0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Đối với Định hướng về kế hoạch tương lai

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 102 -103 )

Với hệ số β = 0,188, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại BIDV với điểm trung bình 3,97. Cụ thể:

BIDV cần hiện thực hóa các mục tiêu bao quát như tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược của công ty thành công việc hàng ngày của nhân viên bằng phương pháp “Bảng đánh giá cân bằng” (Balanced Score Card).

BIDV nên thực hiện: Xây dựng mục tiêu SMART: Đó là Specific (Cụ thể), Measurable (Có thể đo lường được), Achievable (Có thể đạt được), Relevant (Có tính thực tiễn cao), Timebound (Đúng hạn định). Đây là một công cụ đơn giản thường được sử dụng để xác định các mục tiêu một cách rõ ràng để giúp doanh nghiệp xây dựng một kế hoạch hành động chính xác nhằm đạt được kết quả tối ưu. Cụ thể: vào đầu mỗi năm kế hoạch, hội sở chính sẽ tiến hành giao chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho các chi nhánh. Từ đó, lãnh đạo các chi nhánh cần thông qua hội nghị tổng kết hàng năm, đánh giá tổng kết lại tình hình thực hiện chỉ tiêu của năm trước và giao chỉ tiêu kế hoạch trong năm cho các phòng/ban kèm theo kế hoạch hành động cụ thể của toàn đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu này. Căn cứ vào đó, lãnh đạo phòng/ban sẽ giao lại chỉ tiêu cho từng cán bộ nhân viên trong phòng/ban mình phụ trách và kèm theo việc ký nhận bản cam kết thực hiện mục tiêu. Định kỳ hàng tháng/quý, lãnh đạo chi nhánh sẽ tiến hành đánh giá tổng kết việc thực hiện công việc của nhân viên trong từng phòng/ban để có cách thức ứng xử phù hợp. Xem kết quả thực hiện mục tiêu của từng nhân viên làm căn cứ đề bạt, bổ nhiệm hoặc có chính sách luân chuyển phù hợp.

BIDV thường xuyên thực hiện và kiểm soát công việc của nhân viên: Hệ thống KPI tuy đã được áp dụng từ năm 2013 cho từng nhân viên dựa trên công việc cụ thể của nhân viên đó. Cơ chế trả lương, thưởng dựa trên kết quả công việc và KPI của người lao động đã phần nào thúc đẩy nhân viên làm việc để đạt được mục tiêu của cá nhân và mục tiêu của ngân hàng, tuy nhiên ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống KPI hơn nữa để đảm bảo sự công bằng cho người lao động ở từng vị trí công việc khác nhau, cụ thể như xây dựng các chỉ tiêu đánh giá định lượng nhiều hơn và

giảm bớt các chỉ tiêu đánh giá định tính. Ngoài ra, để kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của từng cá nhân, bộ phận và đơn vị thì phải xây dựng được quy trình thực hiện và kiểm soát kịp thời để đảm bảo tổ chức không đi chệch hướng.

Để thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra, BIDV cần phát huy văn hóa hợp tác trong tổ chức, dù làm ở bộ phận nào nhưng đã là cán bộ nhân viên BIDV thì sẽ phải cùng nỗ lực cùng cam kết thực hiện nhiệm vụ và hướng đến mục tiêu chung của BIDV.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 102 -103 )

×