0

Kết quả đạt được

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 73-74 )

5. Kết cấu của luận văn

3.4.1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, nhìn chung đội ngũ công chức tại UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng trong việc tổ chức, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đúng đối tượng nhân dân, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Đảng, chính quyền, đảm bảo an ninh, chính trị, quốc phòng tại địa phương.

Về cơ bản, đến nay đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn ngày càng được tiêu chuẩn hóa cả về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, trình độ tin học, ngoại ngữ và dần thay đổi theo xu hướng tích cực hơn, nâng cao hơn. Năng lực của đội ngũ công chức, nhất là những công chức trẻ được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ ngày càng tăng, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Đội ngũ công chức không ngừng được củng cố, đa số được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn trong quá trình công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt bất chấp những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân góp phần nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền, tích cực tuyên truyền, vận động giải

thích cho quần chúng nhân dân hiểu và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều công chức có ý thức trách nhiệm, thái độ cầu thị, khắc phục khó khăn về điều kiện làm việc, mức tiền lương và thu nhập còn hạn chế để nỗ lực phấn đấu công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao và học tập, rèn luyện. Thái độ giao tiếp của công chức thực thi nhiệm vụ ở cơ sở với công dân có chuyển biến rõ rệt, có ý thức trách nhiệm, tận tình và chu đáo, ứng xử đúng mực, trực tiếp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Để có được thành công trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức cũng như làm tốt công tác cán bộ như tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, đánh giá, kiểm tra, quản lý công chức. Mặt khác, cũng do sự nỗ lực của đội ngũ công chức đã phấn đấu học hỏi, vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ với tính chất ngày một phức tạp của công việc.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 73 -74 )

×