0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 48 -51 )

5. Kết cấu của luận văn

3.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trong thời gian qua, huyện Chợ Đồn luôn chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn về tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị trên địa bàn đảm bảo phù hợp, tinh gọn theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Khối chính quyền huyện: Gồm Thường trực HĐND và UBND (Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND và UBND), 15 phòng ban chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Các xã, thị trấn được thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật cán bộ, công chức, với số lượng định biên đối với cán bộ, công chức không đổi, được bố trí cán bộ chuyên trách gồm các chức danh bầu cử, công chức và cán bộ không chuyên trách.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn như sau:

Hình 3.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

3.1.3. Đặc điểm đội ngũ công chức

Theo số liệu thống kê của Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, số lượng công chức được biên chế trong giai đoạn 2014 - 2016 được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 3.1. Số lượng công chức biên chế của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 15/14 So sánh 16/15 +/- % +/- % Tổng số công chức huyện 408 402 396 -6 98,5 -6 98,5 Dân tộc Kinh 23 22 22 -1 95,7 0 100 Dân tộc Tày 250 246 243 -4 98,4 -3 98,8 Dân tộc Nùng 67 66 64 -1 98,5 -2 97 Dân tộc Dao 45 45 44 0 100 -1 97,8 Khác 23 23 23 0 100 0 100

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Nhìn vào bảng trên ta thấy số lượng công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn từ năm 2014 - 2016 có sự sụt giảm. Từ năm 2014, có tất cả 408 công chức, nhưng đến năm 2015, giảm 6 công chức và đến năm 2016, giảm tiếp 6 công chức nữa, chỉ còn 396 cán bộ công chức. Nguyên nhân của sự giảm sút đó là do có một số công chức đã thuyên chuyển công tác về thành phố, một số khác đã rời bỏ khỏi ngành. Nhìn chung mức độ giảm sút về số lượng công chức trong giai đoạn này không nhiều. Việc quy định số lượng công chức của đơn vị về cơ bản là đảm bảo.

Cũng qua Bảng 3.1 ta thấy, công chức là người dân tộc Tày chiếm đa số, năm 2016, những cán bộ công chức là người dân tộc Tày chiếm 61,4% so với tổng số cán bộ công chức huyện. Đây cũng là đội ngũ có sự biến động

nhiều trong số các cán bộ là người dân tộc. Nhiều cán bộ dân tộc Tày tại

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 48 -51 )

×