0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc sự gắn bó của nhân viên với tổ

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 72 -73 )

tổ chức (COMMITV)

Ta đặt giả thuyết H0: giữa các biến quan sát của thang đo sự gắn bó của nhân viên với tổ chức không có mối quan hệ. Kiểm định KMO là 0,855> 0,5 và và Sig của kiểm định Bartlett's bé hơn 0,05; do đó bác bỏ H0. Như vậy, giữa các biến quan sát có mối quan hệ đủ lớn cần cho việc phân tích nhân tố khám phá.

Các nhân tố rút ra có hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5. Hệ số tải nhân tố đều cực kỳ cao, các biến trong cùng một nhóm đều thực sự tải mạnh trên nhân tố mà nó đo lường, nhỏ nhất là 0,663. Do đó, không có một yếu tố thành phần nào bị bỏ đi.

Bảng 4.8: Kết quả phân tích nhân tố biến phụ thuộc (COMMITV)

Biến quan sát Hệ số tải nhân tố

COMMITV_1 0,894 COMMITV_6 0,845 COMMITV_2 0,801 COMMITV_3 0,739 COMMITV_5 0,687 COMMITV_4 0,663 Eigenvalue 3,612 Phương sai trích 60,207 Cronbach’s Alpha 0,848

Tổng phương sau trích được là 60,207 > 50%, chứng tỏ phần giải thích được rất cao. Kết quả cũng cho thấy có 1 nhân tố được rút ra và Eigenvalue > 1. Không có sự tách ra hay dịch chuyển của các nhân tố nên không có thay đổi về số nhân tố.

Tóm lại, kết quả phân tích nhân tố khám phá cho phép ta rút ra 1 nhân tố. Nhân tố này được đo lường bởi 6 biến quan sát:

COMMITV_1: Anh/chị muốn ở lại làm việc cùng tổ chức đến cuối đời.

COMMITV_2: Anh/chị tự nguyện làm bất cứ việc gì do tổ chức giao để được ở lại làm việc với tổ chức.

COMMITV_3: Anh/chị sẽ ở lại làm việc lâu dài với tổ chức mặc dù có nơi khác đề nghị lương bổng hấp dẫn hơn.

COMMITV_4: Anh/chị sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân khi cần thiết để giúp đỡ tổ chức làm việc thành công.

COMMITV_5: Về nhiều phương diện, anh/chị xem tổ chức là mái nhà thứ hai của mình.

COMMITV_6: Anh/chị cảm thấy trung thành với tổ chức.

Các yếu tố thành phần đo lường sự gắn bó của nhân viên với tổ chức, tổ chức là mái nhà thứ hai, anh/chị cảm thấy trung thành với tổ chức, anh/chị sẽ ở lại làm việc lâu dài với tổ chức mặc dù có nơi khác đề nghị lương bổng hấp dẫn hơn… nên nhân tố này được gọi là Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức, ký hiệu

COMMITV.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 72 -73 )

×