0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Đánh giá thực trạng từng yếu tố văn hóa tổ chức

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 89 -91 )

Để thấy được thực trạng từng yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức tại BIDV, tác giả tiến hành phân tích Bảng 4.18:

Bảng 4.18: Điểm trung bình các yếu tố cấu thành văn hóa tổ chức

TT Thành phần Điểm

trung bình

Độ lệch chuẩn

1 COMMU Giao tiếp trong tổ chức 3,06 0,443

2 TRAIN Đào tạo và phát triển 3,16 0,584

3 REWARD Tiền lương, tiền thưởng và sự công nhận 3,24 0,604 4 DECI Hiệu quả trong việc ra quyết định 4,13 0,601 5 RISK Chấp nhận rủi ro bởi sự sáng tạo và cải tiến 3,90 0,664 6 PLAN Định hướng về kế hoạch tương lai 3,97 0,580

7 TEAM Làm việc nhóm 3,54 0,857

8 FAIR Sự công bằng và nhất quán trong các chính

sách quản trị 4,16 0,654

9 COMMITV Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức 3,59 0,475

Nguồn: Xử lý số liệu bằng SPSS của tác giả

Về giao tiếp trong tổ chức với điểm đánh giá trung bình 3,06, hiện tại BIDV có nhiều kênh truyền tải thông tin khác nhau và rời rạc nên việc nhận thông tin của nhân viên không thuận lợi và tốn nhiều thời gian. Còn nhiều cán bộ nhân viên ngân hàng chưa nắm vững các quy tắc ứng xử trong nội bộ và giao tiếp đối với bên ngoài.

Về công tác đào taọ và phát triển với điểm đánh giá trung bình 3,16. Cho thấy, ngoài những ưu điểm như BIDV đã xây dựng trung tâm đào tạo. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo dành cho nhân viên và các chương trình đào tạo mà BIDV cung cấp cũng rất đa dạng. Bên cạnh đó còn bộc lộ một số hạn chế như các chi nhánh chưa làm tốt công tác xác định nhu cầu đào tạo nên thành phần tham gia các lớp đào tạo mà BIDV tổ chức đôi khi chưa đáp ứng đúng nhu cầu và nguyện vọng của nhân viên.

Về tiền lương, tiền thưởng và sự công nhận với điểm đánh giá trung bình 3,24, trong giai đoạn đầu triển khai hệ thống trả lương theo kết quả công việc vì thế mà không tránh khỏi các thiếu sót, hiện tại vẫn có sự bất công trong cách quy định mức lương ở một số vị trí công việc. Về chương trình thi đua bán hàng dành cho các cá nhân xuất sắc nhất. Đây là các giải thưởng mang tính toàn hệ thống nên số lượng người đạt được giải thưởng là rất ít, chưa thật sự tạo động lực cho người lao động.

Về hiệu quả của việc ra quyết định với điểm đánh giá trung bình 4,13, các quyết định tại ngân hàng được thực hiện theo cấu trúc từ trên xuống vì vậy việc thực hiện công việc của nhân viên phải theo trình tự và theo từng cấp quản lý, không được vượt cấp thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, các quyết định quan trọng của tổ chức chủ yếu chỉ có các trưởng phòng/ban và lãnh đạo đơn vị mới được tham gia vào việc ra quyết định. Vì vậy có những quyết định được ban hành lại không phù hợp với thực tế phát sinh công việc và phải điều chỉnh lại nhiều lần.

Về chấp nhận rủi ro do bởi sáng taọ và cải tiến với điểm đánh giá trung bình 3,90, ngoài những mặt tích cực, nhiều nhân viên cho rằng sự sáng tạo của nhân viên chưa có điều kiện để phát huy và yếu tố chấp nhận rủi ro cũng được giảm thiểu ở mức thấp nhất.

Về định hướng về kế hoacḥ tương lai với điểm đánh giá trung bình 3,97 điểm đánh giá khá cao, tuy vậy vẫn còn nhiều nhân viên chưa nắm vững các giá trị văn hóa BIDV như tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu để thực hiện đúng theo định hướng của ngân hàng.

Về làm việc nhóm, nhân viên cho rằng làm việc nhóm chưa thật sự được phát huy, không có sự hỗ trợ tích cực qua lại lẫn nhau giữa các phòng/ban với điểm trung bình là 3,54.

Về sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị với điểm đánh giá trung bình 4,16, với điểm đánh giá khá cao, tuy vậy nhiều vẫn nhiên vẫn cho rằng BIDV còn hạn chế như các chính sách thăng tiến, khen thưởng vẫn chưa được Ban lãnh đạo công khai chi tiết để mọi nhân viên biết và phấn đấu thực hiện.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 89 -91 )

×