0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

tin cậy thang đo chính thức lần 1

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 58 -61 )

Bảng 4.3: Kết quả kiểm định độ tin cậy của các thang đo lần 1

Biến quan sát Tương quan biến - tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến

Giao tiếp trong tổ chức (COMMU), hệ số Cronbach’s

Alpha: 0,797 COMMU_1 0,684 0,728 COMMU_2 0,535 0,772 COMMU_3 0,489 0,787 COMMU_4 0,678 0,731 COMMU_5 0,541 0,773

Đào tạo và phát triển (TRAIN), hệ số Cronbach’s Alpha: 0,798

TRAIN_1 0,631 0,752 TRAIN_2 0,642 0,746 TRAIN_3 0,643 0,748 TRAIN_4 0,515 0,777 TRAIN_5 0,496 0,781 TRAIN_6 0,434 0,797

Tiền lương, tiền thưởng và sự công nhận (REWARD), hệ

số Cronbach’s Alpha: 0,834 REWARD_1 0,560 0,817 REWARD_2 0,607 0,807 REWARD_3 0,692 0,788 REWARD_4 0,695 0,791 REWARD_5 0,578 0,812 REWARD_6 0,523 0,825

Hiệu quả trong việc ra quyết định (DECI), hệ số

Cronbach’s Alpha: 0,818

DECI_1 0,625 0,784

DECI_2 0,660 0,762

DECI_4 0,579 0,798

Chấp nhận rủi ro bởi sự sáng tạo và cải tiến (RISK), hệ

số Cronbach’s Alpha: 0,797

RISK_1 0,556 0,772

RISK_2 0,602 0,750

RISK_3 0,620 0,741

RISK_4 0,658 0,722

Định hướng về kế hoạch tương lai (PLAN), hệ số

Cronbach’s Alpha: 0,812

PLAN_1 0,659 0,750

PLAN_2 0,572 0,791

PLAN_3 0,630 0,765

PLAN_4 0,664 0,747

Làm việc nhóm (TEAM), hệ số Cronbach’s Alpha: 0,772

TEAM_1 0,587 TEAM_1

TEAM_2 0,648 TEAM_2

TEAM_3 0,633 TEAM_3

TEAM_4 0,618 TEAM_4

TEAM_5 0,282 TEAM_5

Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị

(FAIR), hệ số Cronbach’s Alpha: 0,810

FAIR_1 0,565 0,793

FAIR_2 0,671 0,743

FAIR_3 0,676 0,738

FAIR_4 0,605 0,773

Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức (COMMITV), hệ số

Cronbach’s Alpha: 0,848

COMMITV_1 0,794 0,802

COMMITV_2 0,657 0,821

COMMITV_3 0,621 0,825

COMMITV_5 0,568 0,841

COMMITV_6 0,724 0,808

Nguồn: Xử lý số liệu bằng SPSS của tác giả Thang đo Giao tiếp trong tổ chức (COMMU), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,797. Hệ số tương quan biến tổng của các biến COMMU_1, COMMU_2, COMMU_3, COMMU_4, COMMU_5 đều lớn hơn 0,3. Vì vậy các biến COMMU_1, COMMU_2, COMMU_3, COMMU_4, COMMU_5 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Thang đo Đào tạo và phát triển (TRAIN), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,798. Hệ số tương quan biến tổng của các biến TRAIN_1, TRAIN_2, TRAIN_3, TRAIN_4, TRAIN_5, TRAIN_6 đều lớn hơn 0,3. Vì vậy các biến TRAIN_1, TRAIN_2, TRAIN_3, TRAIN_4, TRAIN_5, TRAIN_6 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Thang đo Tiền lương, tiền thưởng và sự công nhận (REWARD), có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,834. Hệ số tương quan biến tổng của các biến REWARD_1, REWARD_2, REWARD_3, REWARD_4, REWARD_5, REWARD_6 đều lớn hơn 0,3. Vì vậy các biến REWARD_1, REWARD_2, REWARD_3, REWARD_4, REWARD_5, REWARD_6 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Thang đo Hiệu quả trong việc ra quyết định (DECI), hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,818. Hệ số tương quan biến tổng của các biến DECI_1, DECI_2, DECI_3, DECI_4, đều lớn hơn 0,3. Vì vậy các biến DECI_1, DECI_2, DECI_3, DECI_4 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Thang đo Chấp nhận rủi ro bởi sự sáng tạo và cải tiến (RISK), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,797. Hệ số tương quan biến tổng của các biến RISK_1, RISK_2, RISK_3, RISK_4 đều lớn hơn 0,3. Vì vậy, các biến RISK_1, RISK_2, RISK_3, RISK_4 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Thang đo Định hướng về kế hoạch tương lai (PLAN), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,812. Hệ số tương quan biến tổng của các biến PLAN_1, PLAN_2, PLAN_3, PLAN_4 đều lớn hơn 0,3. Vì vậy, các biến PLAN_1, PLAN_2, PLAN_3, PLAN_4 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Thang đo Làm việc nhóm (TEAM), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,772. Hệ số tương quan biến tổng của các biến TEAM_1, TEAM_2, TEAM_3, TEAM_4

đều lớn hơn 0,3. Tuy nhiên hệ số tương quan biến tổng của biến TEAM_5 nhỏ hơn 0,3 (do BIDV chưa có sự hợp tác nhiệt tình giữa các phòng ban). Vì vậy, biến TEAM_5 sẽ bị loại, các biến TEAM_1, TEAM_2, TEAM_3, TEAM_4 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Thang đo Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị (FAIR), hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,810. Hệ số tương quan biến tổng của các biến FAIR_1, FAIR_2, FAIR_3, FAIR_4 đều lớn hơn 0,3. Vì vậy, các biến FAIR_1, FAIR_2, FAIR_3, FAIR_4 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Thang đo Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức (COMMITV), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,848. Hệ số tương quan biến tổng của các biến COMMITV_1, COMMITV_2, COMMITV_3, COMMITV_4, COMMITV_5, COMMITV_6 đều lớn hơn 0,3. Vì vậy, các biến COMMITV_1, COMMITV_2, COMMITV_3, COMMITV_4, COMMITV_5, COMMITV_6 được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 58 -61 )

×