0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu chính thức

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 55 -57 )

Mẫu được nghiên cứu tại BIDV bao gồm các nhân viên đang làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch của BIDV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được sử dụng trong đề tài. Có 410 bảng câu hỏi được tác giả phát ra và thu về được 377. Sau khi loại đi 35 phiếu khảo sát không đạt yêu cầu, tác giả chọn lại 342 bảng trả lời để tiến hành nhập liệu đạt tỷ lệ 83,4%. Sau khi tiến hành làm sạch dữ liệu, tác giả đã có bộ dữ liệu khảo sát hoàn chỉnh với 342 mẫu.

Bảng 4.2: Đặc điểm của mẫu nghiên cứu

Đặc điểm Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 1. Đặc điểm về giới tính - Nam 139 40,6 - Nữ 203 59,4 2. Đặc điểm về độ tuổi - Dưới 25 tuổi 58 17,0 - Từ 25 đến 34 tuổi 127 37,1 - Từ 35 đến 44 tuổi 92 26,9 - Từ 45 đến 55 tuổi 44 12,9 - Trên 55 tuổi 21 6,1 3. Đặc điểm về trình độ - Trung cấp 46 13,5 - Cao đẳng 125 36,5 - Đại học 117 34,2 - Sau đại học 54 15,8

4. Đặc điểm về thâm niên

- Dưới 1 năm 45 13,2 - Từ 1 đến dưới 3 năm 88 25,7 - Từ 3 đến dưới 6 năm 115 33,6 - Từ 6 đến dưới 10 năm 63 18,4 - Trên 10 năm 31 9,1 Tổng 342 100,0

Về giới tính, lao động nam là 139 người chiếm 40,6% và tỷ lệ lao động nữ là 203 người chiếm 59,4%. Tỷ lệ giữa nam và nữ là hợp lý và phù hợp để tiến hành nghiên cứu.

Về độ tuổi của người lao động cao nhất nằm trong độ tuổi từ 25 đến 34 tuổi, chiếm 37,1%. Đây là độ tuổi trẻ trung, năng động, có trình độ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Lao động có độ tuổi từ 35 đến 44 tuổi chiếm 26,9%, dưới 25 tuổi chiếm 17,0%. Độ tuổi từ 45 đến 55 tuổi và trên 55 tuổi chiếm tỷ lệ lần lượt là 12,9% và 6,1%. Độ tuổi giữa các nhóm tuổi là hợp lý và phù hợp để tiến hành nghiên cứu.

Về trình độ, kết quả khảo sát người lao động có trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ cao nhất 36,5%, người lao động có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 34,2%, người lao động có trình độ trung cấp và sau đại học chiếm tỷ lệ lần lượt 13,5% và 15,8%.

Về thời gian làm việc của người lao động cao nhất từ 3 đến dưới 6 năm, chiếm 33,6%, cho thấy lực lượng lao động tại Ngân hàng ổn định, hầu hết họ có thời gian gắn bó làm việc tại đây từ 3 đến 6 năm. Từ 1 đến dưới 3 năm chiếm tỷ lệ 25,7%, từ 6 đến dưới 10 năm chiếm tỷ lệ 18,4%. Dưới 1 năm và trên 10 năm chiếm tỷ lệ lần lượt là 13,2% và 9,1%. Tỷ lệ Thâm niên làm việc giữa các nhóm là phù hợp để tiến hành nghiên cứu.

Như vậy, có thể kết luận đặc điểm mẫu nghiên cứu theo giới tính, độ tuổi, trình độ, thâm niên giữa các nhóm đối tượng là hợp lý và phù hợp để tiến hành nghiên cứu.

Có thể thấy rằng đây là những con số biết nói về mức độ hợp lý trong đặc điểm mẫu. Điều đó được khẳng định ở một mức độ tương đối thông qua việc so sánh, đánh giá số liệu thu thập được ở các câu hỏi. Đặc điểm của mẫu cho thấy rằng quá trình khảo sát sẽ có rất ít những sai sót. Người được hỏi đã chú tâm vào câu trả lời và cho những câu trả lời mang tính hợp lý cao. Như vậy sẽ giúp tránh được sai số ngẫu nhiên và do đó giúp cho việc tiến hành phân tích định lượng được hiệu quả hơn. Những nội dung trình bày tiếp theo sẽ cho thấy quá trình kiểm định thang đo dựa trên dữ liệu vừa được phân tích, mô tả.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 55 -57 )

×