0

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của một số

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 36-38 )

5. Kết cấu của luận văn

1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của một số

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1.2.1.1. Kinh nghiệm của huyện Ba Bể

Huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn hiện nay gồm có 1 thị trấn và 15 xã, là một huyện có nhiều người dân sinh sống tuy nhiên điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, huyện Ba Bể đã khắc phục những khó khăn yếu kém và đưa ra những chính sách thực hiện công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và đạt được những kết quả đáng học hỏi. Các biện pháp cụ thể mà huyện đã thực hiện trong thời gian qua là:

- Về công tác quy hoạch công chức: Lãnh đạo huyện Ba Bể đã phân định rõ giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là chuẩn bị và tạo nguồn cán bộ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Còn quy hoạch công chức chuyên môn thì cần quy hoạch, bồi dưỡng họ nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Về bố trí phân công, bổ nhiệm cán bộ: Huyện ban hành văn bản hướng dẫn về công tác luân chuyển và điều động cán bộ, công chức, viên chức nhằm phân biệt rõ giữa luân chuyển với điều động, tránh nhầm lẫn. Việc luân chuyển cán bộ chỉ thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo

quản lý và quy hoạch làm chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn. Điều động cán bộ, công chức, viên chức là chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật hoặc theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo năng lực cán bộ, công chức, viên chức và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan có thẩm quyền.

- Về công tác nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng: Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể đối với từng vị trí cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn huyện [34].

1.2.1.2. Kinh nghiệm của thành phố Bắc Kạn

Trong thời gian vừa qua, UBND thành phố Bắc Kạn đã khắc phục những hạn chế còn tồn tại về chất lượng của đội ngũ công chức trong các cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Thành phố đã tiến hành kiểm tra, sát hạch công tác tuyển công chức đặc cách không thông qua tuyển dụng. Bên cạnh đó, tình trạng “chạy” công chức, những hành vi tiêu cực trong thi tuyển công chức cũng được các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, khắc phục tiêu cực trong việc tuyển công chức, thành phố Bắc Kạn vừa ban hành đề án thí điểm đổi mới thi tuyển công chức. Theo đề án này, việc thi tuyển công chức được tiến hành theo hình thức thi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính, có camera giám sát toàn bộ quá trình thi để bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng thi tuyển. Các thí sinh sẽ được máy tính thông báo kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi. Sau khi vượt qua kỳ thi trắc nghiệm, các thí sinh sẽ tiếp tục tham dự thi viết bài luận bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành theo khối hoặc lĩnh vực QLNN. Việc đổi

mới hình thức thi tuyển theo phương pháp thi trực tuyến được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và người dân ủng hộ [36].

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 36 -38 )

×