mới chỉ là bước đầu và chưa thay đổi được các vấn đề cơ bản.

- Công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của phòng chuyên môn, ngành chức năng, địa phương có liên quan còn hạn chế. Vì vậy chưa thu hút được sự vào cuộc của cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp; Trình độ, năng lực, kinh nghiệm của cán bộ, công chức trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động du lịch còn thiếu, yếu, tính chuyên nghiệp chưa cao.

- Sức ép từ các thị trường xung quanh đang ngày càng gia tăng đối với hoạt động du lịch; sự biến động khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trong khu vực Biển Đông cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển du lịch của địa phương.

- Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động du lịch còn hạn chế, thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập; Nguồn lực dành cho đầu tư phát triển du lịch còn ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và vệ sinh môi trường chưa được xử lý triệt để cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển du lịch của địa phương.

- Tính thời vụ trong hoạt động du lịch: Do vị trí địa lý của Cô Tô nằm ở vùng Bắc Bộ nên hoạt động du lịch mang tính “mùa vụ” rất rõ nét do chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí hậu miền Bắc bên cạnh những ảnh hưởng khác mang tính xã hội như “mùa” lễ hội, “mùa” du lịch của khách quốc tế v.v. Tính mùa vụ trong hoạt động du lịch được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến số ngày lưu trú bình quân và mức độ chi tiêu vốn rất thấp của khách du lịch đến Cô Tô.

Chương 4

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔ TÔ (Trang 75 -77 )

×