0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Mục tiêu, định hướng, quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ công

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 78 -79 )

5. Kết cấu của luận văn

4.1. Mục tiêu, định hướng, quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ công

chức tại UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

4.1.1. Mục tiêu

Trước đòi hỏi của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phải liên tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Xác định rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, ngay từ đầu nhiệm kì, huyện ủy Chợ Đồn đã đề ra mục tiêu:

- Xây dựng đội ngũ công chức có đủ về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, từng bước trẻ hóa đội ngũ và tăng cường công chức nữ về công tác tại xã, phường.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn về chất lượng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, đầy đủ các kỹ năng thực thi nhiệm vụ, có năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay và trong những năm tiếp theo.

- Định hướng đến năm 2020: phấn đấu 100% cán bộ công chức đạt chuẩn về văn hóa, chuyên môn và chính trị, chú trọng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, Đại học chuyên môn. 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND,UBND được đào tạo, bồi dưỡng trang bị những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, phương pháp, kỹ năng quản lý điều hành; 100% công chức cấp xã được đào tạo, biết sử dụng và sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 30% công chức có độ tuổi dưới 35 và 15% cán bộ, công chức là nữ; Trước khi cán bộ được bổ nhiệm, phải thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Đội ngũ cán bộ công chức huyện Chợ Đồn ngày càng phát triển đảm bảo về cơ cấu; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; có trình độ, năng lực ngang tầm với trình độ chung của cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn, đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh CNH- HĐH quê hương, đất nước.

Như vậy, việc xây dựng được đội ngũ công chức trong sạch, vững mạnh; có số lượng hợp lý, chuyên nghiệp hiện đại, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ; thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước, tận tụy phục vụ sự nghiệp cách mạng và nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một yêu cầu quan trọng, là mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước nói chung và cán bộ công chức cấp cơ sở nói riêng của huyện Chợ Đồn cũng như của cả nước.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 78 -79 )

×